Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 22 juni 2023

14:30 - 16:00
Locatie

Dobbe

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Het presidium van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Voorzitter is de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad.
Het presidium wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad.
De vergaderingen van het presidium zijn openbaar en ook de verslagen worden gepubliceerd. De agenda van het presidium bestaat uit een openbaar deel en een besloten deel.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een speciaal welkom is er voor Justine van der Wal die haar onderzoek gaat presenteren en op de publieke tribune Marcel de Jong.
  Albert van Dijk, Jeffrey Graansma en Tjitske Veenstra Kuipers zijn afwezig.


  Het nieuwe staatsieportret hangt inmiddels in de raadzaal.


  De voorzitter heeft zijn ongenoegen geuit richting het OM omdat hij de stand van zaken over de partij vuurwerk op de Koarstmoas in Surhuisterveen in de krant moest lezen.

 2. 2

  We beginnen met punt 5, verder stelt het presidium de agenda ongewijzigd vast.

 3. 3

  Het presidium stelt het verslag vast.

 4. 4

  De punten 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 en 12 zijn afgehandeld en worden van de lijst afgevoerd.

 5. 5

  Justine van der Wal presenteert haar onderzoek naar het doel en de status van de fractiespecialistenbijeenkomsten.


  Het presidium complimenteert Justine met haar presentatie.


  Het presidium gaat akkoord met de aanbeveling van Justine: Duidelijke scheidslijn tussen fractiespecialistenbijeenkomst en informatiecarrousel. Bij een fractiespecialistenbijeenkomst moet het gaan om:
  • Informatie die het college met de raad wil delen als onderdeel van de actieve informatieplicht van het college
  • Een onderwerp dat (later) niet ter besluitvorming naar de raad gaat. Is dat wel het geval, dan komt het onderwerp in beginsel op de agenda van de informatiecarrousel


  De wethouder zit de fractiespecialistenbijeenkomst voor en een ambtenaar van de organisatie maakt een verslag of de aanwezigen maken zelf notities.


  De griffier zorgt voor aanpassing van het Reglement van Orde. Actie griffier

 6. 6

  Het presidium gaat akkoord met het behandelschema.
  De raadsleden ontvangen de Kadernota vanavond op papier. Vragen kunnen t/m zondag 2 juli ingediend worden. De griffier meldt dat de organisatie er niet in slaagt om antwoorden van tevoren toe te sturen om twee redenen:
  1. Vanwege de meicirculaire hebben de wethouders pas vanmorgen akkoord gegeven.
  2. De organisatie wil de beantwoording graag op dezelfde manier doen als vorig jaar. Drie dagen tijd voor de beantwoording is al kort.


  IJde van Kammen merkt op dat Tytsjerksteradiel de antwoorden vorig jaar wel van tevoren had. Het gaat hem erom dat je aan de hand van de antwoorden vervolgvragen kunt stellen. Hij is het er dan ook beslist niet mee eens dat de antwoorden niet van tevoren beschikbaar zijn, terwijl daar al meerdere malen op aangedrongen is.
  Thea Kuipers doet de suggestie om over posten waar grote veranderingen zijn een presentatie te houden om te voorkomen dat raadsleden maar wat ‘ronddwalen’. Hink Speulman ziet daar ook wel wat in.
  Toos van der Vaart vindt het ook wel mooi om eens persoonlijk met ambtenaren te praten.
  Hink Speulman vond de kadernotamarkt vorig jaar voor het eerst nuttig. Hij zou na afloop nog antwoorden op papier krijgen maar heeft die nooit ontvangen.


  Het presidium dringt er nogmaals op aan dat, om goed beslagen ten ijs te komen, de antwoorden van tevoren beschikbaar moeten zijn. De voorzitter zegt toe dit met de portefeuillehouder te bespreken. Actie voorzitter

 7. 7

  De midsimmermoeting is als positief en gezellig ervaren. De sfeer was goed. Het tijdstip is geschikter. De raadsleden zijn gebruikt als ‘uithangbord’ en alle nieuwe inwoners hebben een uitnodiging ontvangen. Sommigen hadden de uitnodiging toch niet gelezen en er was iemand die dacht dat het alleen voor nieuwe inwoners was.
  Big band de Wâldsang heeft helaas twee dagen van tevoren afgezegd. Volgend jaar misschien?

 8. 8

  Er zijn op dit moment geen moties die afgedaan kunnen worden.

 9. 9

  Het presidium besluit op dezelfde manier deel te nemen aan de campagne Orange the World als vorig jaar (verlichting raadzaal). Actie voorzitter


  De voorzitter komt nog terug op de voorgestelde datum voor de raadsexcursie (29 september 2023). Actie voorzitter

 10. 10

  • De bloemen gaan naar de Wâldsang voor hun bijdrage aan de Midsimmermoeting. Zij vielen op het laatste moment in.
  • Het streven is om uiterlijk half 7 klaar te zijn met alle punten m.u.v. de samenwerking. Als het erop lijkt dat we uit de tijd lopen, dan schorsen we om te bekijken welke punten over de zomer heengetild kunnen worden.
  • Bij de begrotingswijzigingen, jaarstukken, beleidskader risicomanagement en nota verbonden partijen krijgt Gert Terpstra, als voorzitter van de controlecommissie, als eerste het woord.
  • De stemming over de benoeming van de leden van de adviescommissie kan bij acclamatie.
  • Rienk Schootstra, de indiener van de twee moties vreemd, kan pas om 17.00 uur aanwezig zijn.
  • Toos van der Vaart en Wopke Veenstra willen het woord voeren bij punt 13 (Conceptprogramma Frysk Programma Landelijk Gebied). De voorzitter licht toe dat het college dit punt liever in de raad wil behandelen in plaats van in de informatiecarrousel omdat het politieke vragen zou kunnen opleveren.
  • Doethyna Vriesema is voorzitter bij punt 14 (Toekomstperspectief samenwerking werkmaatschappij 8KTD) omdat Oebele Brouwer portefeuillehouder is.
  • Over de samenwerking zijn twee moties aangekondigd. De motie van PvdA/GL komt als eerste in stemming omdat die het meest verstrekkend is.
  • We wachten niet tot de moties van Tytsjerksteradiel in stemming komen. We hebben onze eigen bijeenkomst.
 11. 11

  De conceptagenda is akkoord.

 12. 12

  De voorzitter merkt op dat tijdens de raadsvergadering van 25 mei een motie werd aangepast die vervolgens werd toegelicht door iemand die hem niet mee in diende. Het presidium is het er mee eens dat dit niet zo had gemoeten. We spreken af dat de indiener van de motie voortaan altijd zelf de toelichting op een eventuele aanpassing doet.

 13. 13

  Geen opmerkingen.

 14. 14

  Geen.

 15. 15

  Toos van der Vaart merkt op dat er vaak afwezigen zijn bij zowel het presidium als de raadsvergadering. Zij ontnemen zichzelf de kans om mee te praten.
  De voorzitter licht toe dat de afwezigen van vandaag een goede reden hebben maar dat het wel een serieus signaal is.

 16. 16
  BESLOTEN DEEL
 17. 19

  De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng.