Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 26 januari 2023

16:00 - 17:30
Locatie

Dobbe

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Het presidium van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Voorzitter is de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad.
Het presidium wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad.
De vergaderingen van het presidium zijn openbaar en ook de verslagen worden gepubliceerd. De agenda van het presidium bestaat uit een openbaar deel en een besloten deel.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezig welkom.


  Mededelingen:

  • Albert van Dijk en Tjitske Veenstra zijn afwezig.
 2. 2

  Het presidium stelt de agenda ongewijzigd vast.

 3. 3

  Het presidium stelt het verslag vast.


  Naar aanleiding van:
  @punt 5 (motielijst met voortgangsdocument/motie 420): Jeffrey Graansma merkt bij motie 420 op dat alleen de brief van de gemeente Noardeast-Fryslân is bijgevoegd. Hij had graag gezien dat de motie van de PVV en FVD ook als bijlage was toegevoegd aan stukken van de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 2 december. De motie was nog wat scherper dan die van Noardeast-Fryslân. De griffier licht toe dat dit achteraf niet meer mogelijk is. De motie is wel meegestuurd met de brieven aan het ministerie van AZ en de Tweede Kamer.
  Jeffrey Graansma wil wel graag op de hoogte blijven van de stand van zaken. We spreken daarom af hem op de actielijst van het presidium te vermelden. Actie griffie

 4. 4

  De punten 2b, 2d, 2e en 2f zijn afgehandeld en worden van de lijst afgevoerd.


  @punt 2h: het presidium had geen behoefte aan overleg met de KHN. Op dringend verzoek van KHN spreekt de griffier binnenkort toch met de regiomanager. Dit vindt op 3 februari plaats. De griffier koppelt het gesprek terug aan het presidium. Actie griffier

 5. 5

  De fractievoorzitters inventariseren in hun fracties welke behoefte er is om de eigen positie te versterken aan de hand van de gestelde vragen. Actie griffie (bespreekpunten fracties) De uitkomst komt in het presidium van 23 februari aan de orde. Actie griffier

 6. 6

  Het presidium beschouwt de volgende moties als afgedaan:
  • 401 (Pilot verlichting fietspad Koartwâld Surhuizum N358)
  • 428 (Handhaven openbaarheid parkeerterrein Voorstraat 39)


  @401: het oorspronkelijke plan gaat niet door. Het alternatief is verlichting in de as. Jeffrey Graansma en IJde van Kammen willen graag van de voortgang op de hoogte gehouden worden. Via de actielijst van het presidium houden we dit in de gaten. Actie griffie De voorzitter zal de wethouder ook vragen de raad te informeren zodra er meer te vertellen is. Actie voorzitter


  IJde van Kammen merkt op dat sommige moties wel heel lang op de lijst staan. Het advies is om de wethouder hierop aan te spreken. De reactie kan dan via de griffie verspreid worden aan de raad.

 7. 7

  Het presidium gaat akkoord met het plannen van de volgende bijeenkomsten:

  • Bijpraten door Jobinder: in Informatiecarrousel
  • Bijeenkomst over ICT: 1 juni akkoord
  • Presentatie over Burgernet Noord-Nederland: in informatiecarrousel
  • GRP in informatiecarrousel: in informatiecarrousel 16 maart
  • Bijpraten Regionale Woondeals door Provincie: 21 februari om 19.00 uur webinar
  • Bezoek buitendiensten 8K en TD: 8K wordt 30 maart 14.00-16.00 uur, TD wordt 6 april om 14.00 uur, raads- en steunfractieleden zijn bij beide werkbezoeken welkom
  • Startbijeenkomst participatie: verschuiven naar 17 maart

  Actie griffie

 8. 8

  De bloemen gaan naar de heer Sierd Jan Otten die exposeert in het Jeltingahûs.


  Thea Kuipers vraagt of de vraag over de trainingslocatie van de hondensportvereniging wel in het vragenhalfuur past. De voorzitter licht toe dat je er over kunt twisten of het actueel is. De vraag blijft staan maar het presidium besluit dat in de fracties besproken wordt hoe we omgaan met het vragenhalfuur, schriftelijke vragen etc. Actie griffie (bespreekpunten fracties) De voorzitter en de griffier zullen er ook scherper op zijn. Het criterium is dat ze actueel en belangrijk zijn.


  Bij punt 7 (Second opinion MFA Twijzelerheide) komen de scholen met twee teams. Verder komt Marten van der Veen met een aantal mensen en waarschijnlijk komen er ook mensen van VVT.

 9. 10

  Het werkbezoek aan Doarpswurk was op zich wel zinnig maar in verhouding te lang en ging wel erg veel over het eigen voortbestaan. Het werkbezoek aan de brandweer is als zeer positief ervaren.


  IJde van Kammen is van mening dat Jeffrey Graansma in de raad van 19 januari 2023 eerst de wethouder en daarna de voorzitter van de raad onheus en met te weinig respect heeft bejegend. Van Kammen krijgt bijval van een aantal andere fractievoorzitters, die het erover eens zijn dat omgangsvormen en wederzijds respect in de raad erg belangrijk zijn. Graansma zegt dat hij het debat op inhoud heeft willen voeren. De volgende keer richt hij zich niet persoonlijk tot de wethouder (door het woord “jo’ te vermijden) maar richt hij zich in zijn bewoordingen tot de wethouder of het college.


  Het presidium geeft de fracties het advies om de omgangsvormen in de raad te (blijven) bespreken in de fracties. Actie fractievoorzitters (bespreekpunten fracties)

 10. 11

  Geen opmerkingen.

 11. 12
  Ingekomen stukken
 12. 12.a

  Dit is een heel goed stuk. Het is vastgesteld door de WGC.

 13. 12.b

  De griffier licht toe dat je bij een onderwerp waarbij je een persoonlijk belang hebt niet mocht stemmen. Dan ging je er even uit. Het nieuwe is dat je nu ook niet meer aan de beraadslagingen mag meedoen.

 14. 13

  Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

 15. 14
  BESLOTEN DEEL
 16. 17

  De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng.