Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 25 mei 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Het vragenhalfuur begint om 19.30 uur en de raadsvergadering aansluitend daarop.
Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.32 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:00:02 - 00:08:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
 2. 2

  Afmeldingen
  Er zijn afmeldingen binnengekomen van de heer Van Dijk (FVD), mevrouw Kuipers (CDA), mevrouw Poelman (FNP) en mevrouw Veenstra (GroenLinks). Ook wethouder Spoelstra is afwezig. Mevrouw Vriesema (CDA) en wethouder Brinkman komen wat later.

  Mededelingen
  De voorzitter feliciteert mevrouw Veenstra en haar man van harte met de geboorte van hun zoon.

  00:04:30 - 00:08:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
 3. 3

  Besluit

  De raad besluit agendapunt 16 (Organisatieplan Ruimte) te behandelen na agendapunt 6 en de agenda verder ongewijzigd vast te stellen.

  00:04:33 - 00:08:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
 4. 4

  Over dit agendapunt
  Alle toezeggingen gedaan tijdens informatiecarrousels en raadsvergaderingen komen op de toezeggingenlijst te staan. Zodra aan de toezegging is voldaan, vermeldt de griffie dit op de lijst en wordt de raad voorgesteld deze toezeggingen als afgedaan te beschouwen.

  Besluit

  De raad besluit de onderstaande toezeggingen als afgedaan te beschouwen en de toezeggingen met het IDnr. 77 (In gesprek gaan met VVT) en nr. 78 (In gesprek gaan met dorpshuis Twijzelerheide) nog niet af te voeren, maar de wethouders te vragen om een terugkoppeling van de gesprekken.

  • IDnr. 64 - Gunning aanbesteding Wmo en huishoudelijke hulp
  • IDnr. 82 - Terugkomen op vraag naar het voldoen aan de Kaderrichtlijn Water
  • IDnr. 87 - Uitzoeken hoeveel geld er concreet gaat naar RO-adviseurs en vergunningverleners die zorgen voor meer 'handen-aan-het-bed'
  00:05:29 - 00:08:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
 5. 5

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering(en) vast.

  Besluit

  De raad besluit de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen van 13 en 20 april 2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:06:39 - 00:08:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
 6. 6

  Over het raadsvoorstel
  Raadsleden kunnen gebruik maken van de ondersteuning, kennis en expertise van de ambtenaren van de gemeente. Dit noemen we ambtelijke bijstand. Het is voor de gemeenteraad wettelijk verplicht om hiervoor een verordening op te stellen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een nieuwe modelverordening gemaakt. De voorgestelde wijzigingen zorgen voor meer duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden en voor meer duidelijkheid over de positie van een ambtenaar als deze een raadslid ondersteunt. Verder is het recht op besteding van de fractievergoeding aangepast aan de wensen van de fracties en is de manier van verantwoorden aangepast aan de praktijk.
  Het presidium (bestaande uit alle fractievoorzitters) stelt de raad voor akkoord te gaan met deze verordening.

  Behandeling raadsvergadering 25 mei 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het presidium gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit vast te stellen de ‘Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2023’.

  00:07:18 - 00:08:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
 7. 7

  Over het raadsvoorstel
  De Werkmaatschappij 8KTD is een samenwerkingsvorm tussen de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel. De Werkmaatschappij voert allerlei taken uit die door de gemeenten worden opgedragen. De activiteiten van de Werkmaatschappij worden betaald uit (voornamelijk) bijdragen van de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel. De (concept)jaarrekening 2022 van de Werkmaatschappij is opgesteld en hiermee wordt verantwoording afgelegd over 2022. De gemeenteraad kan een zienswijze (reactie) geven op de jaarstukken, waarna het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij de jaarstukken definitief vaststelt.
  Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de conceptjaarrekening 2022 van de werkmaatschappij.

  Behandeling raadsvergadering 25 mei 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit na kennisgenomen te hebben van de conceptjaarstukken 2022 van de WM8KTD geen zienswijze in te dienen.

  00:54:59 - 00:55:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:55:53 - 00:56:16 - Gert Terpstra
  00:56:16 - 00:56:17 - IJde van Kammen
  00:56:17 - 00:59:12 - Gert Terpstra
  00:59:12 - 00:59:17 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:59:17 - 00:59:18 - Gert Terpstra
  00:59:18 - 01:00:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
 8. 8

  Over het raadsvoorstel
  De Werkmaatschappij 8KTD is een samenwerkingsvorm tussen de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel. De werkmaatschappij voert allerlei taken uit die door de gemeenten worden opgedragen. In de conceptbegroting voor 2024-2027 zijn deze taken in financiële zin vertaald.
  Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024-2027 van de werkmaatschappij.

  Behandeling raadsvergadering 25 mei 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  Na kennisgenomen te hebben van de conceptbegroting 2024-2027 van de werkmaatschappij 8KTD geen zienswijze in te dienen.

  00:59:50 - 01:00:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
 9. 9

  Over het raadsvoorstel
  Volgens de Gemeentewet moeten wethouders wonen in de gemeente waar zij wethouder zijn (vereiste van ingezetenschap). Wethouder Van der Tuin-Kuipers woont niet in Achtkarspelen en bij haar benoeming op 9 juni 2022 heeft de raad hiervoor voor een jaar ontheffing verleend. De raad moet deze ontheffing nu weer met een jaar verlengen.
  Het presidium (bestaande uit alle fractievoorzitters) stelt de raad voor ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van één jaar, tot 9 juni 2024.

  Behandeling raadsvergadering 25 mei 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het presidium gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit mevrouw L. van der Tuin-Kuipers op grond van artikel 36a, lid 2 van de Gemeentewet ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van één jaar, tot 9 juni 2024.

  01:00:19 - 01:00:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:01:07 - 01:02:25 - Jacob Hooghiemstra
  01:02:25 - 01:09:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
 10. 10

  Over het raadsvoorstel
  Veiligheidsregio Fryslân is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren. Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2024, de jaarstukken 2022 en een eerste begrotingswijziging 2023 gestuurd naar de Friese gemeenten. De gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen.
  Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2022 en de eerste begrotingswijziging 2023 en wel een zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2024 (zie bijlage 7), de toename van de bijdrage aan de veiligheidsregio financieel te verwerken volgens voorstel en geen wensen en bedenkingen in te dienen over de oprichting van en deelname aan de stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s.

  Behandeling raadsvergadering 25 mei 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit

  1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2022 en de eerste begrotingswijziging 2023 en wel een zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2024;
  2. De toename van de bijdrage aan de veiligheidsregio voor de autonome ontwikkelingen (90%) - voor zover mogelijk en tot een maximum van € 150.000 tot 2026 - ten laste te brengen van de behoedzaamheidsbuffer en voor de nieuwe beleidsontwikkelingen (10%) ten laste van het begrotingssaldo;
  3. Geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van de oprichting van en deelname aan de stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s.
  01:03:30 - 01:09:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
 11. 11

  Over het raadsvoorstel
  Recreatieschap Marrekrite zorgt voor recreatieve voorzieningen op water en op land en onderhoudt deze. De Marrekrite is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Dit betekent dat de Marrekrite namens de deelnemers aan de GR (de provincie Fryslân en een groot aantal Friese gemeenten) een aantal taken uitvoert, die de deelnemers anders apart van elkaar zouden doen.
  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming van de Marrekrite, geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2024, de begrotingswijziging 2023 en structurele indexverhoging financieel te verwerken volgens voorstel en kennis te nemen van de jaarrekening 2022.

  Behandeling raadsvergadering 25 mei 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit

  1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming van de Marrekrite.
  2. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting.
  3. Het begrotingswijzigingsvoorstel 2023 te verwerken in de gemeentebegroting via een begrotingswijzigingsvoorstel in juni a.s. en ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
  4. De gemeentebegroting 2024 en meerjarenraming aan te passen door het opnemen van de structurele indexverhoging van 1% (gaat van 2 naar 3%) ten laste van de behoedzaamheidsbuffer.
  5. In te stemmen met bijgaande conceptbrief.
  6. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022.
  01:04:55 - 01:09:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
 12. 12

  Over het raadsvoorstel
  De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening 'Fryslân' (GR SW 'Fryslân') is een samenwerkingsverband van de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Deze GR heeft tot doel de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en daaruit voortvloeiende voorschriften uit te voeren voor de acht aangesloten gemeenten. Met de concept jaarstukken 2022 legt de GR SW Fryslân verantwoording af over de financiële resultaten in 2022. In de concept begroting 2024 is het verwachte financiële resultaat in 2024 vastgelegd.
  Het college stelt de raad voor de concept jaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024 van de GR SW Fryslân voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

  Behandeling raadsvergadering 25 mei 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit

  1. De concept jaarstukken 2022 en de conceptbegroting 2024 van de GR SW Fryslân voor kennisgeving aan te nemen.
  2. Geen zienswijze in te dienen.
  01:05:50 - 01:09:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
 13. 13

  Over het raadsvoorstel
  Achtkarspelen is met de provincie Fryslân en de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân (Jobinder). Jobinder is verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer in de regio Noordoost Fryslân (o.a. Wmo-vervoer en leerlingenvervoer). Met dit raadsvoorstel wordt er kennis genomen van de voorlopige jaarcijfers 2022, de geactualiseerde begroting 2023 en de begroting 2024 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. De GR legt hiermee verantwoording af aan de raad over de financiële resultaten in 2022 en het verwachte financiële resultaat in 2023 en 2024.
  Het college stelt de raad voor de voorlopige jaarcijfers 2022, de geactualiseerde begroting 2023 en de begroting 2024 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân ter kennisgeving aan te nemen, de actualisatie van de begroting 2023 en de mutatie voor 2024 en volgende jaren financieel te verwerken volgens voorstel en een zienswijze (reactie) in te dienen over de begroting 2024.

  Behandeling raadsvergadering 25 mei 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit

  1. Kennis te nemen van de voorlopige resultaten 2022 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân.
  2. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2023 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân.
  3. Kennis te nemen van de begroting 2024 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân.
  4. De gemeentebegroting 2023 te wijzigen als gevolg van de actualisatie van de begroting 2023 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân en het voordelig resultaat ten gunste van het begrotingssaldo te brengen.
  5. De mutatie voor 2024 en volgende jaren mee te nemen in het meerjarenperspectief en ten laste te laten komen aan het begrotingssaldo.
  6. Gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze over de begroting 2024 in te dienen.
  01:06:16 - 01:09:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
 14. 14

  Over het raadsvoorstel
  Het nieuwe bestemmingsplan regelt dat de bestemming van ‘horeca’ naar ‘wonen’ wordt gewijzigd en er wordt mogelijk gemaakt een extra woning op het perceel toe te staan binnen de bestaande bebouwing. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Blauforlaet 2 te Augustinusga’ heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen (reacties) binnengekomen.
  Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

  Behandeling raadsvergadering 25 mei 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Augustinusga - Blauforlaet 2’ overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0059.BPAGBlauforlt2 -VG01 met regels, toelichting en bijlagen ongewijzigd vast te stellen;
  2. Te besluiten geen planMER uit te voeren;
  3. Te besluiten dat er geen exploitatieplan nodig is.
  01:07:05 - 01:09:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
 15. 15

  Over het raadsvoorstel
  In verband met dierenwelzijnseisen vanuit de markt heeft het pluimveehouderijbedrijf aan de Blauwhuisterweg 25a te Surhuisterveen een omgevingsvergunning aangevraagd voor overdekte uitlopen. De overdekte uitlopen worden langs bestaande stallen van het bedrijf gebouwd. De kippen hebben door de overdekte uitlopen meer ruimte.
  Het college stelt de raad voor de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (Vvgb), met toevoeging van bijgaande reactienota, ongewijzigd te verlenen als definitieve Vvgb.

  Behandeling raadsvergadering 25 mei 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) voor de gevraagde overdekte uitlopen aan de Blauwhuisterweg 25a te Surhuisterveen, met toevoeging van bijgaande reactienota, ongewijzigd te verlenen als definitieve Vvgb.

  01:08:34 - 01:09:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:09:31 - 01:10:12 - Wopke Veenstra
  01:10:12 - 01:11:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
 16. 16

  Over het raadsvoorstel
  Om het organisatieonderdeel Ruimte toekomstbestendig te maken is een organisatieplan gemaakt. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Werkmaatschappij is akkoord gegaan met dit plan. De organisatie wil per 1 januari 2023 een aantal organisatorische aanpassingen doorvoeren, wel met een voorlopig karakter. In 2024 worden definitieve keuzes gemaakt.
  Dit plan kost geld en het college stelt de raad voor om dit beschikbaar te stellen.

  Behandeling raadsvergadering 25 mei 2023
  Dit onderwerp is behandeld na agendapunt 6.
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemverklaringen

  • Dhr. Schootstra (CDA): Voor de continuering van het cluster Ruimte is het noodzakelijk om dit te financieren en het CDA wil bouwen en de dienstverlening moet op peil blijven.
  • Dhr. De Vries (GBA): Wy ha genôch heard, it is ek moai dat de wethâlder oanjout dat sy transparant wêze wol, dochs sjogge wy it wol in bytsje, wat de hear Van Kammen ek sei, as in soarte fan ferkapte begruttingswiziging en in bekendmakking fan de huidige wurksumheden, mar it foldocht ek wol wer oan de ambysjes en dêrom sille wy as GBA foar stimme.
  • Dhr. Van der Wal (CU):Mei de tasizzing fan de wethâlder, dat op it momint dat sy echt problemen sjocht en it net genôch is om de huidige problematyk op te lossen, sy echt wer werom nei de ried komt, kinne wy foar dit stik stimme.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (4), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit

  1. Kennis te nemen van het besluit van het DB van de Werkmaatschappij 8KTD over het organisatieplan Ruimte als gevolg van de Omgevingswet en een aantal andere ontwikkelingen.
  2. In te stemmen met de - voor dit organisatieplan - structurele uitzetting van € 390.757, te financieren vanuit: 
   - Incidentele middelen voor versnelling woningbouw 2023 à € 200.000;
   - De nog te ontvangen middelen voor de implementatie van de Omgevingswet (exacte omvang is nog niet helder). Deze verwachten we nog t/m 2025 te ontvangen (met een afbouw in de omvang);
   - Optimalisering van de kostentoerekening, waarbij we in 2023 behoedzaam € 30.000 meerinkomsten hebben geraamd in afwachting van de verdere uitwerking van de optimalisering. Dit levert structurele meerinkomsten op;
  3. Voor de jaren 2024 en 2025 het verwachtte tekort aan dekking van respectievelijk € 120.000 en € 100.000 bekostigen uit het begrotingsresultaat.
  00:07:41 - 00:08:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:08:42 - 00:11:53 - IJde van Kammen
  00:11:53 - 00:12:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:12:21 - 00:15:51 - Klaas Sietse van der Wal
  00:15:51 - 00:15:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:16:07 - 00:23:03 - Rienk Schootstra
  00:23:03 - 00:23:09 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:23:19 - 00:24:39 - Hink Speulman
  00:24:42 - 00:25:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:26:06 - 00:28:59 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:28:59 - 00:29:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:29:03 - 00:29:07 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:29:07 - 00:29:42 - Klaas Sietse van der Wal
  00:29:42 - 00:30:26 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:30:26 - 00:30:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:30:27 - 00:30:27 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:30:27 - 00:30:48 - Klaas Sietse van der Wal
  00:30:48 - 00:31:50 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:31:50 - 00:32:36 - Klaas Sietse van der Wal
  00:32:36 - 00:33:42 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:33:42 - 00:33:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:33:43 - 00:34:11 - Klaas Sietse van der Wal
  00:34:11 - 00:34:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:34:14 - 00:34:51 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:34:51 - 00:35:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:35:08 - 00:35:09 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:35:09 - 00:36:15 - IJde van Kammen
  00:36:15 - 00:36:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:36:23 - 00:37:09 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:37:09 - 00:37:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:37:10 - 00:37:57 - IJde van Kammen
  00:37:57 - 00:38:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:38:30 - 00:38:32 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:38:32 - 00:39:22 - IJde van Kammen
  00:39:22 - 00:39:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:39:30 - 00:41:24 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:41:24 - 00:41:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:41:37 - 00:41:39 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:41:39 - 00:42:18 - Rienk Schootstra
  00:42:18 - 00:42:52 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:42:52 - 00:43:07 - Rienk Schootstra
  00:43:07 - 00:43:30 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:43:30 - 00:43:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:43:33 - 00:43:59 - Rienk Schootstra
  00:43:59 - 00:44:47 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:44:47 - 00:45:09 - Rienk Schootstra
  00:45:09 - 00:46:10 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:46:10 - 00:46:15 - Rienk Schootstra
  00:46:15 - 00:46:16 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:46:16 - 00:46:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:46:30 - 00:46:37 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:46:37 - 00:46:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:46:43 - 00:46:47 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:46:47 - 00:47:34 - Hink Speulman
  00:47:34 - 00:48:11 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:48:11 - 00:48:12 - Hink Speulman
  00:48:12 - 00:48:22 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:48:22 - 00:48:39 - Hink Speulman
  00:48:39 - 00:48:40 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:48:40 - 00:48:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:48:48 - 00:49:42 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:49:42 - 00:51:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:51:27 - 00:51:45 - Rienk Schootstra
  00:51:46 - 00:51:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:51:51 - 00:52:20 - Edwin de Vries
  00:52:20 - 00:52:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:52:36 - 00:52:56 - Klaas Sietse van der Wal
  00:52:56 - 00:53:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:53:44 - 00:53:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:54:03 - 00:55:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
 17. 17

  Over de motie
  Uit de informatiecarrousel van 17 mei 2023 blijkt dat bij de reconstructie van de Uterwei de tractorpasseerstrook voor woningen langs wordt aangelegd. Hierdoor komt de passeerstrook voor de uitritten van de woningen. Dit kan zorgen voor onveilige situaties als fietsers moeten oversteken of auto’s moeten afslaan naar deze woningen.
  Met de motie wordt het college opgeroepen om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de provincie de veiligheid van de tractorpasseerstrook Uterwei Surhuizum waarborgt en zorgt voor een oplossing die goed en veilig is voor de omwonenden, nog voor de zomervakantie een brief te sturen aan GS van Fryslân met deze strekking, maar waarin ook helder uiteen wordt gezet dat de toekomstige situatie op deze manier absoluut niet veilig is en de brief voordat deze verstuurd wordt, voor akkoord naar de fractievoorzitters te sturen.

  Behandeling raadsvergadering 25 mei 2023
  Mevrouw Vriesema (CDA) komt om 20.58 uur ter vergadering.
  Wethouder Vegelin geeft aan dat het de bevoegdheid is van de provincie en het college de motie ontraadt. 
  De raad behandelt de motie besluitvormend: er is voor de motie gestemd.

  Stemverklaringen

  • Dhr. Graansma (PVV): wy sille foar stimme, mar wy sille de moasje net mei yntsjinje en dat hat as reden dat wy fan miening binne dat de situaasje sawysa oars oanpakt wurde moatten hie en ek oan oare oplossings tocht wurde moatten hie, sa as byfoarbyld paralleldyken.
  • Dhr. Van der Wal (CU): it is in nuvere gong fan saken en ek in nuvere moasje wurden. Us betingst sit foaral yn it feit dat wy de amtlike kapasiteit leaver ynsette yn kânsryke dan yn kânsleaze situaasjes. Wy sille dan ek tsjin stimme.

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  CDA-fractie (5), FNP-fractie (3), GBA-fractie (3), PVV-fractie (1)
  tegen
  CU-fractie (3), PvdA-fractie (2)

  Moties

  Onderwerp
  Motie veilige verkeerssituatie, tractorpasseerstrook, Uterwei Surhuizum (aangenomen)
  01:11:07 - 01:11:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:11:24 - 01:13:30 - Jacob Zwaagstra
  01:13:30 - 01:13:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:13:52 - 01:13:58 - Jacob Zwaagstra
  01:14:02 - 01:16:59 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:16:59 - 01:17:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:17:15 - 01:17:48 - Jacob Zwaagstra
  01:17:50 - 01:18:01 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:18:02 - 01:18:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:18:06 - 01:18:37 - Klaas Sietse van der Wal
  01:18:38 - 01:18:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:18:39 - 01:18:40 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:18:40 - 01:18:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:18:55 - 01:18:56 - Jacob Zwaagstra
  01:18:56 - 01:18:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:19:00 - 01:19:35 - Jacob Zwaagstra
  01:19:36 - 01:19:52 - Klaas Sietse van der Wal
  01:19:52 - 01:19:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:19:55 - 01:20:32 - Wopke Veenstra
  01:20:33 - 01:20:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:20:40 - 01:20:44 - Jeffrey Graansma
  01:20:44 - 01:20:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:20:47 - 01:21:00 - Jeffrey Graansma
  01:21:00 - 01:21:01 - Wopke Veenstra
  01:21:04 - 01:21:40 - Jacob Zwaagstra
  01:21:40 - 01:22:30 - Jeffrey Graansma
  01:22:30 - 01:22:32 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:22:32 - 01:22:53 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:22:53 - 01:22:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:22:54 - 01:22:59 - Jeffrey Graansma
  01:23:00 - 01:23:07 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:23:09 - 01:23:39 - Jeffrey Graansma
  01:23:40 - 01:23:41 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:23:41 - 01:23:46 - Jeffrey Graansma
  01:23:46 - 01:24:28 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:24:29 - 01:24:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:24:33 - 01:24:57 - Wopke Veenstra
  01:24:58 - 01:25:14 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:25:14 - 01:25:17 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:25:19 - 01:26:20 - Jeffrey Graansma
  01:26:20 - 01:26:21 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:26:21 - 01:26:22 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:26:22 - 01:26:48 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:26:49 - 01:27:09 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:27:09 - 01:27:18 - Jeffrey Graansma
  01:27:18 - 01:27:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:27:23 - 01:27:24 - Jeffrey Graansma
  01:27:24 - 01:27:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:34:55 - 01:35:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:35:55 - 01:36:38 - Jeffrey Graansma
  01:36:39 - 01:36:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:36:51 - 01:37:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:37:19 - 01:38:22 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:38:23 - 01:38:38 - Klaas Sietse van der Wal
  01:38:38 - 01:38:52 - Jacob Zwaagstra
  01:38:52 - 01:38:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:38:56 - 01:39:20 - Jacob Zwaagstra
  01:39:20 - 01:39:32 - Klaas Sietse van der Wal
  01:39:32 - 01:39:34 - Jacob Zwaagstra
  01:39:34 - 01:39:47 - Klaas Sietse van der Wal
  01:39:47 - 01:39:47 - Jacob Zwaagstra
  01:39:47 - 01:39:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:39:51 - 01:40:22 - Hink Speulman
  01:40:22 - 01:40:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:53:26 - 01:53:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:01:47 - 02:01:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:02:09 - 02:02:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:02:18 - 02:02:25 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:02:30 - 02:02:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:02:32 - 02:02:35 - Jacob Zwaagstra
  02:02:38 - 02:03:15 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:03:16 - 02:03:22 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:03:23 - 02:03:34 - Jeffrey Graansma
  02:03:34 - 02:03:36 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:03:36 - 02:04:24 - Jeffrey Graansma
  02:04:24 - 02:04:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:04:27 - 02:04:32 - Jeffrey Graansma
  02:04:32 - 02:04:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:04:42 - 02:04:54 - Jeffrey Graansma
  02:04:54 - 02:04:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:04:57 - 02:05:24 - Hink Speulman
  02:05:25 - 02:05:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:05:40 - 02:05:45 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:05:45 - 02:05:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:05:58 - 02:07:29 - Edwin de Vries
  02:07:29 - 02:08:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:08:16 - 02:08:44 - Jeffrey Graansma
  02:08:44 - 02:08:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:08:46 - 02:09:01 - Hink Speulman
  02:09:02 - 02:09:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:09:23 - 02:09:51 - IJde van Kammen
  02:09:51 - 02:11:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
 18. 18

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

  02:10:34 - 02:11:07 - Oebele Brouwer, foarsitter