Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 23 februari 2023

16:00 - 17:30
Locatie

Dobbe

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Het presidium van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Voorzitter is de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad.
Het presidium wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad.
De vergaderingen van het presidium zijn openbaar en ook de verslagen worden gepubliceerd. De agenda van het presidium bestaat uit een openbaar deel en een besloten deel.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.


  Mededelingen

  • Albert van Dijk en Tjitske Veenstra zijn afwezig.
  • De raadsleden zijn van harte welkom bij het hijsen van de Oekraïense vlag op vrijdagmorgen 24 februari om 8.30 uur.
  • Op 10 maart is er een informatieavond met de inwoners van Gerkesklooster.

  Justine van der Wal, stagiaire bij de griffie, stelt zichzelf kort voor.

 2. 2

  Het presidium stelt de agenda ongewijzigd vast.

 3. 3

 4. 4

  De punten 1, 2, 3, 5 en na bespreking ook 6 en 7 zijn afgehandeld en worden van de lijst afgevoerd.


  @punt 1 (Verkiezingsreclame): de verkiezingsborden zijn geplaatst en zien er keurig uit. Over één bord is discussie. Dat is een bord in Harkema dat voor het monument van de oorlogsslachtoffers en de ingang van de begraafplaats staat. Dit bord wordt verplaatst naar de kruising Warmoltstrjitte-Pauloane.
  De kosten voor de borden komen ten laste van het rekeningsaldo 2023 omdat bedragen onder de 25.000 euro niet geactiveerd worden.

 5. 5

  Het presidium kan zich goed vinden in de criteria waarop de notitie voorsorteert (politieke impact, financiële impact en maatschappelijke betekenis). Drie concrete aandachtspunten zijn:

  1. Er is een grote behoefte om een terugkoppeling te krijgen als de raad een zienswijze heeft ingediend. Die is er nu niet.
  2. Er is geen behoefte aan een gemeenschappelijke adviescommissie.
  3. Participatie is een belangrijk issue. Het criterium "voorafgaand aan een bestuurlijke en/of regionale koerswijziging met politieke, maatschappelijke en financiële impact" is volledig.
 6. 6

  Het presidium beschouwt de volgende moties als afgedaan:

  • 117 (Verduurzaming huurwoningen)
  • 425 (Verbreding bestaande fietspaden)
  • 429 (Petear beswiermakkers MFA Twizelerheide)

  Het presidium wil motie 375 (Realisatie woonlocatie begeleid wonen voor jongvolwassenen) nog niet afvoeren. De woonlocatie is nog niet gerealiseerd.

 7. 7

  Het presidium gaat akkoord met:

  • het meningvormend/besluitvormend bespreken van het veiligheidsbeleid in mei of juni 2023 afhankelijk van besluitvorming in de raad van Tytsjerksteradiel
  • het meningvormend/besluitvormend bespreken van de punten Beleidskader Risicomanagement en Nota Verbonden Partijen op 22 juni 2023
  • het jaarlijks overleg met ROOBOL over de voortgang van het ROOBOL-beleid te wijzigen in een tweejaarlijks overleg – eerste overleg is dan in het voorjaar van 2024
  • het voorstel van de controlecommissie om de heer Albert Postma in de informatiecarrousel van 16 maart 2023 een presentatie te laten geven over de impactanalyse
  • het houden van een fractiespecialistenbijeenkomst over het GRP op 20 maart om 16.00 uur – de toelichting in de informatiecarroussel van 16 maart vervalt dan
  • de volgende planning voor behandeling in de raad in verband met het uitstel van de invoering van de Omgevingswet naar 1 januari 2024:
  • 23 mei: Vaststellen omgevingsvisie
  • Nov/dec 2023: Instellen adviescommissie omgevingskwaliteit
  • Nov/dec 2023: Leges Omgevingswet
  • Nov/dec 2023: Actualisatie verordeningen i.h.k.v. de Omgevingswet
  • Nov/dec 2023: Adviesrecht, participatie en delegatie onder de omgevingswet
  • het doorschuiven van het werkbezoek aan Kearn naar volgend jaar
   • een presentatie van de toekomstplannen van de Spitkeet in de informatiecarrousel van 17 mei 2023
   Actie griffie
 8. 8

  Voorbeschouwing raadsvergadering 23 februari 2023

  • Wethouder Lea van der Tuin zal iets zeggen over de bronzen award die de Kruidhof en het IJstijdenmuseum hebben gewonnen.
  • Tjitske Veenstra is afwezig.
  • Wietske Poelman komt iets later, zij wordt vandaag 50 jaar.
  • De bloemen gaan naar de asielzoekers in Gerkesklooster. Thea Kuipers en Dineke Terpstra overleggen met Wietske Poelman over de bezorging.
  • De asielzoekers (gezinnen) uit Gerkesklooster gaan naar Kollum. Een aantal alleenstaande mannen gaat naar Harlingen.
  • Het CDA wil graag op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de gesprekken met VVT en vraagt daarom om toezegging 77 niet af te voeren.
  • Gert Terpstra voert het woord bij de punten 6 en 7.
  • IJde van Kammen merkt op dat de toezegging over het trainingsveld van de hondensportvereniging HSV 't Noorden en VDH Kringgroep Oost Friesland niet op de toezeggingenlijst staat. Dat komt omdat die in het vragenhalfuur is gedaan. Van Kammen vraagt de stand van zaken na bij de wethouder. Actie IJde van Kammen
  • Het presidium verwacht niet veel inhoudelijke discussie bij punt 9 (Bedrijfswoning Oude Dijk 1a Buitenpost). Wethouder Van der Tuin zal daarom de herbenoeming van burgemeester Gebben bijwonen.
  • De raadsleden hebben in de raadsvergadering immuniteit. In het vragenhalfuur is dat niet zo. Het presidium gaat akkoord met het voorstel om het RvO zo aan te passen dat het vragenhalfuur onderdeel uitmaakt van de raadsvergadering. Actie griffier
 9. 9

  De conceptagenda wordt besproken en is akkoord.

 10. 11

  Geen opmerkingen.

 11. 12

  Het jaarverslag 2022 wordt voor kennisgeving aangenomen. In overleg met de afdeling Communicatie geven we publiciteit aan het jaarverslag en het jaarverslag wordt op de LIS geplaatst.

 12. 13

  Geen.

 13. 14

  Dineke Terpstra vraag naar het doel van de raadsapp. Dit naar aanleiding van de verspreiding van een motie via deze app. Het presidium concludeert dat de app bedoeld is voor korte berichten die snel moeten worden gelezen.

 14. 15
  BESLOTEN DEEL
 15. 18

  De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng.