Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 14 december 2023

16:00 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:00:00 - 00:03:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
 2. 2

  Afmeldingen
  Mevrouw Kuipers-Jorna (CDA) is afwezig.


  Mededelingen
  Wethouder Vegelin heeft twee mededelingen:

  • De provinsje Fryslân heeft bekend gemaakt dat er twee nieuwe doorfietsroutes in onze gemeente komen: van Blauforlaet naar Surhuisterveen en van Twijzel naar Quatrebras.
  • Het overleg met Rijkswaterstaat heeft als uitkomst gehad dat de trailerhelling Hinke Hoek blijft bestaan en dat de steiger wordt opgeknapt.


  Wethouder Brinkman heeft een mededeling over de energietoeslag: er was een tekort van € 365.000 en de gemeente heeft € 287.000 gecompenseerd gekregen. Hij doet zijn uiterste best om het tekort dat er nu nog is ook terug te krijgen.


  Inspreker
  Mevrouw De Jong uit Harkema bij agendapunt 18.

  00:02:53 - 00:03:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:03:26 - 00:04:41 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:04:41 - 00:04:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:04:51 - 00:05:19 - Edwin de Vries
  00:05:19 - 00:05:39 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:05:39 - 00:05:42 - Edwin de Vries
  00:05:42 - 00:05:43 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:05:43 - 00:05:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:05:58 - 00:06:59 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:06:59 - 00:06:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:07:01 - 00:07:11 - Wietske Poelman
  00:07:11 - 00:07:50 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:07:50 - 00:07:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:07:52 - 00:08:05 - Wietske Poelman
  00:08:06 - 00:08:44 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:08:44 - 00:10:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
 3. 3

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de agenda definitief vast.

  Besluit

  De raad besluit het afleggen van de verklaring en belofte bij agendapunt 8 (Instellen Rekenkamer Achtkarspelen en vaststellen verordening op de rekenkamer Achtkarspelen 2024) te verschuiven naar vlak voor het eten om 18.00 uur, agendapunt 18 (Verklaring van geen bedenkingen Mellereed te Harkema) te behandelen na agendapunt 7.a (Benoemingsvoordracht Raad van Toezicht ROOBOL) en de rest van de agenda ongewijzigd vast te stellen.

  00:09:41 - 00:10:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:10:25 - 00:10:31 - Rienk Schootstra
  00:10:31 - 00:10:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:10:35 - 00:11:08 - Rienk Schootstra
  00:11:08 - 00:14:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
 4. 4

  Over dit agendapunt
  Raadsleden kunnen vragen stellen aan het college over zaken die de gemeente aangaan. Het raadslid dat tijdens het vragenhalfuur vragen wil stellen, geeft de vragen zo mogelijk voor 12.00 uur van de dag voorafgaand aan de dag van de raadsvergadering door. De betreffende portefeuillehouder geeft direct na het stellen van de vraag in de raadsvergadering mondeling antwoord. Als een vraag later binnenkomt, dan wel tijdens het vragenhalfuur, geeft het college zo mogelijk ook direct mondeling antwoord. Als beantwoording niet direct mogelijk is, geeft het college in ieder geval binnen twee werkdagen schriftelijk antwoord aan de vragensteller.


  De raad heeft geen vragen voor het college.

  00:12:53 - 00:14:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
 5. 5

  Over dit agendapunt
  Alle toezeggingen gedaan tijdens informatiecarrousels en raadsvergaderingen staan op de toezeggingenlijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de toezegging, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de toezegging als afgedaan te beschouwen.


  Het college stelt voor de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:

  1. De toezegging met het ID-nr. 90 - Wethouder Van der Tuin zegt op verzoek van de heer Schootstra (CDA) toe om schriftelijk terug te komen op de vragen van de jongerenraad;
  2. De toezegging met het ID-nr. 100 - Wethouder Vegelin zegt met betrekking tot de motie Skea boaiemdelgong ferhelje op Vermilion toe om schriftelijk terug te komen op de vragen de heer Veenstra (FNP);
  3. De toezegging met het ID-nr. 102 - De heer Van Dalen zegt toe de vragen die de heer Schootstra nog schriftelijk zal aanleveren zo spoedig mogelijk te beantwoorden;
  4. De toezegging met het ID-nr. 103 - Portefeuillehouder dhr. Brouwer komt schriftelijk terug op de vraag van mevrouw Kuipers (CDA) naar de verschillen tussen de Wabo en de nieuwe wet.

  Besluit

  De raad besluit de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:

  1. De toezegging met het ID-nr. 90 - Wethouder Van der Tuin zegt op verzoek van de heer Schootstra (CDA) toe om schriftelijk terug te komen op de vragen van de jongerenraad;
  2. De toezegging met het ID-nr. 100 - Wethouder Vegelin zegt met betrekking tot de motie Skea boaiemdelgong ferhelje op Vermilion toe om schriftelijk terug te komen op de vragen de heer Veenstra (FNP);
  3. De toezegging met het ID-nr. 102 - De heer Van Dalen zegt toe de vragen die de heer Schootstra nog schriftelijk zal aanleveren zo spoedig mogelijk te beantwoorden;
  4. De toezegging met het ID-nr. 103 - Portefeuillehouder dhr. Brouwer komt schriftelijk terug op de vraag van mevrouw Kuipers (CDA) naar de verschillen tussen de Wabo en de nieuwe wet.
  00:12:54 - 00:14:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
 6. 6

  Over dit agendapunt
  Alle aangenomen moties staan op de motielijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de motie, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de motie als afgedaan te beschouwen.


  Het college stelt voor de volgende moties als afgedaan te beschouwen:

  1. De motie met het ID-nr. 440 - Verruiming beleid plaatsing windturbines;
  2. De motie met het ID-nr. 457 - Jild Wâldsang foar Frysktalige musicals groepen 7 en 8.

  Behandeling raadsvergadering 14 december 2023
  Op verzoek van de heer Schootstra (CDA) wordt nu alleen besloten dat de motie met het ID-nr. 457 (Jild Wâldsang foar Frysktalige musicals groepen 7 en 8) als afgedaan beschouwd kan worden en blijft de motie met het ID-nr. 440 (Verruiming beleid plaatsing windturbines) nog even staan. Bij agendapunt 10 komt het onderwerp windturbines weer naar voren, daarna wordt besloten of ook deze motie als afgedaan beschouwd kan worden of niet.

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Na behandeling van agendapunt 10 (Begrotingswijzigingen december 2023) een besluit te nemen of de motie met het ID-nr. 440 (Verruiming beleid plaatsing windturbines) als afgedaan beschouwd kan worden;
  2. De motie met het ID-nr. 457 (Jild Wâldsang foar Frysktalige musicals groepen 7 en 8) als afgedaan te beschouwen.
  00:12:55 - 00:14:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
 7. 7

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast.

  Besluit

  De raad besluit de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 23 november 2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:12:56 - 00:14:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
 8. 7.a

  Over het raadsvoorstel
  De stichting ROOBOL is met 13 basisscholen en één samenwerkingsbasisschool verantwoordelijk voor kwalitatief goed en toegankelijk openbaar onderwijs in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Gelet op enerzijds het openbaar karakter en anderzijds de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, heeft de gemeente nog altijd een toezichtsfunctie. Op gepaste afstand, maar bij ernstige taakverwaarlozing of functioneren in strijd met de wet, kan de gemeente ingrijpen. Op grond van de statuten, vanwege het toezicht op de Stichting ROOBOL, moet de gemeenteraad de voorgedragen persoon voor de Raad van Toezicht benoemen.
  Het college stelt de raad voor mevrouw Lolkema te benoemen als lid van de Raad van Toezicht bij Stichting ROOBOL.


  Behandeling raadsvergadering 14 december 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit mevrouw Lolkema te benoemen als lid van de Raad van Toezicht bij Stichting ROOBOL.

  00:13:09 - 00:14:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
 9. 8

  Over het raadsvoorstel
  De rekenkamer is een (niet openbare) raadscommissie die op eigen initiatief of op verzoek van de gemeenteraad of inwoners onderzoek kan doen naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. Op 1 januari 2023 is de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking getreden. Deze wet kent een overgangstermijn van een jaar. Dit betekent dat alle gemeenten uiterlijk op 1 januari 2024 een onafhankelijke rekenkamer moeten hebben. Dit mag ook een gemeenschappelijke rekenkamer zijn. Een rekenkamerfunctie in de vorm van een rekenkamercommissie is niet meer mogelijk en daarom wordt er nu een Rekenkamer ingesteld.
  De controlecommissie stelt de raad voor de Rekenkamer Achtkarspelen per 1 januari 2024 in te stellen door het vaststellen van de verordening op de Rekenkamer Achtkarspelen 2024, de samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel op het gebied van de rekenkamer voort te zetten in de vorm van een personele unie en de leden (dhr. G.S.H. Janssen, wonend te Heerenveen, mevr. J.P.M. Vervoort, wonend te Leeuwarden, dhr. E.A.M. de Swart, wonend te De Knipe en mevr. T. Clevering, wonend te Warten) te benoemen voor een periode van zes jaar.


  Behandeling raadsvergadering 14 december 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van de controlecommissie gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Tot het instellen van de Rekenkamer Achtkarspelen per 1 januari 2024 door het vaststellen van de bij het raadsbesluit behorende verordening op de Rekenkamer Achtkarspelen 2024.
  2. De samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel op het gebied van de rekenkamer voort te zetten in de vorm van een personele unie voor de leden van de rekenkamer.
  3. De volgende personen voor de periode van zes jaar te benoemen tot voorzitter, respectievelijk leden van de rekenkamer:
   - Dhr. G.S.H. Janssen, wonend te Heerenveen (voorzitter);
   - Mevr. J.P.M. Vervoort, wonend te Leeuwarden;
   - Dhr. E.A.M. de Swart, wonend te De Knipe;
   - Mevr. T. Clevering, wonend te Warten.
  00:40:46 - 00:41:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:41:34 - 00:42:48 - Gert Terpstra
  00:42:48 - 00:42:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:42:56 - 00:43:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:43:07 - 00:44:37 - Jacob Hooghiemstra
  00:44:37 - 00:46:41 - Oebele Brouwer, foarsitter
 10. 9

  Over het raadsvoorstel
  De lokale heffingen zijn geregeld in de belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen. Als gevolg van nieuw gemeentelijk beleid, ombuigingen, deregulering en wijzigingen in landelijke wetgeving moeten tarieven en verordeningen worden aangepast, vervallen of worden ingevoerd voor het jaar 2024.
  Het college stelt de raad voor de volgende belastingverordeningen 2024 vast te stellen:
  - Verordening op de heffing en de invordering van Onroerende-zaakbelastingen 2024
  - Verordening op de heffing en de invordering van Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2024
  - Verordening op de heffing en de invordering van Rioolheffing 2024
  - Verordening op de heffing en invordering van Leges 2024 en Legestabel 2024


  Behandeling raadsvergadering 14 december 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend, het besluit is aangepast door middel van twee amendementen (zie 9.2 en 9.4) en de raad heeft voor het geamendeerde voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  PVV-fractie (1)

  Besluit

  Gelet op de aangenomen amendementen ‘Vervallen leges voor starten gastouderopvang’ en ‘Kappen bomen of vellen houtopstanden naar € 0,-‘ besluit de raad:

  1. Artikel 1.17.3 van de legestabel (het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45,lid 2, Wko) te laten vervallen.
  2. Artikel 2.30 van de legestabel (Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden, Variant 1 (regeling in de Algemene plaatselijke verordening/overgangsrecht Omgevingswet)) als volgt aan te passen:
   Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4 van de bomenverordening Achtkarspelen in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: € 250,00 0,-
   Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand op meerdere locaties dan wordt één keer het basisbedrag van € 141,10 in rekening gebracht, verhoogd met € 215,75 per locatie.
  3. De volgende, als bijlagen bij dit raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte belastingverordeningen 2024 en waar van toepassing de bijbehorende tarieventabellen, vast te stellen:
   - Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2024;
   - Verordening op de heffing en de invordering van Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2024;
   - Verordening op de heffing en de invordering van Rioolheffing 2024;
   - Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 en Legestabel 2024 met inachtneming van de wijzigingen genoemd onder beslispunten 1 en 2.
  4. In te trekken de belastingverordeningen als onder 3. genoemd, voor het jaar 2023 en tarieventabellen 2023 behoudens de respectievelijke overgangsbepalingen in de nieuwe verordeningen 2024.

  Amendementen

  Titel
  Kappen bomen of vellen houtopstanden naar € 0,- (aangenomen)
  Uniforme leges beoordeling onderzoeksrapporten (ingetrokken)
  Verlagen tarief tandemasser (verworpen)
  Vervallen leges voor starten gastouderopvang (aangenomen)

  Moties

  Onderwerp
  Mogelijkheid vorm van diftar bij afvalstoffenheffing onderzoeken (verworpen)

  Toezeggingen

  Titel
  Afhankelijkheid GGD keuring LKR-registratie
  00:45:31 - 00:46:41 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:46:43 - 00:47:41 - Albert van Dijk
  00:47:41 - 00:47:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:47:46 - 00:47:56 - Jeffrey Graansma
  00:47:56 - 00:48:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:48:18 - 00:48:51 - Hink Speulman
  00:48:53 - 00:49:18 - Albert van Dijk
  00:49:18 - 00:49:20 - Hink Speulman
  00:49:20 - 00:49:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:49:21 - 00:49:36 - Hink Speulman
  00:49:38 - 00:49:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:49:38 - 00:49:44 - Albert van Dijk
  00:49:44 - 00:49:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:49:47 - 00:50:28 - Jacob Hooghiemstra
  00:50:28 - 00:50:55 - Albert van Dijk
  00:50:55 - 00:51:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:51:47 - 00:53:20 - Gert Terpstra
  00:53:20 - 00:53:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:53:53 - 00:57:55 - Doethyna Vriesema
  00:57:55 - 00:57:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:57:59 - 00:58:19 - Doethyna Vriesema
  00:58:19 - 00:58:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:58:38 - 00:59:23 - Tjitske Veenstra
  00:59:24 - 00:59:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:59:56 - 01:01:30 - Rienk Schootstra
  01:01:30 - 01:01:34 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:01:34 - 01:01:34 - Rienk Schootstra
  01:01:37 - 01:02:32 - Albert van Dijk
  01:02:32 - 01:03:14 - Rienk Schootstra
  01:03:19 - 01:03:38 - Albert van Dijk
  01:03:38 - 01:04:17 - Rienk Schootstra
  01:04:18 - 01:05:01 - Albert van Dijk
  01:05:05 - 01:05:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:05:09 - 01:05:25 - Jeffrey Graansma
  01:05:26 - 01:06:22 - Rienk Schootstra
  01:06:22 - 01:06:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:06:23 - 01:07:10 - Jeffrey Graansma
  01:07:11 - 01:07:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:07:11 - 01:07:31 - Rienk Schootstra
  01:07:31 - 01:07:32 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:07:32 - 01:07:41 - Rienk Schootstra
  01:07:41 - 01:07:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:07:44 - 01:08:22 - Jeffrey Graansma
  01:08:23 - 01:08:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:08:27 - 01:08:49 - Jacob Hooghiemstra
  01:08:49 - 01:08:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:08:50 - 01:08:57 - Rienk Schootstra
  01:08:57 - 01:09:13 - Jacob Hooghiemstra
  01:09:13 - 01:09:37 - Rienk Schootstra
  01:09:38 - 01:09:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:09:42 - 01:10:33 - Jeffrey Graansma
  01:10:34 - 01:10:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:10:38 - 01:11:21 - Jeffrey Graansma
  01:11:21 - 01:11:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:11:25 - 01:11:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:11:26 - 01:11:39 - Rienk Schootstra
  01:11:39 - 01:11:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:11:43 - 01:12:28 - Albert van Dijk
  01:12:28 - 01:12:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:12:39 - 01:12:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:12:39 - 01:12:57 - Rienk Schootstra
  01:13:00 - 01:13:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:13:03 - 01:13:33 - Albert van Dijk
  01:13:35 - 01:13:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:13:55 - 01:14:37 - Rienk Schootstra
  01:14:37 - 01:14:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:14:47 - 01:15:15 - Hink Speulman
  01:15:16 - 01:15:17 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:15:18 - 01:15:36 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:15:42 - 01:17:22 - Toos van der Vaart
  01:17:22 - 01:17:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:17:23 - 01:18:04 - Toos van der Vaart
  01:18:04 - 01:18:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:18:13 - 01:18:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:18:19 - 01:18:48 - Hink Speulman
  01:18:49 - 01:18:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:18:52 - 01:18:54 - Toos van der Vaart
  01:18:55 - 01:19:00 - Toos van der Vaart
  01:19:01 - 01:19:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:19:03 - 01:19:17 - Wietske Poelman
  01:19:17 - 01:19:21 - Toos van der Vaart
  01:19:22 - 01:19:22 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:19:24 - 01:20:37 - Jeffrey Graansma
  01:20:37 - 01:20:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:20:38 - 01:21:15 - Toos van der Vaart
  01:21:15 - 01:21:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:21:17 - 01:21:57 - Jeffrey Graansma
  01:21:58 - 01:22:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:22:03 - 01:22:04 - Jacob Zwaagstra
  01:22:04 - 01:22:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:22:07 - 01:22:42 - Jacob Zwaagstra
  01:22:42 - 01:22:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:22:42 - 01:23:11 - Toos van der Vaart
  01:23:11 - 01:23:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:23:40 - 01:24:49 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:24:49 - 01:24:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:24:54 - 01:25:42 - Jeffrey Graansma
  01:25:44 - 01:26:06 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:26:06 - 01:26:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:26:13 - 01:26:44 - Jeffrey Graansma
  01:26:45 - 01:27:11 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:27:11 - 01:27:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:27:13 - 01:27:51 - Albert van Dijk
  01:27:52 - 01:28:06 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:28:08 - 01:28:34 - Albert van Dijk
  01:28:34 - 01:28:34 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:28:34 - 01:28:57 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:28:59 - 01:29:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:29:05 - 01:29:13 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:29:13 - 01:29:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:29:14 - 01:30:27 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:30:27 - 01:30:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:30:28 - 01:30:30 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:30:30 - 01:30:52 - Tjitske Veenstra
  01:30:52 - 01:30:55 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:30:55 - 01:31:54 - Tjitske Veenstra
  01:31:54 - 01:31:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:31:55 - 01:32:17 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:32:17 - 01:32:53 - Tjitske Veenstra
  01:32:55 - 01:33:08 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:33:09 - 01:33:31 - Tjitske Veenstra
  01:33:31 - 01:33:35 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:33:36 - 01:33:41 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:33:42 - 01:34:50 - Doethyna Vriesema
  01:34:50 - 01:34:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:34:54 - 01:34:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:34:56 - 01:35:24 - Jeffrey Graansma
  01:35:24 - 01:35:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:35:47 - 01:35:59 - Dineke Terpstra
  01:35:59 - 01:36:04 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:36:04 - 01:36:09 - Dineke Terpstra
  01:36:09 - 01:36:21 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:36:21 - 01:36:21 - Dineke Terpstra
  01:36:22 - 01:36:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:36:29 - 01:37:06 - IJde van Kammen
  01:37:06 - 01:37:33 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:37:33 - 01:37:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:37:42 - 01:38:56 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:38:56 - 01:39:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:39:04 - 01:39:04 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:39:04 - 01:39:14 - Rienk Schootstra
  01:39:14 - 01:39:30 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:39:30 - 01:40:19 - Rienk Schootstra
  01:40:19 - 01:41:02 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:41:02 - 01:41:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:41:06 - 01:41:06 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:41:06 - 01:41:12 - Jeffrey Graansma
  01:41:12 - 01:42:00 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:42:00 - 01:42:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:42:03 - 01:42:23 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:42:23 - 01:42:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:42:27 - 01:43:00 - Jeffrey Graansma
  01:43:00 - 01:43:15 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:43:15 - 01:43:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:43:18 - 01:43:19 - Jacob Hooghiemstra
  01:43:19 - 01:43:22 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:43:22 - 01:43:44 - Jacob Hooghiemstra
  01:43:44 - 01:43:49 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:43:50 - 01:43:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:43:54 - 01:44:08 - Jeffrey Graansma
  01:44:08 - 01:44:13 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:44:13 - 01:44:21 - Jeffrey Graansma
  01:44:21 - 01:44:22 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:44:22 - 01:44:22 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:44:22 - 01:44:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:44:41 - 01:45:04 - Hink Speulman
  01:45:04 - 01:45:12 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:45:12 - 01:45:30 - Hink Speulman
  01:45:30 - 01:45:30 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:45:31 - 01:45:33 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:45:33 - 01:45:34 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:45:34 - 01:46:12 - Jeffrey Graansma
  01:46:12 - 01:46:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:46:15 - 01:46:24 - Hink Speulman
  01:46:24 - 01:46:29 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:46:29 - 01:46:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:46:40 - 01:47:23 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:47:23 - 01:47:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:47:26 - 01:47:30 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:47:30 - 01:48:19 - Toos van der Vaart
  01:48:19 - 01:48:20 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:48:20 - 01:49:01 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:49:01 - 01:49:22 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:49:22 - 01:51:23 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:51:23 - 01:51:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:51:24 - 01:51:30 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:51:30 - 01:51:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:51:37 - 01:52:01 - Rienk Schootstra
  01:52:01 - 01:52:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:52:04 - 01:52:43 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:52:43 - 01:53:07 - Jeffrey Graansma
  01:53:07 - 01:53:07 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:53:07 - 01:53:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:53:46 - 01:54:06 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:54:06 - 01:54:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:54:31 - 01:54:46 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:54:46 - 01:55:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:55:11 - 01:55:29 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:55:29 - 01:55:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:55:59 - 01:56:14 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:56:14 - 01:59:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:59:45 - 02:00:20 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:59:20 - 03:01:05 - Oebele Brouwer, foarsitter
 11. 9.1

  Over het amendement
  De indieners van het amendement stellen voor:
  Een beslispunt aan het besluit toe te voegen (vetgedrukte en doorgehaalde tekst):

  • Artikel 2.2 van de tarieventabel van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten als volgt te wijzigen:
   2.2. Bouw- en sloopafval, hout (sloop/bouwhout), puin, gips, tuinhout/bielzen en dakleer, brengen en achterlaten op het gemeentelijk milieuterrein is het tarief:
   Kofferbak (tot 0,5m3) € 5,-
   Aanhanger (0,5-1m3) € 12,-
   Tandemasser (vanaf 1m3) € 35,- € 20,-

  Behandeling raadsvergadering 14 december 2023
  Stemverklaring amendement FVD, EdV en PVV - Verlagen tarief tandemasser
  Dhr. Graansma (PVV): Wy fine it wol kwealik dat it net ynsichtlik is dast de iene kear wol betelje moast en de oare kear net, dus it leafst ha wy yn sa’n sitewaasje de kosten op nul. Ik ha preaun dat it him net wurdt, dus dan is dizze lastenverleging de beste opsje.


  De raad behandelt het amendement besluitvormend en heeft tegen het amendement gestemd.

  Stemuitslag

  voor 30%
  tegen 70%
  voor
  FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
 12. 9.2

  Over het amendement
  De indieners van het amendement stellen voor:
  Een beslispunt aan het besluit toe te voegen:

  • Artikel 1.17.3 van de legestabel (het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, lid 2, Wko) te laten vervallen.

  Behandeling raadsvergadering 14 december 2023
  De raad behandelt het amendement besluitvormend en heeft voor het amendement gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
 13. 9.3

  Over het amendement
  De indieners van het amendement stellen voor:
  Een beslispunt aan het besluit toe te voegen:

  • Artikel 2.49 van de legestabel (Beoordeling onderzoeksrapporten) als volgt aan te passen (vetgedrukte en doorgehaalde tekst):
   Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:
   a. voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport: €300,00
   b. voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport: €300,00
   c. voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting: # €300,00
   d. voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk: # €300,00
   e. voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport: # €300,00
   f. voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER): # €300,00
   g. voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport: # €300,00

  Behandeling raadsvergadering 14 december 2023
  Wethouder Van der Tuin ontraadt het amendement en na de toelichting van de wethouder trekt de heer Schootstra het amendement in.

 14. 9.4

  Over het amendement
  De indieners van het amendement stellen voor:
  Een beslispunt aan het besluit toe te voegen:

  • Artikel 2.30 van de legestabel (Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden, Variant 1 (regeling in de Algemene plaatselijke verordening/overgangsrecht Omgevingswet)) als volgt aan te passen (vetgedrukte en doorgehaalde tekst):
   Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4 van de bomenverordening Achtkarspelen in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten: € 250,00 0,-
   Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand op meerdere locaties dan wordt één keer het basisbedrag van € 141,10 in rekening gebracht, verhoogd met € 215,75 per locatie.

  Behandeling raadsvergadering 14 december 2023
  De raad behandelt het amendement besluitvormend en heeft voor het amendement gestemd.

  Stemuitslag

  voor 60%
  tegen 40%
  voor
  CDA-fractie (5), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  CU-fractie (3), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
 15. 9.5

  Over de motie
  Met deze motie roepen de indieners het college op om de mogelijkheid van een vorm van diftar te onderzoeken, een vorm die voordeel oplevert voor de inwoners als zij hun restafval verminderen, hetzij door minder wegwerp te gebruiken, hetzij door het afval beter te scheiden en de uitkomsten van dit onderzoek te delen met de raad in het tweede kwartaal van 2024.


  Behandeling raadsvergadering 14 december 2023
  De raad behandelt de motie besluitvormend en heeft tegen de motie gestemd.

  Stemuitslag

  voor 30%
  tegen 70%
  voor
  CU-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (5), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
 16. 10

  Over het raadsvoorstel
  Op 3 november 2022 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2023 vastgesteld. Gedurende het jaar zijn er gebeurtenissen die invloed hebben op de begroting. In dit raadsvoorstel neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, zodat de raad de begroting kan wijzigen.
  Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met het wijzigen van de begroting 2023.


  Behandeling raadsvergadering 14 december 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.


  Na de behandeling van dit onderwerp geeft de heer Schootstra (CDA) aan dat de motie met het ID-nr. 440 (Verruiming beleid plaatsing windturbines) nu ook als afgehandeld beschouwd kan worden.

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)

  Besluiten

  De raad besluit de motie met het ID-nr. 440 (Verruiming beleid plaatsing windturbines) als afgedaan te beschouwen.

  De raad besluit:

  1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2023 zoals aangegeven in paragraaf 1.3. van de bijlage.
  2. Akkoord te gaan met het in 2023 toevoegen aan de Algemene reserve van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten.
  3. Akkoord te gaan met het doorschuiven van de niet benutte overlopende posten en onttrekkingen uit de Algemene Reserve vanuit 2023 naar 2024 zoals genoemd onder 1.3. onderdeel Overlopende posten.
  4. Akkoord te gaan met het in 2024 onttrekken aan de Algemene Reserve van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten.
  5. Akkoord te gaan met de wijziging van de begroting 2024 voor wat betreft middelen voor de inzet van Fiscaliade (€ 31.000) en het werkbudget opbouw gemeentelijke organisatie (€ 75.000)
  6. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2022 van de WM8KTD.
  7. Kennis te nemen van de overige ontwikkelingen, zoals vermeld in paragraaf 1.2.
  03:00:17 - 03:01:05 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:01:09 - 03:04:10 - Gert Terpstra
  03:04:10 - 03:04:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:04:49 - 03:08:43 - Hink Speulman
  03:08:43 - 03:09:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:09:11 - 03:09:13 - Hink Speulman
  03:09:14 - 03:10:48 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:10:48 - 03:11:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:11:43 - 03:12:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
 17. 11

  Over het raadsvoorstel
  Vanwege gewijzigde wet- en regelgeving is het noodzakelijk dat de huidige verordeningen op grond van GW artikel 212, 213 en 213a worden aangepast. De aanpassingen hebben grotendeels te maken met het feit dat met ingang van het boekjaar 2023 niet de accountant een rechtmatigheidsverklaring afgeeft aan de gemeenteraad maar het college. Om die reden zijn een aantal bepalingen op het gebied van rechtmatigheid toegevoegd.
  Het college stelt de raad voor de volgende verordeningen vast te stellen:
  - De Financiële verordening gemeente Achtkarspelen 2023 (GW art. 212);
  - De Controleverordening 2023 (GW art. 213);
  - De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2023 (GW art. 213a)
  En na vaststelling van deze verordeningen de oude verordeningen in te trekken.


  Behandeling raadsvergadering 14 december 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De ‘Financiële verordening gemeente Achtkarspelen 2023’ (GW art. 212) vast te stellen;
  2. De ‘Controleverordening 2023’ (GW art. 213) vast te stellen;
  3. De ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2023’ (GW art. 213a) vast te stellen; en
  4. Na vaststelling van de voormelde verordeningen gelijktijdig de oude verordeningen in te trekken.
  03:12:42 - 03:12:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:12:58 - 03:14:22 - Gert Terpstra
  03:14:22 - 03:14:36 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:14:50 - 03:16:59 - Hink Speulman
  03:17:00 - 03:17:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:17:19 - 03:20:16 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:20:16 - 03:20:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:20:16 - 03:20:18 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:20:18 - 03:21:23 - Hink Speulman
  03:21:23 - 03:21:24 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:21:24 - 03:21:29 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:21:29 - 03:21:31 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:21:31 - 03:22:26 - IJde van Kammen
  03:22:26 - 03:22:27 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:22:27 - 03:22:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:22:28 - 03:22:29 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:22:29 - 03:22:36 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:22:36 - 03:22:38 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:22:38 - 03:22:56 - Hink Speulman
  03:22:56 - 03:22:56 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:22:56 - 03:22:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:22:59 - 03:23:40 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  03:23:40 - 03:24:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:24:11 - 03:24:12 - IJde van Kammen
  03:24:12 - 03:24:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:24:39 - 03:25:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
 18. 12

  Over het raadsvoorstel
  Voor het eerst over het verslagjaar 2023 moet het college ten behoeve van de jaarrekening een collegeverklaring afgeven over het financieel rechtmatig handelen van de gemeente. De externe accountant toetst deze beoordeling als onderdeel van de jaarrekeningcontrole. Het hebben van een actueel Normenkader is een verplicht onderdeel als basis voor de rechtmatigheidsverklaring. Het kader dient jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld te worden. Het Jaarplan VIC betreft een uitwerking van de periodieke verbijzonderde controles op basis van het Jaarplan VIC 2021-2024 en de uitgangspunten in het Controleprotocol 2021-2024. Waar van toepassing wordt rekening gehouden met het geldende Normenkader.
  Het college stelt de raad voor kennis te nemen van het Normenkader 2023 (geactualiseerd) en 2024 en deze vast te stellen en Kennis te nemen van het geactualiseerde Jaarplan VIC 2024.


  Behandeling raadsvergadering 14 december 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Kennis te nemen van het Normenkader 2023 (geactualiseerd) en 2024 en deze vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van het geactualiseerde Jaarplan VIC 2024.
  03:25:00 - 03:25:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
 19. 13

  Over het raadsvoorstel
  Veiligheidsregio Fryslân is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren. De Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moet ook de gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Fryslân worden aangepast. Er zijn sessies georganiseerd met raadsleden om input op te halen voor het doorvoeren van de wijzigingen. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur de wetswijziging getoetst aan de huidige regeling. Veiligheid is voor de gemeenteraad een belangrijk en terugkerend thema. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling betekent dat vaker dan in het verleden de raad ook via een zienswijze (reactie) input kan leveren. Het gaat hierbij niet alleen maar over financiële aangelegenheden. Ook wordt de mogelijkheid geboden mee te denken over inhoudelijke onderwerpen die de veiligheid van onze gemeente aangaan.
  Het college stelt de raad voor een zienswijze in te dienen door middel van bijgaande conceptbrief.


  Behandeling raadsvergadering 14 december 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit een zienswijze in te dienen door middel van bijgaande conceptbrief.

  03:25:14 - 03:25:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
 20. 14

  Over het raadsvoorstel
  In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV en deze geldt voor iedereen binnen de gemeente. In de APV staat bijvoorbeeld vermeld wanneer er een vergunning nodig is voor bepaalde activiteiten. De huidige Algemene plaatselijke verordening is van maart 2022. Door onder andere gewijzigde wet- en regelgeving moet de APV aangepast worden.
  Het college stelt de raad voor de Algemene plaatselijke verordening Achtkarspelen 2024 vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 14 december 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De Algemene plaatselijke verordening Achtkarspelen 2024 vast te stellen.
  2. De Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Achtkarspelen, versie ‘raadsbesluit 3 maart 2022’ in te trekken per datum inwerkingtreding van de Algemene plaatselijke verordening Achtkarspelen 2024.
  03:25:56 - 03:25:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:26:11 - 03:26:35 - Plakferfangend foarsitter
  03:26:49 - 03:27:37 - Klaas Sietse van der Wal
  03:27:37 - 03:27:43 - Plakferfangend foarsitter
  03:27:43 - 03:27:47 - Klaas Sietse van der Wal
  03:27:47 - 03:27:51 - Plakferfangend foarsitter
  03:27:53 - 03:28:47 - Sake van der Meer
  03:28:47 - 03:29:06 - Plakferfangend foarsitter
  03:29:07 - 03:32:20 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  03:32:20 - 03:32:48 - Plakferfangend foarsitter
  03:32:48 - 03:32:58 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  03:32:58 - 03:33:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
 21. 15

  Over het raadsvoorstel
  Het pand aan de Gedempte Vaart 80 in Surhuisterveen heeft een horecabestemming met de mogelijkheid tot een woonbestemming. Het gebouw is verbouwd tot woning en wordt hierdoor niet meer gebruikt voor horeca-activiteiten. Hiervoor is inmiddels een omgevingsvergunning verleend. Aan de zijde van de Havenstraat ligt een parkeerterrein dat vanwege de horecabestemming nodig was om te voldoen aan de parkeernorm. Door de eigenaar van het pand is het verzoek gedaan om van het parkeerterrein een tuin te maken en het daarom te onttrekken aan de openbaarheid.
  Het college stelt de raad voor in te stemmen met het onttrekkingsverzoek.


  Behandeling raadsvergadering 14 december 2023
  Toezegging
  Wethouder Vegelin komt schriftelijk terug op de vraag van de heer Veenstra (FNP) voor wie de kosten zijn van de aanpassing van de weg aan de nieuwe situatie.


  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. In te stemmen met het onttrekkingsverzoek;
  2. Met inachtneming van afdeling 3.4 Awb openbare uniforme voorbereidings-procedure het besluit met instemming van het onttrekkingsverzoek in ontwerp 6 weken ter inzage te leggen.

  Toezeggingen

  Titel
  Kosten aanpassing weg aan nieuwe situatie
  03:33:02 - 03:33:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:33:53 - 03:34:02 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  03:34:05 - 03:34:49 - Wopke Veenstra
  03:34:49 - 03:34:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:35:02 - 03:35:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:35:12 - 03:35:33 - Sierd Vegelin, wethâlder
  03:35:36 - 03:35:43 - Wopke Veenstra
  03:35:43 - 03:35:44 - Sierd Vegelin, wethâlder
  03:35:44 - 03:35:56 - Wopke Veenstra
  03:35:58 - 03:36:03 - Sierd Vegelin, wethâlder
  03:36:04 - 03:36:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
 22. 16

  Over het raadsvoorstel
  Het college vindt dat de gemeente een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om de taakstelling huisvesting statushouders te behalen en daarom wordt de doorstroomlocatie Herbranda in Buitenpost gerealiseerd. Hier worden 30-36 statushouders gehuisvest, in afwachting van reguliere huisvesting door de woningcorporaties. De gemeente staat voor de kosten van de verbouwing, de begeleidingskosten van de verbouwing en de kosten van de sociaal beheerder. Hier tegenover staat de subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), vergoeding vanuit de HAR-regeling (Hotel- en accommodatieregeling) en de kosten voor maatschappelijke begeleiding vanuit de HAR-regeling.
  Het college stelt de raad voor een krediet van € 561.398 beschikbaar te stellen voor de verbouw van de locatie ‘Herbranda’ voor de huisvesting van statushouders en de lasten en baten voortvloeiend uit de verbouw en huur van de locatie ‘Herbranda’ op te nemen in de begroting 2024.


  Behandeling raadsvergadering 14 december 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  FVD-fractie (1), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Een krediet van € 561.398 beschikbaar te stellen voor de verbouw van de locatie ‘Herbranda’ voor de huisvesting van statushouders.
  2. De lasten en baten voortvloeiend uit de verbouw en huur van de locatie ‘Herbranda’ op te nemen in de begroting 2024.

  Toezeggingen

  Titel
  Raad op de hoogte houden van doorstroom Herbranda
  03:36:27 - 03:36:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:36:49 - 03:37:20 - Plakferfangend foarsitter
  03:37:35 - 03:39:59 - Albert van Dijk
  03:40:01 - 03:40:03 - Plakferfangend foarsitter
  03:40:10 - 03:41:25 - Jacob Zwaagstra
  03:41:25 - 03:41:31 - Plakferfangend foarsitter
  03:41:39 - 03:42:41 - Hink Speulman
  03:42:43 - 03:42:49 - Plakferfangend foarsitter
  03:42:49 - 03:43:46 - Jeffrey Graansma
  03:43:46 - 03:43:47 - Plakferfangend foarsitter
  03:43:48 - 03:45:11 - Hink Speulman
  03:45:13 - 03:45:14 - Plakferfangend foarsitter
  03:45:14 - 03:46:12 - Jeffrey Graansma
  03:46:12 - 03:46:13 - Hink Speulman
  03:46:13 - 03:46:14 - Plakferfangend foarsitter
  03:46:14 - 03:46:43 - Hink Speulman
  03:46:44 - 03:46:46 - Plakferfangend foarsitter
  03:46:50 - 03:47:18 - Anita Vellema
  03:47:21 - 03:48:08 - Jeffrey Graansma
  03:48:10 - 03:49:00 - Plakferfangend foarsitter
  03:49:01 - 03:54:08 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  03:54:08 - 03:54:09 - Plakferfangend foarsitter
  03:54:09 - 03:54:48 - Jeffrey Graansma
  03:54:49 - 03:56:04 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  03:56:04 - 03:56:07 - Plakferfangend foarsitter
  03:56:07 - 03:57:00 - Albert van Dijk
  03:57:01 - 03:57:27 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  03:57:28 - 03:57:34 - Albert van Dijk
  03:57:34 - 03:57:38 - Plakferfangend foarsitter
  03:57:38 - 03:57:45 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  03:57:45 - 03:57:59 - Plakferfangend foarsitter
  03:57:59 - 03:59:22 - IJde van Kammen
  03:59:23 - 04:01:23 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  04:01:24 - 04:01:25 - Plakferfangend foarsitter
  04:01:27 - 04:03:00 - Jeffrey Graansma
  04:03:00 - 04:03:05 - Plakferfangend foarsitter
  04:03:05 - 04:03:19 - Toos van der Vaart
  04:03:20 - 04:03:21 - Jeffrey Graansma
  04:03:21 - 04:03:21 - Plakferfangend foarsitter
  04:03:21 - 04:03:49 - Jeffrey Graansma
  04:03:50 - 04:03:51 - Plakferfangend foarsitter
  04:03:51 - 04:05:40 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  04:05:40 - 04:05:58 - Plakferfangend foarsitter
  04:05:58 - 04:06:12 - Jeffrey Graansma
  04:06:12 - 04:06:13 - Plakferfangend foarsitter
  04:06:17 - 04:08:37 - Lea van der Tuin, wethâlder
  04:08:38 - 04:08:41 - Plakferfangend foarsitter
  04:08:42 - 04:09:39 - IJde van Kammen
  04:09:39 - 04:09:40 - Plakferfangend foarsitter
  04:09:40 - 04:09:41 - Albert van Dijk
  04:09:41 - 04:09:49 - Plakferfangend foarsitter
  04:09:49 - 04:09:50 - Albert van Dijk
  04:09:50 - 04:09:52 - Plakferfangend foarsitter
  04:09:52 - 04:11:25 - Albert van Dijk
  04:11:27 - 04:11:34 - Plakferfangend foarsitter
  04:11:38 - 04:12:21 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  04:12:21 - 04:12:30 - Plakferfangend foarsitter
  04:12:30 - 04:12:52 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  04:12:52 - 04:13:09 - Plakferfangend foarsitter
  04:13:17 - 04:14:06 - Hink Speulman
  04:14:07 - 04:14:08 - Plakferfangend foarsitter
  04:14:08 - 04:15:12 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  04:15:13 - 04:15:25 - Plakferfangend foarsitter
  04:15:39 - 04:18:06 - Jeffrey Graansma
  04:18:06 - 04:18:11 - Plakferfangend foarsitter
  04:18:13 - 04:19:30 - IJde van Kammen
  04:19:31 - 04:19:34 - Plakferfangend foarsitter
  04:19:35 - 04:20:06 - Toos van der Vaart
  04:20:09 - 04:20:10 - Plakferfangend foarsitter
  04:20:10 - 04:20:27 - Hink Speulman
  04:20:28 - 04:20:33 - Plakferfangend foarsitter
  04:20:33 - 04:22:04 - Jeffrey Graansma
  04:22:04 - 04:22:10 - Plakferfangend foarsitter
  04:22:10 - 04:23:28 - IJde van Kammen
  04:23:29 - 04:23:29 - Plakferfangend foarsitter
  04:23:29 - 04:24:55 - Jeffrey Graansma
  04:24:55 - 04:24:56 - Plakferfangend foarsitter
  04:24:56 - 04:25:24 - Jeffrey Graansma
  04:25:24 - 04:25:26 - Plakferfangend foarsitter
  04:25:26 - 04:26:00 - Toos van der Vaart
  04:26:01 - 04:26:04 - Plakferfangend foarsitter
  04:26:04 - 04:26:23 - Jeffrey Graansma
  04:26:23 - 04:26:28 - Plakferfangend foarsitter
  04:26:28 - 04:27:17 - Jeffrey Graansma
  04:27:17 - 04:27:25 - Plakferfangend foarsitter
  04:27:26 - 04:28:03 - Tjitske Veenstra
  04:28:05 - 04:28:05 - Plakferfangend foarsitter
  04:28:05 - 04:28:23 - Jeffrey Graansma
  04:28:23 - 04:28:35 - Plakferfangend foarsitter
  04:28:35 - 04:29:49 - Jeffrey Graansma
  04:29:51 - 04:30:17 - Plakferfangend foarsitter
  04:30:38 - 04:31:00 - Plakferfangend foarsitter
 23. 17

  Over het raadsvoorstel
  De stichting ROOBOL is met 13 basisscholen en één samenwerkingsbasisschool verantwoordelijk voor kwalitatief goed en toegankelijk openbaar onderwijs in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Gelet op enerzijds het openbaar karakter en anderzijds de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, heeft de gemeente nog altijd een toezichtsfunctie. Op gepaste afstand, maar bij ernstige taakverwaarlozing of functioneren in strijd met de wet, kan de gemeente ingrijpen. Het bestuur van stichting ROOBOL vraagt de gemeenteraden van Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân de gewijzigde statuten goed te keuren. Aanleiding voor de statutenwijziging is dat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) op 1 juli 2021 in werking is getreden.
  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de statutenwijziging van de Stichting ROOBOL.


  Behandeling raadsvergadering 14 december 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit in te stemmen met de voorliggende statutenwijziging van de Stichting ROOBOL.

  04:31:16 - 04:32:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:32:10 - 04:32:16 - Wietske Poelman
  04:32:16 - 04:32:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:32:18 - 04:33:50 - Wietske Poelman
  04:33:50 - 04:34:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:34:37 - 04:35:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
 24. 18

  Over het raadsvoorstel
  Voor een perceel aan de Mellereed te Harkema is een conceptaanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een levensloopbestendige woning. Op grond van het geldend planologisch regiem kan de woning niet gebouwd worden en moet een uitgebreide omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan worden verleend. Hiervoor is een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig.
  Het college stelt de raad voor een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (ontwerp-vvgb) af te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Mellereed te Harkema en deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken als blijkt dat er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit én er geen wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van deze ontwerpen.


  Behandeling raadsvergadering 14 december 2023
  Dit onderwerp is behandeld na agendapunt 7.a.


  Inspreker
  Mevr. De Jong uit Harkema


  Toezegging
  Er is verschil van mening over de openbaarheid van de Mellereed en portefeuillehouder Brouwer zegt toe hier schriftelijk op terug te komen.


  Ordevoorstel
  Dhr. Van Kammen (FNP) doet een ordevoorstel om dit onderwerp vandaag van de agenda te halen omdat er eerst duidelijkheid moet zijn over de openbaarheid van de weg.


  Stemuitslag ordevoorstel om dit onderwerp vandaag niet te behandelen
  Voor: FNP, FVD, GBA, GroenLinks, PvdA, PVV en raadslid De Vries (12)
  Tegen: CDA en CU (8)
  Het ordevoorstel is aangenomen en het onderwerp wordt vanavond niet behandeld, maar komt een andere keer weer terug op de agenda.

  Toezeggingen

  Titel
  Schriftelijk terugkomen op de openbaarheid van de Mellereed
  00:13:54 - 00:14:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:17:33 - 00:17:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:17:51 - 00:18:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:18:47 - 00:19:18 - Sake van der Meer
  00:19:18 - 00:20:09 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:20:09 - 00:20:20 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:20:20 - 00:21:46 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:21:46 - 00:21:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:21:57 - 00:21:57 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:21:57 - 00:22:14 - Rienk Schootstra
  00:22:14 - 00:22:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:22:33 - 00:22:34 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:22:34 - 00:22:46 - Rienk Schootstra
  00:22:46 - 00:22:46 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:22:46 - 00:23:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:23:11 - 00:23:15 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:23:15 - 00:24:20 - IJde van Kammen
  00:24:20 - 00:24:41 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:24:41 - 00:24:43 - IJde van Kammen
  00:24:43 - 00:24:56 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:24:56 - 00:25:46 - IJde van Kammen
  00:25:46 - 00:25:50 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:25:50 - 00:25:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:25:51 - 00:25:52 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:25:52 - 00:26:24 - Hink Speulman
  00:26:24 - 00:26:26 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:26:26 - 00:26:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:26:26 - 00:26:46 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:26:46 - 00:26:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:26:51 - 00:27:11 - Jacob Hooghiemstra
  00:27:13 - 00:27:36 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:27:36 - 00:27:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:27:37 - 00:27:38 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:27:38 - 00:28:04 - Rienk Schootstra
  00:28:04 - 00:28:33 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:28:33 - 00:28:44 - Rienk Schootstra
  00:28:44 - 00:29:18 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:29:18 - 00:29:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:29:21 - 00:29:22 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:29:22 - 00:30:32 - IJde van Kammen
  00:30:33 - 00:31:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:31:25 - 00:31:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:31:30 - 00:31:31 - Jeffrey Graansma
  00:31:31 - 00:31:32 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:31:32 - 00:31:38 - Jeffrey Graansma
  00:31:38 - 00:31:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:31:39 - 00:31:40 - IJde van Kammen
  00:31:43 - 00:32:18 - Klaas Sietse van der Wal
  00:32:19 - 00:32:24 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:32:26 - 00:32:29 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:32:29 - 00:32:40 - Jeffrey Graansma
  00:32:40 - 00:32:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:37:48 - 00:37:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:38:03 - 00:38:53 - IJde van Kammen
  00:38:53 - 00:38:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:38:57 - 00:38:59 - IJde van Kammen
  00:38:59 - 00:41:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
 25. 19

  Over het raadsvoorstel
  Er is een verzoek ingediend voor vastleggen van de bestaande functies en activiteiten aan It West 17 te Augustinusga. Daarnaast worden een aantal recreatieve ontwikkelingen mogelijk gemaakt in de vorm van een kleinschalig kampeerterrein. Het bouwplan is deels strijdig met het bestemmingsplan omdat niet alle functies passen binnen de huidige bedrijfsbestemming en agrarische bestemming.
  Het college stelt de gemeenteraad wordt voor een vervolg te geven aan de procedure door het ontwerp ter inzage te leggen voor zienswijzen, geen planMer uit te voeren en geen exploitatieplan vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 14 december 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen vooroverlegreacties zoals opgenomen in de ‘Notitie inspraak en overleg bestemmingsplan Augustinusga – De Wilgenhoeve’.
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Augustinusga – De Wilgenhoeve’, overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0059.BPAGWest17-ow01 met regels, toelichting en bijlagen ter inzage te leggen op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
  3. Geen plan-MER vast te stellen.
  4. Geen exploitatieplan ex. artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  04:35:10 - 04:35:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:35:26 - 04:36:07 - Wopke Veenstra
  04:36:09 - 04:37:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
 26. 20

  Over het raadsvoorstel
  Om het feitelijk gebruik van het perceel en de bouw van een bedrijfswoning mogelijk te maken is voor het perceel Oude Dijk 1A te Buitenpost een herziening van het bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 14 september tot 26 oktober 2023 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
  Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Oude Dijk 1A, Buitenpost’ ongewijzigd vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 14 december 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Geen plan-MER vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ‘Oude Dijk 1A, Buitenpost’, overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0059.BPBpOudeDijk1A-VG01 met verbeelding, regels, toelichting en bijlagen ongewijzigd vast te stellen zoals het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  04:36:23 - 04:37:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
 27. 21

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.

  04:36:53 - 04:37:52 - Oebele Brouwer, foarsitter