Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 25 mei 2023

16:00 - 17:30
Locatie

Dobbe

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Het presidium van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Voorzitter is de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad.
Het presidium wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad.
De vergaderingen van het presidium zijn openbaar en ook de verslagen worden gepubliceerd. De agenda van het presidium bestaat uit een openbaar deel en een besloten deel.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.


  Albert van Dijk, Jeffrey Graansma en Tjitske Veenstra Kuipers zijn afwezig.


  De voorzitter meldt het besluit dat het er een nieuw staatsieportret in de raadzaal komt. Het presidium kiest voor de blankhouten lijst. Actie griffie

 2. 2

  Het presidium stelt de agenda ongewijzigd vast.

 3. 3

 4. 4

  De punten 2, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 zijn afgehandeld en worden van de lijst afgevoerd.

 5. 5

  De griffier licht toe dat er door twee fracties een donatie aan een goed doel was gedaan. Daar is het fractiebudget niet voor bedoeld. Deze posten zijn in overleg met de fracties geschrapt.


  Het presidium stemt in met de fractieverantwoording en het informeren van de raad d.m.v. een informerend raadsvoorstel. Actie griffier

 6. 7

  Het presidium besluit geen fractiespecialistenbijeenkomst over de nieuwe Mobiliteitsvisie te organiseren maar het onderwerp in de informatiecarrousel van 15 juni op de agenda te zetten. Actie griffie

 7. 8

  • De bloemen gaan naar Tjitske Veenstra en Jelmer Postema ter gelegenheid van de geboorte van hun zoontje Siemen Hendrik.
  • Het presidium gaat ermee akkoord om het Organisatieplan Ruimte naar voren te schuiven (voor 7 en 8). Gert Terpstra zal als voorzitter van de controlecommissie de reden toelichten. Als de raad (nog) niet akkoord gaat met het organisatieplan Ruimte, komt er een amendement om wel een zienswijze op de begroting van de WM in te dienen.
  • Punten 7, 8 zijn hamerstukken.
  • Portefeuillehouder Oebele Brouwer kan bij punt 10 (Jaarstukken 2022, eerste begrotingswijziging 2023 en programmabegroting 2024 Veiligheidsregio Fryslân en Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s) de vergadering blijven voorzitten.
  • De voorzitter zal, in verband met de afwezigheid van wethouder Spoelstra, eventuele vragen over punt 11 (Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming, begrotingswijziging 2023 en jaarrekening 2022 Marrekrite) beantwoorden.
  • Doethyna Vriesema is niet aanwezig bij de behandeling van punt 15 (Afgifte definitieve verklaring van geen bedenkingen Blauwhuisterweg 25a te Surhuisterveen).
   Toos van der Vaart en IJde van Kammen gaan er wel mee akkoord dat de toezeggingen 77 en 78 als afgedaan worden beschouwd maar willen wel eerst graag een terugkoppeling van de gesprekken met VVT en dorpshuis Twijzelerheide. Zij stellen dit in de raadsvergadering aan de orde. Actie Toos van der Vaart en IJde van Kammen
   De toezeggingen blijven als reminder op de actielijst van het presidium staan. Actie griffie
 8. 9

  Het presidium gaat akkoord met de conceptagenda voor de reguliere vergadering op de middag.


  Over het avonddeel heeft de griffier vanmiddag nog een mail gestuurd aan het presidium met de volgende tekst:
  “Wat de agendacommissie betreft blijft het onderwerp op de raadsagenda staan en wordt het aan de radenwerkgroep overgelaten om de vorm te bepalen. De fracties laten vóór dinsdag de griffier weten of de voorkeur uitgaat naar inhoudelijke behandeling van het onderwerp of alleen procesmatig. Kortom, de fracties laten weten of de voorkeur uitgaat naar inhoudelijke (opiniërende) behandeling van het vraagstuk ontvlechting/fusering óf dat de voorkeur uitgaat (n.a.v. de expertmeetings) naar de procesmatige behandeling over wat er nog nodig is om dit vraagstuk te kunnen behandelen. (Meer tijd nemen om na te denken over welke gemeente je wilt zijn? Meer tijd nemen voor participatie? Etc.) De griffier neemt dit dan mee naar de radenwerkgroep.”


  De radenwerkgroep (RWG) komt dinsdag 30 mei bij elkaar. In T-diel is afgesproken dat de fracties voor dinsdag 30 mei aan de griffie laten weten hoe zij het toekomst-perspectief in de raad van 22/6 willen bespreken
  Het voorstel is om deze werkwijze ook voor Achtkarspelen te hanteren. Het presidium stemt hier na enige discussie mee in. Alle fracties geven dus uiterlijk maandag 29 mei input voor de vergadering van 22 juni. Actie fracties


  De planning is dat er 7 juni informatie voor de burgers in De Feanster en Actief komt over de samenwerking tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.
  Het presidium besluit dat de RWG dinsdag besluit over de agenda van 22 juni en ook kijkt naar de tekst voor de krant, met het oog op de wijze waarop de gemeenteraden het onderwerp op 22 juni 2023 bespreken. Actie griffiers/RWG

 9. 10

  De onderwerpen in de informatiecarrousel ‘nodigden’ de voorzitter uit tot het trekken van conclusies. Dit kan voorkomen worden door, als er insprekers zijn, geen ambtenaren aan het woord te laten. De griffier bespreekt dit met de voorzitter. Actie griffier

 10. 11

  Geen opmerkingen.

 11. 12

  12.a Petitie Achtkarspelen voor Soedan
  In de petitie Achtkarspelen voor Soedan wordt gevraagd om 1 minuut stilte in de eerstvolgende raadsvergadering. Het presidium is hier niet voor omdat er in de wereld heel wat conflictsituaties zijn. Afgesproken wordt dat de voorzitter in zijn openingswoord op de conflictsituaties in de wereld ingaat en daarbij Soedan specifiek noemt. Actie voorzitter

 12. 13

  Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

 13. 14
  Besloten gedeelte
 14. 14.a

  De verslagen worden goedgekeurd en vastgesteld.

 15. 15

  Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

 16. 16

  De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng.