Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Het hoogste bestuursorgaan is de gemeenteraad. In Achtkarspelen bestaat de raad uit 21 personen van 9 verschillende politieke partijen/groeperingen: CDA, FNP, GBA, CU, PvdA, PVV, GroenLinks en twee zelfstandige raadsleden. De belangrijkste taak van de raad is het vertegenwoordigen van de bevolking. Dat doet de raad door de grote lijnen uit te zetten voor het gemeentelijk beleid en bemoeit zich daarbij niet met elk detail. Daar is het dagelijks bestuur voor, het college van burgemeester en wethouders (B&W). De raad houdt dat dagelijks werk wel in de gaten en als het nodig is, wordt het college ter verantwoording geroepen. De raad beoordeelt plannen en maatregelen, stelt vragen én neemt natuurlijk zelf het initiatief. De raadsgriffier en de griffiemedewerkers verlenen hierbij ondersteuning.

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Als voorzitter van de gemeenteraad heeft de burgemeester geen stemrecht. Wel kan hij in de vergadering van de raad aan de discussie deelnemen.

De fracties van de raad kunnen twee steunfractieleden officieel laten benoemen tot steunfractielid. Doel is om de leden meer bij het raadswerk te betrekken.

De gemeenteraad werkt met een vierwekelijkse vergadercyclus. Dit houdt in dat de ene week op de donderdag de raadsfracties vergaderen, de daaropvolgende week een informatiecarrousel wordt gehouden, de week daarop is er een raadsvergadering en de vierde week een avond voor overige bijeenkomsten.
De fracties vergaderen op de donderdagavond om 19.30 uur, een week voorafgaand aan de informatiecarrousel.


Bezoek aan fractievergaderingen
Het is mogelijk om een fractievergadering te bezoeken om bepaalde zaken te bespreken en/of vragen te stellen. Wel graag vooraf contact opnemen met de fracties (klik op dit blok voor de contactgegevens). De data van de fractievergaderingen vindt u in de kalender.


Inloopspreekuur
Ook zijn de raadsleden op de donderdagen van de raadsvergaderingen, van 19.15 - 19.30 uur in de hal van het gemeentehuis aanwezig om in contact te komen met inwoners van onze gemeente.

De raadsgriffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad. De griffie bestaat uit een raadsgriffier en twee griffiemedewerkers. Samen zorgen ze ervoor dat de raad zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol goed kan vervullen.
De griffie is onafhankelijk van de ambtelijke organisatie van de gemeente, maar werkt daar waar nodig wel mee samen.


De raadsgriffie kan u helpen als u contact zoekt met de gemeenteraad, een politieke partij of een raadslid. Wilt u inspreken tijdens een informatiecarrousel of raadsvergadering? Zit u met andere vragen? Of wilt u de gemeenteraad iets laten weten? Neem dan contact op met de raadsgriffie en bel (0511) 548254 of 548698, of stuur een mail naar raadsgriffie@achtkarspelen.nl.


Het secretariaat van de rekenkamer Achtkarspelen is ook ondergebracht bij de griffie.

Het presidium van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Voorzitter is de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad. De burgemeester is geen lid van het presidium. De griffier is aanwezig als ambtelijke ondersteuning. Het presidium is door middel van een afzonderlijke verordening ingesteld en de taken, bevoegdheden en werkwijze worden daarin omschreven.
Het presidium wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad.
Het presidium komt voorafgaand aan elke raadsvergadering bijeen. De vergaderingen van het presidium zijn openbaar en ook de verslagen worden gepubliceerd. U vindt ze onder het tabje 'Kalender', bij 'Presidium'.

Sinds 14 juli 2022 heeft de gemeente Achtkarspelen een kinderburgemeester. 


Het doel van het benoemen van een kinderburgemeester is om kinderen op een leuke manier te betrekken bij de lokale politiek.


De kinderburgemeester vertegenwoordigt de gemeente Achtkarspelen en dan met name de kinderen die in deze gemeente wonen. Hij/zij is aanwezig bij diverse evenementen, zoals Koningsdag, 4/5 mei en de intocht van Sinterklaas. Soms voert de kinderburgemeester ook ‘burgemeesterlijke’ taken uit als een openingshandeling of een toespraakje. Een kinderburgemeester kan zich ook inzetten voor een bepaald doel of project, activiteiten hoeven niet alleen ceremonieel te zijn.


Een kinderburgemeester wordt benoemd voor de duur van een schooljaar (groep 8). De verkiezingen vinden plaats in groep 7.


De kinderburgemeester wordt begeleid door een gemeenteraadslid. De gemeente coördineert de activiteiten van de kinderburgemeester in nauw overleg met de ouders.

De controlecommissie adviseert de raad over de uitoefening van zijn controlerende taken. De commissie treedt op als vertegenwoordiger van de raad en draagt zorg voor het mogelijk maken van een open communicatie tussen de onafhankelijk accountant, de raad, het college van burgemeester en wethouders en het management.


De controlecommissie bestaat uit raadsleden en steunfractieleden en voor fracties geldt een maximum van één lid. De commissie benoemt zelf de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. De vergaderingen zijn openbaar, u vindt de (concept)vergaderdata bij de categorieën, onder het tabblad 'Vergaderingen'.

De jongerenraad is een groep actieve jongeren in Achtkarspelen. Op 15 maart 2018 is de jongerenraad officieel van start gegaan. Het is een diverse groep die zich graag bezig houdt met verschillende onderwerpen waar de gemeente zich ook mee bezig houdt, om zo gevraagd en ongevraagd adviezen te geven aan de gemeenteraad. Het is namelijk erg belangrijk dat de gemeente er is voor iedereen en jongeren kunnen hier een grote bijdrage aan leveren dankzij een frisse blik. Kijk voor meer informatie op onze eigen site: jongerenraad-achtkarspelen.nl.

De rekenkamer kan op eigen initiatief of op verzoek van de gemeenteraad of inwoners onderzoek doen naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. De Rekenkamer Achtkarspelen vormt een personele unie met de Rekenkamer van Tytsjerksteradiel. Klik op dit blok voor de leden en hun nevenfuncties.


De Rekenkamer wordt bij de uitvoering van de taken bijgestaan door een ambtelijk secretaris, mevrouw R. de Vries-Mulder. Zij is verbonden aan de griffie van de gemeente Achtkarspelen.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Mevrouw R. de Vries-Mulder
Telefoon: (0511) 54 86 98 / 06-22572371
E-mail: r.devries@achtkarspelen.nl


Actueel
Begin 2024 zijn er twee onderzoeken afgerond, een onderzoek naar het armoedebeleid en een onderzoek naar subsidies- en fondsenverwerving en andere (extra) geldstromen. U vindt de onderzoeksrapporten onder het tabje 'Overzichten/Verordeningen, reglementen en info/Rekenkamercommissie - Onderzoeksrapporten'. Op dit moment loopt er een marktverkenning voor een nieuw onderzoek. 


De Rekenkamer stelt eventuele suggesties met betrekking tot te onderzoeken onderwerpen zeer op prijs, suggesties kunt u sturen naar r.devries@achtkarspelen.nl.


Alle onderzoeksrapporten en overige publicaties vindt u onder het tabje 'Overzichten' bij 'Verordeningen, reglementen en info'.