Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 18 april 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:00:00 - 00:05:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
 2. 2

  Afmeldingen
  De heer Bouma (FNP) is afwezig.

  00:04:26 - 00:05:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
 3. 3

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de agenda definitief vast.

  Besluit

  De raad besluit de agenda ongewijzigd vast te stellen.

  00:05:54 - 00:05:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
 4. 4

  Over dit agendapunt
  Raadsleden kunnen vragen stellen aan het college over zaken die de gemeente aangaan. Het raadslid dat tijdens het vragenhalfuur vragen wil stellen, geeft de vragen zo mogelijk voor 12.00 uur van de dag voorafgaand aan de dag van de raadsvergadering door. De betreffende portefeuillehouder geeft direct na het stellen van de vraag in de raadsvergadering mondeling antwoord. Als een vraag later binnenkomt, of tijdens het vragenhalfuur, geeft het college zo mogelijk ook direct mondeling antwoord. Als beantwoording niet direct mogelijk is, geeft het college in ieder geval binnen twee werkdagen schriftelijk antwoord aan de vragensteller.

  • Vragen FNP over PFAS (vooraf ingediend)
   De heer Veenstra (FNP) stelt de vragen over PFAS.
   Wethouder Brinkman beantwoordt de vragen.
  00:05:58 - 00:05:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:06:08 - 00:07:35 - Wopke Veenstra
  00:07:36 - 00:07:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:07:48 - 00:10:03 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:10:04 - 00:10:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:10:09 - 00:10:13 - Wopke Veenstra
  00:10:14 - 00:10:15 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:10:15 - 00:10:17 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:10:17 - 00:10:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
 5. 5

  Over dit agendapunt
  De heer Vegelin heeft zijn ontslag ingediend als wethouder van Achtkarspelen. De fractie van GBA draagt de heer J.E. Boerema voor als nieuwe wethouder.


  Behandeling raadsvergadering 18 april 2024
  De GBA-fractie stelt voor om de heer Jelle Boerema te benoemen als wethouder. De beoogd wethouder vertelt kort iets over zichzelf.


  Samenstelling commissie
  Door middel van het trekken van een nummer wordt aan de hand van de presentielijst besloten de volgende drie raadsleden aan te stellen voor de commissie voor het onderzoek of de aspirant-wethouder voldoet aan de eisen van de Gemeentewet en het Reglement van orde, tevens stembureau voor het tellen van de stemmen van de schriftelijke stemming:
  Mevrouw Van der Vaart (CU), tevens voorzitter van de commissie;
  mevrouw Vriesema (CDA) en
  mevrouw Vellema (CU).
  De vergadering wordt geschorst voor het onderzoek.


  Uitkomsten onderzoek
  De voorzitter van de commissie, mevrouw Van der Vaart, deelt namens de commissie mee, dat uit de overlegde bescheiden geen feiten en/of omstandigheden naar voren zijn gekomen die een benoeming van de heer Boerema als wethouder in de weg staan.


  Schriftelijke stemming
  Vervolgens wordt overgegaan tot schriftelijke stemming. De voorzitter merkt op dat het een vrije stemming is. De raadsleden dienen de naam in te vullen van de te benoemen kandidaat, dat mag ook een andere zijn dan de naam die in het voorstel wordt genoemd. De stembriefjes worden ingevuld en ingeleverd in de daarvoor bestemde bus. De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen.


  Stemuitslag benoeming wethouder
  De voorzitter van de stemcommissie, mevrouw Van der Vaart, maakt de uitslag van de stemming bekend:
  Door de 20 raadsleden zijn 20 stemmen uitgebracht:
  De heer J.E. Boerema: 20 stemmen.
  Hiermee is de heer Boerema benoemd tot wethouder van de gemeente Achtkarspelen.


  Beëdiging
  Nadat de heer Boerema heeft verklaard dat hij zijn benoeming aanneemt, legt hij de eed af. De voorzitter leest de eed voor en de heer Boerema legt deze af in de Nederlandse taal: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!” De voorzitter feliciteert de nieuwe wethouder met zijn benoeming en overhandigt hem bloemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De heer J.E. Boerema met ingang van 1 mei 2024 op grond van artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van één jaar.
  2. De heer J.E. Boerema met ingang van 1 mei 2024 te benoemen als wethouder van de gemeente Achtkarspelen.
  00:10:36 - 00:10:58 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:11:13 - 00:14:29 - Dineke Terpstra
  00:14:29 - 00:14:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:14:42 - 00:20:14 - Jelle Boerema
  00:20:14 - 00:22:11 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:28:04 - 00:28:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:28:28 - 00:29:11 - Toos van der Vaart
  00:29:11 - 00:29:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:30:54 - 00:31:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:34:33 - 00:34:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:34:54 - 00:35:15 - Toos van der Vaart
  00:35:19 - 00:35:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:43:10 - 00:45:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
 6. 6

  Over dit agendapunt
  Alle toezeggingen gedaan tijdens informatiecarrousels en raadsvergaderingen staan op de toezeggingenlijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de toezegging, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de toezegging als afgedaan te beschouwen.
  Het college stelt de raad voor de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:

  • De toezegging met het ID-nr. 76 - Variant IKC+ meenemen in gesprekken;
  • De toezegging met het ID-nr. 94 - Raad meenemen in procedure nieuwe concessie eetgelegenheid Kruidhof;
  • De toezegging met het ID-nr. 113 - Schriftelijk terugkomen op vraag over uitbreiding Jobinder.

  Behandeling raadsvergadering 18 april 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:

  • De toezegging met het ID-nr. 76 - Variant IKC+ meenemen in gesprekken;
  • De toezegging met het ID-nr. 94 - Raad meenemen in procedure nieuwe concessie eetgelegenheid Kruidhof;
  • De toezegging met het ID-nr. 113 - Schriftelijk terugkomen op vraag over uitbreiding Jobinder.
  00:43:39 - 00:45:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
 7. 7

  Over dit agendapunt
  Alle aangenomen moties staan op de motielijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de motie, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de motie als afgedaan te beschouwen.
  Het college stelt de raad voor de motie met ID-nr. 485 (Zonder geld geen gemeenten als afgedaan te beschouwen) als afgedaan te beschouwen.


  Behandeling raadsvergadering 18 april 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit de motie met ID-nr. 485 (Zonder geld geen gemeenten) als afgedaan te beschouwen.

  00:44:16 - 00:45:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
 8. 8

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering vast.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 21 maart 2024 ongewijzigd vast te stellen.

  00:44:21 - 00:45:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
 9. 9

  Over het raadsvoorstel
  Op 2 november 2023 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2024 vastgesteld. Gedurende het jaar zijn er gebeurtenissen die invloed hebben op de begroting. In dit raadsvoorstel neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen zodat de raad de begroting kan wijzigen.
  Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met het wijzigen van de begroting 2024.


  Behandeling raadsvergadering 18 april 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2024 zoals vermeld in paragraaf 1.3;
  2. € 1.099.000 beschikbaar te stellen voor de kosten m.b.t. het opbouwtraject en;
  3. Deze lasten te dekken door € 1.099.000 te onttrekken aan de algemene reserve;
  4. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2024 van de WM8KTD;
  5. Kennis te nemen van de beschreven ontwikkelingen in paragraaf 1.2.
  00:44:40 - 00:45:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:45:24 - 00:47:58 - Gert Terpstra
  00:47:58 - 00:48:00 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:48:14 - 00:49:25 - Hink Speulman
  00:49:25 - 00:49:32 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:49:45 - 00:50:56 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  00:50:57 - 00:52:36 - Oebele Brouwer, foarsitter
 10. 10

  Over het raadsvoorstel
  In het vastgestelde Integraal Huisvestingplan onderwijs (IHP) van Achtkarspelen 2019-2023 is gekozen voor een kindcentrum met de basisscholen van Noventa en Roobol onder één dak, samen met de Peuter-kinderopvangvoorziening van TIKO. Uit onderzoek is gebleken dat een bredere multifunctionele accommodatie niet haalbaar is.
  In vervolg op het raadsbesluit over het realiseren van een Integraal Kindcentrum (IKC) te Twijzelerheide hebben de schoolbesturen, de Peuter-kinderopvanginstelling en de gemeente het programma van eisen, het bouwheerschap en de beheersorganisatie verder vormgegeven. Het college heeft in overleg met het dorp de locatie voor het ‘bernesintrum’ in Twijzelerheide gekozen.
  Het beschikbare krediet voor de vervangende nieuwbouw van de scholen is nog gebaseerd op het prijspeil 2021.
  Het college stelt de raad voor het beschikbare krediet te verhogen en vast te stellen op een bedrag van € 4.567.846 en de bijbehorende extra jaarlast mee te nemen in de komende begroting 2025 en bijbehorende meerjarenramingen (jaarschijf 2027).
  Daarnaast stelt het college voor een bedrag van € 573.123 beschikbaar te stellen voor de niet onderwijsruimte in het IKC. Tegenover deze lasten staan huurinkomsten en dit is daardoor voor de gemeente een budgetneutrale investering.


  Behandeling raadsvergadering 18 april 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend, het besluit is aangepast naar aanleiding van een aangenomen amendement (zie 10.1) en de raad heeft voor het geamendeerde voorstel gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. In te stemmen met de gekozen voorkeurslocatie van het IKC Twijzelerheide;
  2. Het beschikbare krediet voor het realiseren van het IKC Twijzelerheide vast te stellen op een bedrag van € 4.367.846;
  3. De bijbehorende extra jaarlasten te herberekenen op basis van het aangepaste bedrag bij beslispunt 2 en de raad hierover schriftelijk te informeren;
  4. Een bedrag van € 573.123 beschikbaar te stellen voor de niet onderwijsruimte in het IKC. Tegenover de lasten staan huurinkomsten en is daardoor voor de gemeente een budget neutrale investering.

  Amendementen

  Titel
  Sloopkosten uit krediet IKC Twijzelerheide (aangenomen)
  00:51:33 - 00:52:36 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:52:43 - 00:52:43 - Klaas Sietse van der Wal
  00:52:46 - 00:54:34 - Klaas Sietse van der Wal
  00:54:34 - 00:54:36 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:54:50 - 00:56:20 - Edwin de Vries
  00:56:21 - 00:56:23 - Oebele Brouwer, foarsitter
  00:56:39 - 00:59:54 - IJde van Kammen
  00:59:55 - 00:59:57 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:00:04 - 01:01:17 - Jacob Zwaagstra
  01:01:20 - 01:02:39 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:02:42 - 01:02:45 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:10:45 - 01:11:04 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:11:12 - 01:13:32 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:13:32 - 01:13:36 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:13:36 - 01:13:37 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:13:37 - 01:13:47 - Wopke Veenstra
  01:13:47 - 01:14:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:14:03 - 01:14:51 - Wopke Veenstra
  01:14:53 - 01:14:58 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:14:58 - 01:15:12 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:15:12 - 01:15:12 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:15:12 - 01:16:20 - Jeffrey Graansma
  01:16:20 - 01:16:21 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:16:21 - 01:16:29 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:16:29 - 01:17:02 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:17:02 - 01:17:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:17:06 - 01:17:46 - Jeffrey Graansma
  01:17:46 - 01:18:02 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:18:02 - 01:18:04 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:18:04 - 01:18:34 - Jeffrey Graansma
  01:18:34 - 01:18:35 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:18:35 - 01:18:40 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:18:40 - 01:19:09 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:19:09 - 01:19:50 - IJde van Kammen
  01:19:50 - 01:20:19 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:20:19 - 01:20:47 - IJde van Kammen
  01:20:47 - 01:20:59 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:20:59 - 01:21:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:21:08 - 01:21:37 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:21:37 - 01:21:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:21:49 - 01:22:41 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:22:41 - 01:23:03 - Jacob Zwaagstra
  01:23:03 - 01:23:05 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:23:06 - 01:23:23 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:23:23 - 01:23:25 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:23:25 - 01:23:30 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:23:30 - 01:23:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:23:33 - 01:24:17 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:24:17 - 01:24:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:24:53 - 01:25:08 - IJde van Kammen
  01:25:08 - 01:26:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:26:59 - 01:28:18 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:28:18 - 01:29:22 - IJde van Kammen
  01:29:22 - 01:29:24 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:29:24 - 01:29:27 - Jacob Zwaagstra
  01:29:27 - 01:29:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:29:32 - 01:29:51 - Jacob Zwaagstra
  01:29:51 - 01:30:11 - Albert van Dijk
  01:30:11 - 01:30:35 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:30:35 - 01:31:29 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:31:29 - 01:32:07 - IJde van Kammen
  01:32:07 - 01:32:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:32:14 - 01:32:16 - Klaas Sietse van der Wal
  01:32:16 - 01:32:19 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:32:19 - 01:32:40 - Klaas Sietse van der Wal
  01:32:40 - 01:32:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:32:47 - 01:32:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:49:04 - 01:49:06 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:49:25 - 01:49:51 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:49:54 - 01:50:19 - IJde van Kammen
  01:50:19 - 01:50:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:50:27 - 01:50:35 - IJde van Kammen
  01:50:35 - 01:50:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:50:38 - 01:52:06 - IJde van Kammen
  01:52:06 - 01:53:46 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:53:53 - 01:54:18 - Lea van der Tuin, wethâlder
  01:54:18 - 01:55:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
 11. 10.1

  Over het amendement
  Met dit amendement worden de beslispunten 2 en 3 als volgt aangepast (vetgedrukte en doorgehaalde tekst):

  1. Het beschikbare krediet voor het realiseren van het IKC Twijzelerheide vast te stellen op een bedrag van € 4.567.846 € 4.367.846;
  2. De bijbehorende extra jaarlasten te herberekenen op basis van het aangepaste bedrag bij beslispunt 2 en de raad hierover schriftelijk te informeren van € 30.321 mee te nemen in de komende begroting 2025 en bijbehorende meerjarenramingen (jaarschijf 2027);

  Toelichting:
  Omdat in het raadsvoorstel op pagina 5 vermeld staat dat de besluitvorming over herbestemming van de vrijkomende gebouwen te zijner tijd volgt, kunnen de sloopkosten à € 200.000 uit het krediet van € 4.567,846 worden gehaald.


  Behandeling raadsvergadering 18 april 2024
  Wethouder Van der Tuin kan zich vinden in het amendement.
  De raad behandelt het amendement besluitvormend en heeft voor het amendement gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  Door middel van een amendement besluit de raad:
  Beslispunten 2 en 3 als volgt aanpassen (vetgedrukte en doorgehaalde tekst):
  2. Het beschikbare krediet voor het realiseren van het IKC Twijzelerheide vast te stellen op een bedrag van € 4.567.846 € 4.367.846;
  3. De bijbehorende extra jaarlasten te herberekenen op basis van het aangepaste bedrag bij beslispunt 2 en de raad hierover schriftelijk te informeren; van € 30.321 mee te nemen in de komende begroting 2025 en bijbehorende meerjarenramingen (jaarschijf 2027);

 12. 11

  Over het raadsvoorstel
  Het college stelt de gemeenteraad voor om de exploitatie van het zwembad rechtstreeks onder te brengen bij de gemeente Achtkarspelen. Hiermee wordt de organisatiestructuur voor de bestuurders vereenvoudigd en wordt de positie van de raad verstevigd. Voor de medewerkers betekent dit dat zij in dienst komen bij de gemeente. De gemeenteraad heeft het recht om zijn wensen of bedenkingen mee te geven aan het college.


  Behandeling raadsvergadering 18 april 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit geen wensen en bedenkingen te hebben bij het opheffen van Stichting Sportcentrum 8Karspelen en zwembad De Kûpe in Buitenpost met ingang van 1 juli 2024 onderdeel te laten zijn van de gemeentelijke organisatie.

  01:55:20 - 01:55:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:55:54 - 01:58:06 - Rienk Schootstra
  01:58:07 - 01:58:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  01:58:17 - 01:59:47 - Anita Vellema
  01:59:47 - 01:59:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:00:05 - 02:00:58 - Edwin de Vries
  02:00:59 - 02:01:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:01:15 - 02:03:08 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:03:10 - 02:05:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
 13. 12

  Over het raadsvoorstel
  Recreatieschap Marrekrite zorgt voor recreatieve voorzieningen op water en op land en onderhoudt deze. De Marrekrite is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Dit betekent dat de Marrekrite namens de deelnemers aan de GR (de provincie Fryslân en een groot aantal Friese gemeenten) een aantal taken uitvoert die de deelnemers anders apart van elkaar zouden doen.
  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de ontwerpbegroting 2025, de meerjarenraming 2026-2028 en de conceptbrief van de gemeenteraad aan de Marrekrite. Het college stelt de raad verder voor geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2025 en kennis te nemen van de jaarrekening 2023.


  Behandeling raadsvergadering 18 april 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming van de Marrekrite;
  2. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting;
  3. In te stemmen met bijgaande conceptbrief aan de Marrekrite;
  4. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023.
  02:03:52 - 02:05:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
 14. 13

  Over het raadsvoorstel
  De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de omgevingsdienst van Fryslân. De FUMO geeft advies, verstrekt vergunningen en houdt toezicht op het gebied van natuur- en milieuwet- en regelgeving. Dat doet de FUMO voor de bedrijven en inwoners van Fryslân, in opdracht van alle 18 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.
  Voor onze gemeente gaat het om de basistaken (wettelijk verplicht om dat gezamenlijk uit te voeren) en een beperkt aantal aanvullende (plus)taken.
  Het Dageliiks Bestuur van de FUMO heeft de (ontwerp)begroting 2025 opgesteld en aan de deelnemers gevraagd om voor 6 mei 2024 een eventuele zienswijze (reactie) te geven. Het Algemeen Bestuur van de FUMO zal dan in juli 2024 de begroting 2025 vaststellen, rekening houdend met de zienswijzen van de deelnemers.
  Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de (ontwerp)begroting 2025 van de FUMO, de financiële gevolgen mee te nemen in de begroting 2025, de bijdrage aan de FUMO structureel te verlagen met € 26.000 naar een totaalbedrag van € 617.420 en een zienswijze op de (ontwerp)begroting in te dienen volgens bijgevoegde brief.


  Behandeling raadsvergadering 18 april 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend, er is een motie aangenomen (zie13.1), het besluit is aangepast naar aanleiding van een aangenomen amendement (zie 13.2) en de raad heeft voor het geamendeerde voorstel gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Kennis te nemen van de (ontwerp)begroting 2025 van de FUMO;
  2. De financiële gevolgen mee te nemen in de begroting 2025 en de bijdrage aan de FUMO structureel te verlagen met € 26.000 naar een totaalbedrag van € 617.420;
  3. De conceptzienswijze op de (ontwerp)begroting als volgt aan te passen:
   In de zienswijze het verzoek aan de FUMO opnemen om, bij het ontwikkelen van het nieuwe VTH-beleid de wens in te brengen tot meer flexibiliteit, in verband met het beter kunnen inspelen op veranderingen.

  Amendementen

  Titel
  Meer flexibiliteit bij ontwikkeling VTH-beleid FUMO (aangenomen)

  Moties

  Onderwerp
  Inventarisatie en voorstel oprichting Raadsadviescommissie FUMO (aangenomen)
  02:04:24 - 02:05:03 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:05:09 - 02:05:11 - Tjibbe Brinkman, wethâlder
  02:05:13 - 02:10:03 - Klaas Sietse van der Wal
  02:10:03 - 02:10:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:10:17 - 02:18:44 - Rienk Schootstra
  02:18:46 - 02:18:55 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:19:20 - 02:21:23 - Sake van der Meer
  02:21:23 - 02:21:42 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:21:56 - 02:27:40 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:27:40 - 02:27:47 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:27:47 - 02:28:27 - Klaas Sietse van der Wal
  02:28:27 - 02:28:54 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:28:54 - 02:29:20 - Klaas Sietse van der Wal
  02:29:20 - 02:29:25 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:29:25 - 02:31:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
 15. 13.1

  Over de motie
  Met deze motie vragen de indieners het college om:

  1. Een brief te sturen aan de FUMO met de vraag om bij de deelnemers te inventariseren of er behoefte is aan een gemeenschappelijke adviescommissie en de uitkomsten van deze inventarisatie te bespreken in het Algemeen Bestuur en de uitkomst te delen met alle deelnemers;
  2. De FUMO te vragen om bij die inventarisatie informatie te verschaffen aan de deelnemers over de functie van een raadsadviescommissie;
  3. De FUMO te vragen om na bespreking in het Algemeen Bestuur te overwegen om een voorstel te formuleren voor het oprichten van een raadsadviescommissie en dit voorstel te delen met de deelnemers.

  Behandeling raadsvergadering 18 april 2024
  Wethouder Van der Tuin kan zich vinden in de motie.
  De raad behandelt de motie besluitvormend en heeft voor de motie gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  Door middel van een motie besluit de raad het college te vragen:

  1. Een brief te sturen aan de FUMO met de vraag om bij de deelnemers te inventariseren of er behoefte is aan een gemeenschappelijke adviescommissie en de uitkomsten van deze inventarisatie te bespreken in het Algemeen Bestuur en de uitkomst te delen met alle deelnemers;
  2. De FUMO te vragen om bij die inventarisatie informatie te verschaffen aan de deelnemers over de functie van een raadsadviescommissie;
  3. De FUMO te vragen om na bespreking in het Algemeen Bestuur te overwegen om een voorstel te formuleren voor het oprichten van een raadsadviescommissie en dit voorstel te delen met de deelnemers.
 16. 13.2

  Over het amendement
  Met dit amendement willen de indieners beslispunt 3 van het raadsbesluit aanpassen (vetgedrukte en doorgehaalde tekst):
  3. Een De conceptzienswijze op de (ontwerp)begroting in te dienen volgens bijgevoegde brief als volgt aan te passen:
  In de zienswijze het verzoek aan de FUMO opnemen om, bij het ontwikkelen van het nieuwe VTH-beleid de wens in te brengen tot meer flexibiliteit, in verband met het beter kunnen inspelen op veranderingen.


  Behandeling raadsvergadering 18 april 2024
  Wethouder Van der Tuin kan zich inhoudelijk vinden in het amendement, maar vraagt zich af of dit past in de zienswijze op de (ontwerp)begroting.
  De raad behandelt het amendement besluitvormend en heeft voor het amendement gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  Door middel van een amendement besluit de raad beslispunt 3 als volgt aan te passen (vetgedrukte en doorgehaalde tekst):
  3. Een De conceptzienswijze op de (ontwerp)begroting in te dienen volgens bijgevoegde brief als volgt aan te passen:
  In de zienswijze het verzoek aan de FUMO opnemen om, bij het ontwikkelen van het nieuwe VTH-beleid de wens in te brengen tot meer flexibiliteit, in verband met het beter kunnen inspelen op veranderingen.

 17. 14

  Over het raadsvoorstel
  In een eerder stadium heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor het toevoegen van een woning tussen Hoogstraten 4 en 12 te Gerkesklooster en de terinzagelegging daarvan. Tijdens de ter inzage periode zijn er geen zienswijzen binnengekomen op het plan.
  Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om het bestemmingsplan Gerkesklooster-Stroobos, Hoogstraten 12 vast te stellen, geen plan-MER en geen exploitatieplan vast te stellen.


  Behandeling raadsvergadering 18 april 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Het bestemmingsplan Gerkesklooster-Stroobos, Hoogstraten 12, overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0059.PHGSHoogstr12-VG01 met verbeelding, regels toelichting en bijlagen, ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig hetgeen is aangegeven in het raadsbesluit.
  2. Geen plan-MER vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  02:31:19 - 02:31:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
 18. 15

  Over het raadsvoorstel
  Er is een verzoek ingediend voor de bouw van een extra woning achter op het perceel grenzend aan de Fiifhuzen te Harkema, het aanpassen van de begrenzing van de maatschappelijke bestemming aan De Singel 35 te Harkema en een wijziging van de maatschappelijke bedrijfswoning naar een woonbestemming. Het verzoek past niet binnen de regels van het geldende bestemmingsplan.
  Daarom is voor dit perceel een nieuw ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Op het ontwerp is één gezamenlijke zienswijze ontvangen. De zienswijzeperiode is afgerond en de zienswijze is voorzien van een gemeentelijke reactie.
  Het college stelt de raad voor geen exploitatieplan vast te stellen, in te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijze, het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen en het vaststellingsbesluit ter inzage te leggen voor beroep.


  Behandeling raadsvergadering 18 april 2024
  De raad behandelt het onderwerp besluitvormend en heeft voor het voorstel van het college gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Geen exploitatieplan ex. artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
  2. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijze zoals opgenomen in de ‘Zienswijzenota bestemmingsplan De Singel 35 e.o. te Harkema’.
  3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Singel 35 e.o. te Harkema’, overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0059.PHHASingel35-ow01 met regels, toelichting en bijlagen ongewijzigd vast te stellen.
  4. Het vaststellingsbesluit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage te leggen voor beroep.
  02:31:48 - 02:31:59 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:32:06 - 02:33:12 - Wopke Veenstra
  02:33:13 - 02:33:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:33:28 - 02:33:42 - Lea van der Tuin, wethâlder
  02:33:50 - 02:34:02 - Wopke Veenstra
  02:34:05 - 02:34:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
 19. 16

  Over de motie
  Met deze motie roepen de indieners het college op om in navolging van een aangenomen motie en oproep vanuit Dantumadiel namens de gemeenteraad een brief te sturen naar de minister van Justitie en Veiligheid over de zorgen die er zijn over de capaciteit en inzet van politie in Noord-Nederland. Verder vragen ze de minister op te roepen zich harder in te spannen om de capaciteitsproblemen in de regio Noord-Nederland op te lossen en dat afspraken die gemaakt worden en gemaakt zijn vanuit de veiligheidsagenda’s van gemeenten en het Regionaal beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland ook navolging krijgen. Door capaciteitstekort kunnen deze afspraken niet meer nagekomen worden.


  Behandeling raadsvergadering 18 april 2024
  Portefeuillehouder Brouwer is van mening dat de motie overbodig is en laat het over aan de raad.
  De raad behandelt de motie besluitvormend en heeft voor de motie gestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (3), FVD-fractie (1), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)

  Besluit

  De raad besluit het college te vragen:

  1. Een brief te sturen aan de FUMO met de vraag om bij de deelnemers te inventariseren of er behoefte is aan een gemeenschappelijke adviescommissie en de uitkomsten van deze inventarisatie te bespreken in het Algemeen Bestuur en de uitkomst te delen met alle deelnemers;
  2. De FUMO te vragen om bij die inventarisatie informatie te verschaffen aan de deelnemers over de functie van een raadsadviescommissie;
  3. De FUMO te vragen om na bespreking in het Algemeen Bestuur te overwegen om een voorstel te formuleren voor het oprichten van een raadsadviescommissie en dit voorstel te delen met de deelnemers.

  Moties

  Onderwerp
  Oplossen capaciteitsproblemen politie (aangenomen)
  02:34:23 - 02:34:27 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:34:40 - 02:35:00 - Plakferfangend foarsitter
  02:35:13 - 02:39:42 - Edwin de Vries
  02:39:42 - 02:39:54 - Plakferfangend foarsitter
  02:39:59 - 02:43:57 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  02:43:59 - 02:44:21 - Plakferfangend foarsitter
  02:44:21 - 02:46:38 - Edwin de Vries
  02:46:40 - 02:46:45 - Plakferfangend foarsitter
  02:46:46 - 02:47:09 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  02:47:11 - 02:47:17 - Plakferfangend foarsitter
  02:47:17 - 02:49:19 - Jeffrey Graansma
  02:49:20 - 02:49:30 - Plakferfangend foarsitter
  02:49:31 - 02:50:36 - IJde van Kammen
  02:50:37 - 02:50:40 - Plakferfangend foarsitter
  02:50:40 - 02:50:41 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  02:50:41 - 02:51:00 - Plakferfangend foarsitter
  02:51:01 - 02:53:11 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  02:53:13 - 02:53:17 - Plakferfangend foarsitter
  02:53:17 - 02:53:19 - Edwin de Vries
  02:53:19 - 02:53:19 - Plakferfangend foarsitter
  02:53:21 - 02:54:07 - Edwin de Vries
  02:54:08 - 02:54:13 - Plakferfangend foarsitter
  02:54:13 - 02:54:27 - Oebele Brouwer, pf.hâlder
  02:54:29 - 02:54:53 - Plakferfangend foarsitter
  02:55:17 - 02:55:34 - Plakferfangend foarsitter
 20. 17

  Over de motie
  Met deze motie roepen de indieners het college op om uiterlijk in september 2024 aan de gemeenteraad voorstellen voor te leggen over het actief stimuleren van de mogelijkheid tot het splitsen van woningen.


  Behandeling raadsvergadering 18 april 2024
  Wethouder Van der Tuin ontraadt de motie.
  De raad behandelt de motie besluitvormend, maar de stemmen staken (10 - 10). De motie komt de volgende raadsvergadering weer op de agenda.

  Stemuitslag

  voor 50%
  tegen 50%
  voor
  FNP-fractie (3), GBA-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), Zelfstandig raadslid De Vries (1)
  tegen
  CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FVD-fractie (1)

  Moties

  Onderwerp
  Concretisering gemeentelijke woonvisie: woningsplitsing (gestaakte stemmen)
  02:55:46 - 02:56:10 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:56:13 - 02:56:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  02:56:46 - 03:00:44 - Hink Speulman
  03:00:44 - 03:00:49 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:00:49 - 03:01:49 - Rienk Schootstra
  03:01:50 - 03:03:01 - Hink Speulman
  03:03:01 - 03:04:05 - Rienk Schootstra
  03:04:06 - 03:05:17 - Hink Speulman
  03:05:17 - 03:05:18 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:05:18 - 03:05:43 - Rienk Schootstra
  03:05:43 - 03:05:43 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:05:43 - 03:05:47 - Rienk Schootstra
  03:05:47 - 03:05:52 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:05:56 - 03:07:13 - Klaas Sietse van der Wal
  03:07:13 - 03:07:14 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:07:14 - 03:07:20 - Klaas Sietse van der Wal
  03:07:20 - 03:07:20 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:07:20 - 03:07:27 - Hink Speulman
  03:07:27 - 03:07:29 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:07:29 - 03:08:45 - Jeffrey Graansma
  03:08:47 - 03:08:47 - Hink Speulman
  03:08:47 - 03:08:48 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:08:48 - 03:09:38 - Hink Speulman
  03:09:38 - 03:09:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:09:56 - 03:10:31 - Hink Speulman
  03:10:31 - 03:10:32 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:10:32 - 03:11:33 - Jeffrey Graansma
  03:11:33 - 03:11:38 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:11:38 - 03:12:02 - Rienk Schootstra
  03:12:02 - 03:12:25 - Hink Speulman
  03:12:25 - 03:12:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:12:56 - 03:13:39 - Hink Speulman
  03:13:40 - 03:13:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:14:01 - 03:16:28 - Lea van der Tuin, wethâlder
  03:16:28 - 03:16:30 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:16:30 - 03:17:00 - Hink Speulman
  03:17:01 - 03:17:08 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:17:09 - 03:17:33 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:17:35 - 03:17:35 - Hink Speulman
  03:17:37 - 03:17:51 - Klaas Sietse van der Wal
  03:17:52 - 03:17:54 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:17:56 - 03:18:32 - Rienk Schootstra
  03:18:34 - 03:18:50 - Oebele Brouwer, foarsitter
  03:19:11 - 03:20:56 - Oebele Brouwer, foarsitter
 21. 18

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.51 uur.

  03:20:10 - 03:20:56 - Oebele Brouwer, foarsitter