Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 23 februari 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Het vragenhalfuur begint om 19.30 uur en de raadsvergadering aansluitend daarop.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.32 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:00:03 - 00:03:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
 2. 2

  Afmeldingen
  Er is een afmelding binnengekomen van mevr. T.I. Veenstra (GroenLinks) en mevr. W. Poelman (FNP) komt wat later.


  Mededelingen

  • Wethouder Brinkman doet een mededeling over de energietoeslagen. Er is vorig jaar €400.000,- meer uitgegeven dan van het Rijk is binnengekomen. Het college gaat dit jaar de energietoeslagen weer uitbetalen, met het risico dat er weer een tekort ontstaat. Het Rijk hanteert een vreemde verdeelsleutel, er zijn gemeenten die veel geld overhouden en 48% van de gemeenten heeft te weinig geld ontvangen. Het college gaat een brandbrief naar Den Haag sturen.
  • Wethouder Spoelstra doet twee mededelingen:
   Een mededeling over de bronzen award die de Kruidhof heeft gewonnen tijdens de jaarlijkse verkiezing van het leukste uitje van de ANWB.
   Een mededeling over de eindafrekening van zwembad De Kûpe. De gemeente houdt €350.000 over, dit komt binnenkort in een begrotingswijziging naar de raad.
  • De voorzitter deelt mee dat wethouder Van der Tuin vanavond afwezig is, zij is aanwezig in Burgum bij de herbenoeming van burgemeester Gebben van Tytsjerksteradiel.
  00:03:11 - 00:03:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:03:13 - 00:04:31 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:04:35 - 00:04:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:04:37 - 00:04:52 - Albert van Dijk
  00:04:59 - 00:05:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:05:08 - 00:05:21 - Anita Vellema-Plazier
  00:05:21 - 00:05:56 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:05:56 - 00:05:59 - Anita Vellema-Plazier
  00:05:59 - 00:06:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:06:02 - 00:06:29 - Gert Terpstra
  00:06:29 - 00:06:58 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:06:58 - 00:07:00 - Gert Terpstra
  00:07:00 - 00:07:00 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:07:00 - 00:07:11 - Gert Terpstra
  00:07:11 - 00:07:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:07:13 - 00:07:28 - Jacob Hooghiemstra
  00:07:30 - 00:07:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:07:40 - 00:08:13 - Jeffrey Graansma
  00:08:14 - 00:08:16 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:08:16 - 00:08:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:08:16 - 00:08:59 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:09:01 - 00:09:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:09:01 - 00:09:23 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:09:23 - 00:09:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:09:42 - 00:12:02 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  00:12:02 - 00:14:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
 3. 3

  Besluit

  Agendapunt 4 van de agenda te halen en de agenda verder ongewijzigd vast te stellen.

  00:13:20 - 00:14:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
 4. 4

  Dit onderwerp is van de agenda gehaald.

 5. 5

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de besluitenlijsten van de vorige twee raadsvergaderingen vast.

  Besluit

  De besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen van 19 en 26 januari 2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:14:01 - 00:14:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
 6. 6

  Over het raadsvoorstel
  De rekenkamercommissie is een (niet openbare) raadscommissie die op eigen initiatief of op verzoek van de gemeenteraad of inwoners onderzoek kan doen naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. In 2021/2022 heeft de commissie onderzoek gedaan naar de stand van zaken van en het beleid op inwonersinitiatieven in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en de uitkomsten van dat onderzoek staan nu op de agenda.
  De controlecommissie stelt de raad voor de aanbevelingen van de rekenkamercommissie aan de raad over te nemen en deze uit te (laten) voeren.


  Behandeling raadsvergadering 23 februari 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van de controlecommissie gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  Besluit:

  1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport inwonersinitiatieven van de rekenkamercommissie.
  2. De onderstaande aanbevelingen van de rekenkamercommissie aan de raad over te nemen en deze conform uit te (laten) voeren.
  3. Het college te vragen om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk het 2e kwartaal van 2023, een plan van aanpak (met daarin de opzet voor het participatieplatform en het afwegingskader) op te stellen dat de raad eerst meningvormend behandelt.
  4. De uitvoering van de aanbevelingen eind 2023 te evalueren.  Aanbeveling 1: Maak onderscheid tussen initiatieven waarbij initiatiefnemers zelf de realisatie op zich nemen en initiatieven waarbij de gemeente dit op zich neemt
  Maak in de afweging om wel of niet een bijdrage te leveren aan een initiatief, in welke vorm dan ook, een onderscheid tussen inwonersinitiatieven waarbij de initiatiefnemers voor een substantieel deel zelf de realisatie ter hand kunnen nemen en inwonersinitiatieven waarbij in feite de gemeente de realisatie op zich neemt. In het eerste geval is er sprake van een ondersteunende rol van de gemeente, in het tweede geval heeft de gemeente veel meer een sturende en verantwoordelijke rol. De samenwerking tussen de gemeente en initiatiefnemers verschilt en het is belangrijk, met oog op heldere verwachtingen over en weer, dat vooraf helder te hebben.


  Aanbeveling 2: Werk beleid en afwegingskader nader uit en maak dit transparant
  Vraag het college het beleid en afwegingskader nader uit te werken en voor een ieder transparant te maken. Dit om elke schijn van willekeur in geboden steun in de toekomst te voorkomen, de besluitvorming van het gemeentebestuur voor initiatiefnemers meer voorspelbaar en navolgbaar te maken en de raad te helpen om met een vast afwegingskader besluiten te laten nemen over het wel of niet ondersteunen van een initiatief. Dit geldt des te meer voor langdurige en complexere initiatieven waarbij initiatiefnemers vragen om een langdurige bijdrage van en samenwerking met de gemeente.


  Aanbeveling 3: Richt een participatieplatform op
  Richt een participatieplatform op dat initiatiefnemers en de gemeente helpt om een
  oproep te plaatsen voor hulp. Denk aan het vragen om een bijdrage van andere
  instellingen, maar ook om een oproep voor vrijwilligers. De gemeente Tytsjerksteradiel biedt al een dergelijk platform aan, zelfs online. Wellicht dat een vergelijkbare (of identieke) opzet kan worden ingezet.

  00:14:16 - 00:14:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:14:58 - 00:17:38 - Gert Terpstra
  00:17:38 - 00:17:44 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:17:44 - 00:18:07 - Gert Terpstra
  00:18:07 - 00:18:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:18:10 - 00:18:14 - Gert Terpstra
  00:18:14 - 00:18:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:18:18 - 00:19:54 - Gert Terpstra
  00:19:54 - 00:20:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:20:12 - 00:21:00 - Jeffrey Graansma
  00:21:01 - 00:23:00 - Oebele Brouwer, foarsitter
 7. 7

  Over het raadsvoorstel
  De decembercirculaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. In de decembercirculaire 2022 gemeentefonds is extra geld beschikbaar voor de uitvoering van taken van gemeentelijk beleid.
  Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met de voorstellen voor de verdeling van deze extra middelen (extra uitkering uit het gemeentefonds).


  Behandeling raadsvergadering 23 februari 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de decembercirculaire gemeentefonds 2022.
  2. Kennis te nemen van de te ontvangen extra middelen voor taakmutaties 2022 van € 769.000 voor Decentralisatie uitkeringen van € 66.000 en voor Corona steunpakket van € 40.000.
  3. De middelen voor de taakmutaties c.a. Gezond in de stad € 13.000 en Versterken sociale basis € 18.000 en de Energietoeslag € 625.000 en Bijzondere bijstand € 44.000 in totaal € 700.000 toe te voegen aan de reserve overlopende posten.
  4. De in de decembercirculaire 2022 voor een aantal taakmutaties zoals toegelicht in dit voorstel voor een bedrag van € 86.000 over te hevelen naar de betreffende posten in 2022, waar de uitgaven zijn gedaan.
  5. De overige ontvangen middelen zoals toegelicht in dit voorstel voor een bedrag van € 88.000 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo 2022.
  6. In 2023 beschikken over de reserve overlopende posten voor de besteding van de in de decembercirculaire ontvangen middelen voor de aangegeven decentralisatie uitkeringen en taakmutaties 2022.
  7. De in de decembercirculaire ontvangen extra middelen voor taakmutaties 2023 en het meerjarenperspectief te reserveren in de begroting in afwachting van een mogelijk bestedingsvoorstel en hiervoor een neutrale begrotingswijziging door te voeren.
  8. De in de decembercirculaire extra vrij te besteden middelen in 2023 van
   € 45.000 toe te voegen aan het begrotingssaldo 2023.
  00:22:37 - 00:23:00 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:23:02 - 00:24:41 - Gert Terpstra
  00:24:41 - 00:25:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:25:06 - 00:26:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
 8. 8

  Over het raadsvoorstel
  Toerisme en recreatie leveren een positieve bijdrage aan leefomgeving, lokale economie, werkgelegenheid, gezondheid en zelfontplooiing van inwoners. Ook levert het een positieve bijdrage aan het onderhoud van voorzieningen, natuur, cultuur en landschap. In het beleidsplan formuleert het college de volgende doelen: versterkte lokale economie, verbeterde leefbaarheid, vergrote natuurwaarde en een sterk toeristisch recreatief netwerk.
  Het college stelt de raad voor om het beleidsplan toerisme en recreatie ‘Achtkarspelen: priuw de Wâlden 2023-2030’ en het bijlagenrapport vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 23 februari 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  1. Het beleidsplan toerisme en recreatie ‘Achtkarspelen: priuw de Wâlden 2023-2030’ en het bijlagenrapport vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van het Ontwikkelkader logiesaccommodaties.
  3. De ontvangen zienswijzen en bijbehorende reacties voor kennisgeving aan te nemen.
  4. De resultaten van de enquête Denkmee.Achtkarspelen voor kennisgeving aan te nemen.
  00:25:07 - 00:26:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:26:55 - 00:29:51 - Toos van der Vaart-Kralt
  00:29:51 - 00:29:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:29:55 - 00:30:07 - Toos van der Vaart-Kralt
  00:30:07 - 00:30:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:30:13 - 00:30:18 - Toos van der Vaart-Kralt
  00:30:19 - 00:30:29 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:30:32 - 00:32:09 - Jacob Zwaagstra
  00:32:10 - 00:32:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:32:30 - 00:35:02 - Hink Speulman
  00:35:03 - 00:35:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:35:17 - 00:35:17 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:35:36 - 00:35:46 - Sake van der Meer
  00:35:46 - 00:36:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:36:19 - 00:37:21 - Sake van der Meer
  00:37:21 - 00:37:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:37:27 - 00:37:43 - Sake van der Meer
  00:37:46 - 00:41:04 - Jacob Hooghiemstra
  00:41:05 - 00:41:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:41:36 - 00:41:49 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  00:41:54 - 00:43:41 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  00:43:41 - 00:44:22 - IJde van Kammen
  00:44:22 - 00:47:57 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  00:47:57 - 00:48:27 - Jacob Zwaagstra
  00:48:27 - 00:48:47 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  00:48:47 - 00:48:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:48:51 - 00:48:52 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  00:48:52 - 00:49:15 - Jacob Zwaagstra
  00:49:15 - 00:52:06 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  00:52:06 - 00:54:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
 9. 9

  Over het raadsvoorstel
  De eigenaren van het stuk grond aan de Oude Dijk 1a te Buitenpost hebben hier een schapenhouderij en schapenhandelsbedrijf. Ze willen hier graag een bedrijfswoning bij bouwen maar het perceel heeft geen bouwvlak. Een bouwvlak geeft aan waar binnen het bestemmingsplan gebouwd mag worden. Voor de bedrijfsactiviteiten en om een bedrijfswoning mogelijk te maken is het ontwerp bestemmingsplan opgesteld.
  Het college stelt de raad voor om de benodigde procedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor zienswijzen (reacties).


  Behandeling raadsvergadering 23 februari 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  1. Het ontwerp bestemmingsplan 'Oude Dijk 1a te Buitenpost', overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL. IMRO-code: NL.IMRO.0059.BPBpOudeDijk1A23-ON01 met regels, toelichting en bijlagen vrij te geven voor ter inzagelegging.
  2. Geen planMER uit te voeren.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  00:53:08 - 00:54:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:54:39 - 00:55:28 - Hink Speulman
  00:55:30 - 00:55:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:55:40 - 00:55:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:55:45 - 00:57:27 - Rienk Schootstra
  00:57:28 - 00:57:36 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:57:51 - 00:59:07 - Sake van der Meer
  00:59:07 - 00:59:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:59:48 - 01:00:17 - Gert Terpstra
  01:00:17 - 01:02:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
 10. 10

  Over het raadsvoorstel
  Noord-Nederland (inclusief Flevoland) heeft zich sterk gemaakt voor een snelletreinverbinding tussen het Noorden en de Randstad; de zogenaamde Lelylijn. De nieuwe treinverbinding verbindt Lelystad en de steden Groningen en Leeuwarden, waarmee de reistijd tussen de Randstad en Noordelijk Nederland verkort. Met de Lelylijn krijgen de noordelijke steden een betere positie in het Nationaal Stedelijk Netwerk, worden ze onderling beter met elkaar verbonden en ontstaan er meer kansen voor de sociaaleconomische ontwikkeling (brede welvaart) in Noord-Nederland. Gemeenten kunnen alvast nadenken en plannen maken voor eventuele komst van de Lelylijn. De regio Noordoost Fryslân is met Groningen en Leeuwarden verbonden door de bestaande spoorlijn via Buitenpost, De Westereen, Feanwâlden en Hurdegaryp. Het zuiden van de regio ligt dicht bij Drachten. Ook de gemeenten in de regio Noordoost Fryslân, die buiten de directe invloedsfeer van de Lelylijn liggen, kunnen inspelen op de komst van de Lelylijn en op die wijze een bijdrage leveren aan het Deltaplan.
  De fracties van FNP, PVV en FVD hebben dit onderwerp meningvormend geagendeerd voor deze raadsvergadering.


  Behandeling raadsvergadering 23 februari 2023
  De raad behandelt het onderwerp meningvormend en de ingediende motie besluitvormend: de motie is verworpen.


  Stemverklaringen

  • Dhr. Schootstra (CDA): ik denk dat deze motie alles dichttimmert voor de toekomst, we zijn nog niet zo ver, dus bij deze zegt het CDA: wij gaan niet mee in deze motie.
  • Dhr. Hooghiemstra (GBA): ik folgje dhr. Schootstra hjiryn, ik ha sakrekt in hiel dúdlik betoog hâlden, mar litte we net alles beheine, dat we neat mear dwaan kinne, dat we gjin oeren mear stekke kinne yn even in mailtsje te stjoeren of in stik te lêzen of ergens in antwurd op te jaan.

  Moties

  Onderwerp
  Moasje gjin jild fanút Achtkarspelen nei Lelyline-Deltaplan (verworpen)
  01:00:34 - 01:02:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:02:19 - 01:02:31 - Rienk Schootstra
  01:02:31 - 01:04:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:05:09 - 01:07:49 - Wopke Veenstra
  01:07:49 - 01:07:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:07:50 - 01:07:54 - Wopke Veenstra
  01:07:54 - 01:07:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:07:55 - 01:08:21 - Jacob Zwaagstra
  01:08:21 - 01:08:43 - Wopke Veenstra
  01:08:43 - 01:09:34 - Jacob Zwaagstra
  01:09:34 - 01:09:54 - Wopke Veenstra
  01:09:54 - 01:10:07 - Jacob Zwaagstra
  01:10:07 - 01:10:08 - Wopke Veenstra
  01:10:08 - 01:10:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:10:11 - 01:10:13 - Wopke Veenstra
  01:10:13 - 01:10:52 - Anita Vellema-Plazier
  01:10:52 - 01:11:05 - Wopke Veenstra
  01:11:05 - 01:11:16 - Anita Vellema-Plazier
  01:11:16 - 01:11:29 - Wopke Veenstra
  01:11:29 - 01:11:50 - Anita Vellema-Plazier
  01:11:50 - 01:12:11 - Wopke Veenstra
  01:12:11 - 01:13:20 - Anita Vellema-Plazier
  01:13:20 - 01:13:21 - Wopke Veenstra
  01:13:21 - 01:14:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:14:16 - 01:15:45 - Jeffrey Graansma
  01:15:45 - 01:15:46 - Wopke Veenstra
  01:15:46 - 01:16:12 - Anita Vellema-Plazier
  01:16:12 - 01:16:13 - Wopke Veenstra
  01:16:13 - 01:16:57 - Jeffrey Graansma
  01:16:57 - 01:17:23 - Anita Vellema-Plazier
  01:17:23 - 01:17:25 - Wopke Veenstra
  01:17:26 - 01:17:49 - Jeffrey Graansma
  01:17:49 - 01:17:49 - Anita Vellema-Plazier
  01:17:49 - 01:18:07 - Jeffrey Graansma
  01:18:08 - 01:18:43 - Anita Vellema-Plazier
  01:18:44 - 01:18:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:18:48 - 01:19:33 - Wopke Veenstra
  01:19:33 - 01:19:40 - Anita Vellema-Plazier
  01:19:40 - 01:19:54 - Wopke Veenstra
  01:19:54 - 01:19:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:19:56 - 01:21:35 - Wopke Veenstra
  01:21:35 - 01:21:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:21:39 - 01:21:39 - Wopke Veenstra
  01:21:39 - 01:22:08 - Anita Vellema-Plazier
  01:22:08 - 01:22:14 - Wopke Veenstra
  01:22:14 - 01:22:22 - Anita Vellema-Plazier
  01:22:22 - 01:22:35 - Wopke Veenstra
  01:22:35 - 01:22:37 - Anita Vellema-Plazier
  01:22:37 - 01:22:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:22:38 - 01:22:42 - Anita Vellema-Plazier
  01:22:42 - 01:22:47 - Wopke Veenstra
  01:22:47 - 01:23:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:23:26 - 01:28:48 - Jacob Hooghiemstra
  01:28:48 - 01:29:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:29:21 - 01:31:21 - Hink Speulman
  01:31:21 - 01:31:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:31:24 - 01:31:25 - Hink Speulman
  01:31:25 - 01:32:08 - Jeffrey Graansma
  01:32:08 - 01:32:08 - Hink Speulman
  01:32:08 - 01:32:22 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:32:22 - 01:35:38 - Hink Speulman
  01:35:38 - 01:35:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:35:40 - 01:35:41 - Hink Speulman
  01:35:41 - 01:36:07 - Wopke Veenstra
  01:36:07 - 01:36:47 - Hink Speulman
  01:36:47 - 01:36:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:36:48 - 01:37:28 - Albert van Dijk
  01:37:28 - 01:38:09 - Hink Speulman
  01:38:09 - 01:38:11 - Albert van Dijk
  01:38:11 - 01:38:23 - Hink Speulman
  01:38:23 - 01:39:14 - Albert van Dijk
  01:39:14 - 01:39:18 - Hink Speulman
  01:39:18 - 01:39:18 - Albert van Dijk
  01:39:18 - 01:39:26 - Hink Speulman
  01:39:26 - 01:40:06 - Albert van Dijk
  01:40:06 - 01:40:31 - Hink Speulman
  01:40:31 - 01:40:49 - Albert van Dijk
  01:40:49 - 01:41:05 - Hink Speulman
  01:41:05 - 01:41:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:41:31 - 01:44:00 - Hink Speulman
  01:44:00 - 01:44:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:44:03 - 01:44:03 - Hink Speulman
  01:44:03 - 01:44:44 - Jeffrey Graansma
  01:44:44 - 01:45:08 - Hink Speulman
  01:45:08 - 01:45:36 - Jeffrey Graansma
  01:45:36 - 01:45:42 - Hink Speulman
  01:45:42 - 01:45:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:45:45 - 01:45:46 - Hink Speulman
  01:45:46 - 01:45:51 - Anita Vellema-Plazier
  01:45:51 - 01:45:52 - Hink Speulman
  01:45:52 - 01:46:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:46:59 - 01:46:59 - Stoel 13
  02:05:19 - 02:05:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:05:55 - 02:07:15 - Jacob Zwaagstra
  02:07:15 - 02:07:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:07:18 - 02:07:18 - Jacob Zwaagstra
  02:07:18 - 02:07:55 - Jeffrey Graansma
  02:07:55 - 02:07:55 - Jacob Zwaagstra
  02:07:55 - 02:07:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:07:57 - 02:09:03 - Jacob Zwaagstra
  02:09:03 - 02:09:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:09:14 - 02:09:27 - Jeffrey Graansma
  02:09:29 - 02:10:29 - Jacob Zwaagstra
  02:10:30 - 02:10:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:10:30 - 02:10:39 - Jeffrey Graansma
  02:10:39 - 02:10:42 - Jacob Zwaagstra
  02:10:42 - 02:11:03 - Jeffrey Graansma
  02:11:04 - 02:11:09 - Jacob Zwaagstra
  02:11:10 - 02:11:29 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:11:30 - 02:11:42 - Wopke Veenstra
  02:11:42 - 02:13:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:13:09 - 02:13:21 - Wopke Veenstra
  02:13:21 - 02:13:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:13:53 - 02:14:07 - Rienk Schootstra
  02:14:08 - 02:14:09 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:14:10 - 02:14:37 - Jacob Hooghiemstra
  02:14:37 - 02:14:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:15:21 - 02:16:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
 11. 10.1

  Met deze motie wordt het college opgeroepen om vanuit de gemeente Achtkarspelen geen geld of werkuren van medewerkers te investeren in de Lelylijn/Deltaplan.


  Stemverklaringen

  • Dhr. Schootstra (CDA): ik denk dat deze motie alles dichttimmert voor de toekomst, we zijn nog niet zo ver, dus bij deze zegt het CDA: wij gaan niet mee in deze motie.
  • Dhr. Hooghiemstra (GBA): ik folgje dhr. Schootstra hjiryn, ik ha sakrekt in hiel dúdlik betoog hâlden, mar litte we net alles beheine, dat we neat mear dwaan kinne, dat we gjin oeren mear stekke kinne yn even in mailtsje te stjoeren of in stik te lêzen of ergens in antwurd op te jaan.

  Stemuitslag

  voor 30%
  tegen 70%
  voor
  FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), PVV-fractie (1)
  tegen
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2)
 12. 11

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.48 uur.

  02:16:03 - 02:16:12 - Oebele Brouwer, foarsitter