Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Behandeling begroting

donderdag 2 november 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Daarin staan de activiteiten en plannen die de gemeente wil gaan ondernemen in een jaar en hoeveel geld dat mag gaan kosten (de uitgaven dus). Ook staat in de begroting hoe de gemeente haar inkomsten verkrijgt. Ieder jaar stelt de raad de begroting vast voor het daaropvolgende jaar.


Op 13 juli jl. heeft de raad via de kadernota (waarin de hoofdlijnen staan van de plannen en de kosten daarvan) aangegeven welke onderwerpen wel of niet moeten worden opgenomen in de begroting. De begroting maakt de uitgewerkte keuzes uit de kadernota concreet: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het?
De begroting bestaat uit negen programma’s, bijvoorbeeld Veiligheid, Economie en Onderwijs. Per programma worden de verwachte (nieuwe) ontwikkelingen vermeld. Ook worden de lasten en baten per programma weergegeven.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:00:00 - 00:02:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
 2. 2

  Mevrouw Poelman (FNP) deelt mee dat Rijkswaterstaat volgend voorjaar zal kijken of het mogelijk is om de naam van de brug bij Blauforlaet te wijzigen van ‘Blauwverlaat’ in ‘Blauforlaet’.

  00:01:53 - 00:02:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:02:10 - 00:03:53 - Wietske Poelman
  00:03:53 - 00:03:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:03:56 - 00:03:57 - Wietske Poelman
  00:03:57 - 00:05:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
 3. 3

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de agenda definitief vast.

  Besluit

  De raad besluit de motie vreemd aan de orde van de dag (Heroverweging besluit tot ontvlechting) van de CU-, GroenLinks- en PvdA-fractie aan de agenda toe te voegen als agendapunt 8 en de agenda verder ongewijzigd vast te stellen.

  00:04:45 - 00:05:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
 4. 4

  Over dit agendapunt
  Alle toezeggingen gedaan tijdens informatiecarrousels en raadsvergaderingen staan op de toezeggingenlijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de toezegging, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de toezegging als afgedaan te beschouwen.


  Er zijn op dit moment geen toezeggingen die als afgedaan geschouwd kunnen worden.

  Besluit

  De raad besluit de lijst met toezeggingen voor kennisgeving aan te nemen.

  00:04:59 - 00:05:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
 5. 5

  Over dit agendapunt
  Alle aangenomen moties staan op de motielijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de motie, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de motie als afgedaan te beschouwen.


  Het college stelt voor de volgende moties als afgedaan te beschouwen:
  1. De motie met het ID-nr. 106 - Dementievriendelijke gemeente
  2. De motie met het ID-nr. 158 - Subsidiëring Spitkeet-musea
  3. De motie met het ID-nr. 458 - Jierlijkse subsydzje Spitkeet fan 2026 ôf struktureel
  4. De motie met het ID-nr. 462 - Huishoudens met lage inkomens informeren over minima-regelingen
  5. De motie met het ID-nr. 467 - Aansluiten bij Stichting Steenbreek
  6. De motie met het ID-nr. 455 - Onderzoek doortrekken fietspad Vierhuisterweg naar rotonde Gedempte Vaart

  Besluit

  De raad besluit de volgende moties als afgedaan te beschouwen:
  1. De motie met het ID-nr. 106 - Dementievriendelijke gemeente
  2. De motie met het ID-nr. 158 - Subsidiëring Spitkeet-musea
  3. De motie met het ID-nr. 458 - Jierlijkse subsydzje Spitkeet fan 2026 ôf struktureel
  4. De motie met het ID-nr. 462 - Huishoudens met lage inkomens informeren over minima-regelingen
  5. De motie met het ID-nr. 467 - Aansluiten bij Stichting Steenbreek
  6. De motie met het ID-nr. 455 - Onderzoek doortrekken fietspad Vierhuisterweg naar rotonde Gedempte Vaart

  00:05:10 - 00:05:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:05:34 - 00:06:07 - Toos van der Vaart
  00:06:07 - 00:07:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
 6. 6

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast.

  Besluit

  De raad besluit de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 12 oktober 2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:06:45 - 00:07:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
 7. 7

  Over het raadsvoorstel
  De begroting is de inhoudelijke en financiële kaderstelling voor de komende periode. De raad geeft hiermee richting aan voor het jaar 2024 en volgende jaren.


  De raad behandelt de programmabegroting als volgt:

  • Deel 1: Algemene opmerkingen over de begroting
  • Deel 2: Behandeling per programma
  • Deel 3: Schorsing voor collegeberaad/standpuntbepaling fracties en/of samenvoeging/wijziging amendementen en moties
  • Deel 4: Besluitvorming
  00:06:51 - 00:07:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
 8. 7.1

  Algemene opmerkingen over de begroting door mevrouw T.C. Kuipers-Jorna (CDA), de heer IJ. van Kammen (FNP), mevrouw A. Vellema-Plazier (CU), mevrouw B. Terpstra-Kerkhof (GBA), de heer H.K. Speulman (PvdA, mede namens de GroenLinks-fractie), de heer J.W.F. Graansma (PVV), de heer A.G. van Dijk (FVD) en de heer E.J. de Vries (zelfstandig raadslid).

  00:07:15 - 00:07:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:07:46 - 00:13:57 - Thea Kuipers
  00:13:57 - 00:14:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:14:15 - 00:18:11 - IJde van Kammen
  00:18:11 - 00:18:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:18:15 - 00:18:17 - IJde van Kammen
  00:18:29 - 00:25:09 - Anita Vellema
  00:25:10 - 00:25:17 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:25:36 - 00:30:59 - Dineke Terpstra
  00:30:59 - 00:31:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:31:23 - 00:36:44 - Hink Speulman
  00:36:44 - 00:36:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:37:04 - 00:40:46 - Jeffrey Graansma
  00:40:46 - 00:40:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:41:12 - 00:48:53 - Albert van Dijk
  00:48:54 - 00:49:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:49:18 - 00:55:10 - Edwin de Vries
  00:55:11 - 00:55:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:55:35 - 00:59:48 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  00:59:48 - 01:01:26 - Jeffrey Graansma
  01:01:26 - 01:03:31 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  01:03:31 - 01:03:32 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:03:32 - 01:03:33 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  01:03:33 - 01:05:15 - Jeffrey Graansma
  01:05:15 - 01:06:24 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  01:06:24 - 01:06:32 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:06:32 - 01:06:53 - Jeffrey Graansma
  01:06:53 - 01:06:55 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  01:06:55 - 01:06:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:06:56 - 01:10:01 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  01:10:01 - 01:11:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
 9. 7.2

  De fracties dienen geen amendementen en moties in bij dit onderdeel.

  01:10:09 - 01:11:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
 10. 7.3

  Er is één motie ingediend bij dit programma (zie 7.3.1).

  Moties

  Onderwerp
  Fertutearze gebouwen (aangenomen)
  01:10:56 - 01:11:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:11:51 - 01:15:23 - Sake van der Meer
  01:15:23 - 01:15:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:15:28 - 01:15:44 - Sake van der Meer
  01:15:45 - 01:17:39 - Jacob Hooghiemstra
  01:17:40 - 01:17:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:17:52 - 01:21:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:21:14 - 01:21:51 - Sake van der Meer
  01:21:51 - 01:22:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:22:16 - 01:22:24 - Sake van der Meer
  01:22:24 - 01:22:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:22:48 - 01:22:54 - Sake van der Meer
  01:22:54 - 01:22:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:22:58 - 01:22:59 - Sake van der Meer
  01:22:59 - 01:23:30 - Jeffrey Graansma
  01:23:30 - 01:23:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:23:48 - 01:24:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
 11. 7.3.1

  Over de motie
  Met deze motie wordt het college verzocht om het al bestaande handhavingsbeleid van onze gemeente met betrekking tot verwaarloosde panden tot uitvoering te brengen en jaarlijks een rapportage aan de raad voor te leggen met de stand van zaken.  
  Het college ontraadt de motie.

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  CDA-fractie (6), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PvdA-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  CU-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (1), PVV-fractie (1)

  Toezeggingen

  Titel
  Excessenregeling
 12. 7.4

  Er zijn twee moties ingediend bij dit programma (zie 7.4.1 en 7.4.2).

  Moties

  Onderwerp
  Verbeteren verkeerssituatie Vierhuisterweg Surhuisterveen (verworpen)
  Verbeteren verkeersveiligheid Blauwhuisterweg, afslag Boelenswei (verworpen)

  Toezeggingen

  Titel
  Aanbevelingen motie meenemen in definitieve plan Vierhuisterweg
  In gesprek gaan met PB Boelenslaan
  01:23:55 - 01:24:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:24:32 - 01:27:43 - Otto Veenstra
  01:27:43 - 01:27:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:27:50 - 01:27:52 - Otto Veenstra
  01:27:52 - 01:27:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:27:54 - 01:28:35 - Wopke Veenstra
  01:28:35 - 01:28:35 - Otto Veenstra
  01:28:35 - 01:28:41 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:28:41 - 01:28:41 - Otto Veenstra
  01:28:41 - 01:28:54 - Jeffrey Graansma
  01:28:54 - 01:28:55 - Otto Veenstra
  01:28:55 - 01:29:13 - Wopke Veenstra
  01:29:13 - 01:29:15 - Otto Veenstra
  01:29:15 - 01:30:47 - Jeffrey Graansma
  01:30:47 - 01:30:48 - Otto Veenstra
  01:30:48 - 01:30:56 - Wopke Veenstra
  01:30:56 - 01:30:56 - Otto Veenstra
  01:30:56 - 01:31:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:31:41 - 01:40:19 - Edwin de Vries
  01:40:19 - 01:40:22 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:40:22 - 01:40:22 - Edwin de Vries
  01:40:22 - 01:40:26 - Jeffrey Graansma
  01:40:26 - 01:40:29 - Edwin de Vries
  01:40:29 - 01:41:21 - Klaas Sietse van der Wal
  01:41:21 - 01:41:41 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:41:41 - 01:42:18 - Jacob Zwaagstra
  01:42:18 - 01:43:24 - Edwin de Vries
  01:43:24 - 01:44:18 - Jacob Zwaagstra
  01:44:18 - 01:44:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:44:43 - 01:44:44 - Edwin de Vries
  01:44:44 - 01:46:27 - Jeffrey Graansma
  01:46:27 - 01:46:29 - Edwin de Vries
  01:46:29 - 01:46:45 - Jacob Zwaagstra
  01:46:45 - 01:46:47 - Jeffrey Graansma
  01:46:47 - 01:46:56 - Jeffrey Graansma
  01:46:56 - 01:47:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:59:55 - 02:00:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:00:31 - 02:00:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:00:32 - 02:01:00 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:01:03 - 02:02:38 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:02:39 - 02:02:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:02:51 - 02:02:56 - Jeffrey Graansma
  02:02:56 - 02:02:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:02:58 - 02:03:46 - Jeffrey Graansma
  02:03:46 - 02:04:26 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:04:26 - 02:04:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:04:27 - 02:05:27 - Jeffrey Graansma
  02:05:27 - 02:05:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:05:28 - 02:05:32 - Jeffrey Graansma
  02:05:33 - 02:05:44 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:05:44 - 02:05:50 - Wopke Veenstra
  02:05:50 - 02:05:52 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:05:52 - 02:05:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:05:54 - 02:06:10 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:06:11 - 02:06:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:06:29 - 02:08:24 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:08:24 - 02:08:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:08:27 - 02:08:28 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:08:28 - 02:08:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:08:31 - 02:08:40 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:08:40 - 02:09:34 - Jeffrey Graansma
  02:09:34 - 02:09:34 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:09:36 - 02:10:02 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:10:02 - 02:10:35 - Jeffrey Graansma
  02:10:35 - 02:10:44 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:10:44 - 02:10:57 - Jeffrey Graansma
  02:10:58 - 02:10:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:11:00 - 02:11:12 - Edwin de Vries
  02:11:12 - 02:11:50 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:11:50 - 02:12:12 - Edwin de Vries
  02:12:12 - 02:12:12 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:12:12 - 02:12:22 - Edwin de Vries
  02:12:22 - 02:12:45 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:12:45 - 02:12:55 - Edwin de Vries
  02:12:55 - 02:12:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:12:57 - 02:13:10 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:13:11 - 02:13:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:13:24 - 02:13:42 - Wopke Veenstra
  02:13:43 - 02:13:58 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:13:59 - 02:14:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
 13. 7.4.1

  Over de motie
  Met deze motie roepen de indieners het college op om – gelet op de aanhoudend ervaren verkeersonveiligheid ter plaatse – op korte termijn in gesprek te gaan met Plaatselijk Belang Boelenslaan met als doel de verkeersveiligheid op de Blauwhuisterweg, ter hoogte van de afslag Boelenswei, snel en definitief te verbeteren, waarbij de gedachten in eerste instantie en bij voorkeur uitgaan naar de aanleg van een rotonde.
  Het college ontraadt de motie omdat deze overbodig is, het college gaat al in gesprek met PB Boelenslaan.

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2)
 14. 7.4.2

  Over de motie
  Met deze motie verzoeken de indieners het college om

  1. Te onderzoeken wat de kosten en het tijdspad zijn voor het uitvoeren van
  • Een deel van het voorliggende (alternatieve) plan van het college, namelijk hetgeen wat betrekking heeft op het gedeelte van het begin van de Vierhuisterweg bij de Dikke Draai tot het begin van het separate fietspad (waar ook het bruggetje vanaf Vierstromenland staat ingetekend in het plan).
  • Het aanleggen van een verhoging van het wegdek (plateau) van de Vierhuisterweg ter hoogte van het te realiseren bruggetje vanaf Vierstromenland, om het gemotoriseerd verkeer af te laten remmen en een mogelijkheid te creëren voor fietsverkeer om veiliger over te kunnen steken.
  • De eerder aangenomen motie over zebrapaden van 8 juli 2021 waarbij niet één maar drie zebrapaden worden gerealiseerd bij de rotonde gelegen naast de Dikke Draai (zie bijlage ter illustratie). Hierbij rekening te houden met voldoende ruimte tussen de rotonde en het zebrapad, zodat er ruimte is voor één voertuig om plaats te kunnen nemen tussen zebrapad en rotonde om zo veilig en rustig in te voegen op de rotonde.
   2. De uitkomsten van dit onderzoek en het plan wat hieruit voortvloeit voorafgaand aan de raad van 23 november 2023 voor te leggen aan de raad.

  Het college ontraadt de motie omdat het plan nog niet definitief is.

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  FNP-fractie (4), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
 15. 7.5

  De fracties dienen geen amendementen en moties in bij dit onderdeel.

  02:14:24 - 02:14:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
 16. 7.6

  De fracties dienen geen amendementen en moties in bij dit onderdeel.

  02:14:25 - 02:14:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
 17. 7.7

  De fracties dienen geen amendementen en moties in bij dit onderdeel.

  02:14:30 - 02:14:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
 18. 7.8

  De fracties dienen geen amendementen en moties in bij dit onderdeel.

  02:14:34 - 02:14:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
 19. 7.9

  Er zijn twee moties ingediend bij dit programma (zie 7.9.1 en 7.9.2).

  Moties

  Onderwerp
  Financiële voordelen door overheveling Omgevingswet-taken naar FUMO (aangenomen)
  Skea boaiemdelgong ferhelje op Vermilion (verworpen)

  Toezeggingen

  Titel
  Schriftelijk terugkomen op vragen over bodemdaling
  02:14:48 - 02:14:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:14:59 - 02:19:33 - Wopke Veenstra
  02:19:33 - 02:20:17 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:20:18 - 02:20:22 - Wopke Veenstra
  02:20:22 - 02:20:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:20:26 - 02:20:27 - Wopke Veenstra
  02:20:27 - 02:21:26 - Hink Speulman
  02:21:26 - 02:22:00 - Wopke Veenstra
  02:22:02 - 02:22:14 - Hink Speulman
  02:22:14 - 02:22:17 - Wopke Veenstra
  02:22:17 - 02:22:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:22:44 - 02:23:28 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:23:28 - 02:23:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:23:40 - 02:24:30 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:24:31 - 02:24:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:24:35 - 02:25:20 - Wopke Veenstra
  02:25:21 - 02:25:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:25:28 - 02:26:04 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:26:04 - 02:26:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:26:08 - 02:26:34 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:26:35 - 02:26:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:26:36 - 02:26:48 - Wopke Veenstra
  02:26:50 - 02:27:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:27:03 - 02:27:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:27:07 - 02:27:09 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:27:13 - 02:31:23 - Rienk Schootstra
  02:31:23 - 02:31:41 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:31:46 - 02:34:43 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:34:43 - 02:34:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:34:52 - 02:35:20 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:35:20 - 02:35:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:35:23 - 02:36:14 - Rienk Schootstra
  02:36:16 - 02:37:38 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:37:38 - 02:37:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:37:40 - 02:38:30 - Rienk Schootstra
  02:38:30 - 02:38:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:38:32 - 02:39:46 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:39:46 - 02:39:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:39:50 - 02:40:07 - Rienk Schootstra
  02:40:07 - 02:40:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:40:10 - 02:40:57 - Hink Speulman
  02:40:57 - 02:41:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:41:02 - 02:41:09 - Hink Speulman
  02:41:09 - 02:41:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:41:17 - 02:42:11 - IJde van Kammen
  02:42:11 - 02:42:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:42:13 - 02:43:35 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:43:36 - 02:43:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:43:39 - 02:43:41 - Rienk Schootstra
  02:43:41 - 02:45:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
 20. 7.9.1

  Over de motie
  Met deze motie roepen de indieners het college op om in gesprek te gaan met Vermilion en op te roepen om schade veroorzaakt bodemverzakking te verhalen op deze organisatie.
  Het college ontraadt de motie, al het contact loopt via de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân.

  Stemuitslag

  voor 38%
  tegen 62%
  voor
  FNP-fractie (4), GBA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FVD-fractie (1), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
 21. 7.9.2

  Over de motie
  Met deze motie roepen de indieners het college op om de financiële voordelen die voortkomen uit de overdracht van taken binnen de organisatie naar de FUMO te presenteren omtrent de kadernota in juli 2024.
  Het college kan zich vinden in de motie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
 22. 7.10

  De fracties dienen geen amendementen en moties in bij dit onderdeel.

  02:44:18 - 02:45:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
 23. 7.11

  De fracties dienen geen amendementen en moties in bij dit onderdeel.

  02:44:21 - 02:45:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
 24. 7.12

  De fracties dienen geen amendementen en moties in bij dit onderdeel.

  02:44:27 - 02:45:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
 25. 7.13

  De fracties dienen geen amendementen en moties in bij dit onderdeel.

  02:44:34 - 02:45:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
 26. 7.14

  Bij dit onderdeel stemt de raad over de ingediende moties en over de programmabegroting.


  Stemuitslag moties

  • P1-M1 - Moasje FNP, EdV en GBA - Fertutearze gebouwen
   Voor: CDA, FNP, FVD, GBA, PvdA (dhr. Veenstra) en raadslid De Vries (15)
   Tegen: CU, GroenLinks, PvdA (dhr. Speulman) en PVV (6)
   De motie is aangenomen.
  • P2-M1 - Motie PvdA, GL, PVV en EdV - Verbeteren verkeersveiligheid Blauwhuisterweg afslag Boelenswei
   Voor: GroenLinks, PvdA, PVV en raadslid De Vries (5)
   Tegen: CDA, CU, FNP, FVD en GBA (16)
   De motie is verworpen.
  • P2-M2 - Motie EdV, PVV en FNP - Verbeteren verkeerssituatie Vierhuisterweg Surhuisterveen
   Voor: FNP, PVV en raadslid De Vries (6)
   Tegen: CDA, CU, FVD, GBA, GroenLinks en PvdA (15)
   De motie is verworpen.
  • P7-M1 - Moasje FNP, GBA en EdV - Skea boaiemdelgong ferhelje op Vermilion
   Voor: FNP, GBA, PVV en raadslid De Vries (8)
   Tegen: CDA, CU, FVD, GroenLinks en PvdA (13)
   De motie is verworpen.
  • P7-M2 - Motie CDA, PvdA, GL, GBA, FNP, EdV en PVV - Financiële voordelen door overheveling Omgevingswet-taken naar FUMO
   De motie is met algemene stemmen (21) aangenomen.

  Stemuitslag programmabegroting
  Voor: CDA, FNP, GBA en raadslid De Vries (13)
  Tegen: CU, FVD, GroenLinks, PvdA en PVV (8)
  De programmabegroting is aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  CDA-fractie (6), FNP-fractie (4), GBA-fractie (2), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  CU-fractie (3), FVD-fractie (1), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Akkoord te gaan met het vaststellen van de begroting voor het jaar 2024 inclusief de per programma voorgestelde onttrekkingen aan en stortingen in reserves.
  2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing zoals vermeld in paragraaf 1.3.2 en te besluiten geen zienswijze in te dienen voor de wijzigingen van de begroting 2024-2027 van de WM8KTD.
  3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027.
  4. Akkoord te gaan met de uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente en de daarbij behorende bijlagen, zoals verwoord en opgenomen in de programmabegroting.
  5. Akkoord te gaan met de lastenontwikkeling voor de burger, zoals opgenomen in paragraaf Lokale heffingen.
  6. Akkoord te gaan met de overige uitgangspunten voor het tarievenbeleid zoals voorgesteld in paragraaf Lokale heffingen.
  7. Akkoord te gaan met het grondprijzenbeleid voor het jaar 2024 zoals voorgesteld in paragraaf Grondbeleid.
  8. De in paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschreven risico’s te bevestigen.
  02:56:57 - 02:57:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:57:48 - 02:58:33 - Rienk Schootstra
  02:58:33 - 02:59:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:59:29 - 02:59:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:59:48 - 02:59:59 - Lea van der Tuin, wethâlder
  03:00:02 - 03:05:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
 27. 8

  Over de motie
  Met deze motie verzoeken de indieners het college de raad op meerdere momenten in het proces tot ontvlechting van de werkmaatschappij en de opbouw van de nieuwe organisatie steeds een volwaardig beeld te geven van de alternatieve keuze, waarbij expliciet in december 2023 (geplande datum begrotingswijziging), op basis van de laatste feiten en omstandigheden, nogmaals de keuze aan de raad wordt voorgelegd om al dan niet te kiezen voor volledige verzelfstandiging en vooralsnog geen onomkeerbare stappen te zetten in de ontvlechting van werkmaatschappij.
  Het college ontraadt de motie.

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  CU-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (6), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Moties

  Onderwerp
  Heroverweging besluit tot ontvlechting (verworpen)
  03:05:56 - 03:05:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:06:21 - 03:06:47 - Plakferfangend foarsitter
  03:06:57 - 03:11:33 - Klaas Sietse van der Wal
  03:11:33 - 03:11:49 - Plakferfangend foarsitter
  03:11:49 - 03:11:54 - Klaas Sietse van der Wal
  03:11:54 - 03:14:06 - Jacob Hooghiemstra
  03:14:06 - 03:14:07 - Klaas Sietse van der Wal
  03:14:07 - 03:14:29 - Plakferfangend foarsitter
  03:14:29 - 03:14:33 - Klaas Sietse van der Wal
  03:14:35 - 03:17:18 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  03:17:19 - 03:17:24 - Plakferfangend foarsitter
  03:17:24 - 03:17:24 - Jacob Hooghiemstra
  03:17:24 - 03:17:25 - Plakferfangend foarsitter
  03:17:26 - 03:18:14 - Klaas Sietse van der Wal
  03:18:15 - 03:18:15 - Klaas Sietse van der Wal
  03:18:15 - 03:18:18 - Plakferfangend foarsitter
  03:18:18 - 03:20:17 - IJde van Kammen
  03:20:18 - 03:20:20 - Plakferfangend foarsitter
  03:20:20 - 03:20:52 - Klaas Sietse van der Wal
  03:20:53 - 03:20:57 - Plakferfangend foarsitter
  03:20:57 - 03:21:01 - IJde van Kammen
  03:21:01 - 03:21:11 - Plakferfangend foarsitter
  03:21:12 - 03:22:05 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  03:22:05 - 03:22:08 - Plakferfangend foarsitter
  03:22:09 - 03:23:17 - IJde van Kammen
  03:23:18 - 03:23:18 - Plakferfangend foarsitter
  03:23:18 - 03:23:55 - Klaas Sietse van der Wal
  03:23:55 - 03:23:58 - Plakferfangend foarsitter
  03:24:02 - 03:24:40 - Thea Kuipers
  03:24:40 - 03:24:49 - Plakferfangend foarsitter
  03:24:49 - 03:24:49 - Klaas Sietse van der Wal
  03:24:51 - 03:24:51 - Klaas Sietse van der Wal
  03:24:53 - 03:25:18 - Klaas Sietse van der Wal
  03:25:20 - 03:25:20 - Plakferfangend foarsitter
  03:25:20 - 03:25:21 - Thea Kuipers
  03:25:21 - 03:25:23 - Plakferfangend foarsitter
  03:25:24 - 03:26:07 - Hink Speulman
  03:26:09 - 03:26:14 - Plakferfangend foarsitter
  03:26:15 - 03:26:17 - Hink Speulman
  03:26:19 - 03:27:04 - Tjitske Veenstra
  03:27:05 - 03:27:08 - Plakferfangend foarsitter
  03:27:08 - 03:28:23 - IJde van Kammen
  03:28:24 - 03:28:25 - Plakferfangend foarsitter
  03:28:25 - 03:28:52 - Tjitske Veenstra
  03:28:54 - 03:29:16 - Plakferfangend foarsitter
  03:29:38 - 03:29:49 - Plakferfangend foarsitter
  03:29:57 - 03:30:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
 28. 9

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.

  03:30:11 - 03:30:30 - Oebele Brouwer, foarsitter