Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 20 april 2023

16:00 - 17:30
Locatie

Dobbe

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Het presidium van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Voorzitter is de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad.
Het presidium wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad.
De vergaderingen van het presidium zijn openbaar en ook de verslagen worden gepubliceerd. De agenda van het presidium bestaat uit een openbaar deel en een besloten deel.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
  Albert van Dijk, Jeffrey Graansma en Thea Kuipers zijn afwezig. Doethyna Vriesema vervangt Thea Kuipers.

  De jarige Tjitske Veenstra wordt toegezongen.

 2. 2

  Het presidium stelt de agenda ongewijzigd vast.

 3. 3

 4. 4

  De punten 5 en 6 zijn afgehandeld en worden van de lijst afgevoerd.

 5. 5

  De griffier licht toe dat hij de verordening heeft geactualiseerd volgens het model VNG. De belangrijkste punten zijn:

  • De lijstjes komen te vervallen (er waren twee in omloop), alleen de tekst van de verordening is van toepassing.
  • De fracties zijn vrij in de besteding van hun fractiebudget mits het ten goede komt aan de fractie en niet aan de partij en het niet in strijd met de wet is.
  • Het fractiebudget mag ook niet gebruikt worden voor verhoging van de vergoeding die de raadsleden al krijgen.

  Het presidium stemt in met de aangepaste verordening en gaat akkoord met indexering. Om achterstallige indexering enigszins goed te maken wordt het basisbedrag € 1.250 euro en € 200 per raadslid. De verordening komt op 25 mei besluitvormend in de raadsvergadering aan de orde. Actie griffier

  De meerderheid van het presidium wil het besluit dat een afgescheiden raadslid geen recht heeft op een fractievergoeding en geen lid is van het presidium handhaven.

  Afgesproken wordt dat, als het RVO weer aangepast wordt, ook te beschrijven wat een fractie precies inhoudt (artikel 8 lid 1). Actie griffier

 6. 6

  Het presidium beschouwt de volgende motie als afgedaan:
  IDnr. 423: Voorbereiden op ongewijzigde herijking gemeentefonds.

  Er zijn nog een paar moties die als afgehandeld kunnen worden beschouwd maar omdat de update gisteravond pas binnenkwam, komen deze de volgende keer aan de orde.
  IJde van Kammen merkt op dat motie 436 niet aangenomen is. Ook mist hij moties op de lijst. IJde zal de nummers doorgeven aan de griffie. Actie IJde van Kammen

 7. 7

  Op de vraag van Dineke Terpstra naar de reden van het uitstel van het museumbeleid en erfgoednota/monumentenbeleid antwoordt de voorzitter dat dit aan het gebrek aan ambtelijke capaciteit ligt. Er komt nog een juridische toets en dan komt het museumbeleid in juni op de raadsagenda en het monumentenbeleid in september

  De agenda van 22 juni zit erg vol, terwijl ook het voorstel over de samenwerking meningvormend op de agenda staat. Het presidium besluit daarom ’s middags van 16.00-18.00 uur de reguliere onderwerpen te behandelen en ’s avonds om 19.30 uur de samenwerking te bespreken. Een eventuele escape is 6 juli. De griffier overlegt met het college welke onderwerpen wel/geen uitstel kunnen verdragen. Actie griffier Het vaststellen van de omgevingsvisie kan zeker uitgesteld worden tot na de zomervakantie.

 8. 8

  • De bloemen gaan naar de moeder van kinderburgemeester Lisanne Hiemstra.
  • Er komt nog een amendement van het CDA over de FUMO.
 9. 9

  Het presidium gaat akkoord met de conceptagenda.

 10. 9.a

  Het presidium besluit om de raad voor te stellen om wethouder mevrouw L. van der Tuin-Kuipers op grond van artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van één jaar, tot 9 juni 2024. De raad besluit hier op 25 mei over.

 11. 11

  Geen opmerkingen.

 12. 11.a

  Omdat er op 13 april een motie is aangenomen waarin staat dat inwoners in eerste instantie alleen geïnformeerd worden en pas geraadpleegd worden als er een voorgenomen besluit tot fusie is, besluit het presidium niet in te gaan op het verzoek van Plaatselijk Belang Harkema. De griffier stuurt uit naam van het presidium een brief. Op verzoek van Tjitske Veenstra wordt in de brief vermeld dat CU, PvdA en GL niet ingestemd hebben met de motie. Actie griffier

 13. 12

  a. De Inventarisatie zienswijzen Friese raden richting wijziging WGR gemeenschappelijke regeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

 14. 13

  • De voorzitter is volgende week op vakantie, wethouder Spoelstra vervangt hem.
  • Het presidium gaat akkoord met een nieuw staatsieportret in de raadzaal. Op de foto moet ook koningin Maxima staan. De griffie pakt dit op. Actie griffie
  • De griffier dankt de fracties, mede namens stagiaire Justine van der Wal, voor de input op haar onderzoek.
  • De fracties geven nog aan de griffier door welke punten uit zijn evaluatie van het vergadermodel zij 17 mei aan de orde willen hebben. Actie fracties
  • De voorzitter meldt dat de eigenaar van het pand Voorstraat 39 en zijn adviseur een procedure hebben gestart tegen het besluit van de gemeenteraad om het parkeerterrein niet aan de openbaarheid te onttrekken. De zitting is vanmiddag. De voorzitter heeft de mensen die over dit onderwerp ingesproken hebben hierover geïnformeerd.
 15. 14
  BESLOTEN DEEL
 16. 15

  Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

 17. 16

  De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng.