Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 23 november 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:02:35 - 00:06:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
 2. 2

  Afmeldingen
  Mevr. Terpstra (GBA) en mevr. Vriesema (CDA) zijn afwezig.


  Mededelingen
  Wethouder Brinkman doet een mededeling over Jobinder, medio december verwacht hij een notitie.

  00:05:10 - 00:06:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
 3. 3

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de agenda definitief vast.

  Besluit

  De raad besluit agendapunt 8 (Belastingverordeningen en tarieven 2024) door te schuiven naar de vergadering van 14 december 2023 en de agenda verder ongewijzigd vast te stellen.

  00:06:24 - 00:06:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:06:30 - 00:07:23 - Rienk Schootstra
  00:07:24 - 00:08:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
 4. 4

  Over dit agendapunt
  Raadsleden kunnen vragen stellen aan het college over zaken die de gemeente aangaan. Het raadslid dat tijdens het vragenhalfuur vragen wil stellen, geeft de vragen zo mogelijk voor 12.00 uur van de dag voorafgaand aan de dag van de raadsvergadering door. De betreffende portefeuillehouder geeft direct na het stellen van de vraag in de raadsvergadering mondeling antwoord. Als een vraag later binnenkomt, dan wel tijdens het vragenhalfuur, geeft het college zo mogelijk ook direct mondeling antwoord. Als beantwoording niet direct mogelijk is, geeft het college in ieder geval binnen twee werkdagen schriftelijk antwoord aan de vragensteller.


   De raad heeft geen vragen voor het college.

  00:08:49 - 00:08:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
 5. 5

  Over dit agendapunt
  Alle toezeggingen gedaan tijdens informatiecarrousels en raadsvergaderingen staan op de toezeggingenlijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de toezegging, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de toezegging als afgedaan te beschouwen.


  Het college stelt de raad voor de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:
  ID-nr. 95 - Schriftelijk terugkomen op vragen dhr. Graansma (PVV) over artikel 22 GR Marrekrite
  ID-nr. 96 - Schriftelijk terugkomen op vragen dhr. Terpstra (CDA) over de bijdrage voor taken m.b.t. zuivelbedrijven
  ID-nr. 93 - Schriftelijk terugkomen op vragen dhr. heer Speulman (PvdA) over de sociale kaart

  Besluit

  De raad besluit de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:

  1. De toezegging met het ID-nr. 95 Schriftelijk terugkomen op vragen dhr. Graansma (PVV) over artikel 22 GR Marrekrite;
  2. De toezegging met het ID-nr. 96 Schriftelijk terugkomen op vragen dhr. Terpstra (CDA) over de bijdrage voor taken m.b.t. zuivelbedrijven;
  3. De toezegging met het ID-nr. 93 Schriftelijk terugkomen op vragen dhr. Speulman (PvdA) over de sociale kaart.
  00:08:52 - 00:08:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:08:54 - 00:08:55 - Gert Terpstra
  00:08:58 - 00:09:00 - Gert Terpstra
  00:09:01 - 00:09:47 - Gert Terpstra
  00:09:47 - 00:10:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:10:07 - 00:10:18 - Gert Terpstra
  00:10:23 - 00:10:35 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:10:35 - 00:10:37 - Gert Terpstra
  00:10:37 - 00:10:39 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:10:39 - 00:10:58 - Gert Terpstra
  00:10:58 - 00:11:32 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:11:32 - 00:11:35 - Gert Terpstra
  00:11:35 - 00:11:38 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:11:38 - 00:12:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
 6. 6

  Over dit agendapunt
  Alle aangenomen moties staan op de motielijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de motie, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de motie als afgedaan te beschouwen.


  Het college stelt de raad voor de volgende moties als afgedaan te beschouwen:
  ID-nr. 469 - Zonnedaken op openbare parkeerterreinen
  ID-nr. 468 - Medewerking verlenen aan initiatieven voor natuurbegraafplaats
  ID-nr. 459 - Meer beweegroutes in de gemeente
  ID-nr. 452 - Geen financiële middelen managementsecretaresse
  ID-nr. 451 - Geen financiële middelen voor preventiemedewerker
  ID-nr. 447 - Gjin 0,5 fte ekstra y.f.m. pyk reisdocuminten
  ID-nr. 444 - Stelpost kosten ontvlechting werkmaatschappij 8KTD
  ID-nr. 432 - Jongerenraad actief betrekken bij uitwerking Fryske Regiovisie Jeugdhulp ’23-’26

  Besluit

  De raad besluit:
  De volgende moties als afgedaan te beschouwen:

  1. De motie met het ID-nr. 469 Zonnedaken op openbare parkeerterreinen;
  2. De motie met het ID-nr. 468 Medewerking verlenen aan initiatieven voor natuurbegraafplaats;
  3. De motie met het ID-nr. 459 Meer beweegroutes in de gemeente;
  4. De motie met het ID-nr. 452 Geen financiële middelen managementsecretaresse;
  5. De motie met het ID-nr. 451 Geen financiële middelen voor preventiemedewerker;
  6. De motie met het ID-nr. 447 Gjin 0,5 fte ekstra y.f.m. pyk reisdocuminten;
  7. De motie met het ID-nr. 444 Stelpost kosten ontvlechting werkmaatschappij 8KTD;
  8. De motie met het ID-nr. 432 Jongerenraad actief betrekken bij uitwerking Fryske Regiovisie Jeugdhulp ’23-’26.
  00:11:51 - 00:12:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
 7. 7

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast.

  Besluit

  De raad besluit de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 2 november 2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:12:00 - 00:12:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:12:34 - 00:13:14 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:13:15 - 00:14:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
 8. 8

  Over het raadsvoorstel
  De lokale heffingen zijn geregeld in de belastingverordeningen en bijbehorende tarieventabellen. Als gevolg van nieuw gemeentelijk beleid, ombuigingen, deregulering en wijzigingen in landelijke wetgeving moeten tarieven en verordeningen worden aangepast, vervallen of worden ingevoerd voor het jaar 2024. Het college stelt de raad voor de volgende belastingverordeningen 2024 vast te stellen:
  - Verordening op de heffing en de invordering van Onroerende-zaakbelastingen 2024
  - Verordening op de heffing en de invordering van Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2024
  - Verordening op de heffing en de invordering van Rioolheffing 2024
  - Verordening op de heffing en invordering van Leges 2024 en Legestabel 2024


  Behandeling raadsvergadering 23 november 2023
  Dit onderwerp is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 14 december 2023.

 9. 9

  Over het raadsvoorstel
  Om een openbaar bestuur zoals de gemeente doelmatig, efficiënt en snel te laten werken is het algemeen gebruikelijk om te werken met een systeem van mandaat en delegatie. Dit betekent dat bevoegdheden van bestuursorganen zijn opgedragen of overgedragen aan ondergeschikten. Er zijn sinds het laatste mandaatbesluit van 2020 een paar (wettelijke) ontwikkelingen geweest en daarom moeten de mandaten aangepast worden. Het college stelt de raad voor het Mandaatbesluit 2020 gemeenteraad met toelichting in te trekken en het Mandaatbesluit 2024 gemeenteraad met toelichting vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 23 november 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (1), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. Het Mandaatbesluit 2020 gemeenteraad met toelichting in te trekken.
  2. Het Mandaatbesluit 2024 gemeenteraad met toelichting vast te stellen.

  00:13:44 - 00:14:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
 10. 10

  Over het raadsvoorstel
  De gemeenteraad stelt de kaders van het integrale veiligheidsbeleid in de gemeente vast. Het college zorgt ervoor dat dit beleid wordt uitgevoerd en stelt hiervoor de uitvoeringsplannen vast. Het college stelt de raad voor het veiligheidsbeleid 2023-2026 voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, ‘Feiligens Foarút’, vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 23 november 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (1), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit het veiligheidsbeleid 2023-2026 voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, ‘Feiligens Foarút’, vast te stellen.

  00:13:59 - 00:14:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:14:33 - 00:14:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:14:43 - 00:14:45 - Edwin de Vries
  00:14:45 - 00:14:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:14:54 - 00:14:55 - Edwin de Vries
  00:15:08 - 00:20:46 - Edwin de Vries
  00:20:46 - 00:20:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:20:47 - 00:20:49 - Edwin de Vries
  00:20:49 - 00:20:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:20:50 - 00:20:50 - Edwin de Vries
  00:21:04 - 00:22:25 - Sake van der Meer
  00:22:25 - 00:22:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:22:39 - 00:22:43 - Sake van der Meer
  00:22:49 - 00:27:33 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  00:27:38 - 00:28:35 - Edwin de Vries
  00:28:35 - 00:29:39 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  00:29:39 - 00:29:56 - Edwin de Vries
  00:29:56 - 00:30:37 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  00:30:37 - 00:30:55 - Edwin de Vries
  00:30:55 - 00:30:57 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  00:31:03 - 00:31:12 - Jeffrey Graansma
  00:31:12 - 00:31:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:31:16 - 00:31:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:34:03 - 00:34:09 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:34:11 - 00:35:20 - Jeffrey Graansma
  00:35:21 - 00:36:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:36:04 - 00:36:05 - Jacob Hooghiemstra
  00:36:05 - 00:36:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:36:06 - 00:36:08 - Sandra van der Ploeg
  00:36:08 - 00:37:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
 11. 11

  Over het raadsvoorstel
  De Verordening Uitvoering en Handhaving Achtkarspelen 2023 regelt de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht omvat regels voor de inrichting van onze fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij om het gebruik van grond, water, natuur en om het milieu. Het college stelt de raad voor de Verordening Uitvoering en Handhaving Achtkarspelen 2023 vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 23 november 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (1), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit de Verordening Uitvoering en Handhaving Achtkarspelen 2023 vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Overzicht van hoe de handhaving in de praktijk werkt
  Schriftelijk terugkomen op vraag naar de verschillen tussen de Wabo en de Omgevingswet
  00:37:03 - 00:37:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:37:29 - 00:38:18 - Thea Kuipers
  00:38:19 - 00:38:25 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:38:29 - 00:38:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:38:36 - 00:39:21 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  00:39:24 - 00:40:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
 12. 12

  Over het raadsvoorstel
  De Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) is door de gemeente Achtkarspelen opgericht als sociaal werkbedrijf voor de inwoners van de gemeente. Naast de groenverzorging door MOAi Grien zet de MOA activiteiten op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De MOA helpt mensen om zelf uit te vinden wat het beste bij hen past en welke toekomstmogelijkheden er voor hen zijn. Het bestuur van de MOA heeft de concept jaarstukken 2022 en de concept begroting 2024 voorlopig vastgesteld en legt deze nu ter goedkeuring aan de raad voor. Het college stelt de raad voor de concept jaarstukken 2022 en concept begroting 2024 van Stichting MOA goed te keuren en de gemeentebegroting te wijzigen om het positieve resultaat over 2022 te verrekenen met de gemeente en deze incidentele meevaller ten gunste te laten komen van het begrotingssaldo 2023.


  Behandeling raadsvergadering 23 november 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (1), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De concept jaarstukken 2022 en concept begroting 2024 van Stichting MOA goed te keuren.
  2. De gemeentebegroting te wijzigen op grond van het in dit voorstel genoemde bestuursbesluit om het positief resultaat 2022 te verrekenen met de gemeente en deze incidentele meevaller ten gunste te laten komen van het begrotingssaldo 2023.
  00:39:50 - 00:40:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:40:10 - 00:40:51 - Wietske Poelman
  00:40:51 - 00:40:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:41:03 - 00:42:24 - Anita Vellema
  00:42:24 - 00:42:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:42:59 - 00:44:26 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:44:27 - 00:44:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:44:32 - 00:44:55 - Jeffrey Graansma
  00:44:56 - 00:45:27 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:45:27 - 00:45:40 - Jeffrey Graansma
  00:45:40 - 00:45:47 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:45:48 - 00:47:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
 13. 13

  Over het raadsvoorstel
  De gemeente Achtkarspelen wil de woonwijk Nije Jirden te Surhuisterveen in oostelijke richting uitbreiden. Om de regie op de woningbouwontwikkeling te houden en om eventuele prijsopdrijving of speculatie met grond tegen te gaan stelt het college de raad voor om op een aantal percelen het gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat de gronden worden verkocht aan anderen dan de gemeente. Het verplicht de betrokken grondeigenaren niet om de grond te verkopen, het gemeentelijk voorkeursrecht treedt alleen in werking zodra een eigenaar vrijwillig van plan is zijn grond te verkopen. Het college heeft op 19 september 2023 een voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd op de percelen. De gemeenteraad moet het voorkeursrecht binnen drie maanden vaststellen omdat het anders volgens de wet vervalt. Het college stelt de raad voor:

  1. Kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 19 september 2023 tot het voorlopig aanwijzen van percelen waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') van toepassing is.
  2. Aan te wijzen op basis van artikel 5 Wvg als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de percelen aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK-30478399-02 en op de perceelslijst met kenmerk PL-30478399-02 waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, de omschrijving van de functie van het perceel, alsmede de namen van de eigenaren en (indien van toepassing) van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 31 oktober 2023.
  3. Vast te stellen dat de percelen niet bij een eerdere aanwijzing ingevolge de Wvg betrokken zijn geweest.
  4. Vast te stellen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie jaar na dagtekening van dit besluit, tenzij voor dit tijdstip een structuurvisie/omgevingsvisie of bestemmingsplan/omgevingsplan is vastgesteld, waarin aan de gronden binnen het bij dit aanwijzingsbesluit behorende vestigingsgebied van het bestaande gebruik afwijkende niet-agrarische bestemmingen of functies zijn toegedacht of toegekend.
  5. Te concluderen dat het de intentie van de gemeente is om als eerstvolgende planologische grondslag over te gaan tot het vaststellen van een omgevingsplan als bedoeld in de Omgevingswet.
  6. Dit besluit zo spoedig mogelijk te publiceren in het Gemeenteblad opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat en tevens de kennisgevingsbrieven volgens bijgevoegde kennisgevingsbrief inclusief bijlagen, te (laten) verzenden opdat voldaan wordt aan artikel 7 lid 2 Wvg.
  7. Op het ontwerpraadsbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Er bestaat geen aanleiding om het ontwerpraadsbesluit aan te passen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen.
  8. Een krediet van € 20.000 vast te stellen voor de kosten van de uitvoering van de Wvg en de voorbereiding van de noodzakelijke herziening van het bestemmingsplan voor de betrokken locaties.


  Behandeling raadsvergadering 23 november 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (1), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 19 september 2023 tot het voorlopig aanwijzen van percelen waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') van toepassing is.
  2. Aan te wijzen op basis van artikel 5 Wvg als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de percelen aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK-30478399-02 en op de perceelslijst met kenmerk PL-30478399-02 waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, de omschrijving van de functie van het perceel, alsmede de namen van de eigenaren en (indien van toepassing) van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 31 oktober 2023.
  3. Vast te stellen dat de percelen niet bij een eerdere aanwijzing ingevolge de Wvg betrokken zijn geweest.
  4. Vast te stellen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie jaar na dagtekening van dit besluit, tenzij voor dit tijdstip een structuurvisie/omgevingsvisie of bestemmingsplan/omgevingsplan is vastgesteld, waarin aan de gronden binnen het bij dit aanwijzingsbesluit behorende vestigingsgebied van het bestaande gebruik afwijkende niet-agrarische bestemmingen of functies zijn toegedacht of toegekend.
  5. Te concluderen dat het de intentie van de gemeente is om als eerstvolgende planologische grondslag over te gaan tot het vaststellen van een omgevingsplan als bedoeld in de Omgevingswet.
  6. Dit besluit zo spoedig mogelijk te publiceren in het Gemeenteblad opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat en tevens de kennisgevingsbrieven volgens bijgevoegde kennisgevingsbrief inclusief bijlagen, te (laten) verzenden opdat voldaan wordt aan artikel 7 lid 2 Wvg.
  7. Op het ontwerpraadsbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Er bestaat geen aanleiding om het ontwerpraadsbesluit aan te passen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen.
  8. Een krediet van € 20.000 vast te stellen voor de kosten van de uitvoering van de Wvg en de voorbereiding van de noodzakelijke herziening van het bestemmingsplan voor de betrokken locaties.
  00:46:08 - 00:47:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:47:31 - 00:48:11 - Wopke Veenstra
  00:48:11 - 00:48:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:48:25 - 00:50:41 - Rienk Schootstra
  00:50:41 - 00:50:44 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:50:51 - 00:51:22 - Klaas Sietse van der Wal
  00:51:23 - 00:51:25 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:51:27 - 00:51:29 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:51:35 - 00:51:54 - Jacob Hooghiemstra
  00:51:55 - 00:52:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:52:09 - 00:54:27 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:54:28 - 00:54:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:54:38 - 00:54:53 - Rienk Schootstra
  00:54:56 - 00:55:12 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:55:12 - 00:55:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:55:14 - 00:55:38 - Gert Terpstra
  00:55:38 - 00:55:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:55:42 - 00:55:49 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:55:49 - 00:57:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
 14. 14

  Over het raadsvoorstel
  Er is een verzoek ingediend voor de bouw van een loods aan de Molenweg 12 in Surhuisterveen. De loods zal worden gebruikt voor opslag en als praktijk voor kindercoaching. Omdat de huidige woning op het perceel nog voorziet in een woonbestemming, wordt de woning voorzien van een passende bedrijfsbestemming. Het college stelt de raad voor om de versnelde procedure van toepassing te verklaren door alvast te besluiten het ontwerpbestemmingsplan gedurende een termijn van 6 weken ter inzage te leggen voor zienswijzen, geen planMer uit te voeren en geen exploitatieplan vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 23 november 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (1), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Conform het raadsbesluit van 20 januari 2022 de versnelde procedure toe te passen door alvast te besluiten het ontwerpbestemmingsplan ‘Surhuisterveen – Molenweg 12’, overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0059.BPSvMolenweg12-ow01 met regels, toelichting en bijlagen ter inzage te leggen op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
  2. Geen plan-MER vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan ex. artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  00:56:45 - 00:57:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:57:14 - 00:58:03 - Wopke Veenstra
  00:58:03 - 00:58:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:58:17 - 00:58:32 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:58:33 - 00:59:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
 15. 15

  Over het raadsvoorstel
  De gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit is de commissie die adviezen geeft op basis van onze richtlijnen voor ‘het uiterlijk van bouwwerken’ (voormalig welstandsnota). Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt een groot aantal wetten en regels voor onze leefomgeving. Het aanwijzen/instellen van een gemeentelijke adviescommissie is een actie die per 1 januari 2024 uitgevoerd moet zijn. Het college stelt de raad voor hûs en hiem aan te wijzen als gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit en de aanwijzing te bekrachtigen door vaststelling van de ‘Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Achtkarspelen’.


  Behandeling raadsvergadering 23 november 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (1), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Hûs en hiem aan te wijzen als gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit;
  2. De aanwijzing te bekrachtigen door vaststelling van de ‘Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Achtkarspelen’.
  00:58:43 - 00:59:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:59:39 - 01:01:30 - Sake van der Meer
 16. 16

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.32 uur.