Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 25 januari 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:00:03 - 00:04:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
 2. 2

  Afmeldingen
  Mevrouw Kuipers-Jorna (CDA) is afwezig.

  00:02:30 - 00:04:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
 3. 3

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de agenda definitief vast.

  Besluit

  De raad besluit de agenda ongewijzigd vast te stellen.

  00:03:58 - 00:04:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
 4. 4

  Over dit agendapunt
  Raadsleden kunnen vragen stellen aan het college over zaken die de gemeente aangaan. Het raadslid dat tijdens het vragenhalfuur vragen wil stellen, geeft de vragen zo mogelijk voor 12.00 uur van de dag voorafgaand aan de dag van de raadsvergadering door. De betreffende portefeuillehouder geeft direct na het stellen van de vraag in de raadsvergadering mondeling antwoord. Als een vraag later binnenkomt, of tijdens het vragenhalfuur, geeft het college zo mogelijk ook direct mondeling antwoord. Als beantwoording niet direct mogelijk is, geeft het college in ieder geval binnen twee werkdagen schriftelijk antwoord aan de vragensteller.

  • Fragen FNP oer PFAS yn omtoffelaaien (vooraf ingediend)
   De heer W.B. Veenstra (FNP) stelt de vragen over PFAS in scharreleieren. Wethouder Vegelin geeft aan dat het college de vragen graag goed en volledig beantwoordt en daarom komt het college hier schriftelijk op terug. Het college doet zijn best hier binnen 14 dagen op terug te komen.
  • Vragen PVV en FVD over de spreidingswet (vooraf ingediend)
   De heer J.W.F. Graansma (PVV) stelt de vragen over de spreidingswet. Portefeuillehouder Brouwer beantwoordt de vragen.
  • Vragen over de schade rond de jaarwisseling (tijdens de vergadering ingediend)
   De heer J. Hooghiemstra (GBA) stelt vragen over de schade rond de jaarwisseling. Portefeuillehouder Brouwer beantwoordt de vragen.
  • Vragen over persbericht over rijden onder invloed (tijdens de vergadering ingediend)
   De heer J. Hooghiemstra (GBA) stelt vragen over een persbericht dat gisteren is verstuurd over rijden onder invloed. Portefeuillehouder Brouwer beantwoordt de vragen.

  Toezeggingen

  Titel
  Vragen over PFAS yn omtoffelaaien schriftelijk beantwoorden
  00:04:01 - 00:04:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:04:33 - 00:06:27 - Wopke Veenstra
  00:06:28 - 00:06:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:06:47 - 00:07:20 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:07:26 - 00:07:36 - Wopke Veenstra
  00:07:36 - 00:08:11 - Sierd Vegelin, wethâlder
  00:08:13 - 00:08:22 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:08:30 - 00:08:45 - Plakferfangend foarsitter
  00:08:47 - 00:10:58 - Jeffrey Graansma
  00:10:58 - 00:11:03 - Plakferfangend foarsitter
  00:11:10 - 00:16:44 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  00:16:44 - 00:16:57 - Plakferfangend foarsitter
  00:16:57 - 00:20:36 - Jeffrey Graansma
  00:20:38 - 00:20:46 - Plakferfangend foarsitter
  00:20:46 - 00:22:48 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  00:22:49 - 00:23:05 - Plakferfangend foarsitter
  00:23:05 - 00:23:10 - Jeffrey Graansma
  00:23:10 - 00:23:15 - Plakferfangend foarsitter
  00:23:15 - 00:24:20 - Jeffrey Graansma
  00:24:20 - 00:24:27 - Plakferfangend foarsitter
  00:24:27 - 00:24:36 - Jeffrey Graansma
  00:24:37 - 00:24:38 - Plakferfangend foarsitter
  00:24:49 - 00:25:10 - Plakferfangend foarsitter
  00:25:11 - 00:26:51 - Jacob Hooghiemstra
  00:26:52 - 00:26:59 - Plakferfangend foarsitter
  00:26:59 - 00:29:02 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  00:29:03 - 00:29:26 - Plakferfangend foarsitter
  00:29:26 - 00:30:06 - Jacob Hooghiemstra
  00:30:06 - 00:30:08 - Plakferfangend foarsitter
  00:30:08 - 00:30:12 - Jacob Hooghiemstra
  00:30:12 - 00:30:20 - Plakferfangend foarsitter
  00:30:20 - 00:31:48 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  00:31:49 - 00:31:55 - Plakferfangend foarsitter
  00:32:08 - 00:32:25 - Oebele Brouwer, foarsitter
 5. 5

  Over dit agendapunt
  Alle toezeggingen gedaan tijdens informatiecarrousels en raadsvergaderingen staan op de toezeggingenlijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de toezegging, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de toezegging als afgedaan te beschouwen.

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De toezeggingen met ID-nrs. 85 en 86 als afgedaan te beschouwen, de vragen van de heren Storm zijn schriftelijk beantwoord door het college en hierin is ook een toelichting gegeven op de procedures voor zowel de overdracht van de weg als het bestemmingsplan.
  00:32:21 - 00:32:25 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:32:28 - 00:32:29 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:32:37 - 00:33:49 - IJde van Kammen
  00:33:49 - 00:34:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:34:23 - 00:34:45 - IJde van Kammen
  00:34:46 - 00:35:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
 6. 6

  Over dit agendapunt
  Alle aangenomen moties staan op de motielijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de motie, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de motie als afgedaan te beschouwen.

  Besluit

  De raad besluit geen moties als afgedaan te beschouwen.

  00:35:01 - 00:35:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
 7. 7

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast.

  Besluit

  De raad besluit de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 december 2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:35:16 - 00:35:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
 8. 8

  Over het raadsvoorstel
  Het contract met onze huidige accountant Flynth Audit BV loopt na de controle van het boekjaar 2023 af. Dat betekent dat de laatste dienstverlening in de periode tot en met juli 2024 zal plaatsvinden. Dit betreft de controle van de jaarrekening 2023. Er moet een nieuw contract worden gesloten. In de raadsvergaderíng van 21 september 2023 heeft de raad het aanbestedingsdocument accountantscontrole voor de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en de gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD voor 2024 en volgend vastgesteld en opdracht gegeven de aanbestedingsprocedure te starten. Op basis van het aanbestedingsdocument heeft het beoordelingsteam op 27 november 2023 de inschrijvingen beoordeeld en een advies voor gunning opgesteld.
  De controlecommissie stelt de raad voor de opdracht voor de accountantscontrole vanaf het boekjaar 2024, de jaarrekening 2024, te gunnen aan Flynth Audit BV en de begroting 2024 en verder aan te passen met € 9.245,-.


  Behandeling raadsvergadering 25 januari 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van de controlecommissie gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De opdracht voor de accountantscontrole vanaf het boekjaar 2024, de jaarrekening 2024, te gunnen aan Flynth Audit BV.
  2. De begroting 2024 en verder aan te passen met € 9.245,- op basis van het door Flynth Audit BV in de offerte genoemde bedrag voor de accountantscontrole en dit bedrag ten laste van het begrotingssaldo te brengen.
  00:35:38 - 00:35:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:35:52 - 00:36:56 - Gert Terpstra
  00:36:56 - 00:37:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:37:03 - 00:37:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:37:10 - 00:37:52 - IJde van Kammen
  00:37:52 - 00:48:17 - Oebele Brouwer, foarsitter
 9. 9

  Over het raadsvoorstel
  Vanaf 2019 kan elke fractie twee steunfractieleden voordragen als deelnemer aan de informatiecarrousel en andere raadsactiviteiten. De gemeenteraad benoemt de steunfractieleden. Steunfractielid mevrouw S. Land-Dotinga stopt waardoor de FNP-fractie een vacature heeft.
  Het presidium stelt de raad voor de heer P. Kloosterman (FNP) te benoemen tot steunfractielid.


  Behandeling raadsvergadering 25 januari 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het presidium gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit te benoemen tot steunfractielid: de heer P. Kloosterman (FNP).

  00:38:24 - 00:48:17 - Oebele Brouwer, foarsitter
 10. 10

  Over het raadsvoorstel
  Veiligheidsregio Fryslân is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren.
  In de Kaderbrief 2025-2028 geeft Veiligheidsregio Fryslân aan welke ontwikkelingen financieel van invloed zijn de komende jaren en iedere deelnemende gemeenteraad kan hier een zienswijze (reactie) op geven.
  Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2025-2028, eerste begrotingswijziging 2024 en de financiële verordening van Veiligheidsregio Fryslân en de toename van de bijdrage van € 203.000 aan Veiligheidsregio Fryslân te verwerken in de begroting 2024 en ten laste te brengen van de post loon- en prijsontwikkeling.


  Behandeling raadsvergadering 25 januari 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend, het besluit is aangepast door middel van een amendement (zie 10.1) en de raad heeft voor het geamendeerde voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  Gelet op het aangenomen amendement, besluit de raad:

  1. Ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2024 de volgende zienswijze in te dienen: Uit de aangeleverde stukken van omliggende gemeenten blijkt dat de VRF de geschatte cao verhoging vanaf 1 mei 2024 over de gehele loonsom over 2024 heeft berekend en niet over de loonsom vanaf 1 mei 2024. We verzoeken de VRF dan ook de begroting over 2024 en verder aan te passen en dit in de volgende begrotingswijziging over 2024 mee te nemen.
  2. De toename van de bijdrage van € 203.000 aan Veiligheidsregio Fryslân te verwerken in de begroting 2024 en ten laste te brengen van de post loon- en prijsontwikkeling.

  Amendementen

  Titel
  Indienen zienswijze (aangenomen)
  00:47:56 - 00:48:17 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:48:34 - 00:48:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:48:39 - 00:49:08 - Plakferfangend foarsitter
  00:49:17 - 00:55:19 - Gert Terpstra
  00:55:19 - 00:55:26 - Plakferfangend foarsitter
  00:55:29 - 00:55:29 - Klaas Sietse van der Wal
  00:55:31 - 00:56:24 - Klaas Sietse van der Wal
  00:56:25 - 00:56:27 - Plakferfangend foarsitter
  00:56:28 - 00:57:06 - Gert Terpstra
  00:57:06 - 00:57:07 - Klaas Sietse van der Wal
  00:57:07 - 00:57:08 - Gert Terpstra
  00:57:11 - 00:57:51 - Klaas Sietse van der Wal
  00:57:52 - 00:57:54 - Plakferfangend foarsitter
  00:57:55 - 00:58:38 - Gert Terpstra
  00:58:38 - 00:58:39 - Plakferfangend foarsitter
  00:58:39 - 00:58:41 - Klaas Sietse van der Wal
  00:58:42 - 00:58:57 - Klaas Sietse van der Wal
  00:58:58 - 00:59:04 - Plakferfangend foarsitter
  00:59:18 - 01:01:15 - Edwin de Vries
  01:01:16 - 01:01:21 - Plakferfangend foarsitter
  01:01:35 - 01:04:39 - Klaas Sietse van der Wal
  01:04:39 - 01:04:47 - Plakferfangend foarsitter
  01:05:05 - 01:06:17 - Hink Speulman
  01:06:19 - 01:06:35 - Plakferfangend foarsitter
  01:06:35 - 01:15:30 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  01:15:31 - 01:15:56 - Plakferfangend foarsitter
  01:16:05 - 01:16:59 - IJde van Kammen
  01:17:00 - 01:17:11 - Plakferfangend foarsitter
  01:21:16 - 01:21:29 - Plakferfangend foarsitter
  01:21:36 - 01:21:42 - Plakferfangend foarsitter
  01:21:57 - 01:22:14 - Plakferfangend foarsitter
  01:22:17 - 01:22:37 - Plakferfangend foarsitter
  01:22:43 - 01:22:56 - IJde van Kammen
  01:22:56 - 01:22:58 - Plakferfangend foarsitter
  01:22:58 - 01:22:59 - IJde van Kammen
  01:23:03 - 01:23:06 - Gert Terpstra
  01:23:07 - 01:23:35 - Gert Terpstra
  01:23:35 - 01:23:44 - Plakferfangend foarsitter
  01:23:44 - 01:23:44 - Klaas Sietse van der Wal
  01:23:44 - 01:23:46 - Plakferfangend foarsitter
  01:23:46 - 01:24:15 - Klaas Sietse van der Wal
  01:24:16 - 01:24:18 - Plakferfangend foarsitter
  01:24:18 - 01:24:34 - Gert Terpstra
  01:24:36 - 01:24:41 - Plakferfangend foarsitter
  01:24:41 - 01:25:51 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  01:25:52 - 01:26:38 - Plakferfangend foarsitter
  01:26:43 - 01:26:46 - Gert Terpstra
  01:26:46 - 01:26:47 - Doethyna Vriesema
  01:26:47 - 01:26:51 - Gert Terpstra
  01:27:03 - 01:27:39 - Plakferfangend foarsitter
  01:27:59 - 01:28:05 - Plakferfangend foarsitter
  01:28:19 - 01:28:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
 11. 10.1

  Met dit amendement wordt beslispunt 1 gewijzigd (vetgedrukte en doorgehaalde tekst):

  1. Geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2025-2028, eerste begrotingswijziging 2024 en de financiële verordening van Veiligheidsregio Fryslân Ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2024 de volgende zienswijze in te dienen: Uit de aangeleverde stukken van omliggende gemeenten blijkt dat de VRF de geschatte cao verhoging vanaf 1 mei 2024 over de gehele loonsom over 2024 heeft berekend en niet over de loonsom vanaf 1 mei 2024. We verzoeken de VRF dan ook de begroting over 2024 en verder aan te passen en dit in de volgende begrotingswijziging over 2024 mee te nemen.

  Behandeling raadsvergadering 25 januari 2024
  Portefeuillehouder Brouwer geeft aan dat het college geen advies geeft over het amendement en het aan de raad overlaat.
  De raad behandelt het amendement besluitvormend en heeft voor het amendement gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)
 12. 11

  Over het raadsvoorstel
  Het regioplan ‘De Fryske oanpak Beschermd Wonen’ gaat over visie, inhoudelijke ontwikkelingen, de vorm van regionaal samenwerken en over het verdelen van middelen en risico’s binnen alle 18 gemeenten van de provincie Fryslân. In 2015 is Beschermd Wonen (BW) als maatwerkvoorziening binnen de Wmo2015 een taak geworden van de centrumgemeente Leeuwarden uitgevoerd via Sociaal Domein Fryslân (SDF). De Friese gemeenten hebben afspraken gemaakt over het inrichten van BW in Fryslân. Vanuit de Rijksoverheid wordt aangenomen dat regiogemeenten beter in staat zijn om aan te sluiten bij de situatie van de inwoner. Doel is om de transitie te maken van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Om deze transitie te realiseren is er landelijk gewerkt aan een woonplaatsbeginsel voor Beschermd Wonen cliënten en aan een financieel verdeelmodel zodat doorgedecentraliseerd kan worden naar alle individuele gemeenten.
  Het college stelt de raad voor het regioplan ‘De Fryske Oanpak Beschermd Wonen vanaf 2022’ vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 25 januari 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit het regioplan ‘De Fryske Oanpak Beschermd Wonen vanaf 2022’ vast te stellen.

  01:28:50 - 01:28:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:29:11 - 01:30:43 - Toos van der Vaart
  01:30:44 - 01:30:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:30:59 - 01:32:31 - Sandra van der Ploeg
  01:32:31 - 01:32:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:32:47 - 01:33:30 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  01:33:31 - 01:34:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
 13. 12

  Over het raadsvoorstel
  Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen hebben meer mogelijkheden gekregen kaderstellende en controlerende rol binnen de samenwerkingsverbanden waaraan zij deelnemen, te verstevigen. Met deze nota wordt de huidige centrumregeling Samenwerking Sociaal Domein Fryslân aangepast, zodat deze binnen de gestelde overgangstermijn van 2 jaren (voor 1 juli 2024) aan de wettelijke eisen kan voldoen. Naast de wettelijke verplichte aanpassingen, wordt de regeling ook aangepast op basis van de ervaring van het afgelopen jaar met betrekking tot het Directeuren- en Managersoverleg.
  Het college stelt de raad voor kennis te nemen van het voorstel tot het wijzigen van de Centrumregeling Samenwerking Sociaal Domein Fryslân, een zienswijze in te dienen op het Wijzigingsbesluit (zie bijlage 2) en het college toestemming te verlenen om in te stemmen met het definitieve Wijzigingsbesluit, mits de zienswijze correct is verwerkt.


  Behandeling raadsvergadering 25 januari 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Kennis te nemen van het voorstel tot het wijzigen van de Centrumregeling Samenwerking Sociaal Domein Fryslân.
  2. Een zienswijze in te dienen op het Wijzigingsbesluit.
  3. Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met het definitieve Wijzigingsbesluit, mits de zienswijze correct is verwerkt.
  01:34:59 - 01:36:51 - Edwin de Vries
 14. 13

  Over het raadsvoorstel
  Bij de reconstructie van de Groningerstraat in Surhuisterveen wordt het wegprofiel verbeterd en ingericht voor een lagere verkeerssnelheid. Op dit deel van de weg geldt tot op heden een maximumsnelheid van 80 km/h, maar dit is niet meer wenselijk omdat de bebouwing van Surhuisterveen zich inmiddels heeft uitgebreid tot buiten de komgrens. Daarom wordt voorgesteld om de komgrens aan te passen en het bebouwde kombord te verplaatsen. De komgrens verplaatst daarbij circa 130 meter naar het oosten, in de richting van de N358 (de Skieding).
  Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met de aanpassing van de bebouwde komgrens en de verplaatsing van het betreffende bebouwde kombord aan de Groningerstraat in Surhuisterveen.


  Behandeling raadsvergadering 25 januari 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit akkoord te gaan met de aanpassing van de bebouwde komgrens en de verplaatsing van het betreffende bebouwde kombord aan de Groningerstraat in Surhuisterveen.

  01:35:02 - 01:36:51 - Edwin de Vries
  01:36:51 - 01:36:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:37:00 - 01:37:28 - Jacob Zwaagstra
  01:37:29 - 01:37:41 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:37:50 - 01:38:30 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:38:32 - 01:38:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:38:46 - 01:39:06 - Edwin de Vries
  01:39:06 - 01:39:10 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:39:10 - 01:39:57 - Edwin de Vries
  01:39:57 - 01:40:10 - Sierd Vegelin, wethâlder
  01:40:11 - 01:40:11 - Edwin de Vries
  01:40:13 - 01:40:20 - Edwin de Vries
  01:40:21 - 01:41:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:52:20 - 01:52:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
 15. 14

  Over dit agendapunt
  Op 14 december 2023 heeft de raad besloten tot het instellen van de Rekenkamer Achtkarspelen per 1 januari 2024 door het vaststellen van de verordening op de Rekenkamer Achtkarspelen 2024 en zijn de heer G.S.H. Janssen, mevrouw J.P.M. Vervoort, de heer E.A.M. de Swart en mevrouw T. Clevering benoemd tot leden van de rekenkamer. Leden van de Rekenkamer moeten de eed of de verklaring en belofte afleggen en de heer Janssen heeft dat op 14 december al gedaan. De overige leden waren toen verhinderd en daarom leggen zij vanavond de verklaring en belofte af.


  Behandeling raadsvergadering 25 januari 2024
  Dit onderwerp is behandeld na agendapunt 9.
  De heer De Swart en mevrouw Vervoort leggen de verklaring en belofte af in het Nederlands en mevrouw Clevering in het Frysk:
  Dat verklaar en beloof ik!
  Dat ferklearje en ûnthjit ik!

  00:43:28 - 00:48:17 - Oebele Brouwer, foarsitter
 16. 15

  Over de motie
  Met deze motie roepen de indieners het college op om nogmaals op zoek te gaan en te blijven naar kleinschalige opvangplekken in onze gemeente die die zo lang als nodig is bijdragen aan het ontlasten van het AZC in Ter Apel, de informatie over deze zoektocht zo snel mogelijk te verstrekken aan de gemeenteraad en na kennisgeving aan de raad, het COA en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op de hoogte te stellen.
  Portefeuillehouder Brouwer kan zich vinden in de motie.


  Behandeling raadsvergadering 25 januari 2024
  De raad behandelt de motie besluitvormend, de motie is aangenomen.


  Stemverklaringen

  • De heer IJ. van Kammen (FNP): Hoewol’t dizze moasje yn ús eagen oerstallich is, sille wy him al stypje omdat de needsaak grut is. As jo hearre wat ek de hear Speulman hjir oanjout en ek de útspraak yn it koart geding yn de achterholle, dan moat it kolleezje dizze moasje ek sjen as útfiering troch middel fan needopfang, omdat wy yn fjouwer wike tiid net folle berikke kinne mei fêste plakken. As se dat goed meinimme, dan sille wy as FNP foar dizze moasje stimme.
  • Mevrouw S. van der Ploeg (CDA): Wij gaan ook voor stemmen, maar wij zijn wel voor niet-proactief, we moeten voorbereid zijn en zodra er meer duidelijkheid is over de kleinschalige locaties staat het CDA open voor de opvang van asielzoekers volgens de spreidingswet.
  • De heer Hooghiemstra (GBA): Wy fine de moasje oerstallich en sille tsjin stimme.

  Stemuitslag

  voor 75%
  tegen 25%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2)
  tegen
  FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Moties

  Onderwerp
  Kleinschalige opvang asielzoekers (aangenomen)

  Toezeggingen

  Titel
  Informatie over zoektocht niet via LIS, maar in een raadsvergadering
  01:53:47 - 01:54:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:55:08 - 01:55:36 - Plakferfangend foarsitter
  01:55:42 - 01:58:28 - Toos van der Vaart
  01:58:29 - 01:58:43 - Plakferfangend foarsitter
  01:58:43 - 01:59:25 - Albert van Dijk
  01:59:25 - 01:59:40 - Toos van der Vaart
  01:59:40 - 01:59:59 - Albert van Dijk
  02:00:01 - 02:00:05 - Plakferfangend foarsitter
  02:00:07 - 02:01:07 - Jeffrey Graansma
  02:01:09 - 02:01:10 - Plakferfangend foarsitter
  02:01:10 - 02:01:14 - Toos van der Vaart
  02:01:15 - 02:01:15 - Jeffrey Graansma
  02:01:15 - 02:01:17 - Plakferfangend foarsitter
  02:01:17 - 02:02:46 - Jeffrey Graansma
  02:02:47 - 02:02:48 - Plakferfangend foarsitter
  02:02:48 - 02:03:33 - Toos van der Vaart
  02:03:35 - 02:03:36 - Toos van der Vaart
  02:03:36 - 02:03:39 - Plakferfangend foarsitter
  02:03:39 - 02:03:40 - Jeffrey Graansma
  02:03:40 - 02:03:43 - Plakferfangend foarsitter
  02:03:43 - 02:04:32 - Jeffrey Graansma
  02:04:32 - 02:04:33 - Plakferfangend foarsitter
  02:04:33 - 02:04:35 - Jeffrey Graansma
  02:04:35 - 02:04:40 - Plakferfangend foarsitter
  02:04:40 - 02:04:59 - Wietske Poelman
  02:05:00 - 02:05:05 - Plakferfangend foarsitter
  02:05:05 - 02:05:14 - Jeffrey Graansma
  02:05:14 - 02:05:35 - Plakferfangend foarsitter
  02:05:51 - 02:07:40 - Hink Speulman
  02:07:40 - 02:07:49 - Plakferfangend foarsitter
  02:07:58 - 02:10:21 - Sandra van der Ploeg
  02:10:22 - 02:10:30 - Plakferfangend foarsitter
  02:10:45 - 02:12:50 - IJde van Kammen
  02:12:52 - 02:13:15 - Plakferfangend foarsitter
  02:13:15 - 02:21:27 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  02:21:27 - 02:21:32 - Plakferfangend foarsitter
  02:21:33 - 02:21:56 - Sandra van der Ploeg
  02:21:56 - 02:22:11 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  02:22:11 - 02:22:23 - Sandra van der Ploeg
  02:22:23 - 02:22:43 - Plakferfangend foarsitter
  02:22:44 - 02:23:52 - Jeffrey Graansma
  02:23:53 - 02:23:54 - Plakferfangend foarsitter
  02:23:54 - 02:24:21 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  02:24:23 - 02:24:24 - Plakferfangend foarsitter
  02:24:24 - 02:25:29 - Jeffrey Graansma
  02:25:48 - 02:25:58 - Plakferfangend foarsitter
  02:36:20 - 02:36:27 - Plakferfangend foarsitter
  02:36:29 - 02:36:30 - Plakferfangend foarsitter
  02:36:41 - 02:37:04 - Plakferfangend foarsitter
  02:37:07 - 02:37:37 - Sandra van der Ploeg
  02:37:37 - 02:38:03 - Plakferfangend foarsitter
  02:38:10 - 02:39:11 - Albert van Dijk
  02:39:11 - 02:39:18 - Plakferfangend foarsitter
  02:39:18 - 02:39:19 - Albert van Dijk
  02:39:19 - 02:39:58 - Hink Speulman
  02:39:59 - 02:40:01 - Plakferfangend foarsitter
  02:40:01 - 02:41:19 - Albert van Dijk
  02:41:20 - 02:41:40 - Plakferfangend foarsitter
  02:41:43 - 02:43:30 - Jacob Hooghiemstra
  02:43:31 - 02:43:50 - Plakferfangend foarsitter
  02:43:50 - 02:43:56 - Toos van der Vaart
  02:43:56 - 02:44:02 - Plakferfangend foarsitter
  02:44:02 - 02:44:28 - Toos van der Vaart
  02:44:30 - 02:44:44 - Plakferfangend foarsitter
  02:44:44 - 02:44:50 - Sandra van der Ploeg
  02:44:50 - 02:44:53 - Plakferfangend foarsitter
  02:44:53 - 02:45:12 - Sandra van der Ploeg
  02:45:12 - 02:45:13 - Jacob Hooghiemstra
  02:45:13 - 02:45:14 - Sandra van der Ploeg
  02:45:14 - 02:45:14 - Jacob Hooghiemstra
  02:45:14 - 02:45:15 - Plakferfangend foarsitter
  02:45:15 - 02:45:32 - Jacob Hooghiemstra
  02:45:35 - 02:45:40 - Plakferfangend foarsitter
  02:45:42 - 02:46:13 - Edwin de Vries
  02:46:14 - 02:46:39 - Plakferfangend foarsitter
  02:46:42 - 02:47:47 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  02:47:47 - 02:48:01 - Plakferfangend foarsitter
  02:48:01 - 02:48:45 - IJde van Kammen
  02:48:46 - 02:48:47 - Plakferfangend foarsitter
  02:48:50 - 02:49:17 - Sandra van der Ploeg
  02:49:18 - 02:49:20 - Plakferfangend foarsitter
  02:49:21 - 02:49:32 - Jacob Hooghiemstra
  02:49:33 - 02:49:54 - Plakferfangend foarsitter
  02:50:11 - 02:50:21 - Plakferfangend foarsitter
  02:50:23 - 02:51:00 - Plakferfangend foarsitter
 17. 16

  Over de motie
  Met deze motie verzoeken de indieners het college om de volgende aanvulling op de reeds op 15 december 2023 verzonden zienswijze te versturen op het voornemen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân:
  In tegenstelling tot wat nu in het ontwerp wijzigingsbesluit in artikel 9a lid 1 staat, wil de gemeenteraad altijd in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze naar voren te brengen, voordat het AB van de Veiligheidsregio een besluit neemt met grote financiële, politieke of maatschappelijke impact. Het voorstel is om de kan-bepaling in artikel 9a lid 1 te schrappen.
  Portefeuillehouder Brouwer kan zich vinden in de motie.


  Behandeling raadsvergadering 25 januari 2024
  De raad behandelt de motie besluitvormend, de motie is aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (5), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Moties

  Onderwerp
  Aanvulling zienswijze wijziging GR (aangenomen)
  02:50:30 - 02:51:00 - Plakferfangend foarsitter
  02:51:05 - 02:53:51 - Gert Terpstra
  02:53:51 - 02:54:01 - Plakferfangend foarsitter
  02:54:06 - 02:55:32 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  02:55:34 - 02:55:51 - Plakferfangend foarsitter
  02:55:58 - 02:55:59 - Plakferfangend foarsitter
  02:56:15 - 02:56:31 - Plakferfangend foarsitter
 18. 17

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.27 uur.

  02:56:43 - 02:57:47 - Oebele Brouwer, foarsitter