Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 23 november 2023

15:00 - 16:00
Locatie

Dobbe

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Het presidium van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Voorzitter is de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad.
Het presidium wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad.
De vergaderingen van het presidium zijn openbaar en ook de verslagen worden gepubliceerd. De agenda van het presidium bestaat uit een openbaar deel en een besloten deel.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
  Dineke Terpstra is verhinderd. Jacob Hooghiemstra vervangt haar.
  Albert van Dijk is afwezig.  De voorzitter blikt terug op een bijzondere verkiezingsdag. Het probleem met de drukfout was snel opgelost. ‘Onze mensen’ hebben veel werk verzet.

 2. 2

  Het presidium stelt de agenda ongewijzigd vast.

 3. 3

 4. 4

  Punt 6 is afgehandeld en wordt van de lijst afgevoerd.

 5. 5

  Het presidium onderschrijft het belang van het organiseren van een thema-avond integriteit met als leidraad de door de raad vastgestelde gedragscode. Om dat op korte termijn te organiseren ziet men niet zitten gezien alle drukte in de agenda. Afgesproken wordt om te bekijken of er in het tweede kwartaal van 2024 mogelijkheden zijn. Zo niet, dan wordt het na de zomer. Actie griffie

 6. 6

  In verband met de afwezigheid van Albert van Dijk schuiven we het punt door naar de volgende vergadering. Actie griffie

 7. 7

  Het presidium stemt in met:
  - het verschuiven van de evaluatie van de Kultuernota naar oktober 2024
  - het organiseren van de raadsexcursie op 20 september 2024
  - een werkbezoek aan de Kruidhof. Hink Speulman merkt op dat er meer samenwerking tussen de Kruidhof en MOA komt. Als daar invulling aan wordt gegeven, stelt hij voor ook de heer Postma van MOA uit te nodigen Actie griffie


  Het presidium neemt kennis van:
  - het verschuiven van het punt ‘Vereenvoudiging structuur zwembad De Kûpe’ naar 2024
  - het verschuiven van het punt ‘Regiovisie beschermd wonen’ naar januari 2024
  - de datum van het bezoek van de CdK op 10 april. De voorzitter informeert wanneer de CdK verwacht dat de fractievoorzitters aansluiten. Actie voorzitter


  De griffier meldt dat de vergadering van de werkgroep Sociaal Domein helemaal in het teken staat van de jeugd.


  IJde van Kammen merkt op dat hij in het besloten deel van de vergadering van de agendacommissie terug wil komen op de data 21 december en 16 januari. Hink Speulman vraagt om het in gesprek gaan met inwoners wel vorm te geven. Dit kan ook in het besloten deel besproken worden.

 8. 8

  Voorbeschouwing raadsvergadering 23 november 2023

  • Dineke Terpstra en Doethyna Vriesema zijn verhinderd.
  • De bloemen gaan naar de beheerster van het dorpshuis van Gerkesklooster.
  • Wethouder Brinkman heeft een mededeling over de motie van de raad over Jobinder.
  • Het CDA wil de legesverordening graag doorschuiven naar de volgende vergadering. Het presidium gaat hiermee akkoord. Het is dan wel zo dat het hele punt ‘Belastingverordeningen en tarieven 2024’ doorschuift. Rienk Schootstra voert hierover vanavond het woord. Actie griffie
  • Het mandaatbesluit is een hamerstuk.
  • Sake van der Meer voert het woord bij punt 10 (Veligheidsbeleid). Oebele Brouwer blijft in principe voorzitter. Als er veel debat is, neemt Tjitske Veenstra het voorzitterschap over.
  • Thea Kuipers heeft een kleine bijdrage en een vraag aan de wethouder bij punt 11 (Verordening Uitvoering en Handhaving Achtkarspelen 2023).
  • Er is een aantal bijdragen en een advies van de jongerenraad bij punt 13 (Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht locatie Schuilenga Hout e.o. te Surhuisterveen). 
  • Wopke Veenstra heeft een bijdrage bij punt 14 (Ontwerpbestemmingsplan ‘Surhuisterveen – Molenweg 12’).
  • Sake van der Meer heeft een bijdrage bij punt 15 (Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Achtkarspelen).
 9. 9

  Gezien de omvang van de agenda beginnen we op 14 december om 16.00 uur. Van 18.00-19.00 uur is Gast van de raad. Het presidium begint om 15.00 uur. Actie griffie

 10. 10

  Begrotingsvergadering 2 november: Thea Kuipers merkt op dat er een aantal moties bij zaten die wel in een andere vergadering aan de orde gesteld had kunnen worden. De griffier licht toe dat er bij de begrotingsbehandeling feitelijk geen moties vreemd kunnen zijn want met de begroting staan niet alleen het geld maar ook de inhoud van beleid in de programma’s op de agenda. Fracties hebben wel een eigen verantwoordelijkheid, merkt Van Kammen op.
  De voorzitter voegt eraan toe dat hij geen moties tegen kan houden. Als hij denkt dat een motie niet past bij de begrotingsraad, kan hij natuurlijk wel contact opnemen met de indiener.

 11. 11

  Er zijn geen ingekomen stukken.

 12. 12

  Het presidium maakt hier geen gebruik van.

 13. 13
  BESLOTEN DEEL
 14. 17

  De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng.