Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 14 december 2023

15:00 - 16:00
Locatie

Dobbe

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Het presidium van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Voorzitter is de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad.
Het presidium wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad.
De vergaderingen van het presidium zijn openbaar en ook de verslagen worden gepubliceerd. De agenda van het presidium bestaat uit een openbaar deel en een besloten deel.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, speciaal het publiek.


  Griffier Geert Andringa is afwezig. Adjunct-griffier Renny de Vries vervangt hem. 
  Thea Kuipers is verhinderd. Doethyna Vriesema vervangt haar.

 2. 2

  Het presidium stelt de agenda ongewijzigd vast.

 3. 3.a

 4. 3.b

  Het presidium stelt het verslag vast.

 5. 4

  De punten 3, 7, 10 en 11 zijn afgehandeld en worden van de lijst afgevoerd.

 6. 5

  Albert van Dijk licht, naar aanleiding van de gang van zaken bij de behandeling van de motie vreemd op 21 september, de werkwijze van de behandeling van moties vreemd zoals die door de provincie gehanteerd wordt toe. Deze is ook verwoord in de bijlage.
  Het presidium is het er mee eens om in Achtkarspelen ook deze werkwijze te hanteren al gebeurt dat in de praktijk ook meestal al. Het RvO hoeft hiervoor niet aangepast te worden.

 7. 6

  Het presidium stemt in met:

  • de nieuwe datum voor de raadsexcursie 2024 (11 oktober).
  • het organiseren van een bijeenkomst over veiligheid (ondermijning en de aanpak daarvan) op 25 april om 19.30 uur.
 8. 7

  - De bloemen gaan naar Rick Weggen.
  - Punt 2 (Mededelingen): er zijn mededelingen van de wethouders Vegelin en Brinkman.
  - Punt 7a (Benoemingsvoordracht Raad van Toezicht ROOBOL): bij acclamatie
  - Gert Terpstra voert het woord bij de punten:
     - Punt 8 (Instellen Rekenkamer Achtkarspelen en vaststellen verordening op de rekenkamer Achtkarspelen 2024): dit punt wordt voor 18.00 uur behandeld
     - Punt 10 (Begrotingswijzigingen december 2023)
     - Punt 11 (Vaststellen financiële verordening, controleverordening en verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2023)
     - Punt 12 (Normenkader 2024 en Jaarplan VIC 2024)
  - Punt 9 (Belastingverordeningen en tarieven 2024): het CDA heeft 3 woordvoerders en aantal amendementen en een motie
  - Punt 13 (Ontwerpwijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân 2024): Oebele Brouwer blijft technisch voorzitter
  - Punt 14 (Vaststelling Algemene plaatselijke verordening 2024): de Jongerenraad krijgt een compliment voor hun advies, Sake van der Meer heeft mogelijk een kleine bijdrage, Doethyna Vriesema is voorzitter
  - Punt 15 (Onttrekkingsverzoek Gedempte Vaart 80 Surhuisterveen): Wopke Veenstra heeft een bijdrage
  - Punt 16 (Begroting Herbranda Buitenpost): Doethyna Vriesema is voorzitter
  - Punt 17 (Statutenwijziging ROOBOL): dit is een formaliteit
  - Punt 18 (Verklaring van geen bedenkingen Mellereed te Harkema): er is onrust onder de omwonenden en zij willen dat het onderwerp van de agenda gehaald wordt. Mevrouw Borger zal inspreken. Omdat zij vanavond niet kan, wordt besloten om het punt na punt 7.a te behandelen.

 9. 8

  IJde van Kammen merkt op dat het wel vervelend is dat Wide Pet fase II voor de derde keer van de agenda wordt gehaald. Het veroorzaakt veel onrust in het dorp.
  De conceptagenda wordt vastgesteld.

 10. 9

  De vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op de locatie Schuilenga Hout e.o. te Surhuisterveen is mooi in de pers gekomen.

 11. 10

  Er zijn geen ingekomen stukken.

 12. 11

  Het presidium maakt hier geen gebruik van.

 13. 12
  BESLOTEN DEEL