Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 20 april 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Het vragenhalfuur begint om 19.30 uur en de raadsvergadering aansluitend daarop.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.32 uur en heet iedereen van harte welkom. Er is een speciaal welkom voor de gasten van de raad.

  00:00:05 - 00:03:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
 2. 2

  Afmeldingen
  Er zijn geen afmeldingen, mevrouw Kuipers (CDA) komt wat later.


  Mededelingen
  Wethouder Vegelin deelt mee dat er een subsidie van €822.000 is binnengehaald voor het Gemeentelijk Rioleringsplan dat in maart is vastgesteld.

  00:00:48 - 00:03:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:03:17 - 00:03:39 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:03:40 - 00:03:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:03:57 - 00:04:07 - Wopke Veenstra
  00:04:08 - 00:04:15 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:04:16 - 00:07:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
 3. 3

  Besluit

  De raad besluit de agenda ongewijzigd vast te stellen.

  00:05:12 - 00:07:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
 4. 4

  Over dit agendapunt
  Alle toezeggingen gedaan tijdens informatiecarrousels en raadsvergaderingen komen op de toezeggingenlijst te staan. Zodra aan de toezegging is voldaan, vermeldt de griffie dit op de lijst en wordt de raad voorgesteld deze toezeggingen als afgedaan te beschouwen.

  Besluit

  De raad besluit akkoord te gaan met het voorstel om de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:
  • IDnr. 26 - Stand van zaken procesoptimalisatie
  • IDnr. 72 - Informeren over de procesoptimalisatie
  • IDnr. 80 - Schriftelijke toelichting geven op aanbestedingsprocedure
  • IDnr. 84 - Toesturen Reactienota op zienswijzen op ontwerpbegroting 2023 FUMO

  00:05:19 - 00:07:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
 5. 5

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast.

  Besluit

  De raad besluit de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 23 maart 2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:05:33 - 00:07:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
 6. 6

  Over het raadsvoorstel
  Op 3 november 2022 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2023 vastgesteld. Gedurende het jaar zijn er gebeurtenissen die invloed hebben op de begroting. In dit raadsvoorstel neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, zodat de raad de begroting kan wijzigen.
  Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met het wijzigingen van de begroting 2023.


  Behandeling raadsvergadering 20 april 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2023 zoals vermeld in paragraaf 1.4.
  2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.5 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2023 van de WM8KTD.
  3. Kennis te nemen van de beschreven ontwikkelingen in paragraaf 1.2 en 1.3.
  00:06:29 - 00:07:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:07:08 - 00:09:06 - Gert Terpstra
  00:09:06 - 00:11:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
 7. 7

  Over het raadsvoorstel
  De Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) is door de gemeente Achtkarspelen opgericht als sociaal werkbedrijf voor de inwoners van de gemeente. Naast de groenverzorging door MOAi Grien zet de MOA activiteiten op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De MOA helpt mensen om zelf uit te vinden wat het beste bij hen past en welke toekomstmogelijkheden er voor hen zijn.
  Het bestuur van de MOA heeft de concept begrotingswijziging 2023 vastgesteld en legt deze nu ter goedkeuring aan de raad voor.
  Het college stelt de raad voor om de concept begrotingswijziging 2023 MOA goed te keuren.


  Behandeling raadsvergadering 20 april 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De concept begrotingswijziging 2023 MOA goed te keuren.
  2. De kosten van deze begrotingswijziging ten laste te laten komen van het gemeentelijk begrotingsresultaat 2023.
  00:10:01 - 00:11:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
 8. 8

  Over het raadsvoorstel
  De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de omgevingsdienst van Fryslân. De FUMO geeft advies, verstrekt vergunningen en houdt toezicht op het gebied van natuur- en milieuwet- en regelgeving. Dat doet de FUMO voor de bedrijven en inwoners van Fryslân, in opdracht van alle 18 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân; de deelnemers.
  Het Dagelijks Bestuur van de FUMO heeft de ontwerpbegroting 2023 opgesteld en aan de deelnemers gevraagd om voor 13 mei 2022 een eventuele zienswijze (reactie) te geven. Het Algemeen Bestuur van de FUMO zal dan in juni 2022 de begroting 2023 vaststellen, rekening houdend met de zienswijzen van de deelnemers.
  Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 en de begrotingswijziging 2023 en een zienswijze in te dienen.


  Behandeling raadsvergadering 20 april 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend: er zijn twee amendementen verworpen (zie hieronder bij 8.1 en 8.2) en de raad heeft voor het voorstel van het college gestemd.


  Stemverklaringen

  • Mevrouw Poelman (FNP): wy geane mei it kolleezje mei en kinne ús fine yn it amendemint fan it CDA.
  • De heer Van Dijk (FVD): wy kinne ús fine yn de sjenswize fan it kolleezje, mochten der amendeminten oannaam wurde, dan feroaret fansels ek de sjenswize en dan sille wy tsjin alles stimme. Wy wolle graach foar it foarstel fan it kolleezje stimme, mar as in amendemint dat feroaret, dan sille wy tsjin stimme.
  • De heer Graansma (PVV): dêr slút ik my by oan, mar de sjenswize fan it kolleezje giet wat ús betreft ek net fier genôch. Jo stelle oan it begjin “Wij vragen u”, dus yn prinsipe kinne je dan ek wol sizze, wat is it ferskil mei it amendemint fan it CDA: “indien mogelijk” en jo sizze “wij vragen u, alstublieft, wilt u dat wellicht wel doen?” As sy sizze “Nee, dat dogge wy net om dizze en dizze reden”, oké, dan sizze wy neat mear. Mar it is kiezen tusken trije kweaden yn dit gefal en wy geane dochs, taheakjend op wat Van Dijk seit oer de útslach fan de amendeminten ensa, foar it stik fan it kolleezje.
  • De heer Van der Wal (CU): mocht ús amendemint it net helje, dan komt it amendemint fan it CDA foar en dêr sille wy dan tsjin stimme, omdat wy it ûnrealistysk en ek wol in bytsje ûnbehoarlik fine en dêr kinne wy ús dan net yn fine.
  • De heer Speulman (PvdA): er is al een heleboel gezegd en eigenlijk komt het erop neer dat we als gemeente in het nauw zitten. We zitten met een Gemeenschappelijke Regeling, waarvan we er meer hebben. In sommigen daarvan zitten we vrijwillig in en anderen verplicht. De kosten van de personele uitgaven die komen voor rekening van de gemeente. Daar kunnen we van alles van vinden, daar kunnen we amendementen over indienen en daar hele sterke verhalen over houden, maar onder de streep zijn we gehouden de kosten te betalen die voor onze rekening komen. Om die reden neigen we ernaar om het amendement van de CU te steunen, maar als dat niet wordt aangenomen, blijven er twee opties over en daar zijn we allebei op tegen, dus het is een hele rare stelling.

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  CDA-fractie (6), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (1), PVV-fractie (1)
  tegen
  CU-fractie (3), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023 van de FUMO;
  2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de FUMO;
  3. De financiële gevolgen mee te nemen in de eerstvolgende begrotingswijziging en de begroting 2024;
  4. Een zienswijze op de begrotingswijziging en de ontwerpbegroting in te dienen volgens bijgevoegde conceptbrief.

  Amendementen

  Titel
  Amendement CDA aanpassing zienswijze (verworpen)
  Amendement CU en GBA aanpassing zienswijze (verworpen)
  00:10:42 - 00:11:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:11:57 - 00:17:31 - Klaas Sietse van der Wal
  00:17:31 - 00:17:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:17:33 - 00:18:26 - Albert van Dijk
  00:18:27 - 00:18:44 - Klaas Sietse van der Wal
  00:18:46 - 00:19:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:19:11 - 00:24:55 - Rienk Schootstra
  00:24:55 - 00:25:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:25:09 - 00:26:31 - Klaas Sietse van der Wal
  00:26:31 - 00:27:21 - Rienk Schootstra
  00:27:21 - 00:27:46 - Klaas Sietse van der Wal
  00:27:46 - 00:28:14 - Rienk Schootstra
  00:28:14 - 00:29:13 - Klaas Sietse van der Wal
  00:29:13 - 00:29:56 - Rienk Schootstra
  00:29:56 - 00:30:38 - Klaas Sietse van der Wal
  00:30:38 - 00:30:41 - Rienk Schootstra
  00:30:41 - 00:31:25 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:31:25 - 00:31:48 - Rienk Schootstra
  00:31:48 - 00:31:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:31:57 - 00:32:19 - Wietske Poelman
  00:32:19 - 00:32:41 - Rienk Schootstra
  00:32:41 - 00:32:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:33:11 - 00:36:19 - Jacob Hooghiemstra
  00:36:19 - 00:36:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:36:30 - 00:37:02 - Rienk Schootstra
  00:37:04 - 00:37:18 - Jacob Hooghiemstra
  00:37:18 - 00:37:34 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:37:35 - 00:38:52 - Wietske Poelman
  00:38:52 - 00:39:32 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:39:43 - 00:44:58 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:44:58 - 00:45:00 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:45:00 - 00:47:10 - Klaas Sietse van der Wal
  00:47:10 - 00:48:22 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:48:22 - 00:48:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:48:26 - 00:48:32 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:48:32 - 00:48:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:48:38 - 00:52:34 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:52:34 - 00:52:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:52:42 - 00:53:40 - Klaas Sietse van der Wal
  00:53:40 - 00:53:41 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:53:41 - 00:55:04 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:55:04 - 00:55:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:55:21 - 00:56:07 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:56:07 - 00:56:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:56:11 - 00:56:12 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:56:12 - 00:57:43 - Edwin de Vries
  00:57:43 - 00:58:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:58:04 - 00:58:26 - Wietske Poelman
  00:58:26 - 00:58:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:58:52 - 00:59:01 - Jeffrey Graansma
  00:59:01 - 00:59:20 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:59:21 - 01:00:25 - Jeffrey Graansma
  01:00:25 - 01:01:16 - Rienk Schootstra
  01:01:17 - 01:02:29 - Jeffrey Graansma
  01:02:30 - 01:02:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:02:31 - 01:03:01 - Rienk Schootstra
  01:03:02 - 01:03:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:03:04 - 01:03:26 - Wietske Poelman
  01:03:28 - 01:03:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:03:32 - 01:03:51 - Jeffrey Graansma
  01:03:53 - 01:03:54 - Rienk Schootstra
  01:03:55 - 01:04:18 - Wietske Poelman
  01:04:18 - 01:05:06 - Jeffrey Graansma
  01:05:06 - 01:05:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:05:07 - 01:06:00 - Wietske Poelman
  01:06:00 - 01:07:17 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:14:53 - 01:15:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:15:40 - 01:15:52 - Wietske Poelman
  01:15:52 - 01:16:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:16:04 - 01:16:23 - Albert van Dijk
  01:16:24 - 01:16:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:16:29 - 01:17:13 - Jeffrey Graansma
  01:17:14 - 01:17:20 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:17:21 - 01:17:27 - Jeffrey Graansma
  01:17:31 - 01:17:34 - Jeffrey Graansma
  01:17:36 - 01:17:51 - Klaas Sietse van der Wal
  01:17:51 - 01:17:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:18:01 - 01:18:46 - Hink Speulman
  01:18:46 - 01:19:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:19:39 - 01:19:44 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:19:48 - 01:20:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:20:19 - 01:20:25 - Jacob Hooghiemstra
  01:20:33 - 01:20:36 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:20:44 - 01:21:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:21:41 - 01:24:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
 9. 8.1

  De indieners van het amendement stellen voor het besluit als volgt aan te passen:

  1. Beslispunt 4 als volgt aanpassen:
   Een zienswijze op de begrotingswijziging en de ontwerpbegroting in te dienen volgens bijgevoegde conceptbrief. De voorgestelde zienswijze niet in te dienen.
  2. Beslispunten 5 en 6 aan het besluit toevoegen:
   5. Een zienswijze op te stellen
   - waarin staat dat de raad van Achtkarspelen uitsluitend instemt met de kostenstijging die een gevolg is van de loon- en prijsstijgingen;
   - met de oproep aan de FUMO opties uit te werken die inzichtelijk maken welke mogelijkheden er zijn voor het op een lager uitvoeringsniveau uitvoeren van de opgedragen taken zodat de gemeenten zelf een keuze kunnen maken.
   6. De portefeuillehouder in het Algemeen Bestuur tegen de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 te laten stemmen als het Algemeen Bestuur van de FUMO de zienswijze niet in voldoende mate overneemt.

  Wethouder Van der Tuin ontraadt het amendement.


  Stemming amendement CU en GBA:

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  CU-fractie (3), GBA-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (6), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), PVV-fractie (1)
 10. 8.2

  De indieners van het amendement stellen voor het besluit als volgt aan te passen (vetgedrukte en doorgehaalde tekst):
  • Beslispunt 4 als volgt aanpassen:
  Een zienswijze op de begrotingswijziging en de ontwerpbegroting in te dienen volgens bijgevoegde conceptbrief. De volgende zienswijze in te dienen:
  a) De processen te stroomlijnen zodat ureninzet verminderd en de kwaliteit verbeterd wordt;
  b) De loon- en prijsstijgingen indien mogelijk op te vangen binnen eigen begroting en kritisch de taken en uitzettingen te volgen b.v. door bepaalde activiteiten anders uit te voeren;
  c) De geraamde incidentele kosten in de begrotingswijziging ad 885.000 te verlagen en te bekostigen uit de lopende begroting;
  d) De oproep aan de FUMO doen om opties uit te werken die inzichtelijk maken welke mogelijkheden er zijn voor het op een lager uitvoeringsniveau uitvoeren van de opgedragen taken, zodat de gemeenten zelf een keuze kunnen maken.
  • Beslispunt 5 aan het besluit toevoegen:
  5. De portefeuillehouder in het Algemeen Bestuur tegen de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 te laten stemmen als het Algemeen Bestuur van de FUMO de zienswijze niet in voldoende mate overneemt.
  Wethouder Van der Tuin kan zich vinden in het amendement.


  Stemming amendement CDA:

  Stemuitslag

  voor 48%
  tegen 52%
  voor
  CDA-fractie (6), FNP-fractie (4)
  tegen
  CU-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)
 11. 9

  Over het raadsvoorstel
  Om in de toekomst de energielevering te kunnen garanderen én het netwerk krachtig genoeg te maken voor de teruglevering van stroom, vraagt Liander een omgevingsvergunning aan voor een nieuw regelstation aan de Lândyk bij Drogeham. Hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.
  Het college stelt de raad voor om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.


  Behandeling raadsvergadering 20 april 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een regelstation (t.b.v. energiedistributie) op het perceel Landyk 2B te Drogeham.
  2. De onder 1 genoemde ontwerpverklaring van geen bedenkingen aan te merken
   als definitieve verklaring van geen bedenkingen indien geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen.
  01:22:26 - 01:24:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
 12. 10

  Over het raadsvoorstel
  Er is een verzoek ontvangen voor het verplaatsen van de woning aan de Boskwei 8 te Drogeham naar het perceel zuidelijk gelegen van de Boskwei 2 te Drogeham. De initiatiefnemer wil graag het oude boerderijtje aan de Boskwei 8 slopen en wegbestemmen om daarmee de nieuwe woning ten zuiden van de Boskwei 2 mogelijk te maken.
  Het college stelt de raad voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Drogeham – Boskwei 8 en ten zuiden van Boskwei 2’ vrij te geven voor ter inzagelegging.


  Behandeling raadsvergadering 20 april 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit het ontwerpbestemmingsplan ‘Drogeham – Boskwei 8 en ten zuiden van Boskwei 2’ vrij te geven voor ter inzagelegging.

  01:22:48 - 01:24:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
 13. 11

  Over het raadsvoorstel
  Voor het verbeteren van de ontsluiting van de parkeerplaats bij de Jumbo is gevraagd om een extra uitrit. Het gaat daarbij om het verbreden van een bestaande uitrit op de Groningerstraat. Gemotoriseerd verkeer kan dan ook gebruik maken van de uitrit. Wel is noodzakelijk om de woning op het perceel Groningerstraat 6 te slopen. Om dit alles mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.
  Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 20 april 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Surhuisterveen, Groningerstraat 6’, overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0059.BPSvGronstr6-VG01 met verbeelding, Regels, Toelichting en bijlagen ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig hetgeen is gesteld in het raadsbesluit.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3. Geen plan-Mer vast te stellen.
  01:23:30 - 01:24:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:38:21 - 01:38:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:39:27 - 01:39:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:40:06 - 01:41:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
 14. 12

  Over het raadsvoorstel
  Jobinder verzorgt onder andere het Wmo- en leerlingenvervoer voor inwoners van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog.
  Op 16 maart 2023 heeft dhr. Maasbommel (coördinator Jobinder) in de informatiecarrousel een presentatie gegeven over het klanttevredenheidsonderzoek, Jobinder in het algemeen, het heden en de toekomst van Jobinder. Op verzoek van de FNP-fractie is het onderwerp meningvormend geagendeerd voor deze raadsvergadering.


  De FNP-fractie stelt de raad voor als raad en met de wethouder in gesprek te gaan over een aantal vragen (zie raadsvoorstel).


  Behandeling raadsvergadering 20 april 2023
  De raad behandelt het onderwerp meningvormend en de ingediende motie besluitvormend: de motie is aangenomen.


  Stemverklaring
  Dhr. Zwaagstra (CDA): de CDA-fraksje sil ynstimme mei dizze moasje. De moasje fan oardel jier lyn, is ek al in oantal kear oanhelle wurden, wie stelliger, mar dit sjogge wy as in ûndersteuning fan dy moasje.

  Moties

  Onderwerp
  Motie uitbreiding Jobinder (aangenomen)
  01:40:35 - 01:41:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:41:51 - 01:46:50 - Anita Vellema
  01:46:50 - 01:46:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:46:54 - 01:48:28 - Anita Vellema
  01:48:28 - 01:48:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:48:35 - 01:49:53 - Jacob Zwaagstra
  01:49:53 - 01:49:59 - Anita Vellema
  01:49:59 - 01:50:24 - Jacob Zwaagstra
  01:50:25 - 01:50:50 - Anita Vellema
  01:50:50 - 01:50:53 - Jacob Zwaagstra
  01:50:54 - 01:51:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:51:02 - 01:52:17 - Jeffrey Graansma
  01:52:18 - 01:52:46 - Anita Vellema
  01:52:46 - 01:53:18 - Jeffrey Graansma
  01:53:19 - 01:54:25 - Anita Vellema
  01:54:26 - 01:55:16 - Jeffrey Graansma
  01:55:16 - 01:55:35 - Anita Vellema
  01:55:36 - 01:56:01 - Jeffrey Graansma
  01:56:02 - 01:56:36 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:56:53 - 01:59:38 - Wopke Veenstra
  01:59:38 - 01:59:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:59:49 - 02:02:42 - Jacob Zwaagstra
  02:02:42 - 02:03:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:04:02 - 02:04:04 - Jacob Zwaagstra
  02:04:13 - 02:05:26 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:05:26 - 02:05:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:05:27 - 02:05:41 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:05:41 - 02:05:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:05:48 - 02:06:20 - Anita Vellema
  02:06:20 - 02:06:49 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:06:49 - 02:06:50 - Anita Vellema
  02:06:50 - 02:06:53 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:06:53 - 02:07:24 - Anita Vellema
  02:07:28 - 02:07:34 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:07:41 - 02:07:58 - Wopke Veenstra
  02:07:58 - 02:07:59 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:07:59 - 02:08:02 - Wopke Veenstra
  02:08:03 - 02:11:33 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:11:33 - 02:11:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:11:41 - 02:11:56 - Wopke Veenstra
  02:11:58 - 02:12:35 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:12:35 - 02:12:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:12:48 - 02:13:00 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:13:01 - 02:13:37 - Jeffrey Graansma
  02:13:37 - 02:14:03 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:14:03 - 02:14:32 - Jeffrey Graansma
  02:14:32 - 02:14:33 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:14:35 - 02:15:00 - Jeffrey Graansma
  02:15:06 - 02:16:37 - Jacob Zwaagstra
  02:16:37 - 02:18:30 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:18:32 - 02:18:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:18:41 - 02:19:03 - Jeffrey Graansma
  02:19:03 - 02:19:17 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:19:20 - 02:19:36 - Hink Speulman
  02:19:36 - 02:19:54 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:19:54 - 02:19:57 - Hink Speulman
  02:19:57 - 02:20:00 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:20:01 - 02:20:34 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:20:35 - 02:20:39 - Jeffrey Graansma
  02:20:39 - 02:20:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:20:40 - 02:20:44 - Jeffrey Graansma
  02:20:44 - 02:20:48 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:20:48 - 02:21:01 - Jeffrey Graansma
  02:21:01 - 02:21:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:21:42 - 02:22:04 - Jacob Zwaagstra
  02:22:04 - 02:22:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:22:18 - 02:22:24 - Jacob Zwaagstra
  02:22:24 - 02:22:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:22:46 - 02:22:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:22:58 - 02:23:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:23:03 - 02:23:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
 15. 12.1

  Met deze motie verzoeken de indieners het college:

  1. In het bestuur van Jobinder de discussie op gang te brengen over de doelstellingen met betrekking tot uitbreidingen van vervoer van deze GR.
  2. Hierbij het standpunt van Achtkarspelen in te brengen om enkel uitbreidingen met vervoersoorten en vervoersmiddelen die drukken op de kosten van de deelnemende gemeenten en de provincie, zoals bijvoorbeeld vervoer naar dagbestedingen of vraagafhankelijk OV, toe te staan.
  3. Andere vervoerssoorten die deel uitmaken van de vrije markt, over te laten aan de vrije markt.
  4. De raad te informeren over de uitkomsten van de discussie.

  Wethouder Brinkman kan zich vinden in de motie.


  Stemuitslag motie:

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)
 16. 13

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.

  02:23:11 - 02:23:27 - Oebele Brouwer, foarsitter