Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 22 juni 2023

16:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

De raadsvergadering begint om 16.00 uur, rond 18.00 uur wordt de vergadering geschorst om een hapje te eten en om 19.30 uur staat de samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel op de agenda.


Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Het vragenhalfuur begint om 16.00 uur en de raadsvergadering aansluitend daarop.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:03:58 - 00:10:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
 2. 2

  Afmeldingen
  Er zijn geen afmeldingen, de heer Van der Meer (FNP), mevrouw Poelman (FNP), de heer Schootstra (CDA) en mevrouw Veenstra (GroenLinks) komen later.

  00:05:25 - 00:10:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
 3. 3

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de agenda definitief vast.

  Besluit

  De raad besluit de motie vreemd aan de orde van de dag van de CDA-, PVV-, GBA-, FVD- en FNP-fractie en raadslid de Vries (Missie & visie FUMO) te agenderen als agendapunt 13a, de motie vreemd aan de orde van de dag van de CDA- en CU-fractie en raadslid De Vries (Verruiming beleid plaatsing windturbines) te agenderen als agendapunt 13b, deze moties in het middagdeel te behandelen en de agenda verder ongewijzigd vast te stellen.

  00:08:15 - 00:10:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
 4. 4

  Over dit agendapunt
  Alle toezeggingen gedaan tijdens informatiecarrousels en raadsvergaderingen komen op de toezeggingenlijst te staan. Zodra aan de toezegging is voldaan, vermeldt de griffie dit op de lijst en wordt de raad voorgesteld deze toezeggingen als afgedaan te beschouwen.

  Besluit

  De raad gaat akkoord met het voorstel om de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:

  • IDnr. 73 - Voorziening op de balans treffen voor het 'gespaarde verlof'
  • IDnr. 77 - In gesprek gaan met VVT
  • IDnr. 78 - In gesprek gaan met dorpshuis Twijzelerheide
  • IDnr. 83 - Huis-aan-huiskrant met informatie over samenwerking ook naar bedrijven
  00:08:33 - 00:10:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
 5. 5

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast.

  Besluit

  De raad besluit de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 25 mei 2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:08:44 - 00:10:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
 6. 5.a

  Over het raadsvoorstel
  De heer E. de Vries had namens de GBA-fractie zitting in de controlecommissie. Hij heeft besloten om als zelfstandig raadslid verder te gaan en daarom moet er een nieuw lid voor de GBA-fractie benoemd worden voor de controlecommissie. De heer Hooghiemstra heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld.
  Het presidium (de fractievoorzitters) stelt de raad voor te benoemen als lid van de controlecommissie gedurende de zittingsperiode van de raad tot maart 2026: Jacob Hooghiemstra, met terugwerkende kracht vanaf 6 juni 2023.


  Behandeling raadsvergadering 22 juni 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het presidium gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (2), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit te benoemen als lid van de controlecommissie gedurende de zittingsperiode van de raad tot maart 2026: Jacob Hooghiemstra, met terugwerkende kracht vanaf 6 juni 2023.

  00:09:06 - 00:10:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
 7. 6

  Over het raadsvoorstel
  Op 3 november 2022 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2023 vastgesteld. Gedurende het jaar zijn er gebeurtenissen die invloed hebben op de begroting. In dit raadsvoorstel neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, zodat de raad de begroting kan wijzigen.
  Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met het wijzigingen van de begroting 2023 en geen zienswijze in te dienen, kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de werkmaatschappij 8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is en kennis te nemen van de beschreven ontwikkelingen.


  Behandeling raadsvergadering 22 juni 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (2), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2023 zoals vermeld in paragraaf 1.3.
  2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2023 van de WM8KTD.
  3. Kennis te nemen van de beschreven ontwikkelingen in paragraaf 1.2.
  00:09:58 - 00:10:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:10:59 - 00:11:45 - Gert Terpstra
  00:11:46 - 00:12:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
 8. 7

  Over het raadsvoorstel
  De Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) van de gemeente Achtkarspelen geeft inzicht in de uitvoering van het grondbeleid. Het doel van de MPG is het verkrijgen van inzicht in de actuele financiële stand van zaken van de afzonderlijke grondexploitatiecomplexen en van de grondexploitatiecomplexen in totaliteit. Daarnaast worden de mogelijke aanwezige financiële risico’s binnen de afzonderlijke projecten in beeld gebracht.
  Het college stelt de raad voor De Meerjarenprognose Grondexploitaties 2023 vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 22 juni 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (2), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2023 vast te stellen.

  00:12:20 - 00:12:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:12:39 - 00:13:49 - Gert Terpstra
  00:13:49 - 00:14:44 - Oebele Brouwer, foarsitter
 9. 8

  Over het raadsvoorstel
  De jaarstukken en vooral het jaarverslag zijn een weergave van het gevoerde bestuur door het college in 2022. Door middel van de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de raad.
  Het college stelt de raad voor de jaarstukken 2022 vast te stellen, de overschrijding van programma's 0, 3, 4, 8 en Overhead vast te stellen, de vrijval van beschikking over reserves als gevolg van temporisering van de initiatieven in 2022 voor het restant bedrag van € 284.250 opnieuw beschikbaar te stellen voor de begroting van 2023 en verder en het gerealiseerde resultaat van € 6.247.029 te storten in de Algemene Reserve.


  Behandeling raadsvergadering 22 juni 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (2), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De jaarstukken 2022 vast te stellen;
  2. De overschrijding van programma's 0, 3, 4, 8 en Overhead vast te stellen (zie analyse van de betreffende programma’s). Overschrijdingen in de jaarrekening op programmaniveau moeten op grond van het BBV alsnog door de raad worden goedgekeurd;
  3. De vrijval van beschikking over reserves als gevolg van temporisering van de initiatieven in 2022 voor het restant bedrag van € 284.250 opnieuw beschikbaar te stellen voor de begroting van 2023 en verder;
  4. Het gerealiseerde resultaat van € 6.247.029 te storten in de Algemene Reserve.
  00:14:11 - 00:14:44 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:14:52 - 00:14:59 - Gert Terpstra
  00:14:59 - 00:15:05 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:15:05 - 00:15:20 - Gert Terpstra
  00:15:25 - 00:15:26 - Gert Terpstra
  00:15:29 - 00:18:25 - Gert Terpstra
  00:18:25 - 00:18:32 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:18:43 - 00:18:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:18:50 - 00:21:31 - Hink Speulman
  00:21:31 - 00:21:41 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:21:51 - 00:24:53 - Anita Vellema
  00:24:53 - 00:24:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:24:58 - 00:25:08 - Anita Vellema
  00:25:10 - 00:27:38 - IJde van Kammen
  00:27:38 - 00:27:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:28:03 - 00:31:58 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  00:31:58 - 00:32:13 - Anita Vellema
  00:32:13 - 00:32:59 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  00:32:59 - 00:33:05 - Anita Vellema
  00:33:05 - 00:33:22 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  00:33:22 - 00:33:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:33:27 - 00:33:52 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  00:33:52 - 00:34:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
 10. 9

  Over het raadsvoorstel
  Dit beleidskader helpt de organisatie om beter te sturen en grip te krijgen op risico’s. Risico’s die optreden komen op meerdere thema’s voor. Niet alleen financieel, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging, juridische zaken, rechtmatigheid, personeel etc. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de manier waarop de organisatie haar risico’s in beeld brengt, benoemt en de raad hierover informeert.
  Het college stelt de raad voor het beleidskader Risicomanagement vast te stellen, akkoord te gaan met een structurele begrotingswijziging van €13.000 per jaar en aanvullend voor implementatie en opzetten voor 2023, 2024 en 2025 incidenteel €13.000 per jaar en kennis te nemen van het door het college vastgesteld beleid op Fraude, Misbruik en Oneigenlijk gebruik.


  Behandeling raadsvergadering 22 juni 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (2), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Het beleidskader Risicomanagement vast te stellen.
  2. De benodigde formatie beschikbaar te stellen om het beleidskader uit te voeren en hiervoor akkoord te gaan met:
   - een structurele begrotingswijziging van €13.000 per jaar en aanvullend
   - voor implementatie en opzetten voor 2023, 2024 en 2025 incidenteel €13.000 per jaar
  3. Kennis te nemen van het door het college vastgesteld beleid op Fraude, Misbruik en Oneigenlijk gebruik.
  00:34:35 - 00:34:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
 11. 10

  Over het raadsvoorstel
  Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin een gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Deze rechtspersonen kunnen verschillende juridische vormen hebben, bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling, vennootschap of stichting. De nota verbonden partijen legt vast hoe de gemeente om wil gaan met verbonden partijen. Hoe raden geïnformeerd worden en welke kaders de gemeente hanteert tijdens bijvoorbeeld het oprichten en het uitvoeren van verbonden partijen.
  Het college stelt de raad voor de nota verbonden partijen 2023-2026 vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 22 juni 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (2), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit de nota verbonden partijen 2023-2026 vast te stellen.

  00:34:45 - 00:34:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:35:02 - 00:36:17 - Gert Terpstra
  00:36:18 - 00:37:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
 12. 11

  Over het raadsvoorstel
  Hûs en hiem is een Gemeenschappelijke Regeling (GR), een samenwerkingsverband van Friese gemeenten. De adviseurs van hûs en hiem geven op verzoek van gemeenten onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenbeleid. De begroting 2024 van hûs en hiem is toegestuurd ter beoordeling door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het jaarverslag 2022 is ter kennisneming aangeboden. De raad kan over de begroting een zienswijze (reactie) indienen. Verder moet de gemeenteraad de leden van de Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit ontslaan en (her)benoemen.
  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de begroting 2024 van hûs en hiem en geen zienswijze in te dienen, kennis te nemen van het jaarverslag 2022 van hûs en hiem en de genoemde leden voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te ontslaan dan wel te (her)benoemen.


  Behandeling raadsvergadering 22 juni 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend. De beslispunten 2 en 3 zijn bij acclamatie met algemene stemmen aangenomen (zie 11.1) en beslispunt 1 is in stemming gebracht (zie 11.2). De raad heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Besluit

  De raad besluit:

  1. In te stemmen met de begroting 2024 van hûs en hiem en geen zienswijze in te dienen;
  2. Kennis te nemen van het jaarverslag 2022 hûs en hiem;
  3. a. De genoemde leden voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te ontslaan dan wel te (her)benoemen;
   b. Na de raadsvergadering hûs en hiem van deze besluiten op de hoogte te stellen.
  00:36:52 - 00:37:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:37:32 - 00:38:20 - Jeffrey Graansma
  00:38:22 - 00:39:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:39:26 - 00:39:37 - Jeffrey Graansma
  00:39:37 - 00:41:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
 13. 11.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (2), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
 14. 11.2

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (2), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PvdA-fractie (2), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  PVV-fractie (1)
 15. 12

  Over het raadsvoorstel
  Een verklaring van geen bedenkingen is een instemming van een ander bestuursorgaan (de gemeenteraad) dan het bevoegd gezag (het college) voor het verlenen van de omgevingsvergunning. De raad wordt gevraagd een (ontwerp)-‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven die voor meerdere aanvragen om een omgevingsvergunning, die voor de gezondheid en het welzijn van de dieren zijn ingediend, kan worden gebruikt. De ingediende (en toekomstige) aanvragen zijn gericht op het vergroten van de bedrijfsgebouwen met een overdekte uitloop voor kippen. Wanneer de raad in meerderheid positief is over het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van dieren, geeft hij een ‘verklaring van geen bedenkingen (vvgb)’ af, zodat het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning voor iedere afzonderlijke aanvraag kan verlenen. Op deze manier kan de procedure om tot een omgevingsvergunning te komen worden ingekort.
  Het college stelt de raad voor een specifieke ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (ontwerp-vvgb) af te geven voor aanvragen omgevingsvergunning voor een uitbreiding van de bedrijfsbebouwing op een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf (vleeskippen) om te kunnen voldoen aan het 1 ster Beter Leven keurmerk en een besluit te nemen over hoe de gemeente(raad) omgaat met zienswijzen.


  Behandeling raadsvergadering 22 juni 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (2), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Een specifieke ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (ontwerp-vvgb) af te geven voor aanvragen omgevingsvergunning voor een uitbreiding van de bedrijfsbebouwing op een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf (vleeskippen) om te kunnen voldoen aan het 1 ster Beter Leven keurmerk.
  2. Wanneer geen zienswijzen tegen een ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend, de specifieke ontwerp-vvgb aan te merken als definitieve vvgb.
  3. Wanneer wel zienswijzen tegen een ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend, de zienswijzen aan de raad voor te leggen, met de vraag of de raad alsnog een definitieve verklaring van geen bedenkingen wil afgeven, voordat wordt overgegaan tot het verlenen van de omgevingsvergunning.
  4. Als de raad besluit geen definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven, de omgevingsvergunning te weigeren.
  00:40:46 - 00:41:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:41:53 - 00:42:09 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:42:26 - 00:42:57 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:42:58 - 00:43:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:43:14 - 00:46:31 - Jacob Zwaagstra
  00:46:32 - 00:46:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:46:48 - 00:47:14 - Wopke Veenstra
  00:47:18 - 00:47:34 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:47:50 - 00:48:18 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:48:18 - 00:49:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
 16. 13

  Agendering raadsvergadering
  Op 8 juni 2023 is het Concept Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG) op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) geplaatst (stuknr. 23-104). De FNP-fractie heeft het geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 juni 2023, met het verzoek om een toelichting op de brief van het college van B&W (bijlage 5).


  Over het raadsvoorstel
  Via het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wil het Rijk voor 2030 de natuur de ruimte bieden voor herstel en versterking, de kwaliteit van water en bodem verbeteren en meer doen tegen klimaatverandering. Het NPLG is een beleidsprogramma onder de Nationale Omgevingsvisie. Samen met alle partners en belanghebbenden wordt gebiedsgericht gezocht naar een goede doorvertaling van het NPLG. De provincie Fryslân moet voor 1 juli een ontwerp gebiedsprogramma, het Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG) bij het Rijk aan te leveren. Op 10 mei 2023 stuurde de provincie de gemeente het concept FPLG toe voor het doorgeven van een eerste reactie, wensen en bedenkingen voor 9 juni 2023. De bijlagen bij het concept kennen een voorlopige status en moeten nu nog gezien worden als hulpmiddel om verdieping en uitleg te kunnen vinden bij onderdelen van het hoofddocument. Op zowel het document als de bijlagen is een eerste reactie mogelijk. De provincie is naast een algemene reactie geïnteresseerd in de gedachten van de raad over: 1. mogelijkheden voor bijdragen aan de sociaal-economische leefbaarheid van het landelijk gebied; 2. het vervolg na vaststelling van het FPLG, de invulling van gebiedsprocessen en de vorm van governance; 3. de eigen gemeentelijke rol.  
  Vanwege de korte reactie- en behandeltermijn zijn in deze informele ronde de Friese colleges gevraagd te reageren. Na het zomerreces wordt het ontwerp FPLG ook in formele zin vrijgegeven. De raad heeft dan ook de mogelijkheid te reageren. In de komende jaren dient een ingewikkelde puzzel gelegd te worden rond verschillende grote opgaven die invloed hebben op onze fysieke leefomgeving. Via de provincie worden verschillende bijeenkomsten op deze grote thema’s georganiseerd. Het college wil de raad vanaf het begin goed meenemen en met de raad van gedachten wisselen over de voorgenomen aanpak.


  Behandeling raadsvergadering 22 juni 2023
  De raad behandelt het onderwerp meningvormend.

  Toezeggingen

  Titel
  Contact opnemen met stichting Steenbreek bespreken in pfo
  00:48:36 - 00:49:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:49:32 - 00:53:58 - Wopke Veenstra
  00:53:58 - 00:54:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:54:20 - 00:54:31 - Wopke Veenstra
  00:54:34 - 00:57:41 - Toos van der Vaart
  00:57:43 - 00:57:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:58:04 - 01:01:14 - Jeffrey Graansma
  01:01:14 - 01:01:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:01:16 - 01:01:17 - Jeffrey Graansma
  01:01:17 - 01:02:04 - Wopke Veenstra
  01:02:05 - 01:02:59 - Jeffrey Graansma
  01:02:59 - 01:03:20 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:03:20 - 01:03:39 - Wopke Veenstra
  01:03:40 - 01:04:04 - Jeffrey Graansma
  01:04:04 - 01:04:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:04:36 - 01:07:55 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:07:55 - 01:07:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:07:59 - 01:09:01 - Jeffrey Graansma
  01:09:05 - 01:13:42 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:13:42 - 01:13:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:13:45 - 01:13:49 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:13:51 - 01:14:13 - Wopke Veenstra
  01:14:21 - 01:14:25 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:14:25 - 01:14:38 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:14:38 - 01:14:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:14:40 - 01:14:40 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:14:40 - 01:16:07 - Jeffrey Graansma
  01:16:07 - 01:16:40 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:16:40 - 01:16:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:16:43 - 01:17:33 - Jeffrey Graansma
  01:17:35 - 01:18:09 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:18:10 - 01:18:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:18:11 - 01:18:12 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:18:12 - 01:18:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:18:20 - 01:18:35 - Toos van der Vaart
  01:18:35 - 01:18:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:18:51 - 01:19:34 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:19:34 - 01:20:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:20:08 - 01:20:09 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:20:09 - 01:20:09 - Jeffrey Graansma
  01:20:09 - 01:20:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:20:10 - 01:20:12 - Jeffrey Graansma
  01:20:12 - 01:21:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:30:05 - 01:30:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:31:18 - 01:32:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
 17. 13.a

  Met deze motie roepen de indieners het college op:

  1. Binnen het AB van de FUMO geen steun uit te spreken voor de nieuwe missie en visie gezien de toekomstige ontwikkelingen.

  2. In het AB duidelijk te maken dat de gemeenteraad van Achtkarspelen het niet eens is met de extra kosten die verbonden zijn aan de niet-wettelijke taken onder de missie en visie.

  3. De raad één jaar na de implementatie van de Omgevingswet opnieuw te betrekken bij de voorgestelde visie en missie als er meer duidelijkheid is over:
   a) De financiële consequenties van de Omgevingswet en het gemeentefonds.
   b) De personele consequenties van de Omgevingswet voor de FUMO.


  Wethouder Van der Tuin-Kuipers kan zich vinden in de motie.


  Behandeling raadsvergadering 22 juni 2023
  De raad behandelt de motie besluitvormend: er is voor de motie gestemd.

  Stemuitslag

  voor 72%
  tegen 28%
  voor
  CDA-fractie (6), FNP-fractie (2), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  CU-fractie (3), PvdA-fractie (2)

  Moties

  Onderwerp
  Missie & visie FUMO (aangenomen)
  01:31:20 - 01:32:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:32:13 - 01:37:46 - Rienk Schootstra
  01:37:46 - 01:37:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:37:51 - 01:37:57 - Rienk Schootstra
  01:37:57 - 01:38:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:38:16 - 01:38:58 - Rienk Schootstra
  01:38:58 - 01:39:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:39:09 - 01:39:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:39:12 - 01:39:13 - Klaas Sietse van der Wal
  01:39:13 - 01:39:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:39:16 - 01:39:44 - Klaas Sietse van der Wal
  01:39:44 - 01:39:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:39:49 - 01:40:23 - Rienk Schootstra
  01:40:23 - 01:40:41 - Klaas Sietse van der Wal
  01:40:41 - 01:40:43 - Rienk Schootstra
  01:40:43 - 01:42:03 - Klaas Sietse van der Wal
  01:42:03 - 01:42:15 - Rienk Schootstra
  01:42:15 - 01:42:38 - Klaas Sietse van der Wal
  01:42:39 - 01:43:24 - Rienk Schootstra
  01:43:24 - 01:43:31 - Klaas Sietse van der Wal
  01:43:31 - 01:43:40 - Rienk Schootstra
  01:43:40 - 01:43:42 - Klaas Sietse van der Wal
  01:43:42 - 01:44:34 - Rienk Schootstra
  01:44:34 - 01:44:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:44:39 - 01:44:41 - Klaas Sietse van der Wal
  01:44:44 - 01:45:33 - Klaas Sietse van der Wal
  01:45:33 - 01:45:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:45:45 - 01:46:31 - Hink Speulman
  01:46:31 - 01:46:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:47:00 - 01:48:38 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:48:38 - 01:48:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:48:40 - 01:48:42 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:48:42 - 01:49:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:49:19 - 01:50:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
 18. 13.b

  Met deze motie vragen de indieners het college een voorstel voor de raad voor te bereiden dat ervoor zorgt dat er meer mogelijkheden komen voor zowel de rotordiameter als de plaatsing van windturbines en de raad voor december 2023 te informeren over de planning waarop deze verruiming is te realiseren.
  Wethouder Van der Tuin-Kuipers kan zich vinden in de motie.


  Behandeling raadsvergadering 22 juni 2023
  De raad behandelt de motie besluitvormend: er is voor de motie gestemd.


  Stemverklaringen

  • Dhr. Graansma (PVV): de reden wêrom’t wy tsjin stimme sille leit by it diktum. By punt 1 stiet dat “er meer mogelijkheden komen voor zowel de rotordiameter als de plaatsing van windturbines” en by punt 3 stiet “in het voorstel de mogelijkheden te verruimen voor de maximale rotordiameter en de plaats waar ze mogen staan”. Dy spesifieke twa punten, ik ha sakrekt al sein, as wy it foech wer werom nimme yn de gemeentlike organisaasje, dêr binne wy foar, om it by hûs en hiem wei te krijen, mar yn dizze spesifieke dingen kinne wy absoluut net yn meigean, de ferromming dêrfan, dus wy sille tsjin stimme.
  • Dhr. Van Dijk (FVD): mei de beskôging fan it kolleezje dy’t sein hat “wy nimme al dy punten mei yn de útwurking”, kinne wy no earst sa wol libje mei de moasje en wy sjogge it yn desimber wol wer werom. Ik tsjinje de moasje net mei yn, mar stim wol foar.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (2), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PvdA-fractie (2), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  PVV-fractie (1)

  Moties

  Onderwerp
  Verruiming beleid plaatsing windturbines (aangenomen)
  01:49:37 - 01:50:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:50:16 - 01:54:25 - Rienk Schootstra
  01:54:25 - 01:55:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:55:05 - 01:56:21 - Albert van Dijk
  01:56:21 - 01:56:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:56:40 - 01:57:02 - Rienk Schootstra
  01:57:02 - 01:57:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:57:17 - 01:57:42 - Hink Speulman
  01:57:42 - 01:57:58 - Rienk Schootstra
  01:57:58 - 01:59:19 - Hink Speulman
  01:59:19 - 02:00:01 - Rienk Schootstra
  02:00:03 - 02:00:29 - Hink Speulman
  02:00:29 - 02:01:06 - Rienk Schootstra
  02:01:07 - 02:01:09 - Hink Speulman
  02:01:09 - 02:01:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:01:14 - 02:01:27 - IJde van Kammen
  02:01:27 - 02:01:29 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:01:29 - 02:03:14 - IJde van Kammen
  02:03:14 - 02:03:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:03:21 - 02:03:35 - Jeffrey Graansma
  02:03:37 - 02:03:45 - Rienk Schootstra
  02:03:46 - 02:04:34 - Jeffrey Graansma
  02:04:35 - 02:05:07 - Rienk Schootstra
  02:05:08 - 02:05:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:05:21 - 02:05:29 - Jeffrey Graansma
  02:05:29 - 02:05:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:05:31 - 02:06:47 - Jeffrey Graansma
  02:06:47 - 02:06:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:06:49 - 02:07:24 - Rienk Schootstra
  02:07:25 - 02:07:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:07:32 - 02:09:28 - IJde van Kammen
  02:09:28 - 02:09:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:09:31 - 02:10:42 - Jeffrey Graansma
  02:10:42 - 02:10:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:10:59 - 02:11:49 - Rienk Schootstra
  02:11:49 - 02:12:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:12:03 - 02:12:05 - IJde van Kammen
  02:12:05 - 02:12:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:12:07 - 02:12:55 - IJde van Kammen
  02:12:55 - 02:12:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:12:55 - 02:13:35 - IJde van Kammen
  02:13:35 - 02:13:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:13:37 - 02:13:38 - IJde van Kammen
  02:13:38 - 02:13:44 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:13:46 - 02:13:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:13:51 - 02:13:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:13:53 - 02:14:13 - Jeffrey Graansma
  02:14:13 - 02:14:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:14:17 - 02:15:04 - Hink Speulman
  02:15:04 - 02:15:05 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:15:05 - 02:15:15 - Rienk Schootstra
  02:15:16 - 02:15:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:15:20 - 02:15:24 - Jeffrey Graansma
  02:15:24 - 02:15:32 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:15:32 - 02:16:32 - Jeffrey Graansma
  02:16:34 - 02:17:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:17:20 - 02:21:05 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:21:05 - 02:21:22 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:21:27 - 02:21:50 - Hink Speulman
  02:21:50 - 02:21:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:21:51 - 02:21:52 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:21:52 - 02:21:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:21:53 - 02:21:54 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:21:54 - 02:22:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:22:20 - 02:23:11 - Jeffrey Graansma
  02:23:11 - 02:23:17 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:23:21 - 02:23:22 - Jeffrey Graansma
  02:23:25 - 02:23:43 - Albert van Dijk
  02:23:44 - 02:23:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:24:02 - 02:24:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:33:41 - 03:33:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:33:53 - 03:36:27 - Plakferfangend foarsitter
 19. 14

  Over het raadsvoorstel
  De beide colleges van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel geven aan dat de doorontwikkeling van deze vorm van samenwerking geen duurzaam en goed werkbaar toekomstperspectief biedt. Ze vragen de raden om zich uit te spreken over de vragen:

  • Deelt u de constatering van de colleges dat gelet op de huidige omstandigheden het verder doorontwikkelen van de werkmaatschappij geen duurzaam toekomstperspectief is?

  • Kunt u zich uitspreken over de stip aan de horizon zoals beschreven in Evaluatie Berenschot?
  De eerste vraag is op 13 april 2023 al bevestigend beantwoord, vanavond komt de tweede vraag aan de orde.


  Behandeling raadsvergadering 22 juni 2023
  De raden van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bespreken los van elkaar de keuzes die gemaakt kunnen worden. Dat doen ze meningvormend.  Dit onderwerp valt onder de portefeuille van burgemeester Brouwer en daarom neemt mevrouw Vriesema het voorzitterschap van hem over.


  Er zijn twee moties ingediend, de motie van PvdA/GroenLinks (Fusie Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) is in de tweede termijn ingetrokken (zie 14.1) en de motie van CDA, FNP, GBA, FVD, EdV en PVV (Zelfstandig Achtkarspelen) behandelt de raad besluitvormend: er is voor de motie gestemd (zie 14.2).

  Moties

  Onderwerp
  Fusie Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (ingetrokken)
  Zelfstandig Achtkarspelen (aangenomen)
  03:34:00 - 03:36:27 - Plakferfangend foarsitter
  03:36:41 - 03:43:18 - Hink Speulman
  03:43:18 - 03:43:30 - Plakferfangend foarsitter
  03:43:30 - 03:46:09 - Hink Speulman
  03:46:09 - 03:46:19 - Plakferfangend foarsitter
  03:46:19 - 03:46:21 - Hink Speulman
  03:46:21 - 03:47:12 - Albert van Dijk
  03:47:12 - 03:47:32 - Hink Speulman
  03:47:32 - 03:47:43 - Plakferfangend foarsitter
  03:47:43 - 03:47:43 - Jeffrey Graansma
  03:47:43 - 03:47:43 - Hink Speulman
  03:47:43 - 03:49:18 - Jeffrey Graansma
  03:49:18 - 03:49:35 - Hink Speulman
  03:49:35 - 03:49:57 - Plakferfangend foarsitter
  03:49:57 - 03:49:58 - Hink Speulman
  03:49:58 - 03:49:59 - Anita Vellema
  03:49:59 - 03:50:01 - Hink Speulman
  03:50:01 - 03:50:14 - Anita Vellema
  03:50:15 - 03:50:16 - Plakferfangend foarsitter
  03:50:16 - 03:50:30 - Jeffrey Graansma
  03:50:30 - 03:50:31 - Plakferfangend foarsitter
  03:50:31 - 03:51:01 - Jeffrey Graansma
  03:51:01 - 03:51:16 - Plakferfangend foarsitter
  03:51:35 - 03:56:41 - Klaas Sietse van der Wal
  03:56:41 - 03:56:47 - Plakferfangend foarsitter
  03:56:47 - 03:56:48 - Klaas Sietse van der Wal
  03:56:48 - 03:57:58 - IJde van Kammen
  03:57:58 - 03:57:58 - Klaas Sietse van der Wal
  03:57:59 - 03:58:34 - Klaas Sietse van der Wal
  03:58:36 - 03:58:36 - Plakferfangend foarsitter
  03:58:36 - 03:59:29 - IJde van Kammen
  03:59:29 - 03:59:30 - Klaas Sietse van der Wal
  03:59:30 - 03:59:44 - IJde van Kammen
  03:59:45 - 03:59:45 - Plakferfangend foarsitter
  03:59:45 - 04:00:15 - Klaas Sietse van der Wal
  04:00:16 - 04:00:25 - Plakferfangend foarsitter
  04:00:25 - 04:00:50 - Edwin de Vries
  04:00:50 - 04:01:05 - Klaas Sietse van der Wal
  04:01:05 - 04:01:18 - Edwin de Vries
  04:01:19 - 04:01:31 - Klaas Sietse van der Wal
  04:01:32 - 04:01:46 - Plakferfangend foarsitter
  04:01:46 - 04:01:48 - Klaas Sietse van der Wal
  04:01:50 - 04:03:23 - Klaas Sietse van der Wal
  04:03:25 - 04:03:45 - Plakferfangend foarsitter
  04:03:50 - 04:07:00 - Tjitske Veenstra
  04:07:01 - 04:07:10 - Plakferfangend foarsitter
  04:07:11 - 04:08:56 - IJde van Kammen
  04:08:57 - 04:08:58 - Plakferfangend foarsitter
  04:09:00 - 04:09:34 - Tjitske Veenstra
  04:09:36 - 04:09:37 - Plakferfangend foarsitter
  04:09:39 - 04:09:40 - Plakferfangend foarsitter
  04:09:45 - 04:09:47 - Plakferfangend foarsitter
  04:09:47 - 04:10:16 - IJde van Kammen
  04:10:16 - 04:10:22 - Plakferfangend foarsitter
  04:10:24 - 04:11:13 - Hink Speulman
  04:11:14 - 04:11:15 - Plakferfangend foarsitter
  04:11:15 - 04:12:24 - IJde van Kammen
  04:12:24 - 04:12:32 - Plakferfangend foarsitter
  04:12:32 - 04:12:34 - IJde van Kammen
  04:12:35 - 04:12:38 - Plakferfangend foarsitter
  04:12:38 - 04:13:13 - Hink Speulman
  04:13:14 - 04:13:25 - Plakferfangend foarsitter
  04:13:50 - 04:14:20 - Thea Kuipers
  04:14:20 - 04:14:25 - Plakferfangend foarsitter
  04:14:25 - 04:20:24 - Thea Kuipers
  04:20:24 - 04:20:31 - Plakferfangend foarsitter
  04:20:31 - 04:21:53 - Thea Kuipers
  04:21:53 - 04:22:19 - Plakferfangend foarsitter
  04:22:19 - 04:22:21 - Thea Kuipers
  04:22:21 - 04:22:44 - Hink Speulman
  04:22:44 - 04:22:45 - Thea Kuipers
  04:22:45 - 04:22:47 - Plakferfangend foarsitter
  04:22:47 - 04:22:50 - Thea Kuipers
  04:22:50 - 04:23:16 - Klaas Sietse van der Wal
  04:23:16 - 04:23:18 - Thea Kuipers
  04:23:18 - 04:23:28 - Klaas Sietse van der Wal
  04:23:28 - 04:23:29 - Thea Kuipers
  04:23:29 - 04:23:31 - Plakferfangend foarsitter
  04:23:35 - 04:23:57 - Thea Kuipers
  04:23:57 - 04:23:58 - Klaas Sietse van der Wal
  04:23:58 - 04:24:00 - Thea Kuipers
  04:24:00 - 04:24:05 - Klaas Sietse van der Wal
  04:24:07 - 04:24:07 - Klaas Sietse van der Wal
  04:24:09 - 04:24:54 - Klaas Sietse van der Wal
  04:24:55 - 04:25:20 - Thea Kuipers
  04:25:20 - 04:25:56 - Klaas Sietse van der Wal
  04:25:58 - 04:26:15 - Thea Kuipers
  04:26:15 - 04:26:37 - Klaas Sietse van der Wal
  04:26:38 - 04:27:16 - Thea Kuipers
  04:27:16 - 04:27:34 - Klaas Sietse van der Wal
  04:27:34 - 04:27:45 - Thea Kuipers
  04:27:45 - 04:27:45 - Klaas Sietse van der Wal
  04:27:45 - 04:27:45 - Plakferfangend foarsitter
  04:27:45 - 04:27:47 - Klaas Sietse van der Wal
  04:27:47 - 04:27:50 - Plakferfangend foarsitter
  04:27:52 - 04:28:41 - Tjitske Veenstra
  04:28:44 - 04:29:01 - Thea Kuipers
  04:29:02 - 04:29:40 - Tjitske Veenstra
  04:29:42 - 04:30:17 - Thea Kuipers
  04:30:17 - 04:30:20 - Plakferfangend foarsitter
  04:30:22 - 04:31:03 - Hink Speulman
  04:31:07 - 04:31:41 - Thea Kuipers
  04:31:41 - 04:31:46 - Hink Speulman
  04:31:47 - 04:31:48 - Thea Kuipers
  04:31:49 - 04:31:57 - Plakferfangend foarsitter
  04:32:10 - 04:32:15 - IJde van Kammen
  04:32:17 - 04:36:24 - IJde van Kammen
  04:36:24 - 04:36:38 - Plakferfangend foarsitter
  04:36:38 - 04:37:26 - Hink Speulman
  04:37:26 - 04:37:37 - Plakferfangend foarsitter
  04:37:37 - 04:37:47 - Hink Speulman
  04:37:47 - 04:37:47 - Plakferfangend foarsitter
  04:37:52 - 04:37:55 - Plakferfangend foarsitter
  04:38:03 - 04:38:58 - IJde van Kammen
  04:39:01 - 04:39:09 - Plakferfangend foarsitter
  04:39:59 - 04:40:02 - IJde van Kammen
  04:40:11 - 04:40:18 - Plakferfangend foarsitter
  04:40:55 - 04:41:06 - Plakferfangend foarsitter
  04:41:06 - 04:48:28 - Albert van Dijk
  04:48:28 - 04:48:39 - Plakferfangend foarsitter
  04:48:41 - 04:48:45 - Plakferfangend foarsitter
  04:48:56 - 04:51:54 - Jacob Hooghiemstra
  04:51:55 - 04:52:13 - Plakferfangend foarsitter
  04:52:23 - 05:00:37 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  05:00:37 - 05:00:50 - Plakferfangend foarsitter
  05:01:05 - 05:01:37 - Hink Speulman
  05:01:38 - 05:01:41 - Plakferfangend foarsitter
  05:01:41 - 05:02:10 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  05:02:10 - 05:02:13 - Plakferfangend foarsitter
  05:02:13 - 05:02:39 - Hink Speulman
  05:02:41 - 05:03:24 - Plakferfangend foarsitter
  05:14:22 - 05:14:27 - Plakferfangend foarsitter
  05:15:31 - 05:16:42 - Plakferfangend foarsitter
  05:16:42 - 05:16:58 - Thea Kuipers
  05:16:59 - 05:17:18 - Plakferfangend foarsitter
  05:17:20 - 05:17:23 - Plakferfangend foarsitter
  05:17:23 - 05:17:26 - Hink Speulman
  05:17:30 - 05:17:30 - Plakferfangend foarsitter
  05:17:30 - 05:17:33 - Hink Speulman
  05:17:33 - 05:17:35 - Plakferfangend foarsitter
  05:17:35 - 05:17:59 - Klaas Sietse van der Wal
  05:18:00 - 05:18:03 - Plakferfangend foarsitter
  05:18:07 - 05:18:32 - Tjitske Veenstra
  05:18:34 - 05:18:56 - Plakferfangend foarsitter
  05:19:22 - 05:20:17 - Plakferfangend foarsitter
 20. 14.1

  Met deze motie spreken de indieners zich uit voor fusie van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.


  Behandeling raadsvergadering 22 juni 2023
  De motie is in de tweede termijn ingetrokken en is niet in stemming gebracht.

 21. 14.2

  Met deze motie roepen de indieners het college op om uiterlijk begin november, voor de begroting, te komen met een plan van aanpak waarin de bestuurlijke zelfstandigheid van Achtkarspelen in stand kan worden gehouden, maar daar waar mogelijk is, samengewerkt wordt met andere gemeenten en partners. Dit kunnen meerdere keuzes zijn.

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  CDA-fractie (6), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  CU-fractie (3), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
 22. 15

  05:19:47 - 05:20:17 - Plakferfangend foarsitter