Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 12 oktober 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Het vragenhalfuur begint om 19.30 uur en de raadsvergadering aansluitend daarop.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  • Portefeuillehouder de heer Brouwer beantwoordt de vragen van de FNP-fractie over de jaarlijkse European Week of Regions and Cities in Brussel.
  • Wethouder Van der Tuin-Kuipers beantwoordt de vragen van de GL- en PvdA-fractie over de Eettuin (de Kruidhof).

  Toezeggingen

  Titel
  Raad meenemen in procedure nieuwe concessie eetgelegenheid Kruidhof
  00:00:54 - 00:01:04 - Stoel 13
  00:25:59 - 00:26:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:26:58 - 00:27:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:27:27 - 00:27:28 - Plakferfangend foarsitter
  00:27:32 - 00:27:52 - Plakferfangend foarsitter
  00:27:54 - 00:29:15 - Wopke Veenstra
  00:29:17 - 00:31:31 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  00:31:31 - 00:31:36 - Plakferfangend foarsitter
  00:31:36 - 00:31:55 - Wopke Veenstra
  00:31:56 - 00:32:04 - Plakferfangend foarsitter
  00:32:05 - 00:32:08 - Plakferfangend foarsitter
  00:32:20 - 00:32:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:32:55 - 00:34:50 - Tjitske Veenstra
  00:34:52 - 00:34:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:35:11 - 00:39:43 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:39:45 - 00:39:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:39:51 - 00:40:06 - Tjitske Veenstra
  00:40:10 - 00:40:42 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:40:42 - 00:40:55 - Tjitske Veenstra
  00:40:55 - 00:41:03 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:41:03 - 00:45:25 - Oebele Brouwer, foarsitter
 2. 1

  Opening
  De voorzitter opent de vergadering om 19.44 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:41:34 - 00:45:25 - Oebele Brouwer, foarsitter
 3. 2

  Afmeldingen
  Dhr. R.P. Schootstra (CDA) en mevrouw D.A. van der Vaart-Kralt (CU) zijn afwezig.


  Mededeling
  Wethouder Brinkman doet een mededeling over de subsidie van € 24.000 voor de verduurzaming van het dorpshuis in Surhuizum. Het project is al afgerond en de uitbetaling van de subsidie moet naar voren gehaald worden naar het boekjaar 2023. Het recht van opstal moet nog geregeld worden en daarna wordt de subsidie uitbetaald.


  Inspreker
  Dhr. Bouwens spreekt in bij agendapunt 10 (Verzoek tot onttrekking aan de openbaarheid parkeerterrein Voorstraat 39 Buitenpost).

  00:44:42 - 00:45:25 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:45:36 - 00:46:45 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:46:45 - 00:46:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:46:52 - 00:47:20 - Wietske Poelman
  00:47:21 - 00:47:27 - Wietske Poelman
  00:47:27 - 00:50:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
 4. 3

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de agenda definitief vast.

  Besluit

  De raad besluit:
  De motie vreemd aan de orde van de dag (Versnelling woningbouw) van de CU-fractie aan de agenda toe te voegen als agendapunt 18, agendapunt 12 (Verzoek bijdrage renovatie fierljepaccommodatie) te behandelen na agendapunt 6 en de agenda verder ongewijzigd vast te stellen.

  00:47:33 - 00:50:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
 5. 4

  Over dit agendapunt
  Alle toezeggingen gedaan tijdens informatiecarrousels en raadsvergaderingen staan op de toezeggingenlijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de toezegging, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de toezegging als afgedaan te beschouwen.


  De raad wordt voorgesteld de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:


  ID-nr. Toezegging
  81 Raad schriftelijk informeren over vergelijking klanttevredenheid met die van andere vervoerders
  92 Inzicht geven in historische ontwikkeling aandeel huurwoningen

  Besluit

  De raad besluit:
  Akkoord te gaan met het voorstel om de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:

  • ID-nr. 81 (Raad schriftelijk informeren over vergelijking klanttevredenheid met die van andere vervoerders).
  • ID-nr. 92 (Inzicht geven in historische ontwikkeling aandeel huurwoningen).
  00:49:50 - 00:50:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
 6. 5

  Over dit agendapunt
  Alle aangenomen moties staan op de motielijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de motie, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de motie als afgedaan te beschouwen. 


  Op dit moment zijn er geen moties die als afgedaan beschouwd kunnen worden.

  Besluit

  De raad besluit:
  1. De motielijst voor kennisgeving aan te nemen.

  00:50:03 - 00:50:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:50:04 - 00:50:28 - Jacob Hooghiemstra
  00:50:28 - 00:50:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:50:50 - 00:50:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:50:58 - 00:51:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:51:09 - 00:52:03 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:52:04 - 00:53:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
 7. 6

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast.

  Besluit

  De raad besluit:
  De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 21 september 2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:52:13 - 00:53:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
 8. 7

  Over het raadsvoorstel
  Op 3 november 2022 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2023 vastgesteld. Gedurende het jaar zijn er gebeurtenissen die invloed hebben op de begroting. In dit raadsvoorstel neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, zodat de raad de begroting kan wijzigen.
  Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met het wijzigen van de begroting 2023.


  Behandeling raadsvergadering 12 oktober 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 1923 zoals vermeld in paragraaf 1.3.
  2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 1923 van de WM8KTD.
  3. Kennis te nemen van de beschreven ontwikkelingen in paragraaf 1.2.

  Toezeggingen

  Titel
  Schriftelijk terugkomen op vragen van dhr. Speulman over de sociale kaart
  01:15:54 - 01:16:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:16:21 - 01:18:27 - Gert Terpstra
  01:18:27 - 01:18:36 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:18:52 - 01:19:36 - Hink Speulman
  01:19:36 - 01:20:00 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:20:02 - 01:20:08 - Gert Terpstra
  01:20:09 - 01:21:19 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  01:21:19 - 01:23:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
 9. 8

  Over het raadsvoorstel
  In het Reglement van Orde (RvO) staan alle voorschriften voor het functioneren van de raad van de gemeente Achtkarspelen. Het presidium (de voorzitters van de raadsfracties) stelt de raad voor om een aantal wijzigingen door te voeren.


  Behandeling raadsvergadering 12 oktober 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het presidium gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. In te stemmen met de wijzigingen van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Achtkarspelen 2022.
  01:21:36 - 01:23:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
 10. 9

  Over het raadsvoorstel
  Het Regionaal beleidsplan van de eenheid Noord-Nederland beschrijft de strategische ontwikkelthema’s voor de politie, haar gezag en haar partners voor de komende vier jaren. Het is een aanvulling op het lokale veiligheidsbeleid van gemeenten en het Openbaar Ministerie en de landelijke Veiligheidsagenda van de minister van Justitie en Veiligheid. Het is een plan met regionale thema’s die ons allen bezig houden, waaraan de politie wil werken en die in samenwerking moeten worden opgepakt.
  De burgemeester, als verantwoordelijke voor de veiligheid in de gemeente, stelt de raad voor kennis te nemen van het concept Regionaal Beleidsplan en geen zienswijze in te dienen.


  Behandeling raadsvergadering 12 oktober 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  Kennis te nemen van het concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2024-2027 en geen zienswijze in te dienen.

  01:22:27 - 01:23:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:23:18 - 01:27:41 - Edwin de Vries
  01:27:41 - 01:27:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:27:51 - 01:28:34 - Jeffrey Graansma
  01:28:36 - 01:29:34 - Edwin de Vries
  01:29:34 - 01:30:06 - Jeffrey Graansma
  01:30:06 - 01:30:44 - Edwin de Vries
  01:30:44 - 01:30:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:30:45 - 01:30:48 - Edwin de Vries
  01:30:48 - 01:30:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:31:07 - 01:32:47 - Sake van der Meer
  01:32:47 - 01:32:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:32:50 - 01:32:57 - Sake van der Meer
  01:32:59 - 01:35:49 - Thea Kuipers
  01:35:49 - 01:35:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:36:06 - 01:40:51 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  01:40:59 - 01:43:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
 11. 10

  Over het raadsvoorstel
  De eigenaren van het pand aan de Voorstraat 39 hebben een verzoek bij de gemeenteraad ingediend om het bij het pand behorende openbare parkeerterrein te onttrekken aan de openbaarheid. Op 24 november 2022 heeft dit onderwerp al op de agenda van de gemeenteraad gestaan. De raad heeft toen besloten om het gehele parkeerterrein openbaar toegankelijk te houden. Door dit besluit, en dus het handhaven van de bestaande situatie, is geen uniforme openbare voorbereidingsprocedure gestart. Omdat er sprake was van een afwijzing, was de juridische veronderstelling dat dit besluit niet ter inzage gelegd hoefde te worden voor belanghebbenden. Naar aanleiding van dit besluit zijn de eigenaren van Voorstraat 39 in beroep gegaan bij de provincie. Het beroep is ter advisering voorgelegd aan de Commissie voor Bezwaar- en beroepschriften en klachten van de Provincie Fryslân. Naar het oordeel van deze commissie had de uniforme openbare voorbereidingsprocedure wel doorlopen moeten worden De commissie wil hiermee belanghebbenden de kans geven om een zienswijze te geven, voor een betere belangenafweging voor de gemeenteraad.
  Het college stelt de raad voor het onttrekkingsverzoek af te wijzen en dit besluit tot afwijzing van het onttrekkingsverzoek in ontwerp gedurende 6 weken ter inzage te leggen.


  Behandeling raadsvergadering 12 oktober 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Na een nieuwe volledige belangenafweging het onttrekkingsverzoek d.d. 22 januari 2021 af te wijzen;
  2. Met inachtneming van de afdeling 3.4 Awb Uniforme openbare voorbereidings-procedure het besluit tot afwijzing van het onttrekkingsverzoek in ontwerp gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
  01:41:18 - 01:43:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:43:30 - 01:44:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:44:11 - 01:47:28 - Edwin de Vries
  01:47:28 - 01:47:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:47:40 - 01:48:46 - Edwin de Vries
  01:48:47 - 01:48:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:49:11 - 01:49:51 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:49:55 - 01:50:00 - Wopke Veenstra
  01:50:03 - 01:50:22 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:50:25 - 01:50:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:50:27 - 01:50:32 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:50:33 - 01:51:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:51:32 - 01:51:41 - Edwin de Vries
  01:51:41 - 01:52:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
 12. 11

  Over het raadsvoorstel
  In de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel is RTV-NOF door het Commissariaat van de Media (CvdM) aangewezen als lokale omroep. Deze aanwijzing geldt voor vijf jaar en eindigt op 1 januari 2024. RTV NOF wil graag in aanmerking komen voor verlenging.
  Het college stelt de raad voor het CvdM te adviseren de aanwijzing van RTV NOF als lokale omroep te verlengen voor een periode van vijf jaar.


  Behandeling raadsvergadering 12 oktober 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Zich ervan bewust te zijn dat het gaat om een media-instelling die vier gemeenten gedurende vijf jaar met elkaar moeten delen;
  2. Te verklaren dat de Stichting Streekomroep Noordoost-Friesland (RTV NOF) voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt;
  3. Het Commissariaat voor de Media te adviseren de aanwijzing van Stichting Streekomroep Noordoost-Friesland (RTV NOF) als lokale omroep te verlengen voor een periode van vijf jaar.
  01:52:30 - 01:52:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:53:07 - 01:54:26 - Wietske Poelman
  01:54:27 - 01:54:28 - Wietske Poelman
  01:54:28 - 01:54:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:54:39 - 01:54:40 - Wietske Poelman
  01:54:41 - 01:55:54 - Edwin de Vries
  01:55:54 - 01:56:44 - Oebele Brouwer, foarsitter
 13. 12

  Dit onderwerp is na agendapunt 6 behandeld.


  Over het raadsvoorstel
  De grote schansen, de damwanden rond het springwater en de beschoeiing om het zandbed van de fierljepaccommodatie van de Ljeppersklub Buitenpost op sportpark ‘De Swadde’ zijn aan renovatie toe.
  Het college stelt de raad voor om hiervoor een bedrag van € 35.000 beschikbaar te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 12 oktober 2023
  De raad heeft het onderwerp besluitvormend behandeld, heeft een motie (Lobby foar NK Fierljeppen yn Bûtenpost) aangenomen en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  Een bedrag van € 35.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve ten behoeve van de renovatie van de fierljepaccommodatie op sportpark ‘De Swadde’.

  Moties

  Onderwerp
  Lobby foar NK Fierljeppen yn Bûtenpost (aangenomen)
  00:52:36 - 00:53:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:54:02 - 00:54:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:54:05 - 00:54:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:54:09 - 00:55:31 - Tjitske Veenstra
  00:55:32 - 00:55:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:55:49 - 00:56:25 - Klaas Sietse van der Wal
  00:56:25 - 00:56:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:56:39 - 00:58:39 - Jacob Hooghiemstra
  00:58:39 - 00:58:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:59:02 - 01:01:08 - Jacob Hooghiemstra
  01:01:08 - 01:01:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:01:57 - 01:04:17 - Sandra van der Ploeg
  01:04:17 - 01:04:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:04:47 - 01:09:22 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  01:09:22 - 01:09:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:09:42 - 01:10:52 - Jeffrey Graansma
  01:10:53 - 01:11:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:11:16 - 01:11:18 - IJde van Kammen
  01:11:18 - 01:11:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:11:36 - 01:11:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:11:47 - 01:12:29 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:12:39 - 01:13:05 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:13:10 - 01:13:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:14:23 - 01:14:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:14:34 - 01:14:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:15:39 - 01:16:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
 14. 12.1

  Over de motie
  Met deze motie verzoeken de indieners het college:
  Om met, en in overleg met, de Ljeppersklub van Buitenpost een lobby op te zetten naar de Fierljepbond om het Nederlands kampioenschap (NK) zo snel mogelijk naar Buitenpost te halen.
  Wethouder Spoelstra kan zich vinden in de motie.


  Behandeling raadsvergadering 12 oktober 2023
  De raad behandelt de motie besluitvormend en stemt voor de motie.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  PVV-fractie (1)
 15. 13

  Over het raadsvoorstel
  Recreatieschap Marrekrite zorgt voor recreatieve voorzieningen op water en op land en onderhoudt deze. De Marrekrite is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Dit betekent dat de Marrekrite namens de deelnemers aan de GR (de provincie Fryslân en een groot aantal Friese gemeenten) een aantal taken uitvoert die de deelnemers anders apart van elkaar zouden doen.
  Op 15 december 2022 stond een voorstel op de agenda om de een aantal zaken in de samenwerking te veranderen. De raad heeft toen besloten geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de inhoud van de wijzigingen.
  Het college stelt de raad voor toestemming te verlenen om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 12 oktober 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  Het college toestemming te verlenen om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite vast te stellen middels ondertekening van het ontwerpwijzigingsbesluit en dit besluit aan de Marrekrite te zenden.

  Toezeggingen

  Titel
  Schriftelijk terugkomen op vragen dhr. Graansma over artikel 22 GR Marrekrite
  01:56:34 - 01:56:44 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:56:54 - 01:58:32 - Wietske Poelman
  01:58:32 - 01:58:44 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:58:48 - 01:58:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:58:57 - 01:59:04 - Jeffrey Graansma
  01:59:04 - 01:59:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:59:11 - 02:01:04 - Jeffrey Graansma
  02:01:05 - 02:01:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:01:19 - 02:02:51 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:02:51 - 02:03:32 - Jeffrey Graansma
  02:03:32 - 02:03:57 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:03:57 - 02:04:05 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:04:05 - 02:04:48 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:04:49 - 02:05:22 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:23:13 - 02:24:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
 16. 14

  Over het raadsvoorstel
  Participatie gaat over meedoen in de samenleving via arbeid of dagbesteding, onderwijs, onderlinge hulp, vrijwilligerswerk, in verenigingen en sociale netwerken. Iedereen moet kunnen meedoen: jong of oud, man of vrouw, met beperking of zonder. In de Participatiewet staat dat de gemeente dat moet regelen in een zogenaamde verordening.
  Per 1 juli 2023 is de Participatiewet aangepast. Dit betekent dat de huidige Participatieverordening gemeente Achtkarspelen uit 2017 wordt vervangen door een nieuwe verordening met daarin de uitwerking van het ondersteuningsaanbod.
  Het college stelt de raad voor om de nieuwe verordening vast te stellen en de oude (van 2017) in te trekken.


  Behandeling raadsvergadering 12 oktober 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  De Participatieverordening 2023 gemeente Achtkarspelen vast te stellen en de Participatieverordening 2017 gemeente Achtkarspelen in te trekken.

  Amendementen

  Titel
  Wijziging art. 10, proefplaats (ingetrokken)
  Wijziging art. 21, specifieke voorwaarden toekenning vervoersvoorziening (ingetrokken)
  02:23:39 - 02:24:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:24:50 - 02:27:50 - Albert van Dijk
  02:27:50 - 02:27:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:27:54 - 02:27:55 - Albert van Dijk
  02:27:55 - 02:28:39 - Anita Vellema
  02:28:39 - 02:29:23 - Albert van Dijk
  02:29:23 - 02:29:34 - Anita Vellema
  02:29:34 - 02:29:43 - Albert van Dijk
  02:29:43 - 02:29:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:29:50 - 02:30:42 - Albert van Dijk
  02:30:42 - 02:30:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:30:55 - 02:32:01 - Albert van Dijk
  02:32:05 - 02:32:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:32:11 - 02:33:10 - Anita Vellema
  02:33:11 - 02:34:03 - Albert van Dijk
  02:34:03 - 02:34:31 - Anita Vellema
  02:34:31 - 02:34:55 - Albert van Dijk
  02:34:55 - 02:35:35 - Anita Vellema
  02:35:35 - 02:35:48 - Albert van Dijk
  02:35:48 - 02:36:01 - Anita Vellema
  02:36:01 - 02:36:25 - Albert van Dijk
  02:36:25 - 02:36:26 - Anita Vellema
  02:36:26 - 02:36:29 - Albert van Dijk
  02:36:29 - 02:36:33 - Anita Vellema
  02:36:33 - 02:36:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:36:53 - 02:39:34 - Anita Vellema
  02:39:34 - 02:39:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:39:48 - 02:41:46 - Sandra van der Ploeg
  02:41:46 - 02:42:05 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:42:09 - 02:44:33 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:44:33 - 02:44:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:44:39 - 02:44:40 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:44:40 - 02:45:07 - Anita Vellema
  02:45:07 - 02:46:35 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:46:35 - 02:46:36 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:46:36 - 02:47:00 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:47:00 - 02:47:03 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:47:03 - 02:47:07 - Anita Vellema
  02:47:07 - 02:47:08 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:47:08 - 02:48:13 - Albert van Dijk
  02:48:13 - 02:48:14 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:48:14 - 02:48:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:48:15 - 02:49:32 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:49:32 - 02:49:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:49:33 - 02:50:24 - Albert van Dijk
  02:50:24 - 02:50:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:50:39 - 02:51:52 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:51:52 - 02:51:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:51:53 - 02:51:54 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:51:54 - 02:52:06 - Albert van Dijk
  02:52:06 - 02:53:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
 17. 14.1

  Over het amendement
  Met dit amendement stellen de indieners voor artikel 21 van de participatieverordening 2023 te wijzigen (schrappen van ‘werkplek’ in artikel 1, en van artikel 4, eventueel bedrag voor vervoersvoorziening in mindering brengen op te verstrekken vervoersvoorziening).


  Behandeling raadsvergadering 12 oktober 2023
  Na de toelichting van wethouder Van der Tuin dat het amendement in strijd is met de wet, trekt de heer Van Dijk het amendement in.

 18. 14.2

  Over het amendement
  Met dit amendement stelt de indiener voor artikel 10 van de participatieverordening 2023 te wijzigen (schrappen van de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier maanden in het eerste lid en van lid 3d, intentie in dienstneming na proefplaatsing).


  Behandeling raadsvergadering 12 oktober 2023
  Na de toelichting van wethouder Van der Tuin dat het amendement in strijd is met de wet, trekt de heer Van Dijk het amendement in.

 19. 15

  Over het raadsvoorstel
  De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de omgevingsdienst van Fryslân. De FUMO geeft advies, verstrekt vergunningen en houdt toezicht op het gebied van natuur- en milieuwet- en regelgeving. Dat doet de FUMO voor de bedrijven en inwoners van Fryslân, in opdracht van alle 18 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân; de deelnemers.
  Het Dagelijks bestuur van de FUMO heeft een begrotingswijziging 2024 opgesteld en aan de deelnemers gevraagd om voor 13 oktober 2023 een eventuele zienswijze kenbaar te maken.
  Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2024 van de FUMO, de aangepaste deelnemersbijdrage van €659.530 te verwerken in de begroting 2024 en daarmee het negatieve verschil van €179.388 ten laste van het exploitatieresultaat te brengen en een zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen volgens bijgevoegde brief.


  Behandeling raadsvergadering 12 oktober 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend, het voorstel is aangepast door middel van een amendement en de raad heeft voor het geamendeerde voorstel gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  de raad besluit:

  • Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2024 van de FUMO;
  • De aangepaste deelnemersbijdrage van € 659.530 te verwerken in de begroting 2024 en daarmee het negatieve verschil van € 179.388 ten laste van het exploitatieresultaat te brengen;
  • Een zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen volgens bijgevoegde brief en deze brief aan te vullen met het verzoek om te laten onderzoeken, en daarna in overweging te nemen, of de incidentele en de structurele kosten van de Omgevingswet en toekomstige ontwikkelingen met begrotingseffecten, kunnen worden beperkt door het (tijdelijk) op een lager niveau uitvoeren van de taken.

  Amendementen

  Titel
  Begrotingseffecten verminderen door verlagen uitvoeringsniveau (aangenomen)

  Toezeggingen

  Titel
  Schriftelijk terugkomen op vraag dhr. Terpstra over de bijdrage voor taken m.b.t. zuivelbedrijven
  02:52:48 - 02:53:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:53:12 - 02:57:37 - Klaas Sietse van der Wal
  02:57:37 - 02:57:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:57:48 - 02:57:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:58:01 - 02:59:36 - Sake van der Meer
  02:59:36 - 02:59:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:59:38 - 02:59:43 - Sake van der Meer
  02:59:46 - 03:00:38 - Gert Terpstra
  03:00:38 - 03:00:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:00:51 - 03:01:35 - Edwin de Vries
  03:01:35 - 03:01:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:01:48 - 03:01:56 - Edwin de Vries
  03:01:57 - 03:02:31 - Jacob Hooghiemstra
  03:02:32 - 03:02:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:03:14 - 03:05:36 - Lea van der Tuin, wethâlder
  03:05:37 - 03:05:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:05:45 - 03:06:19 - Gert Terpstra
  03:06:19 - 03:06:45 - Lea van der Tuin, wethâlder
  03:06:45 - 03:07:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:07:13 - 03:07:26 - Wopke Veenstra
  03:07:26 - 03:07:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:07:28 - 03:07:29 - IJde van Kammen
  03:07:29 - 03:08:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
 20. 15.1

  Over het amendement
  De indieners van het amendement stellen voor het besluit als volgt aan te passen:
  Het derde beslispunt van het besluit als volgt aanpassen (vetgedrukte tekst):

  • Een zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen volgens bijgevoegde brief en deze brief aan te vullen met het verzoek om te laten onderzoeken, en daarna in overweging te nemen, of de incidentele en de structurele kosten van de Omgevingswet en toekomstige ontwikkelingen met begrotingseffecten, kunnen worden beperkt door het (tijdelijk) op een lager niveau uitvoeren van de taken.
   Wethouder Van der Tuin kan zich vinden in het amendement.

  Behandeling raadsvergadering 12 oktober 2023
  De raad behandelt het amendement besluitvormend en heeft voor het amendement gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
 21. 16

  Over het raadsvoorstel
  De energieprijzen zijn vorig jaar omhooggeschoten. Hoewel de prijzen de afgelopen maanden wat gelijk gebleven zijn, is het nog onzeker hoe dat in de toekomst wordt. Het is belangrijk om de vraag naar energie terug te dringen vanwege het klimaat maar ook om (verdere) energiearmoede te voorkomen. Het isoleren van woningen draagt hieraan bij. Naast het aanpassen van ons gedrag is het goed isoleren van woningen belangrijk om het energiegebruik terug te dringen. Om ervaring op te doen met het op grote schaal isoleren van woningen en het ondersteunen van de mensen daarbij, gaat de gemeente een pilot uitvoeren in de dorpen Drogeham en Kootstertille. Hiervoor moet een speciale (deel)subsidieverordening voor worden vastgesteld.
  Het college stelt de raad voor om deze verordening vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 12 oktober 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  PVV-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  De ‘deelverordening subsidie pilot isolatie woningen Drogeham en Kootstertille 2023’ vast te stellen en op 1 november 2023 in werking te laten treden.

  03:07:39 - 03:08:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:08:13 - 03:08:55 - Wopke Veenstra
  03:08:57 - 03:09:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:09:04 - 03:10:18 - Doethyna Vriesema
  03:10:19 - 03:10:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:10:51 - 03:11:39 - Lea van der Tuin, wethâlder
  03:11:39 - 03:11:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:11:57 - 03:11:59 - Anita Vellema
  03:11:59 - 03:13:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:13:44 - 03:14:23 - Plakferfangend foarsitter
 22. 17

  Over het onderwerp
  Op 22 juni hebben de gemeenteraden van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen besloten de samenwerking in de werkmaatschappij te beëindigen. Na de besluitvorming is het college gestart met de voorbereiding van het plan van aanpak voor de ontvlechting en het college heeft de raad met deze brief tussentijds op de hoogte gebracht van een aantal ontwikkelingen.
  De fracties van CDA, FNP en GBA hebben dit onderwerp op de agenda geplaatst van deze raadsvergadering.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De brief van het college d.d. 27 september 2023 over de voorbereiding van het plan van aanpak voor de ontvlechting meningvormend te bespreken.

  Amendementen

  Titel
  Instellen raadswerkgroep ontvlechting WM8KTD-opzetten nieuwe organisatie (aangehouden)
  03:13:57 - 03:14:23 - Plakferfangend foarsitter
  03:14:34 - 03:17:56 - Thea Kuipers
  03:17:56 - 03:18:02 - Plakferfangend foarsitter
  03:18:02 - 03:18:13 - Thea Kuipers
  03:18:18 - 03:19:07 - Klaas Sietse van der Wal
  03:19:07 - 03:19:37 - Thea Kuipers
  03:19:37 - 03:19:38 - Klaas Sietse van der Wal
  03:19:38 - 03:19:39 - Thea Kuipers
  03:19:39 - 03:19:55 - Klaas Sietse van der Wal
  03:19:55 - 03:20:00 - Plakferfangend foarsitter
  03:20:00 - 03:21:37 - IJde van Kammen
  03:21:38 - 03:21:44 - Plakferfangend foarsitter
  03:21:47 - 03:22:12 - Tjitske Veenstra
  03:22:13 - 03:22:14 - Plakferfangend foarsitter
  03:22:14 - 03:22:22 - Thea Kuipers
  03:22:22 - 03:22:24 - Plakferfangend foarsitter
  03:22:24 - 03:22:57 - Jacob Hooghiemstra
  03:22:59 - 03:23:36 - Tjitske Veenstra
  03:23:36 - 03:23:39 - Plakferfangend foarsitter
  03:23:39 - 03:24:19 - Thea Kuipers
  03:24:19 - 03:24:44 - Tjitske Veenstra
  03:24:45 - 03:24:56 - Plakferfangend foarsitter
  03:24:57 - 03:25:34 - Hink Speulman
  03:25:34 - 03:25:37 - Plakferfangend foarsitter
  03:25:39 - 03:26:59 - IJde van Kammen
  03:27:01 - 03:27:23 - Hink Speulman
  03:27:23 - 03:27:24 - Thea Kuipers
  03:27:24 - 03:27:26 - Plakferfangend foarsitter
  03:27:26 - 03:27:44 - Thea Kuipers
  03:27:44 - 03:28:07 - Plakferfangend foarsitter
  03:28:07 - 03:28:09 - Thea Kuipers
  03:29:02 - 03:29:39 - Plakferfangend foarsitter
  03:29:43 - 03:30:05 - Thea Kuipers
  03:30:08 - 03:30:43 - Plakferfangend foarsitter
  03:30:45 - 03:30:47 - Thea Kuipers
  03:30:49 - 03:34:44 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  03:34:46 - 03:34:52 - Plakferfangend foarsitter
  03:34:55 - 03:35:08 - IJde van Kammen
  03:35:08 - 03:35:21 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  03:35:23 - 03:35:24 - Plakferfangend foarsitter
  03:35:25 - 03:35:37 - Jacob Hooghiemstra
  03:35:37 - 03:35:41 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  03:35:42 - 03:35:50 - Plakferfangend foarsitter
  03:35:51 - 03:36:22 - Hink Speulman
  03:36:22 - 03:36:58 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  03:37:03 - 03:37:12 - Hink Speulman
  03:37:13 - 03:37:47 - Plakferfangend foarsitter
  03:38:01 - 03:38:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
 23. 17.1

  Over het amendement
  De indieners van het amendement stellen voor twee beslispunten aan het besluit toe te voegen en te besluiten om:

  • Een raadswerkgroep in te stellen;
  • Als werkgroep samen met het college een werkinstructie op te stellen waarin wordt opgenomen de onderwerpen die via de werkgroep gaan, de bevoegdheden van de werkgroep, de rapportage vanuit het college aan de werkgroep en de rapportage aan de raad.

  Na de reactie van meerdere raadsleden dat het amendement te vroeg komt en de bijeenkomst met Twynstra Gudde van volgende week beter eerst afgewacht kan worden, wordt het amendement eerst aangehouden.


  Behandeling raadsvergadering 12 oktober 2023
  De raad behandelt het amendement meningvormend, het is niet in stemming gebracht.

 24. 18

  Over de motie
  Met deze motie verzoeken de indieners het college:

  • Binnen 3 maanden een plan aan de raad aan te bieden waarin is uitgewerkt hoe de dienstverlening van de gemeente ten aanzien van woningbouwplannen verder kan worden verbeterd;
  • In het plan een onderscheid te maken voor de korte termijn (maximaal 2 jaar) en de langere termijn;
  • In het plan voor de korte termijn ten minste te overwegen om intern, onder regie van een aanjager, een multidisciplinaire ‘Taskforce Bouwen’ te installeren die zich er op richt om een aantal (bijvoorbeeld 10 tot 15) al bekende grote of langslepende woningplannen, binnen de wettelijke kaders, optimaal te faciliteren;
  • De raad de komende 2 jaar eens per kwartaal schriftelijk of mondeling te informeren over de voortgang (tot start bouw) van bouwplannen die betrekking hebben op meer dan 8 woningen.

  Wethouder Van der Tuin-Kuipers ontraadt de motie, omdat ze liever ziet dat men zich bezighoudt met de bouwplannen zelf in plaats van tijd te steken in een taskforce.


  Behandeling raadsvergadering 12 oktober 2023
  De raad behandelt de motie besluitvormend, de motie is verworpen.

  Stemuitslag

  voor 11%
  tegen 89%
  voor
  CU-fractie (2)
  tegen
  CDA-fractie (5), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Moties

  Onderwerp
  Versnelling woningbouw (verworpen)
  03:38:04 - 03:38:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:39:00 - 03:43:02 - Klaas Sietse van der Wal
  03:43:02 - 03:43:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:43:26 - 03:44:08 - Jacob Zwaagstra
  03:44:08 - 03:44:09 - Klaas Sietse van der Wal
  03:44:10 - 03:44:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:44:12 - 03:44:33 - Klaas Sietse van der Wal
  03:44:36 - 03:44:43 - Jacob Zwaagstra
  03:44:43 - 03:44:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:44:48 - 03:45:41 - Hink Speulman
  03:45:44 - 03:46:27 - Klaas Sietse van der Wal
  03:46:28 - 03:46:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:46:37 - 03:47:13 - Hink Speulman
  03:47:13 - 03:47:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:47:14 - 03:47:49 - Klaas Sietse van der Wal
  03:47:53 - 03:47:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:47:57 - 03:49:04 - IJde van Kammen
  03:49:04 - 03:49:43 - Klaas Sietse van der Wal
  03:49:46 - 03:50:50 - IJde van Kammen
  03:50:50 - 03:50:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:50:52 - 03:51:12 - Klaas Sietse van der Wal
  03:51:12 - 03:51:16 - IJde van Kammen
  03:51:16 - 03:51:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:51:18 - 03:51:26 - IJde van Kammen
  03:51:26 - 03:52:00 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:52:03 - 03:52:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:52:10 - 03:56:08 - Lea van der Tuin, wethâlder
  03:56:08 - 03:56:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:56:11 - 03:58:18 - Lea van der Tuin, wethâlder
  03:58:18 - 03:58:20 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:58:20 - 03:58:21 - Hink Speulman
  03:58:23 - 03:59:14 - Klaas Sietse van der Wal
  03:59:14 - 03:59:28 - Lea van der Tuin, wethâlder
  03:59:29 - 03:59:54 - Klaas Sietse van der Wal
  03:59:54 - 04:00:57 - Lea van der Tuin, wethâlder
  04:00:58 - 04:01:06 - Klaas Sietse van der Wal
  04:01:06 - 04:02:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  04:02:03 - 04:02:12 - Sake van der Meer
  04:02:12 - 04:02:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
 25. 19

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur.

  04:02:41 - 04:02:42 - Oebele Brouwer, foarsitter