Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 12 oktober 2023

16:00 - 17:30
Locatie

Dobbe

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Het presidium van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Voorzitter is de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad.
Het presidium wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad.
De vergaderingen van het presidium zijn openbaar en ook de verslagen worden gepubliceerd. De agenda van het presidium bestaat uit een openbaar deel en een besloten deel.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
  Toos van der Vaart is i.v.m. familieomstandigheden afwezig. Klaas Sietse van der Wal vervangt haar.

 2. 2

  Het presidium stelt de agenda ongewijzigd vast.

 3. 3

 4. 4

  De punten 4, 5 en 7 zijn afgehandeld en worden van de lijst afgevoerd.  @punt 4: het presidium is van mening dat het tijdsbestek tussen uitbrengen van de begroting en het inleveren van de vragen veel te krap is.
  De griffier antwoordt dat deze constatering terecht is maar hij ziet ook niet hoe het anders kan. Hij adviseert om de vragen die er zijn maar in te dienen en de rest tijdens de begrotingsmarkt te stellen. De raadsleden krijgen sowieso alle antwoorden op papier.
  De voorzitter geeft aan de portefeuillehouder mee dat alles op alles gezet moet worden om de antwoorden beschikbaar te stellen voor de raad. Actie voorzitter.

 5. 5

  Het presidium stemt in met het organiseren van een cursus Politiek Actief.

 6. 6

  Het presidium neemt kennis van het agenderen van de VANG-doelstellingen in de informatiecarrousel van 16 november.
  Het presidium stemt in met het organiseren van de bijeenkomsten Woonzorgwelzijnsvisie (informatieavond op 7 december en avondvullende bijeenkomst op 1 februari).

 7. 7

  - Vragenhalfuur: Doethyna Vriesema voorzitter bij de vraag over de Wike fan stêden en regio’s.
  - Openingswoord:

  • de heer Bouwens spreekt in bij punt 10 (Verzoek tot onttrekking aan de openbaarheid parkeerterrein Voorstraat 39 Buitenpost)
  • de bloemen gaan naar verslaggever Mats Gies (hij is verslaggever van RTV NOF en krijgt een aanstelling bij Omrop Fryslân)
   - Vaststellen agenda: de voorzitter zal de raad voorstellen om punt 7 aan het begin van de vergadering te behandelen omdat de tribune waarschijnlijk vol zit met (jonge) fierljeppers.
   - De motielijst wordt vanaf vandaag voor het eerst in de raad behandeld.
   - Punt 7 (Begrotingswijzigingen): Gert Terpstra voert als eerste het woord.
   - Punt 9 (Concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2024-2027): Het presidium stemt er mee in dat portefeuillehouder Brouwer voorzitter blijft.
   - Punt 14 (Participatieverordening 2023 gemeente Achtkarspelen): er worden twee amendementen ingediend.
   - Punt 15 (Zienswijze begrotingswijziging FUMO 2024): er wordt één amendement ingediend.
   - Punt 17 (Brief college aan raad d.d. 27 september 2023 over voorbereiding plan van aanpak ontvlechting): er wordt een amendement ingediend. Omdat de brief zowel met ontvlechting als opbouw te maken heeft, heeft het college besloten dat wethouder Brinkman en voorzitter Brouwer portefeuillehouder zijn. Wethouder Brinkman voert vanavond het woord. Doethyna Vriesema is voorzitter.
   - Punt 18 (Motie vreemd aan de orde van de dag CU - Versnelling woningbouw): Klaas Sietse van der Wal voert het woord.
   - Tjitske Veenstra komt misschien nog met een motie over de Eettuin als de vragen in het vragenhalfuur niet goed beantwoord worden.
 8. 8

  De griffier meldt dat de Regiovisie wonen verschuift naar december. Het werkbezoek aan SDF kan daarom ook naar december verschuiven. Actie griffie(r)

 9. 9

  Het presidium blikt op verzoek van Jeffrey Graansma uitgebreid terug op de raad van 21 september 2023 en in het bijzonder op de behandeling van het punt Herbranda.


  Graansma is van mening dat hem in die vergadering de mond is gesnoerd. Graansma typeert de gang van zaken als ‘fratsen’ en als ‘een conflict’.
  Korte samenvatting van de reacties van leden van het presidium:
  · De beraadslaging over Herbranda leverde na herhaalde beantwoording door de portefeuillehouder geen nieuwe inzichten meer op (Van Kammen)
  · Graansma richtte zich in zijn betoog niet functioneel tot het college maar persoonlijk (grensoverschrijdend) tot de portefeuillehouder (Veenstra).
  Graansma kan zich niet vinden in de toelichting en verlaat de vergadering.
  Korte samenvatting reacties na het vertrek van Graansma:
  · In het debat over de bekende onderwerpen, gaat het steevast over de landelijke thema’s (Kuipers)
  · Als de voorzitter vond dat het te persoonlijk werd, had de voorzitter zelf ook kunnen ingrijpen (Van Dijk)
  · Het is voor de structuur van het debat duidelijker als we strikter vasthouden aan ‘vergaderen-in-twee-termijnen’ (griffier)
  · Met de wijsheid achteraf was het beter dat de raad over het ordevoorstel had gestemd (griffier)
  · Bij de provincie zijn er bij moties vreemd geen interrupties toegestaan. Misschien dat die werkwijze ook voor de raad van 8K toegevoegde waarde heeft (Van Dijk)
  · De wijze van beraadslagen en debatteren is onderdeel van de gedragscode van de raad, reden om misschien toch nog eens een training debatteren te plannen (griffier)


  Het werkbezoek aan de Ljeppersklub was zeer geslaagd.


  De bijeenkomst Bouwen & Wonen was heel nuttig en zeker voor herhaling vatbaar.


  De raadsexcursie was geslaagd en we hebben het geweldig getroffen met het weer.

 10. 10

  Het punt wordt vanaf de volgende vergadering ‘Samenwerking en ontvlechting Tytsjerksteradiel’.

 11. 11

  Er zijn geen ingekomen stukken.

 12. 12

  Het presidium maakt hier geen gebruik van.

 13. 13
  BESLOTEN DEEL
 14. 16

  De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng.