Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 29 februari 2024

19:30 - 21:45
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:00:49 - 00:05:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
 2. 2

  Afmeldingen
  Wethouder Vegelin is wegens ziekte niet aanwezig.

  00:03:33 - 00:05:35 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:05:39 - 00:07:03 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:07:05 - 00:08:32 - Oebele Brouwer, foarsitter
 3. 3

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de agenda definitief vast.

  Besluit

  De raad besluit de agenda ongewijzigd vast te stellen.

  00:08:06 - 00:08:32 - Oebele Brouwer, foarsitter
 4. 4

  Over dit agendapunt
  Raadsleden kunnen vragen stellen aan het college over zaken die de gemeente aangaan. Het raadslid dat tijdens het vragenhalfuur vragen wil stellen, geeft de vragen zo mogelijk voor 12.00 uur van de dag voorafgaand aan de dag van de raadsvergadering door. De betreffende portefeuillehouder geeft direct na het stellen van de vraag in de raadsvergadering mondeling antwoord. Als een vraag later binnenkomt, of tijdens het vragenhalfuur, geeft het college zo mogelijk ook direct mondeling antwoord. Als beantwoording niet direct mogelijk is, geeft het college in ieder geval binnen twee werkdagen schriftelijk antwoord aan de vragensteller.


  Vragen CDA over windmolenbeleid (tijdens de vergadering ingediend)
  De heer R.P. Schootstra (CDA) stelt vragen over het windmolenbeleid en wethouder Van der Tuin beantwoordt de vragen.

  Toezeggingen

  Titel
  Lopende aanvraag na vaststelling windmolenbeleid in behandeling nemen
  00:08:29 - 00:08:32 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:08:37 - 00:09:56 - Rienk Schootstra
  00:09:56 - 00:10:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:10:01 - 00:11:22 - Rienk Schootstra
  00:11:22 - 00:11:32 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:11:41 - 00:13:05 - Lea van der Tuin, wethâlder
  00:13:05 - 00:13:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:13:08 - 00:13:24 - Rienk Schootstra
  00:13:24 - 00:13:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
 5. 5

  Over dit agendapunt
  Alle toezeggingen gedaan tijdens informatiecarrousels en raadsvergaderingen staan op de toezeggingenlijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de toezegging, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de toezegging als afgedaan te beschouwen.


  Het college stelt de raad voor de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:

  • de toezegging met ID-nr. 76 - Variant IKC+ meenemen in gesprekken;
  • de toezegging met ID-nr. 101 - Historie overdracht PM-kanaal van Provincie naar Rijkswaterstaat meenemen in gesprekken met Rijkswaterstaat;
  • de toezegging met ID-nr. 106 - Afhankelijkheid GGD keuring LKR-registratie;
  • de toezegging met ID-nr. 107 - Kosten aanpassing weg (Gedempte Vaart 80 Surhuisterveen/Havenstraat) aan nieuwe situatie;
  • de toezegging met ID-nr. 109 - Ter vergadering niet beantwoorde vragen schriftelijk beantwoorden;
  • de toezegging met ID-nr. 110 - Toesturen overzicht kosten beschermd wonen.

  Behandeling raadsvergadering 29 februari 2024
  De heer K.S. Van der Wal (CU) stelt voor om de toezegging met het ID-nr. 76 (Variant IKC+ meenemen in gesprekken) nog niet als afgedaan te beschouwen, omdat hij hier nog vragen over heeft en wethouder Vegelin vandaag niet aanwezig is. De raad gaat hiermee akkoord.

  Besluit

  De raad besluit de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:

  • De toezegging met ID-nr. 101 - Historie overdracht PM-kanaal van Provincie naar Rijkswaterstaat meenemen in gesprekken met Rijkswaterstaat;
  • De toezegging met ID-nr. 106 - Afhankelijkheid GGD keuring LKR-registratie;
  • De toezeggingen met ID-nr. 107 - Kosten aanpassing weg (Gedempte Vaart 80 Surhuisterveen) aan nieuwe situatie;
  • De toezegging met ID-nr. 109 - Ter vergadering niet beantwoorde vragen schriftelijk beantwoorden;
  • De toezegging met ID-nr. 110 - Toesturen overzicht kosten beschermd wonen.
  00:13:38 - 00:13:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:13:51 - 00:14:09 - Klaas Sietse van der Wal
  00:14:09 - 00:14:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
 6. 6

  Over dit agendapunt
  Alle aangenomen moties staan op de motielijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de motie, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de motie als afgedaan te beschouwen.
  Het college stelt de raad voor de motie met ID-nr. 437 (Uitbreiding Jobinder) als afgedaan te beschouwen.


  Behandeling raadsvergadering 29 februari 2024
  De raad gaat akkoord met het voorstel van het college om de motie met het ID-nr. 437 (Uitbreiding Jobinder) als afgedaan te beschouwen.

  Besluit

  De raad besluit de motie met ID-nr. 437 (Uitbreiding Jobinder) als afgedaan te beschouwen.

  Toezeggingen

  Titel
  Schriftelijk terugkomen op vraag over uitbreiding Jobinder
  00:15:08 - 00:16:54 - Anita Vellema
  00:16:54 - 00:17:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:17:05 - 00:17:42 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:17:43 - 00:17:44 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:17:44 - 00:17:47 - Anita Vellema
  00:17:47 - 00:17:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:17:55 - 00:18:11 - Jacob Zwaagstra
  00:18:12 - 00:18:46 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:18:46 - 00:22:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
 7. 7

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast.

  Besluit

  De raad besluit de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 25 januari 2024 ongewijzigd vast te stellen.

  00:19:11 - 00:22:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
 8. 8

  Over het raadsvoorstel
  Mevrouw Poelman stopt als raadslid van de gemeente Achtkarspelen. Er is nu een vacature in de raad en de heer Anne Douwe Bouma is door de voorzitter van het centraal stembureau benoemd als opvolger van mevrouw Poelman.
  De heer Bouma aanvaardt de benoeming tot raadslid. De gemeenteraad beslist over de toelating als raadslid.


  Behandeling raadsvergadering 29 februari 2024
  Door middel van het trekken van een nummer nemen de volgende drie raadsleden plaats in de commissie ten behoeve van het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Bouma:
  mevrouw A. Vellema-Plazier (voorzitter);
  mevrouw S. Van der Ploeg en
  de heer IJ. van Kammen.
  De voorzitter bedankt mevrouw Poelman voor haar inzet als raadslid en overhandigt haar een bos bloemen en een cadeau. Vervolgens spreekt mevrouw Poelman de raad nog toe. De vergadering wordt geschorst van 20.09 uur tot 20.20 uur voor het onderzoek van de geloofsbrieven en om mevrouw Poelman de hand te schudden.
  Mevrouw Vellema deelt namens de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven mee, dat uit de overlegde bescheiden geen feiten en/of omstandigheden naar voren zijn gekomen die een toelating en beëdiging van de heer Bouma als lid van de gemeenteraad, in de weg staan.
  Nadat de voorzitter de eed heeft voorgelezen, legt de heer Bouma deze af in de Friese taal: "Sa wier helpe my God Almachtich!".

  Besluit

  De raad besluit de heer A.D. (Anne Douwe) Bouma toe te laten als lid van de raad van de gemeente Achtkarspelen.

  00:19:43 - 00:22:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:22:15 - 00:26:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:27:03 - 00:39:32 - Wietske Poelman
  00:39:34 - 00:39:34 - Wietske Poelman
  00:39:36 - 00:40:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:51:26 - 00:52:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:52:10 - 00:52:40 - Anita Vellema
  00:52:40 - 00:53:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:53:27 - 00:53:29 - Anita Vellema
  00:53:31 - 00:53:44 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:53:46 - 01:00:36 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:03:48 - 01:05:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
 9. 9

  Over het raadsvoorstel
  Vanaf 1 januari 2025 stopt de ambtelijke samenwerking met Tytsjerksteradiel en staat de gemeente Achtkarspelen weer op eigen benen. De gemeenteraad moet een besluit nemen over hoe de gemeente eruitziet en wat voor gemeente Achtkarspelen kan en wil zijn. Op 21 december 2023 was de eerste openbare informatieve bijeenkomst en konden aanwezigen hun mening geven over de toekomst van Achtkarspelen. Ook was er de mogelijkheid om dit via denkmee.achtkarspelen.nl aan te geven. Tijdens een openbare informatiebijeenkomst op 16 januari hebben de raadsleden en steunfractieleden de eerste indrukken en opbrengsten aan de hand van een 'potloodschets' besproken. De gemeenteraad zal een keuze moeten maken tussen een regiegemeente, een uitvoeringsgemeente of een netwerkgemeente. Het antwoord op die vraag hangt af van de ambities die de gemeente heeft.
  Het college stelt de raad voor het document ‘Koersbepaling: Bouwen aan de gemeente Achtkarspelen’ vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 29 februari 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit het document ‘Koersbepaling: Bouwen aan de gemeente Achtkarspelen’ vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  De raad informeren zodra er meer bekend is over de financiën
  01:04:40 - 01:05:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:05:53 - 01:09:59 - IJde van Kammen
  01:09:59 - 01:10:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:10:14 - 01:13:57 - Klaas Sietse van der Wal
  01:13:57 - 01:14:01 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:14:06 - 01:18:05 - Doethyna Vriesema
  01:18:06 - 01:18:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:18:36 - 01:18:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:18:42 - 01:23:22 - Hink Speulman
  01:23:22 - 01:23:25 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:23:38 - 01:23:39 - Tjitske Veenstra
  01:23:40 - 01:25:33 - Tjitske Veenstra
  01:25:34 - 01:26:37 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:26:41 - 01:26:53 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  01:26:53 - 01:26:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:26:58 - 01:32:36 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  01:32:38 - 01:32:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:33:07 - 01:33:48 - Hink Speulman
  01:33:48 - 01:33:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:33:49 - 01:34:26 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  01:34:26 - 01:34:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:34:27 - 01:34:44 - Hink Speulman
  01:34:44 - 01:34:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:34:53 - 01:35:51 - Jacob Hooghiemstra
  01:35:52 - 01:37:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
 10. 10

  Over het raadsvoorstel
  Op 23 februari 2012 heeft de gemeenteraad de werkgroep samenwerking raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ingesteld. Op 22 juni 2023 heeft de raad het besluit genomen om de ambtelijke samenwerking in de werkmaatschappij te stoppen en de werkgroep is daarom niet meer nodig.
  Het presidium stelt de raad voor om de werkgroep op te heffen.


  Behandeling raadsvergadering 29 februari 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het presidium gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit de werkgroep samenwerking raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel op te heffen.

  01:36:53 - 01:37:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:55:20 - 01:55:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:55:55 - 01:56:07 - Oebele Brouwer, foarsitter
 11. 11

  Over het raadsvoorstel
  In de decembercirculaire gemeentefonds 2023 is er geld beschikbaar gesteld voor de kosten van het invoeren van de Omgevingswet en voor het uitvoeren van plannen per gebied volgens het gemeentelijk beleid. Het college stelt de raad voor deze gelden over te hevelen naar 2024.
  Verder zijn er nog wat andere geldbedragen ontvangen, waaronder geld voor de energietoelage. Deze bedragen worden als 'nog te ontvangen' verantwoord in de jaarrekening 2023.


  Behandeling raadsvergadering 29 februari 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Kennis te nemen van de decembercirculaire gemeentefonds 2023.
  2. De via de decembercirculaire 2023 ontvangen middelen voor invoeringskosten Omgevingswet en uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak zoals toegelicht in dit voorstel voor een bedrag van € 256.000 via een storting in de reserve overlopende posten in 2023 beschikbaar te houden voor 2024.
  3. De via de decembercirculaire 2023 overige ontvangen middelen, waaronder de middelen voor de energietoelage als nog te ontvangen middelen 2023 te verantwoorden in de jaarrekening 2023.
  01:56:54 - 01:57:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:57:22 - 01:58:36 - Gert Terpstra
  01:58:36 - 01:58:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:58:54 - 02:00:22 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:00:25 - 02:00:31 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:00:33 - 02:00:51 - Gert Terpstra
  02:00:51 - 02:00:52 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:00:52 - 02:00:53 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:00:53 - 02:01:13 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:01:14 - 02:02:09 - Oebele Brouwer, foarsitter
 12. 12

  Dit onderwerp is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 21 maart 2024.

 13. 13

  Over het raadsvoorstel
  Er is een verzoek ontvangen voor het verplaatsen van de woning aan de Boskwei 8 te Drogeham naar het perceel zuidelijk gelegen van de Boskwei 2 te Drogeham. De initiatiefnemer wil graag het oude boerderijtje aan de Boskwei 8 slopen en wegbestemmen om daarmee de nieuwe woning ten zuiden van de Boskwei 2 mogelijk te maken. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van de nieuwe woning mogelijk waarbij de bestaande woning wordt wegbestemd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 30 november 2023 tot en met 10 januari 2024 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.
  Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Drogeham – Boskwei 8 en ten zuiden van Boskwei 2’ ongewijzigd vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 29 februari 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit het bestemmingsplan ‘Drogeham – Boskwei 8 en ten zuiden van Boskwei 2’ overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0059.BPDHBoskwei8-VG 01 met regels, toelichting en bijlagen ongewijzigd vast te stellen.

  02:01:40 - 02:02:09 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:02:19 - 02:03:52 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:03:54 - 02:04:13 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:04:18 - 02:05:24 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:05:25 - 02:06:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
 14. 14

  Over de motie
  Met deze motie roept de gemeenteraad het nieuw te vormen Kabinet op in het regeerakkoord te regelen dat:

  • Gemeenten de belangrijke maatschappelijke opgaven kunnen realiseren door hiervoor voldoende geld beschikbaar te stellen;
  • Gemeenten structureel over voldoende middelen beschikken via het gemeentefonds door bijvoorbeeld afschaffing van de opschalingskorting, voortzetten van de bestaande financieringssystematiek en indexering van de fondsen passend bij echte (stijgende) kosten op wettelijke (zorg)taken;
  • Gemeenten sturingsmogelijkheden en bevoegdheden krijgen die bij hun taken en verantwoordelijkheden passen;
  • Gemeenten nooit meer in een situatie terecht kunnen komen waarbij wel de taken, maar niet de benodigde middelen bij de gemeenten terechtkomen;
  • De interbestuurlijke (financiële) verhoudingen op basis van gelijkwaardigheid en samenwerking worden hersteld en verankerd;
  • In lijn met ‘elke regio telt’ de ongewenste stapeling van negatieve effecten van rijksbeleid voor plattelandsgemeenten in het noorden stopt.

  Het college wordt opgeroepen om de motie ter kennis te brengen van de informateur en onderhandelende partijen namens de gemeente Achtkarspelen, de motie ter kennis te brengen van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de motie in kopie te sturen aan het actiecomité Raden in verzet via radeninverzet@gmail.com.


  Behandeling raadsvergadering 29 februari 2024
  De raad behandelt de motie besluitvormend, de motie is aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Moties

  Onderwerp
  Motie vreemd CDA CU FNP FVD GBA GL PvdA PVV en EdV - Zonder geld geen gemeenten (aangenomen)
  02:06:02 - 02:06:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:06:25 - 02:06:26 - Gert Terpstra
  02:06:29 - 02:11:40 - Gert Terpstra
  02:11:40 - 02:11:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:12:03 - 02:14:19 - Jouke Spoelstra, wethâlder
  02:14:19 - 02:14:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
 15. 15

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.43 uur.

  02:14:42 - 02:14:58 - Oebele Brouwer, foarsitter