Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 30 mei 2024

16:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

De raadsvergadering begint om 16.00 uur en van 18.00 - 19.00 uur wordt de vergadering geschorst om te eten. Om 20.00 uur behandelt de raad agendapunt 22 (Vaststellen profielschets burgemeester) in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning, de heer Arno Brok.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van de onderwerpen die de raad alleen besluitvormend behandelt. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Mededelingen
 3. 3

  Over dit agendapunt
  De raad stelt de agenda definitief vast.

 4. 4

  Over dit agendapunt
  Raadsleden kunnen vragen stellen aan het college over zaken die de gemeente aangaan. Het raadslid dat tijdens het vragenhalfuur vragen wil stellen, geeft de vragen zo mogelijk voor 12.00 uur van de dag voorafgaand aan de dag van de raadsvergadering door. De betreffende portefeuillehouder geeft direct na het stellen van de vraag in de raadsvergadering mondeling antwoord. Als een vraag later binnenkomt, of tijdens het vragenhalfuur, geeft het college zo mogelijk ook direct mondeling antwoord. Als beantwoording niet direct mogelijk is, geeft het college in ieder geval binnen twee werkdagen schriftelijk antwoord aan de vragensteller.

 5. 5

  Over dit agendapunt
  Alle toezeggingen gedaan tijdens informatiecarrousels en raadsvergaderingen staan op de toezeggingenlijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de toezegging, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de toezegging als afgedaan te beschouwen. De griffie voegt de lijst met toezeggingen op 29 mei toe.
  Het college stelt de raad voor de volgende toezeggingen als afgedaan te beschouwen:
  · De toezegging met het ID-nr. 108 (Raad op de hoogte houden doorstroom Herbranda)
  · De toezegging met het ID-nr. 115 (Vragenlijst tevredenheidsonderzoek toevoegen)
  · De toezegging met het ID-nr. 117 (Schriftelijk terugkomen op vraag beëindigen monumentale status)
  · De toezegging met het ID-nr. 118 (Schriftelijk terugkomen op vraag gemaakte kosten Voorstraat 63)

 6. 6

  Over dit agendapunt
  Alle aangenomen moties staan op de motielijst. Als het college van mening is dat het uitvoering heeft gegeven aan de motie, vermeldt de griffie dit op de lijst met het voorstel en een toelichting van het college om de motie als afgedaan te beschouwen. De griffie voegt de motielijst op 29 mei toe.
  Het college stelt de raad voor de motie met het ID-nr. 486 (Inventarisatie en voorstel oprichting Raadsadviescommissie FUMO) als afgedaan te beschouwen.

 7. 7

 8. 8

  Over het raadsvoorstel
  Twee leden van de rekenkamer hebben aangegeven te willen stoppen met hun werkzaamheden voor de rekenkamer. Er zijn dus twee vacatures ontstaan en na de sollicitatieprocedure kunnen er twee nieuwe leden voorgedragen worden als lid.

 9. 9

  Over de motie
  Met deze motie roepen de indieners het college op om uiterlijk in september 2024 aan de gemeenteraad voorstellen voor te leggen over het actief stimuleren van de mogelijkheid tot het splitsen van woningen. Tijdens de raadsvergadering van 18 april jl. is deze motie door de PvdA, GroenLinks, FNP, GBA en raadslid de Vries ingediend. Bij het stemmen over de motie staakten de stemmen:
  Voor: FNP (3), GBA, GroenLinks, PvdA, PVV en raadslid De Vries (10)
  Tegen: CDA, CU en FVD (10)
  De motie is volgens artikel 35 (Staken van de stemmen) van het Reglement van Orde op de agenda geplaatst voor deze raadsvergadering.

 10. 10

  Over het raadsvoorstel
  De Werkmaatschappij 8KTD is een samenwerkingsvorm tussen de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel. De Werkmaatschappij voert allerlei taken uit die door de gemeenten worden opgedragen. De activiteiten van de Werkmaatschappij worden betaald uit (voornamelijk) bijdragen van de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel. De (concept)jaarrekening 2023 van de Werkmaatschappij is opgesteld en hiermee wordt verantwoording afgelegd over 2023. De gemeenteraad kan een zienswijze (reactie) geven op de jaarstukken, waarna het Algemeen Bestuur van de Werkmaatschappij de jaarstukken definitief vaststelt.
  Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de conceptjaarrekening 2023 van de werkmaatschappij.

 11. 11

  Over het raadsvoorstel
  De Werkmaatschappij 8KTD is een samenwerkingsvorm tussen de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel. De werkmaatschappij voert allerlei taken uit die door de gemeenten worden opgedragen. In de conceptbegroting voor 2024-2027 zijn deze taken in financiële zin vertaald.
  Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024-2027 van de werkmaatschappij.

 12. 12

  Over het raadsvoorstel
  Volgens de Gemeentewet moeten wethouders wonen in de gemeente waar zij wethouder zijn (vereiste van ingezetenschap). Wethouder Van der Tuin-Kuipers woont niet in Achtkarspelen en bij haar benoeming op 9 juni 2022 heeft de raad hiervoor voor een jaar ontheffing verleend. In 2023 is deze ontheffing met een jaar verlengd en de raad moet deze ontheffing nu weer met een jaar verlengen.
  Het presidium (bestaande uit alle fractievoorzitters) stelt de raad voor ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van één jaar, tot 9 juni 2025.

 13. 13

  Over het raadsvoorstel
  In verband met het aftreden van wethouder S.W. Vegelin moet er een nieuwe vertegenwoordiger van de gemeente Achtkarspelen worden benoemd in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland.
  Het college stelt de raad voor wethouder J.E. Boerema te benoemen in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland.

 14. 14

  Over het raadsvoorstel
  Veiligheidsregio Fryslân(VRF) is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren. Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2025, de jaarstukken 2023 gestuurd naar de Friese gemeenten. De gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen.
  Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van de VRF, wel een zienswijze in te dienen op de aanpassing van de bestemmingsreserve zoals verwoord in de jaarrekening 2023, in een reactie richting de VRF aan te geven dat de rechtmatigheidsverantwoording op de jaarstukken 2023 ontbreekt en de toename van de bijdrage aan de Veiligheidsregio voor de autonome ontwikkelingen mee te nemen in de begroting 2025 en ten laste te brengen van de post loon- en prijsontwikkeling.

 15. 15

  Over het raadsvoorstel
  Veiligheidsregio Fryslân (VRF) is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moet ook de gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Fryslân worden aangepast.
  Het college vraagt de raad toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân te wijzigen volgens het wijzigingsbesluit.

 16. 16

  Over het raadsvoorstel
  Het pand aan de Gedempte Vaart 80 in Surhuisterveen heeft een horecabestemming met de mogelijkheid tot bestemming wonen. Het gebouw is verbouwd tot woning en wordt hierdoor niet meer gebruikt voor horeca-activiteiten. Hiervoor is inmiddels een omgevingsvergunning verleend. Aan de zijde van de Havenstraat ligt een parkeerterrein dat vanwege de horecabestemming nodig was om te voldoen aan de parkeernorm. Door de eigenaar van het pand is het verzoek gedaan om van het parkeerterrein een tuin te maken en het daarom te onttrekken aan de openbaarheid. Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad besloten om het college te volgen in zijn advies om het voorgenomen besluit tot instemming met het onttrekkingsverzoek conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ter inzage te leggen voor zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ingediend waardoor wordt vastgehouden aan het ontwerpraadsbesluit van 14 december 2023. Vanuit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ligt nu het definitieve besluit voor.
  Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het onttrekkingsverzoek.

 17. 17

  Over het raadsvoorstel
  Een mobiliteitsplan is een verkeerskundig beleidsdocument waarin oplossingen voor verkeerskundige knelpunten en doelstellingen worden benoemd.
  Het huidige gemeentelijke beleid op het gebied van verkeer en vervoer (gemeentelijk verkeer- en vervoerplan) is niet meer actueel. Er is daarom het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan.
  Het college stelt de raad voor in te stemmen met het ontwerp Mobiliteitsplan en het ter visie te leggen gedurende een periode van 6 weken waarbij alle belanghebbenden kunnen reageren op de inhoud van het document.

 18. 18

  Over het raadsvoorstel
  Op basis van het huidige buitensportaccommodatiebeleid is de gemeente verantwoordelijk voor de renovaties van de hoofvelden en de kunstgrasvelden van de voetbal- en korfbalverenigingen. Daarnaast is de gemeente, op basis van de beleidslijn ‘onderhoud tennisbanen’, verantwoordelijk voor de renovatiekosten van één baanblok (2 tennisbanen) per tennisaccommodatie.
  Het college stelt de raad voor krediet te verlenen voor:
  - Renovatiekosten hoofdveld v.v. Drogeham (€ 45.000)
  - Renovatiekosten kaatsveld Buitenpost Drogeham (€ 34.000)
  - Realisatie padelbanen Buitenpost (€ 134.000)
  - Vervanging lichtmasten trainingsveld Twijzelerheide Kootstertille (€28.000)
  - Vervangen armaturen lichtmasten trainingsveld Kootstertille (€15.000)

 19. 19

  Over het raadsvoorstel
  De verordening Jeugdhulp van de gemeente Achtkarspelen dateert van 2019. Door de inkoop jeugd per 1 januari 2024, verandering in werkwijze en recente jurisprudentie is aanpassing noodzakelijk. Dit betekent dat de huidige verordening Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen uit 2019 wordt vervangen door een nieuwe verordening waarbij wordt aangesloten bij de recente ontwikkelingen.
  Het college stelt de raad voor de verordening jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2024 vast te stellen en de verordening jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2019 in te trekken.

 20. 20

  Over het raadsvoorstel
  De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de omgevingsdienst van Fryslân. De FUMO geeft advies, verstrekt vergunningen en houdt toezicht op het gebied van natuur- en milieuwet- en regelgeving. Dat doet de FUMO voor de bedrijven en inwoners van Fryslân, in opdracht van alle 18 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Voor onze gemeente gaat het om de basistaken (wettelijk verplicht om dat gezamenlijk uit te voeren) en een beperkt aantal aanvullende (plus)taken. De Gemeenschappelijke regeling FUMO moet worden aangepast vanwege de wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling.
  Het college stelt de raad voor kennis te nemen van het Ontwerpbesluit gemeenschappelijke regeling FUMO 2024 en geen zienswijze in te dienen.

 21. 21

  Over het raadsvoorstel
  Hûs en hiem is een Gemeenschappelijke Regeling (GR), een samenwerkingsverband van Friese gemeenten. De adviseurs van hûs en hiem geven op verzoek van gemeenten onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenbeleid. De begroting 2025 van hûs en hiem is toegestuurd ter beoordeling door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het jaarverslag 2023 is ter kennisneming aangeboden. De raad kan over de begroting een zienswijze (reactie) indienen.
  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de begroting 2025 van hûs en hiem en geen zienswijze in te dienen en kennis te nemen van het jaarverslag 2023 van hûs en hiem.

 22. 22

  Dit onderwerp heeft een vaste aanvangstijd van 20.00 uur


  Over het raadsvoorstel
  In de raadsvergadering van 21 maart 2024 heeft burgemeester Oebele Brouwer laten weten na zijn ambtsperiode niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. De gemeenteraad van Achtkarspelen moet op zoek naar een nieuwe burgemeester. In de profielschets staan de eisen die de raad aan de nieuwe burgemeester stelt.
  De vertrouwenscommissie in oprichting stelt de raad voor de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Achtkarspelen vast te stellen. De bijlagen 1 en 2 worden z.s.m. toegevoegd aan de stukken.

 23. 23

  Over het raadsvoorstel
  In de raadsvergadering van 21 maart 2024 heeft burgemeester Oebele Brouwer laten weten na zijn ambtsperiode niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. De gemeenteraad van Achtkarspelen moet op zoek naar een nieuwe burgemeester. De Gemeentewet regelt dat de gemeenteraad uit zijn midden een vertrouwenscommissie instelt, ‘belast met de beoordeling van de kandidaten’.
  De vertrouwenscommissie in oprichting stelt de raad voor de verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Achtkarspelen 2024 vast te stellen en te benoemen de leden, de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter, de adviseur, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris.

 24. 24
  Sluiting