Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

U kunt de fractievergaderingen bezoeken wanneer u als inwoner eens van gedachten wilt wisselen over onderwerpen die in de raadsvergadering aan de orde komen of over andere algemene of persoonlijke zaken. De data van de fractievergaderingen vindt u in de kalender en voor een afspraak kunt u contact opnemen met de fracties. Op de pagina 'Wie is wie' vindt u de contactgegevens, zie onderstaande link.
Ook zijn de raadsleden op de donderdagen van de raadsvergaderingen, een kwartier voor de raadsvergadering in de hal van het gemeentehuis aanwezig om in contact te komen met inwoners van onze gemeente.
Naast bovenstaande mogelijkheden om in contact te komen met de raadsleden, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de raadsgriffie via raadsgriffie@achtkarspelen.nl of telefonisch via 0511 - 548198 of 0511 - 548698.

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Het spreekt voor zich dat ook de gemeenteraad zich houdt aan de voorwaarden. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar:

Voorafgaand aan de behandeling van de agendapunten van de informatiecarrousel en de raadsvergadering kunnen inwoners/belanghebbenden het woord voeren over het onderwerp. Hoewel inspraak in zowel de informatiecarrousel als in de raadsvergadering mogelijk is, heeft het de voorkeur om in te spreken bij de informatiecarrousel. De raadsleden hebben dan nog een hele week de tijd om te kijken of zij naar aanleiding van uw inspraak bijvoorbeeld moties of amendementen willen indienen. De raadsleden nemen de inspraakreacties mee in de behandeling van het onderwerp, waarna zij een mening vormen over het raadsvoorstel.


Inspraak is niet mogelijk
- over besluitvormende agendapunten;
- over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
- over voorstellen afkomstig uit de raad zelf;
- als de inspreker over hetzelfde onderwerp al een keer heeft ingesproken.


Als u wilt inspreken, kunt u contact opnemen met de griffie:
tel.: (0511) 548698 of 548198
e-mail: raadsgriffie@achtkarspelen.nl
Via onderstaande link vindt u alle regels met betrekking tot inspraak.

Met ingang van de raadsvergadering van 21 september 2023 worden de informatiecarrousels en raadsvergaderingen achteraf ondertiteld. Dit betekent dat de dag na de vergadering de ondertiteling zichtbaar is. U kunt de ondertiteling aanzetten door in de uitzending te klikken op 'CC', links onder in beeld.
Disclaimer: de ondertiteling werkt nog niet optimaal, hier wordt de komende tijd aan gewerkt. Meer informatie hierover vindt u hieronder in de toelichting.

In april 2017 is de raad overgestapt naar een ander vergadersysteem en de vergaderstukken van de periode 2006 - maart 2017 zijn te vinden op de archiefsite. Zie voor het webadres de link hieronder.

Achtkarspelen heeft een vierwekelijkse vergadercyclus op de donderdagen: fractievergaderingen, informatiecarrousel, raadsvergadering en daarna zoveel mogelijk een 'extra politieke donderdag', bestemd voor informatiebijeenkomsten en vergaderingen van werkgroepen en dergelijke.


De informatiecarrousel
In de informatiecarrousel laten raadsleden zich informeren over onderwerpen en kunnen ze vragen stellen aan de ambtelijke organisatie. Aan de hand van de agenda van de raadsvergadering geven de fracties aan over welke onderwerpen nog vragen zijn en dus als een vergaderstuk op de agenda komen van de informatiecarrousel. De onderwerpen waar geen vragen over zijn, komen op de agenda onder de ‘overige stukken’, zodat inwoners kunnen inspreken op deze onderwerpen.
Inwoners van de gemeente Achtkarspelen en bij de gemeente Achtkarspelen belanghebbende organisaties kunnen ook een onderwerp op de agenda van de informatiecarrousel plaatsen. Zij kunnen een verzoek indienen bij de raadsgriffie (raadsgriffie@achtkarspelen.nl), waarbij wordt aangegeven wat het onderwerp is, het doel van de agendering en wie de woordvoerder is. De raadsgriffie legt het verzoek voor aan de agendacommissie, die besluit of en zo ja, wanneer, het onderwerp op de agenda komt. Bij de beoordeling van het verzoek kan de agendacommissie het college om advies vragen.


De raadsvergadering
De raadsvergadering bestaat in principe uit een besluitvormend en een meningvormend/ besluitvormend deel. Als vierde punt op de agenda is er het vragenhalfuur. Hierbij kunnen raadsleden mondelinge vragen stellen aan het college van B&W over actuele en belangrijke zaken.
Wanneer de raadsvergaderingen en informatiecarrousels in 2024 plaatsvinden, kunt u zien in de kalender, of in het overzicht via de link hieronder. We zenden de vergaderingen rechtstreeks uit via deze website en direct nadat de raad heeft vergaderd kunt u de vergadering nogmaals bekijken.

De gemeenteraad beslist over zaken die inwoners direct raken. Maar hoe werkt de gemeenteraad? En hoe kan je invloed uitoefenen? De leden van de raad leggen het graag uit.
De gemeenteraad organiseert een aantal keer per jaar ‘Gast van de raad’. Als gast van de raad krijg je een kijkje achter de schermen van de gemeenteraad. De burgemeester, twee raadsleden, een wethouder en de griffier ontvangen je om 18.00 uur op het gemeentehuis. Zij geven je tijdens een broodmaaltijd uitleg over de werkwijze van de gemeenteraad. Daarna kun je de gemeenteraadsvergadering bijwonen.
Ruim twee weken voor de betreffende raadsvergadering staat er een uitnodiging van twee raadsleden op de gemeentelijke infopagina in de Feanster. Hierna kun je je aanmelden. 'Gast van de raad' is bedoeld voor inwoners van de gemeente Achtkarspelen, maar ook mensen die een andere verbinding met de gemeente hebben, bijvoorbeeld ondernemers, zijn van harte welkom.
Via onderstaande link kun je zien wanneer we in 2024 'Gast van de raad' organiseren.

De jongerenraad is een groep actieve jongeren in Achtkarspelen. Op 15 maart 2018 is de jongerenraad officieel van start gegaan. Het is een diverse groep die zich graag bezig houdt met verschillende onderwerpen waar de gemeente zich ook mee bezig houdt, om zo gevraagd en ongevraagd adviezen te geven aan de gemeenteraad. Het is namelijk erg belangrijk dat de gemeente er is voor iedereen en jongeren kunnen hier een grote bijdrage aan leveren dankzij een frisse blik.
Kijk voor meer informatie op onze eigen site: