Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 21 september 2023

16:00 - 17:30
Locatie

Dobbe

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Het presidium van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Voorzitter is de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad.
Het presidium wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad.
De vergaderingen van het presidium zijn openbaar en ook de verslagen worden gepubliceerd. De agenda van het presidium bestaat uit een openbaar deel en een besloten deel.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom
  IJde van Kammen, Hink Speulman en Dineke Terpstra zijn afwezig. Sake van der Meer vervangt IJde van Kammen. Jacob Hooghiemstra vervangt Dineke Terpstra.


  Al een hele tijd bestaat de verplichting om gemeenteraadsvergaderingen te ondertitelen. Met ingang van vanavond zijn de raadsvergaderingen ondertiteld. De ondertiteling is niet live maar wordt achteraf toegevoegd. De kwaliteit is nog niet 100%.


  De griffier vraagt de organisatie om bij de begrotingsbehandeling net als bij de Kadernota, de antwoorden op de vragen aan te leveren voordat de begrotingsmarkt plaatsvindt. De bedoeling is om de papieren versie van de begroting op 12 oktober uit te delen. Actie griffier


  Thea Kuipers vraagt of de organisatie op de begrotingsmarkt meer toelichting kan geven op de wijzigingen in de begroting. In de bestaande opzet mist ze de antwoorden op vragen die andere raadsleden stellen.
  De griffier zegt dat het de afspraak is dat de antwoorden op de gestelde vragen (ook de mondeling gestelde vragen tijdens de begrotingsmarkt), voor iedereen beschikbaar komen in een totaaloverzicht. Achtergrondinformatie zal bij de kadernota wat meer spelen dan bij de begroting.
  Tjitske Veenstra merkt op dat ze de laatste markten wat minder effectief vond.
  De voorzitter neemt deze signalen mee. Actie voorzitter
  De griffier vraagt de leden van het presidium om als ze de begroting ontvangen hebben en dingen zien waar ze meer toelichting op willen, dit aan de griffie door te spelen. Actie leden presidium

 2. 2

  Het presidium stelt de agenda ongewijzigd vast.

 3. 3

  Het presidium stelt het verslag vast.

 4. 4

  De punten 2, 3, 5, 6 en 8 zijn afgehandeld en worden van de lijst afgevoerd.

 5. 5

  Het presidium stelt het vergaderschema voor 2024 ongewijzigd vast.
  Het presidium geeft aan dat de opkomst op de laatste politieke donderdag in juli (18 juli) vermoedelijk niet groot zal zijn.

 6. 6

  De griffier licht de voorgestelde wijzigingen van het Reglement van Orde toe.
  De in de notitie vermelde onderwerpen worden besproken.


  Presidium/agendacommissie: het presidium gaat ermee akkoord om twee keer per jaar (eind november na vaststelling begroting en half jaar later in mei) specifiek als agendacommissie te vergaderen. Actie griffie


  Vragenhalfuur: de criteria actueel en belangrijk vervallen. De mogelijkheden om mondelinge vragen te stellen worden daardoor ruimer. Het is straks ook mogelijk ter vergadering vragen te stellen. Na een jaar vindt evaluatie van de werkwijze plaats.


  Stemverklaring: het blijft zoals het nu is. Stemverklaringen moeten wel kort zijn.


  Afhandeling moties: de afhandeling vindt voortaan plaats in de raadsvergadering. Dat geeft ook de mogelijkheid om er vragen over te stellen. Als het college voorstelt om een motie als afgedaan te beschouwen en een raadslid is het er niet mee eens dan kan hij/zij met het indienen van een amendement proberen om de motie op de lijst te laten staan. De raad gaat in principe mee met het amendement.


  De griffier verwerkt deze wijzigingen in het raadsvoorstel en de was/wordt-tabel voor de raadsvergadering van 12 oktober. Actie griffier


  Jeffrey Graansma vraagt of het beslist noodzakelijk is dat geheime stukken ‘berusten bij de griffier’ (artikel 54 RvO). Het presidium vindt van wel. Dat is het advies van de VNG en ook hoe het nu is.


  Thea Kuipers merkt op dat het CDA er niet gelukkig mee is dat een raads- of steunfractielid voorzitter is van de informatiecarrousel omdat hij/zij dan niet actief mee kan doen.
  De meerderheid van het presidium ziet dit probleem niet en is tevreden over hoe de voorzitters de vergaderingen leiden.

 7. 7

  Iedereen is tevreden met de centrale borden en is er niet voor om ook sandwichborden te plaatsen.

 8. 9

  Het presidium gaat akkoord met het organiseren van de volgende bijeenkomsten:
  · VANG-doelstellingen in informatiecarrousel 5 oktober
  · Informatiebijeenkomst Liander, als onderdeel van de informatiecarrousel op 16 november
  · Informatiebijeenkomst bouwen & wonen, 5 oktober na informatiecarrousel


  Het presidium stemt er mee in om het instellen van een Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit eerst meningvormend te behandelen.


  De legesverordening komt 23 november in de raad aan de orde. In de informatiecarrousel van 16 november kunnen er dan vragen over gesteld worden.


  Het presidium gaat akkoord met het organiseren van de volgende werkbezoeken.
  · Fierljepaccommodatie (tijdstip voor 12 oktober)
  · SDF (bij voorkeur voor 16 november en anders later)
  · Bezoek windturbine (tijdstip voor 14 december)
  · Bezoek gebiedsteam (volgend jaar)


  De werkbezoeken worden zoveel mogelijk op donderdag georganiseerd maar als dat niet lukt, wijken we uit naar de dinsdag. Het presidium is van mening dat er wel een goede opkomst moet zijn. Actie griffie(r)


  Het presidium gaat akkoord met het organiseren van korte werkbezoeken door ANNO aan projecten die vanuit de Versnellingsagenda worden gesubsidieerd. Voor Achtkarspelen zijn dat:
  · Businesscase Boomgaard de Wichterij (2D)
  · Spitkeet (3B)
  De griffie prikt in overleg met ANNO een datum. Actie griffie(r)

 9. 10

  - Doethyna Vriesema zit het vragenhalfuur voor omdat de voorzitter portefeuillehouder is
  - Dineke Terpstra, Hink Speulman en Jacob Zwaagstra zijn afwezig
  - De benoemingsvoordracht ROOBOL kan per acclamatie
  - De bloemen gaan naar Jouke Spoelstra
  - Doethyna Vriesema zit ook bij punt 14 (motie opvang statushouders) voor
  - Gert Terpstra voert het woord bij de accountantsdienstverlening
  Naar aanleiding van de opmerking van Jeffrey Graansma dat bij het vragenhalfuur en de motie vreemd dezelfde zaken aan de orde komen antwoordt de voorzitter dat het vragenhalfuur geen deel uitmaakt van de raadsvergadering en om die reden er formeel van ‘dubbeling’ geen sprake kan zijn.

 10. 11.a

  De conceptagenda is akkoord.

 11. 11.b

  De conceptagenda is akkoord.

 12. 13

  Op de vraag van Thea Kuipers naar de rol van de werkgroep samenwerking raden 8KTD concludeert het presidium dat de werkgroep kan worden opgeheven. De griffier bespreekt dit met de griffier van Tytsjerksteradiel. Actie griffier

 13. 14
  Ingekomen stukken
 14. 14.a

  Het presidium neemt kennis van de Kamerbrief over versterking decentrale volksvertegenwoordigingen en besturen.

 15. 15

  Het presidium maakt hier geen gebruik van.

 16. 16
  BESLOTEN DEEL
 17. 19

  De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng.