Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De raad

Het hoogste bestuursorgaan is de gemeenteraad. In Achtkarspelen bestaat de raad uit 21 personen van 9 verschillende politieke partijen/groeperingen: CDA, FNP, GBA, CU, PvdA, PVV, GroenLinks, VVD en zelfstandig raadslid, dhr. Buising. De belangrijkste taak van de raad is het vertegenwoordigen van de bevolking. Dat doet de raad door de grote lijnen uit te zetten voor het gemeentelijk beleid en bemoeit zich daarbij niet met elk detail. Daar is het dagelijks bestuur voor, het college van burgemeester en wethouders (B&W). De raad houdt dat dagelijks werk wel in de gaten en als het nodig is, wordt het college ter verantwoording geroepen. De raad beoordeelt plannen en maatregelen, stelt vragen én neemt natuurlijk zelf het initiatief. De raadsgriffier en de griffiemedewerkers verlenen hierbij ondersteuning.

Steunfractieleden

De fracties van de raad kunnen maximaal drie steunfractieleden laten registreren, waarvan twee leden benoemd kunnen worden. Doel is om de leden meer bij het raadswerk te betrekken.

Fracties/zelfstandig raadslid

De gemeenteraad werkt met een vierwekelijkse vergadercyclus. Dit houdt in dat de ene week op de donderdag de raadsfracties vergaderen, de daaropvolgende week een informatiecarrousel wordt gehouden, de week daarop is er een raadsvergadering en de vierde week een avond voor overige bijeenkomsten.
De fracties vergaderen op de donderdagavond om 19.30 uur, een week voorafgaand aan de informatiecarrousel.

Bezoek aan fractievergaderingen
Het is mogelijk om een fractievergadering te bezoeken om bepaalde zaken te bespreken en/of vragen te stellen. Wel graag vooraf contact opnemen met de fracties (klik op dit blok voor de contactgegevens). De data van de fractievergaderingen vindt u in de kalender.

Inloopspreekuur
Ook zijn de raadsleden op de donderdagen van de raadsvergaderingen, van 19.15 - 19.30 uur in de hal van het gemeentehuis aanwezig om in contact te komen met inwoners van onze gemeente.

Raadsgriffie

De raadsgriffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad. De griffie bestaat uit een raadsgriffier en twee griffiemedewerkers. Samen zorgen ze ervoor dat de raad zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol goed kan vervullen.
De griffie is onafhankelijk van de ambtelijke organisatie van de gemeente, maar werkt daar waar nodig wel mee samen.

De raadsgriffie kan u helpen als u contact zoekt met de gemeenteraad, een politieke partij of een raadslid. Wilt u inspreken tijdens een informatiecarrousel of raadsvergadering? Zit u met andere vragen? Of wilt u de gemeenteraad iets laten weten? Neem dan contact op met de raadsgriffie en bel (0511) 548254 of 548698, of stuur een mail naar raadsgriffie@achtkarspelen.nl.

Het secretariaat van de rekenkamercommissie Achtkarspelen is ook ondergebracht bij de griffie.

Presidium

Het presidium van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Voorzitter is de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad. De burgemeester is geen lid van het presidium. De griffier is aanwezig als ambtelijke ondersteuning. Het presidium is door middel van een afzonderlijke verordening ingesteld en de taken, bevoegdheden en werkwijze worden daarin omschreven.
Het presidium wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad.
Het presidium komt voorafgaand aan elke raadsvergadering bijeen. De vergaderingen van het presidium zijn besloten, maar de verslagen worden gepubliceerd. U vindt ze onder het tabje 'Kalender', bij 'Presidium'.

Controlecommissie

De controlecommissie adviseert de raad over de uitoefening van zijn controlerende taken. De commissie treedt op als vertegenwoordiger van de raad en draagt zorg voor het mogelijk maken van een open communicatie tussen de onafhankelijk accountant, de raad, het college van burgemeester en wethouders en het management.

De controlecommissie bestaat uit raadsleden en voor fracties geldt een maximum van één lid. De commissie benoemt zelf de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. De vergaderingen zijn openbaar, u vindt de vergaderdata in de kalender.

Rekenkamercommissie (RKC)

De rekenkamercommissie (RKC) is een (niet openbare) raadscommissie die op eigen initiatief of op verzoek van de gemeenteraad of inwoners onderzoek kan doen naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. De RKC Achtkarspelen vormt een personele unie met de RKC van Tytsjerksteradiel. Klik op dit blok voor de leden en hun nevenfuncties.

De commissie wordt bij de uitvoering van haar taken bijgestaan door een ambtelijk secretaris, mevrouw R. de Vries-Mulder. Zij is verbonden aan de griffie van de gemeente Achtkarspelen.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Mevrouw R. de Vries-Mulder
Telefoon: (0511) 54 86 98 / 06-22572371
E-mail: r.devries@achtkarspelen.nl

Actueel
Momenteel houdt de RKC zich bezig met twee onderzoeken: burgerparticipatie en risicomanagement. De onderzoeksopzetten van deze onderzoeken kunt u vinden onder het tabje 'Overzichten/Verordeningen, reglementen en info/Rekenkamercommissie - Onderzoeksopzet huidige onderzoek(en)'.
Verder heeft de RKC in 2020 onderzoeken naar de Energietransitie en de uitvoering van de Wmo afgerond. Dit laatste onderzoek betrof een belevingsonderzoek. U vindt de onderzoeksrapporten onder het tabje 'Overzichten/Verordeningen, reglementen en info/Rekenkamercommissie - Onderzoeksrapporten'.

De RKC stelt eventuele suggesties met betrekking tot te onderzoeken onderwerpen zeer op prijs, suggesties kunt u sturen naar r.devries@achtkarspelen.nl.

Alle onderzoeksrapporten en overige publicaties vindt u onder het tabje 'Overzichten' bij 'Verordeningen, reglementen en info'.