Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 21 september 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een vragenhalfuur. Het vragenhalfuur begint om 19.30 uur en de raadsvergadering aansluitend daarop.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Dit onderwerp valt onder de portefeuille van burgemeester Brouwer en daarom is mevrouw Vriesema voorzitter bij het vragenhalfuur.


  Portefeuillehouder Brouwer beantwoordt de vragen van de FVD- en de PVV-fractie over de huisvesting van statushouders in Herbranda in Buitenpost.

  00:00:00 - 00:00:30 - Plakferfangend foarsitter
  00:00:30 - 00:02:49 - Albert van Dijk
  00:02:50 - 00:02:52 - Plakferfangend foarsitter
  00:02:52 - 00:09:57 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  00:09:57 - 00:10:06 - Plakferfangend foarsitter
  00:10:08 - 00:10:48 - Albert van Dijk
  00:10:48 - 00:11:33 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  00:11:34 - 00:11:42 - Plakferfangend foarsitter
  00:11:42 - 00:12:39 - Jeffrey Graansma
  00:12:41 - 00:12:53 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  00:12:54 - 00:13:01 - Plakferfangend foarsitter
  00:13:01 - 00:13:27 - Jeffrey Graansma
  00:13:29 - 00:13:51 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  00:13:52 - 00:13:54 - Plakferfangend foarsitter
  00:13:54 - 00:13:55 - Jeffrey Graansma
  00:13:55 - 00:13:56 - Plakferfangend foarsitter
  00:13:56 - 00:14:11 - Jeffrey Graansma
  00:14:12 - 00:14:36 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  00:14:37 - 00:15:03 - Plakferfangend foarsitter
 2. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.46 uur en heet iedereen van harte welkom. Er is een speciaal welkom voor de 'gasten van de raad'.

  00:15:44 - 00:23:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
 3. 2

  Afmeldingen
  Dhr. H.K. Speulman (PvdA), mevr. B. Terpstra-Kerkhof (GBA) en dhr. J.J. Zwaagstra (CDA) zijn afwezig.

  00:19:22 - 00:23:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
 4. 3

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de agenda definitief vast.

  Besluit

  De raad besluit de motie vreemd aan de orde van de dag (Huisvesting statushouders Herbranda) van de PVV-fractie aan de agenda toe te voegen als agendapunt 14 en de agenda verder ongewijzigd vast te stellen.

  00:20:45 - 00:23:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
 5. 4

  Over dit agendapunt
  Alle toezeggingen gedaan tijdens informatiecarrousels en raadsvergaderingen komen op de toezeggingenlijst te staan. Zodra aan de toezegging is voldaan, vermeldt de griffie dit op de lijst en wordt de raad voorgesteld deze toezeggingen als afgedaan te beschouwen.
  De raad wordt voorgesteld de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:


  IDnr. Toezegging
  61 Vorderingen met betrekking tot oprichting woningstichting
  88 Contact opnemen met stichting Steenbreek bespreken in pfo
  89 Evaluatie pilot POH Jeugd

  Besluit

  De raad besluit akkoord te gaan met het voorstel om de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:
  · IDnr. 61 - Vorderingen met betrekking tot oprichting woningstichting
  · IDnr. 88 - Contact opnemen met stichting Steenbreek bespreken in pfo
  · IDnr. 89 - Evaluatie pilot POH Jeugd

  00:20:53 - 00:23:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
 6. 5

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de besluitenlijsten van de vorige raadsvergadering vast.

  Besluit

  De raad besluit de besluitenlijsten van de openbare raadsvergadering en het besloten deel van 13 juli 2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:21:10 - 00:23:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
 7. 6

  Over het raadsvoorstel
  De stichting ROOBOL is met 13 basisscholen en één samenwerkingsbasisschool verantwoordelijk voor kwalitatief goed en toegankelijk openbaar onderwijs in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Gelet op enerzijds het openbaar karakter en anderzijds de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, heeft de gemeente nog altijd een toezichtsfunctie. Op gepaste afstand, maar bij ernstige taakverwaarlozing of functioneren in strijd met de wet, kan de gemeente ingrijpen. Op grond van de statuten, vanwege het toezicht op de Stichting ROOBOL, moet de gemeenteraad de voorgedragen persoon voor de Raad van Toezicht benoemen.
  Het college stelt de raad voor de heer S. Saakstra te benoemen als lid van de Raad van Toezicht bij Stichting ROOBOL.


  Behandeling raadsvergadering 21 september 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (1), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (1), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit de heer S. Saakstra te benoemen als lid van de Raad van Toezicht bij Stichting ROOBOL.

  00:22:17 - 00:23:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
 8. 7

  Over het raadsvoorstel
  Het contract met de huidige accountant Flynth loopt na de controle van het boekjaar 2023 af. Dit betekent dat de laatste dienstverlening in de periode t/m juli 2024 plaatsvindt, de controle van de jaarrekening 2023. Er moet een nieuw contract worden gesloten, waarbij de raad een aantal keuzes moet maken. De aanbesteding vindt in gezamenlijkheid met de gemeente Tytsjerksteradiel plaats en ook voor de gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD tot het moment van ontvlechting.
  De controlecommissie stelt de raad voor het document met betrekking tot Openbare Europese aanbesteding Accountantsdienstverlening ten behoeve van de gemeente Achtkarspelen, de gemeente Tytsjerksteradiel en de gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD vast te stellen en de aanbestedingsprocedure conform te starten.


  Behandeling raadsvergadering 21 september 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van de controlecommissie gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (1), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (1), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit het document met betrekking tot Openbare Europese aanbesteding Accountants-dienstverlening ten behoeve van de gemeente Achtkarspelen, de gemeente Tytsjerksteradiel en de gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD vast te stellen en de aanbestedingsprocedure conform te starten.

  00:22:53 - 00:23:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:23:36 - 00:25:28 - Gert Terpstra
  00:25:28 - 00:26:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
 9. 8

  Oer it riedsútstel
  De hjoeddeistige nota Frysk taalbelied Achtkarspelen is opsteld foar de perioade 2017-2021. Dêrom is it belied aktualisearre en leit der no in nije nota foar, ien nota foar sawol Achtkarspelen as Tytsjerksteradiel. Yn de nota steane doelstellings en útgongspunten foar it Frysk taalbelied, de hjoeddeistige situaasje fan it Frysk op ferskate domeinen en wurde nije ympulsen foar de kommende jierren beneamd.
  It kolleezje stelt de ried foar de nota Frysk taalbelied fêst te stellen.


  Advys jongereinried
  De jongereinried hat in advys útbrocht oer de nota Frysk taalbelied. Dit advys kinne jo hjirûnder fine.


  Behanneling riedsfergadering 21 septimber 2023
  De ried behannelt it ûnderwerp beslútfoarmjend en hat foar it útstel fan it kolleezje stimd.


  Over het raadsvoorstel
  De huidige nota Frysk taalbeleid Achtkarspelen is opgesteld voor de periode 2017-2021. Daarom is het beleid geactualiseerd en ligt er nu een nieuwe nota voor, één nota voor zowel Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel. In de nota staan doelstellingen en uitgangspunten voor het Frysk taalbeleid, de huidige situatie van het Frysk op verschillende domeinen en worden nieuwe impulsen voor de komende jaren benoemd.
  Het college stelt de raad voor de nota Frysk taalbeleid vast te stellen.


  Advies jongerenraad
  De jongerenraad heeft een advies uitgebracht over de nota Frysk taalbeleid. Dit advies kunt u hieronder vinden.


  Behandeling raadsvergadering 21 september 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (1), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (1), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De ried beslút de Nota Frysk taalbelied fêst te stellen.

  00:25:49 - 00:26:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:26:42 - 00:27:43 - Wietske Poelman
  00:27:43 - 00:27:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:27:48 - 00:34:45 - Wietske Poelman
  00:34:46 - 00:34:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:35:10 - 00:37:34 - Jacob Hooghiemstra
  00:37:34 - 00:37:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:37:50 - 00:40:30 - Anita Vellema
  00:40:30 - 00:41:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:41:17 - 00:41:37 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:41:37 - 00:41:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:41:42 - 00:41:51 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:41:51 - 00:42:22 - Jacob Hooghiemstra
  00:42:22 - 00:46:56 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:46:58 - 00:47:00 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:47:05 - 00:47:26 - Anita Vellema
  00:47:27 - 00:48:02 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:48:02 - 00:48:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:48:14 - 00:48:22 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:48:22 - 00:49:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
 10. 9

  Over het raadsvoorstel
  In een doelgroepenverordening worden regels vastgesteld over het bouwen en behouden van betaalbare huur- en koopwoningen. Deze verordening zorgt ervoor dat woningen ook echt naar de woningzoekenden gaan voor wie die woningen bedoeld zijn. Hoge inkomens kunnen de lage of middeninkomens niet verdringen voor de betaalbare woningen.
  Het college stelt de raad voor de Doelgroepenverordening gemeente Achtkarspelen 2023 vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 21 september 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (1), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (1), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit de Doelgroepenverordening gemeente Achtkarspelen 2023 vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Inzicht geven in historische ontwikkeling aandeel huurwoningen
  00:49:14 - 00:49:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:50:05 - 00:51:51 - Wopke Veenstra
  00:51:51 - 00:52:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:52:03 - 00:52:37 - Rienk Schootstra
  00:52:37 - 00:52:45 - Wopke Veenstra
  00:52:45 - 00:52:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:52:58 - 00:53:19 - Jeffrey Graansma
  00:53:20 - 00:53:25 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:53:27 - 00:56:16 - Rienk Schootstra
  00:56:16 - 00:56:20 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:56:33 - 00:59:21 - Klaas Sietse van der Wal
  00:59:21 - 00:59:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:59:35 - 00:59:42 - Klaas Sietse van der Wal
  00:59:44 - 01:03:10 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:03:10 - 01:03:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:03:13 - 01:03:14 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:03:14 - 01:03:41 - Jeffrey Graansma
  01:03:41 - 01:04:21 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:04:21 - 01:04:33 - Jeffrey Graansma
  01:04:33 - 01:04:39 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:04:39 - 01:04:54 - Jeffrey Graansma
  01:04:54 - 01:05:09 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:05:09 - 01:05:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:05:11 - 01:05:11 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:05:11 - 01:05:26 - Rienk Schootstra
  01:05:26 - 01:05:31 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:05:31 - 01:06:12 - Jeffrey Graansma
  01:06:12 - 01:06:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:06:21 - 01:07:28 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:07:28 - 01:07:34 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:07:34 - 01:07:57 - Klaas Sietse van der Wal
  01:07:57 - 01:08:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:08:02 - 01:08:08 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:08:08 - 01:08:17 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:08:17 - 01:08:20 - Rienk Schootstra
  01:08:20 - 01:08:44 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:08:44 - 01:08:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:08:58 - 01:08:59 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:08:59 - 01:09:42 - Klaas Sietse van der Wal
  01:09:42 - 01:10:32 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:10:32 - 01:11:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
 11. 10

  Over het raadsvoorstel
  In de omgevingsvisie staat al het gemeentelijke beleid over de leefomgeving. Deze visie beschrijft op hoofdlijnen wat de kwaliteiten van de gemeente Achtkarspelen zijn, welke trends en opgaven invloed hebben op de leefomgeving en wat de gewenste koers voor ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst is. Een ontwerpversie van de visie heeft in 2022 ter inzage gelegen en er worden nu een aantal wijzigingen en aanvullingen voorgesteld. In de Zienswijzennotitie Omgevingsvisie Achtkarspelen 2040 is omschreven welke zienswijzen er binnengekomen zijn en wat hier mee gedaan is in de teksten van de visie.
  Het college stelt de raad voor om akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen in de zienswijzennotitie en de Omgevingsvisie Achtkarspelen 2040, Romte foar elkoar, vast te stellen.


  Advies jongerenraad
  De jongerenraad heeft op verzoek van de CDA-fractie een advies uitgebracht over de Omgevingsvisie. Dit advies kunt u hieronder vinden.


  Behandeling raadsvergadering 21 september 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GBA-fractie (1), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)
  tegen
  FVD-fractie (1), PVV-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Akkoord te gaan met de zienswijzennotitie en de daarin voorgestelde wijzigingen van de Omgevingsvisie Achtkarspelen 2040.
  2. De Omgevingsvisie Achtkarspelen 2040, Romte foar elkoar, vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Schriftelijk terugkomen op vragen jongerenraad
  01:10:54 - 01:11:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:11:53 - 01:15:15 - Jeffrey Graansma
  01:15:15 - 01:15:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:15:36 - 01:17:50 - Jacob Hooghiemstra
  01:17:50 - 01:17:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:17:59 - 01:18:21 - Rienk Schootstra
  01:18:21 - 01:18:43 - Jacob Hooghiemstra
  01:18:43 - 01:19:00 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:19:06 - 01:21:12 - Klaas Sietse van der Wal
  01:21:13 - 01:21:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:21:27 - 01:25:27 - Rienk Schootstra
  01:25:28 - 01:25:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:25:51 - 01:27:48 - Sake van der Meer
  01:27:48 - 01:28:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:28:22 - 01:31:38 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:31:38 - 01:31:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:31:38 - 01:31:38 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:31:38 - 01:32:10 - Albert van Dijk
  01:32:10 - 01:32:45 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:32:45 - 01:33:31 - Albert van Dijk
  01:33:31 - 01:34:18 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:34:18 - 01:34:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:34:21 - 01:34:21 - Jeffrey Graansma
  01:34:21 - 01:34:22 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:34:22 - 01:35:10 - Jeffrey Graansma
  01:35:10 - 01:35:11 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:35:11 - 01:35:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:35:14 - 01:35:35 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:35:35 - 01:35:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:35:37 - 01:35:37 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:35:37 - 01:36:10 - Jeffrey Graansma
  01:36:10 - 01:36:11 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:36:11 - 01:36:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:36:14 - 01:40:11 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:40:11 - 01:40:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:40:21 - 01:40:29 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:40:29 - 01:41:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:41:29 - 01:41:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:01:02 - 02:01:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:01:45 - 02:01:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:02:25 - 02:03:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
 12. 11

  Over het raadsvoorstel
  Dit raadsvoorstel betreft het verzoek voor het toevoegen van een woning tussen Hoogstraten 4 en 12 te Gerkesklooster.
  Het college stelt de raad voor in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Gerkesklooster-Stroobos, Hoogstraten 12’ en deze vrij te geven voor ter inzagelegging.


  Behandeling raadsvergadering 21 september 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (1), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (1), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Gerkesklooster-Stroobos, Hoogstraten 12’ en deze vrij te geven voor ter inzagelegging.

  02:02:31 - 02:03:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:03:28 - 02:04:30 - Sake van der Meer
  02:04:30 - 02:04:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:04:31 - 02:04:33 - Sake van der Meer
  02:04:33 - 02:04:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:05:06 - 02:05:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:05:12 - 02:05:45 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:05:45 - 02:06:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
 13. 12

  Over het raadsvoorstel
  Langs de Betonwei te Harkema ligt het bedrijventerrein Quakkenburg. Gezien de groei in vraag naar bedrijfskavels binnen de gemeente Achtkarspelen wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor bedrijventerreinen. De gemeente wil aan de zuidkant van het bestaande bedrijventerrein Quakkenburg uitbreiden met circa 11 bedrijfskavels, in combinatie met de benodigde infrastructuur en groenvoorzieningen.
  Het college stelt de raad voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Harkema – Uitbreiding bedrijventerrein Quakkenburg’ vrij te geven voor ter inzagelegging, de bouwgrondexploitatie ‘Harkema – Uitbreiding bedrijventerrein Quakkenburg’ vast te stellen en het complex ‘Harkema – Uitbreiding bedrijventerrein Quakkenburg’ te openen en te besluiten dat geen milieueffectrapportage noodzakelijk is.


  Behandeling raadsvergadering 21 september 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.


  Motie
  Motie Raadslid De Vries en FNP - Onderzoek extra toegangsweg bedrijventerrein Quakkenburg Harkema
  Met deze motie verzoeken de indieners het college:

  • Op korte termijn onderzoek te doen en in gesprek te gaan met provincie Fryslân en SWA om een extra toegangsweg te realiseren. Deze extra toegangsweg aan te leggen om een veilige doorgang van hulpverleningsdiensten van en naar het bedrijventerrein tijdens een calamiteit(en) te realiseren en te waarborgen. Volgend jaar januari ’24 terug te komen bij de raad met een terugkoppeling van de gesprekken en uitkomsten om te komen tot realisatie van een extra toegangsweg Quakkenburg.
  • Op deze wijze bij de uitbreiding bedrijventerrein Quakkenburg Harkema een extra toegangsweg te realiseren.
  • In het onderzoek mee te nemen dat het in eigendom van de SWA zijnde onverharde pad, gelegen tussen autoschade De Haan en de woning van SWA opgewaardeerd wordt naar een verharde (stenen) rijbaan en te laten aansluiten op de parallelweg, eigendom van de Provincie Fryslân.
   Wethouder Spoelstra ontraadt de motie. Het feit dat er maar één toegangsweg is, wordt door de hulpverleningsdiensten niet als knelpunt gezien.

  De motie wordt ingetrokken na de toezegging van wethouder Spoelstra om in gesprek te gaan met de SWA en autoschade De Haan over het feit dat het onverharde pad vaak voor opslag gebruikt wordt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (1), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (1), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Harkema – Uitbreiding bedrijventerrein Quakkenburg’ vrij te geven voor ter inzagelegging;
  2. De bouwgrondexploitatie ‘Harkema – Uitbreiding bedrijventerrein Quakkenburg’ vast te stellen en het complex ‘Harkema – Uitbreiding bedrijventerrein Quakkenburg’ te openen;
  3. Te besluiten dat geen milieueffectrapportage noodzakelijk is.

  Moties

  Onderwerp
  Onderzoek extra toegangsweg bedrijventerrein Quakkenburg Harkema (ingetrokken)

  Toezeggingen

  Titel
  In gesprek gaan met SWA en autoschade De Haan over onverharde pad
  02:06:14 - 02:06:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:07:14 - 02:13:46 - Edwin de Vries
  02:13:46 - 02:13:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:13:55 - 02:14:11 - Jeffrey Graansma
  02:14:12 - 02:14:28 - Edwin de Vries
  02:14:28 - 02:14:49 - Jeffrey Graansma
  02:14:49 - 02:15:15 - Edwin de Vries
  02:15:15 - 02:15:34 - Jeffrey Graansma
  02:15:34 - 02:15:47 - Edwin de Vries
  02:15:47 - 02:15:48 - Klaas Sietse van der Wal
  02:15:48 - 02:15:51 - Edwin de Vries
  02:15:52 - 02:16:22 - Klaas Sietse van der Wal
  02:16:22 - 02:16:49 - Edwin de Vries
  02:16:49 - 02:17:31 - Klaas Sietse van der Wal
  02:17:31 - 02:17:33 - Edwin de Vries
  02:17:33 - 02:17:49 - Klaas Sietse van der Wal
  02:17:49 - 02:17:50 - Edwin de Vries
  02:17:50 - 02:17:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:17:50 - 02:17:53 - Edwin de Vries
  02:17:53 - 02:17:56 - Gert Terpstra
  02:17:56 - 02:17:57 - Edwin de Vries
  02:17:57 - 02:20:15 - Gert Terpstra
  02:20:15 - 02:20:57 - Edwin de Vries
  02:20:57 - 02:20:58 - Gert Terpstra
  02:20:58 - 02:20:59 - Edwin de Vries
  02:20:59 - 02:21:40 - Gert Terpstra
  02:21:40 - 02:21:40 - Edwin de Vries
  02:21:40 - 02:22:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:22:20 - 02:22:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:22:26 - 02:23:18 - Sake van der Meer
  02:23:18 - 02:23:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:23:34 - 02:27:59 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:27:59 - 02:28:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:28:03 - 02:28:05 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:28:08 - 02:30:00 - Edwin de Vries
  02:30:00 - 02:31:30 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:31:30 - 02:31:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:31:33 - 02:31:34 - Edwin de Vries
  02:31:34 - 02:31:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:31:40 - 02:32:12 - Wopke Veenstra
  02:32:13 - 02:32:36 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:32:36 - 02:32:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:32:41 - 02:32:59 - Wopke Veenstra
  02:32:59 - 02:33:32 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:33:32 - 02:33:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:33:36 - 02:34:11 - Gert Terpstra
  02:34:13 - 02:34:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:34:13 - 02:34:58 - Edwin de Vries
  02:34:59 - 02:35:28 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:35:28 - 02:36:03 - Edwin de Vries
  02:36:04 - 02:36:11 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:36:11 - 02:36:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:36:16 - 02:36:22 - Jeffrey Graansma
  02:36:22 - 02:36:34 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:36:34 - 02:37:00 - Jeffrey Graansma
  02:37:00 - 02:37:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:37:13 - 02:37:20 - Edwin de Vries
  02:37:21 - 02:37:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:37:21 - 02:37:25 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:37:25 - 02:38:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
 14. 13

  Over het raadsvoorstel
  De eigenaar van het perceel aan De Singel 35 in Harkema heeft op dit adres een tandartspraktijk met een voormalige bedrijfswoning. Verzocht is om de bouw van een extra woning achter op het perceel, grenzend aan de Fiifhuzen, mogelijk te maken en de bedrijfswoning te wijzigen naar een woonbestemming.
  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de ingekomen inspraak- en vooroverlegreacties zoals opgenomen in de ‘Notitie inspraak en overleg bestemmingsplan De Singel 35 in Harkema’, het ontwerpbestemmingsplan ‘De Singel 35 Harkema’ ter inzage te leggen, geen planMER uit te voeren en geen exploitatieplan ex. artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 21 september 2023
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (1), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (1), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen inspraak- en vooroverlegreacties zoals opgenomen in de ‘Notitie inspraak en overleg bestemmingsplan De Singel 35 in Harkema’.
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Singel 35 Harkema’, overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0059.PHHASingel35-ow01 met regels, toelichting en bijlagen vrij te geven voor ter inzagelegging.
  3. Geen planMER uit te voeren.
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  02:38:24 - 02:38:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:38:48 - 02:38:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:38:57 - 02:39:42 - Wopke Veenstra
  02:39:43 - 02:40:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
 15. 14

  Over de motie
  Met deze motie verzoekt de indiener het college:

  • Af te zien van de huisvestingsduur van 10 jaar en in plaats daarvan in goed overleg met de omwonenden van Herbranda te komen tot een kortere periode.
  • Af te zien van het huisvesten van het aantal van 36 statushouders en in plaats daarvan in goed overleg met de omwonenden van Herbranda te komen tot een lager aantal.
  • Om in overleg met de omwonenden van Herbranda te komen tot concrete huisregels voor de statushouders.
  • Eenmaal per jaar een vast reflectiemoment in te lassen, waarbij de raad op basis van o.a. de ervaringen van omwonenden kan reflecteren op hoe de huisvesting verloopt.
   Het college kan zich niet vinden in de motie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Behandeling raadsvergadering 21 september 2023
  De raad behandelt de motie besluitvormend en heeft de motie verworpen.


  Stemverklaringen

  • Mevrouw Van der Vaart (CU): As ChristenUnie wolle wy tsjin dizze moasje stimme, wy binne bliid dat it kolleezje syn ferantwurdlikheid nimt om dizze minsken in plak te jaan. Wy binne folksfertsjintwurdigers fan alle minsken en wy betreure de suggestive stemmingmakende oantijgingen fan de PVV en dêr wolle wy ús neidruklik fan distansjearje.
  • Mevrouw Veenstra (GroenLinks): Ik wol my ek folledig distansjearje fan de dingen dy’t krekt sein binne en ik fyn it jammer dat wy hjir net op de ynhâld in debat fiere, mar dat it hjir om minsken giet. Folgens my moatte wy it net persoanlik hâlde, mar moatte wy it oer de ynhâld ha.

  Stemuitslag

  voor 11%
  tegen 89%
  voor
  FVD-fractie (1), PVV-fractie (1)
  tegen
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GBA-fractie (1), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (1), Zelfstandig raadslid (1)

  Moties

  Onderwerp
  Huisvesting statushouders Herbranda (verworpen)
  02:40:08 - 02:40:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:40:47 - 02:41:08 - Plakferfangend foarsitter
  02:41:18 - 02:48:12 - Jeffrey Graansma
  02:48:13 - 02:48:21 - Plakferfangend foarsitter
  02:48:26 - 02:52:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:52:51 - 02:53:10 - Plakferfangend foarsitter
  02:53:10 - 02:54:32 - Jeffrey Graansma
  02:54:35 - 02:54:42 - Plakferfangend foarsitter
  02:54:42 - 02:55:05 - Albert van Dijk
  02:55:06 - 02:55:07 - Plakferfangend foarsitter
  02:55:07 - 02:56:12 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  02:56:14 - 02:56:14 - Plakferfangend foarsitter
  02:56:14 - 02:58:35 - Jeffrey Graansma
  02:58:35 - 02:58:40 - Plakferfangend foarsitter
  03:00:38 - 03:00:48 - Plakferfangend foarsitter
  03:00:49 - 03:01:09 - Thea Kuipers
  03:01:09 - 03:01:15 - Plakferfangend foarsitter
  03:01:15 - 03:01:21 - Jeffrey Graansma
  03:01:27 - 03:01:27 - Plakferfangend foarsitter
  03:01:27 - 03:01:30 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  03:01:30 - 03:01:30 - Plakferfangend foarsitter
  03:01:30 - 03:01:43 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  03:01:43 - 03:01:44 - Plakferfangend foarsitter
  03:01:44 - 03:01:50 - Thea Kuipers
  03:01:50 - 03:01:54 - Plakferfangend foarsitter
  03:01:55 - 03:01:56 - Toos van der Vaart
  03:01:56 - 03:02:10 - Plakferfangend foarsitter
  03:02:10 - 03:02:11 - Toos van der Vaart
  03:02:11 - 03:02:22 - Plakferfangend foarsitter
  03:02:22 - 03:02:23 - Jeffrey Graansma
  03:02:23 - 03:02:23 - Toos van der Vaart
  03:02:23 - 03:02:50 - Jeffrey Graansma
  03:02:50 - 03:02:50 - Toos van der Vaart
  03:02:50 - 03:03:03 - Plakferfangend foarsitter
  03:03:03 - 03:03:23 - Toos van der Vaart
  03:03:25 - 03:03:29 - Plakferfangend foarsitter
  03:03:29 - 03:03:43 - Tjitske Veenstra
  03:03:45 - 03:04:00 - Plakferfangend foarsitter
  03:04:24 - 03:04:41 - Plakferfangend foarsitter
  03:04:43 - 03:04:45 - Plakferfangend foarsitter
  03:04:58 - 03:05:21 - Oebele Brouwer, foarsitter
 16. 15
  Sluiting