Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 23 maart 2023

16:00 - 18:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Het vragenhalfuur begint om 16.00 uur en de raadsvergadering aansluitend daarop.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 16.01 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:00:02 - 00:02:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
 2. 2

  De bloemen gaan naar de gastheer van het klantcontactcentrum, de heer Meindersma, vanwege zijn 65e verjaardag van vorige week.

  00:02:14 - 00:02:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:03:15 - 00:05:09 - Oebele Brouwer, foarsitter
 3. 3

  Besluit

  De agenda ongewijzigd vast te stellen.

  00:02:27 - 00:02:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:03:15 - 00:05:09 - Oebele Brouwer, foarsitter
 4. 4

  Over dit agendapunt
  Alle toezeggingen gedaan tijdens informatiecarrousels en raadsvergaderingen komen op de toezeggingenlijst te staan. Zodra aan de toezegging is voldaan, vermeldt de griffie dit op de lijst en wordt de raad voorgesteld deze toezeggingen als afgedaan te beschouwen.

  Besluit

  Akkoord te gaan met het voorstel om de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:
  • IDnr. 62 - Raad informeren over de grotere woningbouwplannen
  • IDnr. 63 - Rapportages Woo-mandatering
  • IDnr. 79 - Schriftelijk terugkomen op vraag over fietspad vanaf Hege Bulten naar Hamsterpein

  00:03:32 - 00:05:09 - Oebele Brouwer, foarsitter
 5. 5

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast.

  Besluit

  De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 23 februari 2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:03:45 - 00:05:09 - Oebele Brouwer, foarsitter
 6. 6

  Oer it riedsútstel
  Mei de Kultuernota Ut de kûlizen hat de gemeente in ramt foar it kultuerbelied. Oan ‘e hân fan trije tema’s, meidwaan, mei-inoar en nij & aktueel, wolle wy in nije ympuls jaan oan kultuerpartisipaasje yn de gemeente. Behâld en fuortsterkjen fan besteande kultueruterings en it stimulearjen en fasilitearjen fan nije aktiviteiten op it mêd fan kultuer.
  Op 25 novimber 2021 koe de ried net ynstimme mei de kultuernota en is er net oannommen. Op 2 maart 2022 had de ried de nota foar de twadde kear besprutsen. De ried hat doe besletten om de kultuernota foar ien jier fêst te stellen en it kolleezje te freegjen foar 1 jannewaris 2023 mei in ferbettere nota te kommen, dêr’t de feedback fan de ried yn ferwurke is. Op 15 desimber 2022 hat de ried de nota mieningsfoarmjend behannele.
  It kolleezje stelt de ried foar om de Kultuernota ‘Ut de kûlizen’ fêst te stellen.


  Over het raadsvoorstel
  Met de cultuurnota 'Ut de kûlizen' heeft de gemeente een kader voor het cultuurbeleid. Aan de hand van drie thema's, meedoen, met elkaar en nieuw & actueel, wil de gemeente een nieuwe impuls geven aan cultuurparticipatie in Achtkarspelen. Behoud en versterken van bestaande cultuuruitingen en het stimuleren en faciliteren van nieuwe activiteiten op het gebied van cultuur.
  Op 25 november 2021 kon de raad niet instemmen met de cultuurnota en is deze niet aangenomen. Op 3 maart 2022 heeft de raad de nota voor de tweede keer besproken. De raad heeft toen besloten om de cultuurnota voor één jaar vast te stellen en het college te vragen voor 1 januari 2023 met een verbeterde nota te komen, waarin de feedback van de raad verwerkt is. Op 15 december 2022 heeft de raad de nota meningvormend behandeld.
  Het college stelt de raad voor de cultuurnota ‘Ut de kûlizen’ vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 23 maart 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.


  Stemverklaringen

  • De heer Speulman (PvdA): Er is veel en lang over de Kultuernota gepraat. Het knelpunt dat wij daarbij hebben ervaren is, dat op dit moment de ambities al snel de mogelijkheden overstijgen. Wij hopen daarom van harte dat er mogelijkheden ontstaan om invulling te geven aan de gemeentelijke ambities met betrekking tot de invulling van het recht op cultuurparticipatie, zoals die in de Grondwet is vastgelegd. Ambities die vooral betrekking hebben op de georganiseerde culturele kennismaking dicht bij huis. Het college krijgt met de vaststelling door de gemeenteraad van de nota de mogelijkheid om uitvoering te geven aan het gemeentelijke cultuurbeleid én om de komende twee à drie jaar te werken aan de voorbereiding van een nieuwe nota. De raad zaal daarin te gelegener tijd worden meegenomen. Tegen deze achtergrond stemt de PvdA-fractie in met de voorliggende Kultuernota.
  • Mevrouw Van der Vaart (CU): Wy wolle it kolleezje noch even herinnerje oan de tasizzing dy’t dien is om te sjen nei it gemeentlik monumintebelied.
  • Mevrouw Poelman (FNP): Wy kinne ynstimme mei dizze nota. Wy wolle noch wol graach witte wannear’t it museumbelied yn de ried komt.
  • Mevrouw Vriesema (CDA): Wy binne bliid mei de oanpassingen dy’t de portefeuillehâlder dien hat yn it stik, wy binne bliid dat hy yn it foarwurd ek oanjout dat der foaral romte is foar ambysje, dat it net in statysk dokumint is. It CDA kin ynstimme mei de kultuernota.

  Wethouder Brinkman geeft aan dat er op dit moment druk wordt gewerkt aan de erfgoednota en de verwachting is dat deze over twee maanden in concept klaar is en de wethouder komt dan weer bij de raad terug. Het museumbeleid staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 mei 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De Kultuernota Ut de kûlizen fêst te stellen.

  00:04:11 - 00:05:09 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:05:18 - 00:06:17 - Hink Speulman
  00:06:18 - 00:06:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:06:32 - 00:06:55 - Toos van der Vaart
  00:06:57 - 00:07:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:07:06 - 00:07:22 - Wietske Poelman
  00:07:23 - 00:07:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:07:23 - 00:07:24 - Wietske Poelman
  00:07:24 - 00:07:29 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:07:29 - 00:07:46 - Doethyna Vriesema
  00:07:48 - 00:08:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:08:01 - 00:09:40 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:09:40 - 00:09:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:10:21 - 00:10:28 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:10:28 - 00:10:34 - Sake van der Meer
  00:10:34 - 00:11:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
 7. 7

  Over het raadsvoorstel
  De heer B. Sikkema heeft zijn functie als steunfractielid opgezegd. De PvdA draagt als zijn opvolger mevrouw E. Pilat voor. Het presidium stelt de raad voor mevrouw E. Pilat te benoemen tot steunfractielid.


  Behandeling raadsvergadering 23 maart 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het presidium gestemd.
  Mevrouw Pilat stelt zich nog even kort voor en nadat de voorzitter de verklaring en belofte heeft voorgelezen, legt ze deze af in de Friese taal: “Dat ferklearje en ûnthjit ik!”
  De voorzitter feliciteert mevrouw Pilat met haar benoeming tot steunfractielid van Achtkarspelen en overhandigt haar bloemen. De vergadering wordt kort geschorst voor felicitaties.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  Te benoemen tot steunfractielid: mevrouw E. Pilat (PvdA).

  00:10:34 - 00:11:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:12:23 - 00:12:29 - Rienk Schootstra
  00:12:29 - 00:12:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:12:35 - 00:14:36 - Rienk Schootstra
  00:14:36 - 00:15:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:15:15 - 00:16:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:19:54 - 00:19:54 - Oebele Brouwer, port.f.hâlder
  00:20:09 - 00:20:09 - Oebele Brouwer, port.f.hâlder
  00:20:46 - 00:21:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
 8. 8

  Over het raadsvoorstel
  Publieksdiensten heeft als ambitie om nu en in de toekomst passende dienstverlening voor alle inwoners en ondernemers te leveren. Er ligt nu de uitgesproken wens voor om de kwaliteit van dienstverlening voor zowel gemeente Tytsjerksteradiel als Achtkarspelen te verbeteren/verhogen. Om passende dienstverlening te leveren is het noodzakelijk om goed op de behoefte van de inwoners te kunnen inspelen. Er is een nulmeting nodig om het huidige dienstverleningsniveau te bepalen, zodat van daaruit de dienstverlening verbeterd kan worden.
  Het college stelt de raad voor om te besluiten de 0-meting dienstverlening op te starten en het benodigde krediet beschikbaar te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 23 maart 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  1. Te starten met het uitvoeren van de 0-meting dienstverlening zodat we ons als gemeente kunnen blijven richten op het continu verbeteren van onze werkprocessen en zo kunnen voldoen aan de gestelde verwachtingen van onze inwoners en aan de gestelde verwachtingen vanuit het Rijk.
  2. Het aandeel in de kosten voor de gemeente Achtkarspelen van € 10.375 (in totaal voor beide gemeenten € 20.750) ten behoeve van het uitvoeren van de 0-meting als bijdrage aan de WM8KTD beschikbaar te stellen en deze incidentele kosten te dekken ten laste van de Algemene Reserve.
  00:20:57 - 00:21:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:21:52 - 00:22:31 - Hink Speulman
  00:22:33 - 00:24:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
 9. 9

  Over het raadsvoorstel
  In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Achtkarspelen is ingestemd met het vervangen van de gymzaal van VO-school Singelland in Surhuisterveen. Het schoolbestuur heeft de voorbereidingen afgerond en kan overgaan tot het aanbesteden van het werk. Vóór de opstart van de procedure wordt de raad verzocht om het beschikbare bedrag vast te stellen.
  Het college stelt de raad voor om het beschikbare bedrag voor het vervangen van de gymzaal bij Singelland, locatie Surhuisterveen, vast te stellen op €1.619.000 en de hogere jaarlasten mee te nemen bij de vaststelling van de begroting 2024.


  Behandeling raadsvergadering 23 maart 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  1. Het beschikbare bedrag voor het vervangen van de gymzaal bij Singelland, locatie Surhuisterveen, vast te stellen op € 1.619.000.
  2. De hogere jaarlasten ad € 21.000 mee te nemen bij de vaststelling van de begroting 2024.
  00:23:10 - 00:24:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
 10. 10

  Over het raadsvoorstel
  Voor Achtkarspelen is een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgesteld voor de planperiode 2023-2027. Hierin is nieuw beleid vastgelegd voor de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, regen- en grondwater. In het GRP zijn maatregelen en investeringen opgenomen voor vervanging van bestaande onderdelen van het rioleringssysteem. Ook richt het plan zich op het klimaatbestendiger maken van de dorpen. Op basis van alle kosten is berekend welke rioolheffing er nodig is in de komende jaren.
  Het college stelt de raad voor het Gemeentelijk Rioleringsplan vast te stellen voor de periode van 2023 tot en met 2027 en besluiten te nemen over de financiële consequenties.


  Behandeling raadsvergadering 23 maart 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan vast te stellen voor de periode van 2023 tot en met 2027;
  2. De restantkredieten ter grootte van €3.108.766 van het GRP 2016-2021 opnieuw beschikbaar te stellen voor de planperiode 2023-2027;
  3. Voor de planperiode 2023-2027 nieuwe kredieten beschikbaar te stellen voor vervangingsmaatregelen en klimaatmaatregelen;
  4. De overige financiële consequenties van het GRP 2023-2027, na besluitvorming van de raad, te verwerken in de begroting.

  Toezeggingen

  Titel
  Terugkomen op vraag naar het voldoen aan de Kaderrichtlijn Water
  00:23:51 - 00:24:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:24:23 - 00:26:40 - Wopke Veenstra
  00:26:40 - 00:26:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:26:51 - 00:26:51 - Wopke Veenstra
  00:27:06 - 00:28:01 - Jacob Hooghiemstra
  00:28:01 - 00:28:05 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:28:20 - 00:30:12 - Klaas Sietse van der Wal
  00:30:12 - 00:30:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:30:25 - 00:31:46 - Jacob Zwaagstra
  00:31:46 - 00:31:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:32:10 - 00:32:40 - Hink Speulman
  00:32:41 - 00:33:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:33:18 - 00:34:35 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:34:35 - 00:34:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:34:43 - 00:36:17 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:36:17 - 00:36:25 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:36:25 - 00:36:49 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:36:49 - 00:36:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:36:49 - 00:36:51 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:36:51 - 00:37:30 - Wopke Veenstra
  00:37:30 - 00:37:31 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:37:32 - 00:38:11 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:38:11 - 00:38:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:38:12 - 00:38:14 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:38:14 - 00:38:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:38:19 - 00:38:29 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:38:29 - 00:38:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:38:33 - 00:38:36 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:38:36 - 00:39:11 - Jacob Hooghiemstra
  00:39:11 - 00:39:12 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:39:12 - 00:39:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:39:26 - 00:39:54 - Wopke Veenstra
  00:39:54 - 00:40:07 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:40:07 - 00:42:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
 11. 11

  Over het raadsvoorstel
  Inwoners die onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vallen, zijn in dienst van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân (GR SW Fryslân) en werken bij Caparis NV. De GR SW Fryslân heeft destijds een verordening cliëntenparticipatie vastgesteld. Deze verordening is vervallen en de raad moet een nieuwe verordening cliëntparticipatie Wet sociale werkvoorziening vaststellen.
  Het college stelt de raad voor de ‘Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Achtkarspelen 2023’ vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 23 maart 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De ‘Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Achtkarspelen 2023’ vast te stellen.

  00:40:40 - 00:42:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
 12. 12

  Over het raadsvoorstel
  In november 2022 hebben de raden van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel de begrotingen 2023-2026 vastgesteld. In de periode daaraan voorafgaand is verschillende keren gesproken over de verwachte negatieve effecten als gevolg van o.a. de volgende ontwikkelingen:

  • Herijking gemeentefonds (2026 e.v.)
  • Afhankelijkheid van realisatie ombuigingspakketten
  • De daling van het gemeentefonds (het Ravijn) onder andere door aanpassing/herijking belastinggebied
  • (Macro) economische effecten/onzekerheden

  Om een voorlopig inzicht te krijgen is er een verkenning naar mogelijke (financiële) scenario’s gedaan. Het college stelt de raad voor deze scenario's meningvormend te bespreken.


  Behandeling raadsvergadering 23 maart 2023
  De raad behandelt het onderwerp meningvormend.

  00:41:19 - 00:42:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:42:29 - 00:45:12 - Albert van Dijk
  00:45:12 - 00:45:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:45:46 - 00:49:03 - Anita Vellema
  00:49:03 - 00:49:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:49:07 - 00:49:46 - Albert van Dijk
  00:49:48 - 00:50:07 - Anita Vellema
  00:50:12 - 00:50:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:50:23 - 00:53:18 - Gert Terpstra
  00:53:18 - 00:53:22 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:53:22 - 00:53:22 - Gert Terpstra
  00:53:22 - 00:53:43 - Anita Vellema
  00:53:43 - 00:54:01 - Gert Terpstra
  00:54:01 - 00:54:08 - Anita Vellema
  00:54:08 - 00:54:29 - Gert Terpstra
  00:54:29 - 00:54:58 - IJde van Kammen
  00:55:00 - 00:55:19 - Gert Terpstra
  00:55:19 - 00:55:40 - IJde van Kammen
  00:55:40 - 00:55:41 - Gert Terpstra
  00:55:41 - 00:55:45 - IJde van Kammen
  00:55:45 - 00:56:28 - Albert van Dijk
  00:56:31 - 00:56:57 - Gert Terpstra
  00:56:57 - 00:57:45 - Albert van Dijk
  00:57:45 - 00:57:46 - Gert Terpstra
  00:57:47 - 00:58:03 - Gert Terpstra
  00:58:03 - 00:58:52 - Albert van Dijk
  00:58:52 - 00:59:14 - Gert Terpstra
  00:59:14 - 00:59:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:59:15 - 00:59:40 - Albert van Dijk
  00:59:40 - 00:59:44 - Gert Terpstra
  00:59:44 - 00:59:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:59:45 - 00:59:45 - Gert Terpstra
  00:59:45 - 01:00:23 - Anita Vellema
  01:00:23 - 01:00:38 - Gert Terpstra
  01:00:38 - 01:01:01 - Anita Vellema
  01:01:01 - 01:01:14 - Gert Terpstra
  01:01:14 - 01:01:19 - Anita Vellema
  01:01:19 - 01:01:26 - Gert Terpstra
  01:01:26 - 01:01:27 - Anita Vellema
  01:01:27 - 01:01:56 - Gert Terpstra
  01:01:56 - 01:02:15 - Anita Vellema
  01:02:15 - 01:02:24 - Gert Terpstra
  01:02:24 - 01:03:20 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:03:30 - 01:05:28 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  01:05:28 - 01:05:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:05:50 - 01:05:53 - Anita Vellema
  01:05:53 - 01:06:17 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:06:17 - 01:06:21 - Anita Vellema
  01:06:26 - 01:07:03 - Anita Vellema
  01:07:03 - 01:07:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:07:08 - 01:08:09 - IJde van Kammen
  01:08:09 - 01:08:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:08:19 - 01:08:20 - Hink Speulman
  01:08:20 - 01:08:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:08:22 - 01:08:43 - Hink Speulman
  01:08:43 - 01:08:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:08:54 - 01:09:31 - Gert Terpstra
  01:09:31 - 01:09:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:09:40 - 01:09:41 - Hink Speulman
  01:09:41 - 01:09:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:09:45 - 01:10:38 - Hink Speulman
  01:10:38 - 01:10:44 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:10:44 - 01:11:00 - Anita Vellema
  01:11:02 - 01:11:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:11:05 - 01:11:34 - Albert van Dijk
  01:11:35 - 01:11:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:11:39 - 01:12:31 - Jeffrey Graansma
  01:12:31 - 01:13:32 - Oebele Brouwer, foarsitter
 13. 13

  De voorzitter sluit de vergadering om 17.14 uur.

  01:13:16 - 01:13:32 - Oebele Brouwer, foarsitter