Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 26 januari 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een vragenhalfuur. Het vragenhalfuur begint om 19.30 uur en de raadsvergadering aansluitend daarop.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Wethouder Vegelin, portefeuillehouder Brouwer en wethouder Spoelstra beantwoorden vragen over:
  • Krusing Reitsmastrjitte, Betonwei, Lândyk (FNP)
  • Holwerd aan Zee en Versnellingsagenda (GBA en CDA)
  • Trainingslokaasje hûnesportferieniging ’t Noorden en VDH Kringgroep Oast Fryslân (FNP)

  00:00:02 - 00:00:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:00:50 - 00:01:39 - Wopke Veenstra
  00:01:39 - 00:01:44 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:01:52 - 00:02:48 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:02:49 - 00:03:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:03:17 - 00:05:55 - Jacob Hooghiemstra
  00:06:00 - 00:09:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:09:17 - 00:09:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:09:40 - 00:11:07 - Sake van der Meer
  00:11:07 - 00:11:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:11:25 - 00:14:35 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  00:14:35 - 00:17:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
 2. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:14:47 - 00:17:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:17:53 - 00:18:21 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:18:22 - 00:20:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
 3. 2

  Afmeldingen
  Er is een afmelding binnengekomen van mevr. T.I. Veenstra (GroenLinks).


  Mededeling
  Wethouder Brinkman doet een mededeling over het Koartling. Hij is met alle partijen om tafel is geweest en het Koartling is weer open. De oproep voor vrijwilligers geldt nog steeds.

  Besluit

  Akkoord te gaan met het voorstel om de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:
  • IDnr. 67 - Signaal dat er binnen de bebouwde kom behoefte is aan meer afvalbakken
  • IDnr. 69 - Raad informeren over kosten bij ongewijzigd beleid over 40 jaar in vergelijking met kosten MFA
  • IDnr. 70 - Schriftelijk terugkomen op vraag over afstand derde korfbalveld
  • IDnr. 71 - Overleg met de bibliotheken over het beschikbaar stellen van de dagbladen
  • IDnr. 74 - Voor 26 januari '23 ook gesprek met bestuur dorpshuis Twijzelerheide
  • IDnr. 75 - Geen verder uitstel van besluitvorming MFA Twijzelerheide

  00:19:25 - 00:20:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
 4. 3

  Besluit

  De agenda ongewijzigd vast te stellen.

  00:19:29 - 00:20:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
 5. 4

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast.

  Besluit

  De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 15 december 2022 ongewijzigd vast te stellen.

  00:19:34 - 00:20:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
 6. 5

  Over het raadsvoorstel
  Veiligheidsregio Fryslân is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren.
  In de Kaderbrief 2024-2027 geeft Veiligheidsregio Fryslân aan welke ontwikkelingen financieel van invloed zijn de komende jaren en iedere deelnemende gemeenteraad kan hier een zienswijze (reactie) op geven. Het college stelt de raad voor een zienswijze in te dienen door middel van het verzenden van bijgevoegde (concept)reactie op de Kaderbrief 2024-2027 (zie bijlage 3).


  Behandeling raadsvergadering 26 januari 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend: er is een amendement aangenomen (zie hieronder bij 5.1) en de raad heeft voor het aangepaste raadsbesluit gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  Een zienswijze in te dienen door middel van het verzenden van bijgevoegde (concept) reactie op de Kaderbrief 2024-2027 van Veiligheidsregio Fryslân, waarin de zin ‘We noemen de programma’s ‘Nu niet zwanger en de extra uitzetting op de strategische beleidsadvisering.’ in de vierde alinea wordt verwijderd.

  Amendementen

  Titel
  Amendement extra uitzettingen ‘nu niet zwanger’ en ‘strategische beleidsadvisering’ niet noemen in zienswijze (aangenomen)
  00:19:57 - 00:20:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:20:56 - 00:25:50 - Hink Speulman
  00:25:50 - 00:26:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:26:20 - 00:30:08 - Klaas Sietse van der Wal
  00:30:10 - 00:30:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:30:12 - 00:30:17 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:30:32 - 00:31:27 - Sake van der Meer
  00:31:27 - 00:31:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:31:51 - 00:33:56 - Thea Kuipers-Jorna
  00:33:56 - 00:33:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:33:56 - 00:34:01 - Thea Kuipers-Jorna
  00:34:02 - 00:35:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:35:40 - 00:36:27 - Klaas Sietse van der Wal
  00:36:28 - 00:37:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:37:20 - 00:37:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:37:36 - 00:38:30 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:38:30 - 00:38:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:38:48 - 00:39:45 - Hink Speulman
  00:39:47 - 00:40:07 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:40:10 - 00:40:10 - Hink Speulman
  00:40:10 - 00:40:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:40:12 - 00:40:19 - Hink Speulman
  00:40:20 - 00:40:20 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:40:22 - 00:41:28 - Klaas Sietse van der Wal
  00:41:29 - 00:41:49 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:41:49 - 00:41:49 - Klaas Sietse van der Wal
  00:41:49 - 00:41:52 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:41:52 - 00:42:13 - Klaas Sietse van der Wal
  00:42:13 - 00:42:28 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:42:28 - 00:42:49 - Klaas Sietse van der Wal
  00:42:49 - 00:42:50 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:42:50 - 00:42:50 - Klaas Sietse van der Wal
  00:42:50 - 00:42:57 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:42:57 - 00:42:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:43:02 - 00:43:16 - Sake van der Meer
  00:43:16 - 00:43:20 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:43:24 - 00:44:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:46:45 - 00:47:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:48:08 - 00:48:36 - Thea Kuipers-Jorna
  00:48:36 - 00:49:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:49:37 - 00:50:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:50:22 - 00:51:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
 7. 5.1

  Door middel van dit amendement wordt de conceptzienswijze aangepast: de zin ‘We noemen de programma’s ‘Nu niet zwanger en de extra uitzetting op de strategische beleidsadvisering.’ in de vierde alinea wordt verwijderd.
  Wethouder Vegelin ontraadt het amendement, preventie is belangrijk, maar we moeten ook kritisch kijken naar de kosten.


  Stemming amendement:

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)
 8. 6

  Over het raadsvoorstel
  Van het Rijk moeten gemeenten een Regiovisie ontwikkelen voor Jeugdhulp. Voor sommige vormen van zorg moeten gemeenten samenwerken. Met de regiovisie versterken gemeenten in Nederland de regionale samenwerking en het opdrachtgeverschap. Het college stelt de raad voor de Fryske regiovisie Jeugdhulp 2023 - 2026 vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 26 januari 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend: er is een motie aangenomen (zie hieronder bij 6.1) en de raad heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De Fryske regiovisie Jeugdhulp 2023 - 2026 vast te stellen.

  Moties

  Onderwerp
  Motie jongerenraad actief betrekken bij uitwerking Fryske Regiovisie Jeugdhulp ’23-’26 (aangenomen)
  00:50:42 - 00:51:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:51:34 - 00:54:24 - Dineke Terpstra
  00:54:24 - 00:54:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:54:51 - 00:55:58 - Wietske Poelman
  00:55:59 - 00:56:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:56:15 - 00:56:58 - Sandra van der Ploeg
  00:56:58 - 00:57:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:57:07 - 00:57:10 - Sandra van der Ploeg
  00:57:10 - 00:57:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:57:14 - 01:01:03 - Anita Vellema-Plazier
  01:01:03 - 01:01:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:01:23 - 01:01:45 - Albert van Dijk
  01:01:45 - 01:01:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:01:51 - 01:01:53 - Albert van Dijk
  01:01:57 - 01:05:24 - Albert van Dijk
  01:05:24 - 01:06:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:06:06 - 01:06:42 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:06:42 - 01:06:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:06:45 - 01:06:51 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:06:51 - 01:06:59 - Anita Vellema-Plazier
  01:06:59 - 01:07:09 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:07:15 - 01:07:36 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:07:39 - 01:08:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:08:55 - 01:09:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:09:21 - 01:09:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:11:52 - 01:14:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
 9. 6.1

  Met deze motie verzoeken de indieners het college de jongerenraad actief te betrekken bij de gesprekken over de uitwerking van de Fryske Regiovisie voor de gemeente Achtkarspelen.
  Wethouder Vegelin kan zich vinden in de motie.


  Stemming motie:

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1)
 10. 7

  Over het raadsvoorstel
  De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft op 22 april 2021 unaniem een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om een ‘second opinion’ te vormen over het haalbaarheidsonderzoek Multy Funksjonele Akkomodaasje (MFA) Twijzelerheide. Hiermee vraagt de raad om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een MFA en daarbij meerdere varianten te onderzoeken. Het onderzoek is afgerond en het college doet de raad een voorstel hoe verder te gaan. Het college stelt de raad voor geen verder onderzoek te doen naar de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Twijzelerheide en het college opdracht te geven om in overleg te gaan met de schoolbesturen, VVT en het dorpshuis over de toekomst.


  Behandeling raadsvergadering 15 december 2022
  De raad heeft het onderwerp meningvormend behandeld. Als gevolg van de aangenomen motie 'Petear beswiermakkers MFA Twizelerheide' is beroep gedaan op het Herenakkoord en is de besluitvorming over het raadsvoorstel doorgeschoven naar de raadsvergadering van 26 januari 2023.
  Met de motie ‘Petear beswiermakkers MFA Twizelerheide’ heeft de raad het college gevraagd om om met diegenen die bezwaar hebben tegen/dan wel problemen hebben met een MFA op het VVT-terrein in gesprek te gaan en te kijken in hoeverre de gemeente aan de bezwaren tegemoet kan komen om toch een MFA te realiseren op de locatie van de sportvelden van voetbalvereniging VVT. Deze gesprekken moesten uiterlijk in de week voor de eerstvolgende raadsvergadering plaatsvinden en het college moest hiervan schriftelijk verslag doen aan de raad.


  Behandeling raadsvergadering 26 januari 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend: er is een amendement verworpen (zie hieronder bij 7.1) en de raad heeft voor het voorstel van het college gestemd.


  Stemverklaringen

  • Dhr. Van der Wal (CU): mocht ús amendemint it net helje, dan kinne wy helaas net foar it stik stimme. Wy fine de tekst helder, mar de útlis te ûnseker en te ûndúdlik en dêrfoar fine wy dit ûnderwerp te belangryk foar Twizelerheide.
  • Dhr. Van Kammen (FNP): wy binne bliid mei de tasizzingen fan de wethâlders. It docht bliken dat it libbet, Twizelerheide libbet ek yn dizze seal, dit hûs. Mei inoar moatte wy derfoar soargje dat ek Twizelerheide kriget wêr’t it rjocht op hat en ik tink dat dat klear komt mei dit stik. Wy sille dan ek foar stimme.
  • Dhr. Van Dijk (FVD): ik slút my oan by de wurden fan hear Van der Wal, mar ik fyn it wol hiel befrjemdend dat it amendemint en it kolleezje eins deselde wurden sizze, mar dat it kolleezje net seit “it amendemint kinne wy oernimme”. Ik folgje de stimferklearring fan hear Van der Wal.
  • Dhr. Graansma (PVV): ik slút my oan by Van der Wal en Van Dijk, mar ik sjoch ek foardielen, of die soenen der wêze kinne, yn in IKC+variant. Der soe iepenheid foar wêze moatte om dat te ûndersykjen en dat bepleit dit amendemint júst. Dy foardielen binne dat it ek skieden wurde kin, mei seperate yngongen foar doarpshûs en de skoallen en dat funksjes ek skieden wurde. It doarpshûs kin wol gebrûk meitsje van bepaalde sealen, mar de barfunksjes soenen dan skieden wurde kinne en dit soe de angst foar in jeugdhonk en in bar fuortnimme kinne. Dêrom fyn ik it skande dat it kolleezje sa tsjinoer it amendemint stiet, mar it is net oars. Nogmaals, ik slút my oan by de wurden fan beide sprekkers.

  Stemuitslag

  voor 75%
  tegen 25%
  voor
  CDA-fractie (6), FNP-fractie (4), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2)
  tegen
  CU-fractie (3), FVD-fractie (1), PVV-fractie (1)

  Besluit

  1. Geen verder onderzoek te doen naar de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Twijzelerheide;
  2. Het college opdracht te geven zo spoedig mogelijk met de schoolbesturen in overleg te treden over het opgestelde Programma van Eisen en vervolgens te starten met het opstellen van het voorlopig Ontwerp van nieuwbouw van de scholen (inclusief kinderopvang);
  3. Het college opdracht te geven met VVT verder overleg te voeren over de toekomstbestendigheid van de sportaccommodatie. Hierbij rekening houdend met het gemeentelijk accommodatiebeleid;
  4. Het college opdracht te geven met dorpshuis ‘de Jister’ overleg te voeren over de toekomstbestendigheid van het dorpshuis.

  Amendementen

  Titel
  Amendement toevoegen uitwerken IKC+ (verworpen)

  Toezeggingen

  Titel
  In gesprek gaan met dorpshuis Twijzelerheide
  In gesprek gaan met VVT
  Variant IKC+ meenemen in gesprekken
  01:12:26 - 01:14:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:14:30 - 01:17:19 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:17:19 - 01:18:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:18:37 - 01:18:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:18:52 - 01:19:27 - Klaas Sietse van der Wal
  01:19:28 - 01:20:08 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:20:11 - 01:20:52 - Klaas Sietse van der Wal
  01:20:53 - 01:20:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:20:56 - 01:21:39 - IJde van Kammen
  01:21:39 - 01:22:01 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:22:01 - 01:22:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:22:07 - 01:22:53 - Hink Speulman
  01:22:56 - 01:23:00 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:23:00 - 01:23:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:23:02 - 01:23:45 - IJde van Kammen
  01:23:45 - 01:23:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:23:46 - 01:23:47 - IJde van Kammen
  01:23:47 - 01:23:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:23:48 - 01:23:48 - IJde van Kammen
  01:23:50 - 01:24:25 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:24:27 - 01:24:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:24:38 - 01:25:24 - Jeffrey Graansma
  01:25:24 - 01:25:24 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:25:24 - 01:25:30 - Jeffrey Graansma
  01:25:30 - 01:26:04 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:26:04 - 01:26:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:55:56 - 01:55:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:56:01 - 01:56:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:57:11 - 01:58:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:58:51 - 01:59:07 - Klaas Sietse van der Wal
  01:59:09 - 02:06:14 - Klaas Sietse van der Wal
  02:06:14 - 02:06:34 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:06:34 - 02:06:39 - Klaas Sietse van der Wal
  02:06:40 - 02:12:32 - IJde van Kammen
  02:12:32 - 02:12:44 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:12:53 - 02:13:51 - Hink Speulman
  02:13:52 - 02:14:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:14:03 - 02:15:28 - Jacob Zwaagstra
  02:15:28 - 02:15:29 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:15:33 - 02:16:57 - Klaas Sietse van der Wal
  02:16:57 - 02:17:55 - Jacob Zwaagstra
  02:17:55 - 02:17:57 - Klaas Sietse van der Wal
  02:17:57 - 02:17:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:17:59 - 02:18:03 - Klaas Sietse van der Wal
  02:18:03 - 02:18:09 - IJde van Kammen
  02:18:09 - 02:18:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:18:16 - 02:19:14 - IJde van Kammen
  02:19:14 - 02:19:41 - Klaas Sietse van der Wal
  02:19:42 - 02:19:42 - IJde van Kammen
  02:19:42 - 02:19:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:19:43 - 02:19:45 - IJde van Kammen
  02:19:45 - 02:19:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:20:06 - 02:23:21 - Jacob Hooghiemstra
  02:23:21 - 02:24:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:25:08 - 02:26:07 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:26:07 - 02:26:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:26:19 - 02:26:23 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:26:23 - 02:26:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:26:30 - 02:27:07 - Klaas Sietse van der Wal
  02:27:07 - 02:27:21 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:27:21 - 02:27:33 - Klaas Sietse van der Wal
  02:27:33 - 02:27:38 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:27:38 - 02:27:56 - Klaas Sietse van der Wal
  02:27:56 - 02:28:05 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:28:05 - 02:28:07 - Klaas Sietse van der Wal
  02:28:07 - 02:28:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:28:15 - 02:28:21 - Sierd Vegelin, wethâlder
  02:28:21 - 02:28:38 - Klaas Sietse van der Wal
  02:28:39 - 02:28:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:28:47 - 02:28:53 - Jeffrey Graansma
  02:28:54 - 02:29:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:29:17 - 02:31:32 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:31:32 - 02:31:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:31:53 - 02:32:56 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:32:57 - 02:33:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:33:36 - 02:33:54 - Klaas Sietse van der Wal
  02:33:55 - 02:33:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:33:59 - 02:34:21 - IJde van Kammen
  02:34:21 - 02:34:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:34:24 - 02:34:46 - Albert van Dijk
  02:34:48 - 02:34:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:34:51 - 02:35:49 - Jeffrey Graansma
  02:35:50 - 02:36:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:37:03 - 02:37:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:37:53 - 02:39:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
 11. 7.1

  Door middel van dit amendement worden beslispunten 5 en 6 toegevoegd:

  • 5. Het college opdracht te geven om eveneens zo spoedig mogelijk met de schoolbesturen, TIKO en het bestuur van het dorpshuis (inclusief jeugdhonk) in overleg te treden over een Programma van Eisen en vervolgens te starten met het opstellen van het voorlopig Ontwerp van nieuwbouw van de een IKC+ in de nabijheid van het Grutte Fjild;
  • 6. Mocht het college op enig moment tot het oordeel komen dat uitvoeren van het bovenstaande in beslispunt 5 niet tot een acceptabele uitkomst leidt en het derhalve nodig is om de uitvoering te staken, dan brengt het college daar de raad met opgave van reden van op de hoogte.

  Wethouder Vegelin geeft aan dat het amendement overbodig is, de variant IKC+ wordt ook meegenomen in de gesprekken die nog plaats gaan vinden.


  Stemming amendement:

  Stemuitslag

  voor 30%
  tegen 70%
  voor
  CU-fractie (3), FNP-fractie (1), FVD-fractie (1), PVV-fractie (1)
  tegen
  CDA-fractie (6), FNP-fractie (3), GBA-fractie (3), PvdA-fractie (2)
 12. 8

  Over de motie
  Met de motie verzoeken de indieners het college om te onderzoeken hoeveel mensen in 2022 tussen wal en schip zijn gevallen door het vooraf moeten aanvragen van een vergoeding op basis van de nieuwe regeling Volwassenenfonds Sport en Cultuur en te komen met een voorstel voor compensatie over het jaar 2022.


  Behandeling raadsvergadering 26 januari 2023
  Wethouder Brinkman ontraadt de motie omdat dit probleem zich in Achtkarspelen niet voordoet.
  De raad behandelt de motie besluitvormend: er is voor de motie gestemd.


  Stemverklaring
  Mevr. Poelman (FNP): wy geane net mei yn de moasje, de útlis fan de wethâlder is ús helder genôch.

  Stemuitslag

  voor 55%
  tegen 45%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), PvdA-fractie (2)
  tegen
  FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (3), PVV-fractie (1)

  Moties

  Onderwerp
  Motie compensatie doelgroep nieuwe regeling Volwassenenfonds (aangenomen)
  02:39:26 - 02:39:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:39:50 - 02:42:43 - Toos van der Vaart-Kralt
  02:42:43 - 02:43:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:43:07 - 02:43:28 - Sandra van der Ploeg
  02:43:28 - 02:44:07 - Toos van der Vaart-Kralt
  02:44:07 - 02:44:23 - Sandra van der Ploeg
  02:44:23 - 02:44:46 - Toos van der Vaart-Kralt
  02:44:46 - 02:44:49 - Sandra van der Ploeg
  02:44:49 - 02:44:58 - Toos van der Vaart-Kralt
  02:44:58 - 02:45:22 - Sandra van der Ploeg
  02:45:22 - 02:45:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:45:45 - 02:46:44 - Hink Speulman
  02:46:46 - 02:47:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:47:22 - 02:48:48 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:48:49 - 02:48:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:48:55 - 02:49:13 - Toos van der Vaart-Kralt
  02:49:13 - 02:49:37 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:49:39 - 02:49:46 - Toos van der Vaart-Kralt
  02:49:46 - 02:50:10 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:50:12 - 02:50:16 - Toos van der Vaart-Kralt
  02:50:18 - 02:50:18 - Toos van der Vaart-Kralt
  02:50:18 - 02:50:20 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:50:20 - 02:50:21 - Toos van der Vaart-Kralt
  02:50:21 - 02:50:21 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:50:21 - 02:50:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:50:26 - 02:50:27 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:50:29 - 02:50:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:50:46 - 02:51:17 - Wietske Poelman
  02:51:19 - 02:51:25 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:51:25 - 02:51:31 - Toos van der Vaart-Kralt
  02:51:33 - 02:51:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:52:14 - 02:52:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
 13. 9

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.