Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Extra raadsvergadering: meningvormende behandeling (concept)jaarstukken 2023

donderdag 4 juli 2024

19:30 - 20:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Omdat de vaststelling van de jaarstukken 2023 is doorgeschoven van de raadsvergadering van 20 juni naar die van 11 juli, wordt er een extra raadsvergadering ingepland op donderdag 4 juli waarin de (concept)jaarstukken meningvormend behandeld worden.
 
Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de agenda definitief vast.

 4. 4

  Over het raadsvoorstel
  Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële uitwerking daarvan. De jaarrekening van de gemeente Achtkarspelen sluit met een positief saldo van € 4.321.000. De jaarstukken zijn opgesteld volgens de regels die zijn gesteld in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). De accountant heeft de stukken gecontroleerd en voorzien van een verklaring van getrouwheid. Nieuw dit jaar is dat niet de accountant de rechtmatigheid controleert en hierover een verklaring afgeeft maar dat het college dat zelf doet. Deze rechtmatigheidsverklaring van het college maakt onderdeel uit van de jaarrekening en wordt als zodanig door de accountant gecontroleerd op getrouwheid. Dit betekent dat de accountant instemt met de inhoud van de rechtmatigheidsverklaring door het college. Deze verklaring geeft een getrouw beeld.
  Het college stelt de raad voor om op 11 juli:

  1. De jaarstukken 2023 vast te stellen.
  2. In te stemmen met de afgegeven rechtmatigheidsverklaring door het college.
  3. Kennis te nemen van de teruggang van het eigen vermogen met € 751.000.
  4. De vrijval van beschikking over reserves als gevolg van temporisering van initiatieven uit 2023 voor het restantbedrag van € 739.388 opnieuw beschikbaar te stellen voor de begroting 2024.
  5. Het rekeningresultaat van € 4.321.000 te storten in de Algemene reserve.
 5. 5
  Sluiting