Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 21 maart 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:00:03 - 00:01:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
 2. 2

  Afmeldingen
  De heer Van der Meer (FNP) is afwezig.

  00:00:40 - 00:01:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
 3. 3

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de agenda definitief vast.

  Besluit

  De raad besluit de agenda ongewijzigd vast te stellen.

  00:01:49 - 00:01:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
 4. 3.a

  Er zijn toespraken van burgemeester Brouwer en mevrouw B. Terpstra-Kerkhof (GBA). Daarna krijgt de heer Vegelin zelf het woord.
  Vervolgens wordt de vergadering kort geschorst om de heer Vegelin de hand te schudden.

  00:01:53 - 00:01:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:02:00 - 00:09:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:09:46 - 00:14:10 - Dineke Terpstra
  00:14:10 - 00:14:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:14:14 - 00:14:26 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:14:36 - 00:18:53 - Plakferfangend foarsitter
  00:18:53 - 00:19:22 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:19:22 - 00:19:37 - Plakferfangend foarsitter
  00:30:19 - 00:30:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:31:01 - 00:31:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:31:14 - 00:31:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
 5. 4

  Over dit agendapunt
  Raadsleden kunnen vragen stellen aan het college over zaken die de gemeente aangaan. Het raadslid dat tijdens het vragenhalfuur vragen wil stellen, geeft de vragen zo mogelijk voor 12.00 uur van de dag voorafgaand aan de dag van de raadsvergadering door. De betreffende portefeuillehouder geeft direct na het stellen van de vraag in de raadsvergadering mondeling antwoord. Als een vraag later binnenkomt, of tijdens het vragenhalfuur, geeft het college zo mogelijk ook direct mondeling antwoord. Als beantwoording niet direct mogelijk is, geeft het college in ieder geval binnen twee werkdagen schriftelijk antwoord aan de vragensteller.


  Vragen GBA-fractie over wachttijden burgerzaken (vooraf ingediend)
  De heer Hooghiemstra stelt de vragen over de wachttijden bij burgerzaken. Portefeuillehouder Brouwer beantwoordt de vragen.

  00:31:28 - 00:31:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:31:47 - 00:34:00 - Jacob Hooghiemstra
  00:34:09 - 00:38:48 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  00:38:51 - 00:39:49 - Jacob Hooghiemstra
  00:39:49 - 00:40:00 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  00:40:02 - 00:40:04 - Jacob Hooghiemstra
  00:40:11 - 00:41:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
 6. 5

  Over dit agendapunt
  Alle toezeggingen gedaan tijdens informatiecarrousels en raadsvergaderingen staan op de toezeggingenlijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de toezegging, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de toezegging als afgedaan te beschouwen. De griffie voegt de lijst met toezeggingen op 20 maart toe.
  Het college stelt de raad voor de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:

  • De toezegging met het ID-nr. 98 - In gesprek gaan met Plaatselijk Belang Boelenslaan
  • De toezegging met het ID-nr. 105 - Schriftelijk terugkomen op de openbaarheid van de Mellereed Harkema
  • De toezegging met het ID-nr. 111 - Vragen over PFAS yn omtoffelaaien schriftelijk beantwoorden

  Besluit

  De raad besluit de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:

  • De toezegging met het ID-nr. 98 - In gesprek gaan met Plaatselijk Belang Boelenslaan;
  • De toezegging met het ID-nr. 105 - Schriftelijk terugkomen op de openbaarheid van de Mellereed Harkema;
  • De toezegging met het ID-nr. 111 - Vragen over PFAS yn omtoffelaaien schriftelijk beantwoorden.
  00:40:18 - 00:41:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
 7. 6

  Over dit agendapunt
  Alle aangenomen moties staan op de motielijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de motie, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de motie als afgedaan te beschouwen. De griffie voegt de motielijst op 20 maart 2024 toe.
  Het college stelt de raad voor de volgende moties als afgedaan te beschouwen:

  • De motie met ID-nr. 348 - Gemeentlik monumintebelied
  • De motie met ID-nr. 484 - Aanvulling zienswijze wijziging GR

  Besluit

  De raad besluit de volgende moties als afgedaan te beschouwen:

  • De motie met ID-nr. 348 Gemeentlik monumintebelied;
  • De motie met ID-nr. 484 Aanvulling zienswijze wijziging GR.
  00:40:42 - 00:41:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
 8. 7

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast.

  Besluit

  De raad besluit de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 29 februari 2024 bij agendapunt 4 (Vragenhalfuur) aan te passen (toevoeging van de toezegging van wethouder Van der Tuin dat één van de twee lopende aanvragen direct na vaststelling van het windmolenbeleid in behandeling genomen wordt) en de besluitenlijst verder ongewijzigd vast te stellen.

  00:40:47 - 00:41:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:41:04 - 00:41:50 - Rienk Schootstra
  00:41:50 - 00:42:00 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:42:09 - 00:42:43 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:42:43 - 00:42:44 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:42:44 - 00:42:46 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:42:46 - 00:42:57 - Rienk Schootstra
  00:42:57 - 00:42:57 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:42:57 - 00:44:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
 9. 8

  Over het raadsvoorstel
  In de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4:23) is geregeld dat subsidieverstrekking plaatsvindt op basis van een wettelijke grondslag. Om hieraan te voldoen is een gemeentelijke subsidieverordening een vereiste. De Algemene subsidieverordening (ASV) regelt vooral de te volgen procedures en de te hanteren (beslis)termijnen. De huidige ASV is in 2016 vastgesteld en moet vanwege ontwikkelingen in de regelgeving aangepast worden.
  Het college stelt de raad voor de Algemene subsidieverordening 2024 vast te stellen en de Algemene subsidieverordening 2016 in te trekken.


  Behandeling raadsvergadering 21 maart 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. De Algemene subsidieverordening 2024 vast te stellen.
  2. De Algemene subsidieverordening 2016 in te trekken.

  00:43:20 - 00:44:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
 10. 9

  Over het raadsvoorstel
  De eigenaren van het pand aan de Voorstraat 39 te Buitenpost hebben een verzoek bij de gemeenteraad ingediend om het bij het pand behorende openbare parkeerterrein te onttrekken aan de openbaarheid. Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad besloten om het college te volgen in het advies en het voorgenomen besluit tot afwijzing van het onttrekkingsverzoek conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ter inzage te leggen voor zienswijzen. Er zijn 4 zienswijzen binnengekomen waarop middels een zienswijzennotitie is gereageerd. Deze zienswijzen zijn betrokken bij de definitieve besluitvorming en vormen onderdeel van het definitieve besluit. De zienswijzen geven geen andere inzichten waardoor er geen redenen zijn het voorgenomen besluit inhoudelijk door de gemeenteraad aan te laten passen.
  Na een nieuwe volledige belangenafweging en het doorlopen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure stelt het college voor definitief te besluiten tot afwijzing van het onttrekkingsverzoek.


  Behandeling raadsvergadering 21 maart 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.


  Stemverklaring
  De heer Veenstra (FNP): Wy sille foar stimme, wy binne hiel bliid dat hjir no dúdlikheid oer is.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  Na een nieuwe volledige belangenafweging en het doorlopen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure een definitief besluit te nemen tot afwijzing van het onttrekkingsverzoek.

  00:43:39 - 00:44:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:44:05 - 00:44:24 - Wopke Veenstra
  00:44:26 - 00:44:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:44:37 - 00:44:51 - Jacob Hooghiemstra
  00:44:54 - 00:46:29 - Oebele Brouwer, foarsitter
 11. 10

  Over het raadsvoorstel
  Door middel van de Erfgoednota heeft de gemeente een kader voor het opstellen van nieuw erfgoedbeleid. De nota is een middel om het bewustzijn over het nut en behoud van erfgoed onder de mienskip te vergroten. Dit kan worden bereikt door het verhaal van Achtkarspelen en de dorpen te vertellen en het bestaande aangewezen erfgoed (gebouwd en landschappelijk) uit te lichten. De mienskip zal door deze erfgoednota een beter beeld krijgen van wat erfgoed precies inhoudt en het daardoor beter kunnen waarderen. Het is de bedoeling dat het proces van aanwijzen van gemeentelijke monumenten op vrijwillige basis plaatsvindt. Het is dus niet de bedoeling om een aanwijzing op te leggen aan onze inwoners. De nota wordt gezien als een middel om eigenaren van potentieel gemeentelijk erfgoed zoveel mogelijk te enthousiasmeren over het behoud van hun erfgoed. Middels de vastgestelde erfgoedverordening van besluitpunt 2 zal het mogelijk worden om panden aan te wijzen als gemeentelijk monument en staan in de verordening onder andere regels met betrekking tot de bescherming van aangewezen gemeentelijke monumenten.
  Het college stelt de raad voor de Erfgoednota en de Erfgoedverordening Achtkarspelen’ vast te stellen en het college de opdracht te geven om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de compensatie en/of subsidie voor de onderhoudskosten en de raad hierover een voorstel voor te leggen.


  Behandeling raadsvergadering 21 maart 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De ‘Erfgoednota Achtkarspelen’ vast te stellen.
  2. De ‘Erfgoedverordening Achtkarspelen’ vast te stellen.
  3. Het college de opdracht te geven om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de compensatie en/of subsidie voor de onderhoudskosten en de raad hierover een voorstel voor te leggen.

  Toezeggingen

  Titel
  Schriftelijk terugkomen op vraag over beëindiging monumentale status
  00:45:21 - 00:46:29 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:46:36 - 00:47:52 - Toos van der Vaart
  00:47:52 - 00:48:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:48:13 - 00:48:54 - Hink Speulman
  00:48:54 - 00:49:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:49:04 - 00:51:22 - Doethyna Vriesema
  00:51:23 - 00:51:36 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:51:51 - 00:53:03 - IJde van Kammen
  00:53:04 - 00:53:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:53:31 - 00:54:27 - Jacob Hooghiemstra
  00:54:28 - 00:54:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:54:46 - 00:56:35 - Jeffrey Graansma
  00:56:35 - 00:57:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:57:29 - 01:03:43 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  01:03:43 - 01:04:45 - Jeffrey Graansma
  01:04:45 - 01:05:18 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  01:05:18 - 01:05:50 - Jeffrey Graansma
  01:05:50 - 01:05:56 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  01:05:56 - 01:05:58 - Jeffrey Graansma
  01:05:58 - 01:06:03 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  01:06:06 - 01:06:54 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  01:06:57 - 01:06:57 - Jeffrey Graansma
  01:06:57 - 01:07:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:07:01 - 01:07:01 - Jeffrey Graansma
  01:07:02 - 01:07:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:07:03 - 01:07:05 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:07:05 - 01:07:12 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  01:07:13 - 01:07:20 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  01:07:22 - 01:08:00 - Jeffrey Graansma
  01:08:00 - 01:08:25 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  01:08:27 - 01:09:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
 12. 11

  Over het raadsvoorstel
  Voor een perceel aan de Mellereed te Harkema is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een levensloopbestendige woning. Op grond van het geldend planologisch regiem kan de woning niet gebouwd worden en moet een uitgebreide omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan worden verleend. Hiervoor is een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig.
  Het college stelt de raad voor een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (ontwerp-vvgb) af te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Mellereed 2A te Harkema en deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken indien blijkt dat er geen zienswijzen zijn ingediend tegen de ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit én er geen wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van deze ontwerpen en het ontwerpbouwplan.


  Behandeling raadsvergadering 21 maart 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (ontwerp-vvgb) af te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Mellereed 2A te Harkema.
  2. De onder 1. bedoelde ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken indien blijkt dat er geen zienswijzen zijn ingediend tegen de ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit én er geen wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van deze ontwerpen en het ontwerpbouwplan.
  01:09:06 - 01:09:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:10:07 - 01:13:00 - IJde van Kammen
  01:13:00 - 01:13:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:13:11 - 01:15:45 - Klaas Sietse van der Wal
  01:15:45 - 01:15:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:16:02 - 01:18:06 - Jeffrey Graansma
  01:18:07 - 01:18:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:18:23 - 01:19:29 - Hink Speulman
  01:19:29 - 01:19:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:19:41 - 01:22:03 - Rienk Schootstra
  01:22:03 - 01:22:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:22:42 - 01:24:02 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:24:04 - 01:25:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
 13. 12

  Over het raadsvoorstel
  Er is een verzoek ingediend voor de bouw van een loods aan de Molenweg 12 in Surhuisterveen. De loods zal worden gebruikt voor opslag en als praktijk voor kindercoaching. Omdat op de huidige woning op het perceel nog een woonbestemming rust, wordt de woning voorzien van een passende bedrijfsbestemming. Op het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend.
  Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ongewijzigd vaststellen.


  Behandeling raadsvergadering 21 maart 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Geen exploitatieplan ex. artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening voor het bestemmingsplan ‘Surhuisterveen – Molenweg 12’ vast te stellen.
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Surhuisterveen – Molenweg 12’, overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0059.BPSvMolenweg12-ow01 ongewijzigd vast te stellen.
  3. Het vaststellingsbesluit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage te leggen voor beroep.
  01:24:25 - 01:25:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
 14. 13

  Over het raadsvoorstel
  Hûs en hiem is een Gemeenschappelijke Regeling (GR), een samenwerkingsverband van Friese gemeenten. De adviseurs van hûs en hiem geven op verzoek van gemeenten onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenbeleid.
  Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Deze wijziging is bedoeld om de democratische goedkeuring van gemeenschappelijke regelingen te versterken en om de rol van gemeenteraden bij het stellen van regels en het controleren van deze regelingen te versterken. Sommige delen van de wetswijziging zijn vanaf 1 juli 2022 meteen van kracht geworden, terwijl andere delen moeten worden opgenomen in een aanpassing van de GR hûs en hiem. De verplichte onderdelen die moeten worden opgenomen, kunnen vrij worden uitgewerkt in de regeling. Om deze wijzigingen voor te bereiden, hebben hûs en hiem overleg gehad met hun externe jurist.
  Het college stelt de raad voor een zienswijze in te dienen met betrekking tot een aantal artikelen aangaande uittreden, uittredingsplan, uittreedsom en wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem.


  Behandeling raadsvergadering 21 maart 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  Een zienswijze in te dienen met betrekking tot een aantal artikelen aangaande uittreden, uittredingsplan, uittreedsom en wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem.

  01:24:48 - 01:25:16 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:25:24 - 01:27:29 - Rienk Schootstra
  01:27:30 - 01:27:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:27:45 - 01:28:54 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:28:54 - 01:28:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:28:57 - 01:28:59 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:28:59 - 01:29:02 - Rienk Schootstra
  01:29:02 - 01:30:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:31:02 - 01:38:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
 15. 14

  Burgemeester Brouwer deelt mee dat hij heeft besloten om na zijn eerste periode die stopt op 6 februari 2025, geen tweede periode aan te gaan.

 16. 15
  Sluiting