Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiecarrousel

donderdag 16 maart 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
H. Spinder-van Dijk
Toelichting

De raadsleden stellen zelf de agenda van de informatiecarrousel samen, maar ook het college kan onderwerpen waarover men informatie wil geven op de agenda plaatsen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen vragen over zijn, worden wel geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In deze informatiecarrousel komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 23 maart aan de orde.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de informatiecarrousel staan. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:00:02 - 00:03:37 - Stoel 14
 2. 1

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de CU- en de PVV-fractie in verband met nadere vragen en met het verzoek om een verduidelijkende presentatie.


  Over het raadsvoorstel
  In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Achtkarspelen is ingestemd met het vervangen van de gymzaal van VO-school Singelland in Surhuisterveen. Het schoolbestuur heeft de voorbereidingen afgerond en kan overgaan tot het aanbesteden van het werk. Vóór de opstart van de procedure wordt de raad verzocht om het beschikbare bedrag vast te stellen.
  Het college stelt de raad voor om op 23 maart het beschikbare bedrag voor het vervangen van de gymzaal bij Singelland, locatie Surhuisterveen, vast te stellen op €1.619.000 en de hogere jaarlasten mee te nemen bij de vaststelling van de begroting 2024.


  Behandeling informatiecarrousel 16 maart 2023
  De heer Luigjes (beleidsadviseur onderwijshuisvesting) geeft geen presentatie omdat niet de gemeente maar het schoolbestuur bouwheer is. Voor meer informatie kan men zich wenden tot het schoolbestuur. De heer Luigjes laat wel een tekening van het ontwerp zien en beantwoordt vervolgens de vragen over dit onderwerp.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 23 maart 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  00:02:37 - 00:03:37 - Stoel 14
  00:04:08 - 00:06:18 - Stoel 27
  00:06:18 - 00:06:41 - Stoel 15
  00:06:41 - 00:06:43 - Stoel 27
  00:06:43 - 00:07:54 - Stoel 3
  00:07:54 - 00:07:58 - Stoel 27
  00:07:58 - 00:08:28 - Stoel 23
  00:08:28 - 00:08:52 - Stoel 27
  00:08:52 - 00:09:52 - Stoel 23
  00:09:52 - 00:11:04 - Stoel 27
  00:11:04 - 00:11:49 - Stoel 12
  00:11:49 - 00:12:06 - Stoel 27
  00:12:06 - 00:12:25 - Stoel 12
  00:12:25 - 00:13:26 - Stoel 27
  00:13:26 - 00:13:52 - Stoel 12
  00:13:52 - 00:14:28 - Stoel 27
  00:14:28 - 00:14:47 - Stoel 23
  00:14:47 - 00:15:20 - Stoel 27
  00:15:20 - 00:16:09 - Stoel 14
 3. 2

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de controlecommissie. Er is gevraagd om een verduidelijkende presentatie.


  Over het raadsvoorstel
  In november 2022 hebben de raden van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel de begrotingen 2023-2026 vastgesteld. In de periode daaraan voorafgaand is verschillende keren gesproken over de verwachte negatieve effecten als gevolg van o.a. de volgende ontwikkelingen:

  • Herijking gemeentefonds (2026 e.v.)
  • Afhankelijkheid van realisatie ombuigingspakketten
  • De daling van het gemeentefonds (het Ravijn) onder andere door aanpassing/herijking belastinggebied
  • (Macro) economische effecten/onzekerheden

  Om een voorlopig inzicht te krijgen is er een verkenning naar mogelijke (financiële) scenario’s gedaan. Het college stelt de raad voor deze scenario's op 23 maart meningvormend te bespreken.


  Behandeling informatiecarrousel 16 maart 2023
  De heer Postma (senior financieel adviseur) en mevrouw Tamminga (controller) lichten de onderwerpen Scenario’s begrotingsontwikkeling 2023-2027 (Postma) en de stand van zaken Gemeentefonds toe (Tamminga) door middel van een Powerpointpresentatie en beantwoorden de vragen over dit onderwerp.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 23 maart 2023 meningvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  00:15:23 - 00:16:09 - Stoel 14
  00:16:12 - 00:29:45 - Stoel 27
  00:29:45 - 00:30:01 - Stoel 11
  00:30:01 - 00:30:33 - Stoel 27
  00:30:33 - 00:30:46 - Stoel 11
  00:30:46 - 00:31:00 - Stoel 27
  00:31:00 - 00:31:38 - Stoel 15
  00:31:38 - 00:33:29 - Stoel 27
  00:33:29 - 00:33:50 - Stoel 3
  00:33:50 - 00:43:39 - Stoel 27
  00:43:40 - 00:48:12 - Stoel 27
  00:48:12 - 00:48:32 - Stoel 23
  00:48:32 - 00:49:08 - Stoel 27
  00:49:08 - 00:49:55 - Stoel 12
  00:49:55 - 00:50:08 - Stoel 27
  00:50:08 - 00:50:29 - Stoel 12
  00:50:29 - 00:51:56 - Stoel 27
  00:51:56 - 00:52:05 - Stoel 12
  00:52:05 - 00:52:41 - Stoel 27
  00:52:41 - 00:53:00 - Stoel 17
  00:53:00 - 00:54:28 - Stoel 27
  00:54:28 - 00:55:30 - Stoel 11
  00:55:30 - 00:55:31 - Stoel 27
  00:55:31 - 00:55:31 - Stoel 11
  00:55:31 - 00:56:22 - Stoel 27
  00:56:22 - 00:57:09 - Stoel 11
  00:57:09 - 00:57:19 - Stoel 27
  00:57:19 - 00:57:57 - Stoel 23
  00:57:57 - 00:59:44 - Stoel 27
  00:59:44 - 01:01:25 - Stoel 2
  01:01:25 - 01:07:07 - Stoel 27
 4. 3

  Agendering informatiecarrousel
  Jobinder heeft via de griffie het verzoek gedaan voor een presentatie over het klanttevredenheidsonderzoek, Jobinder in het algemeen, het heden en de toekomst. Het presidium heeft op 26 januari 2023 ingestemd met dit verzoek.


  Behandeling informatiecarrousel 16 maart 2023
  De heer Maasbommel (coördinator Jobinder) licht de onderwerpen door middel van een Powerpointpresentatie toe en beantwoordt de vragen over de onderwerpen. Hierbij worden de volgende toezeggingen gedaan:

  • De heer Maasbommel zal de raad nog een schriftelijke toelichting geven over het verloop van de aanbestedingsprocedure. Actie Maasbommel
  • Ook zal de heer Maasbommel de raad schriftelijk informeren over de vergelijking van de klanttevredenheid met die van andere vervoerders. Actie Maasbommel

  Op verzoek van de heer Veenstra (FNP) wordt het onderwerp Jobinder geagendeerd voor de raadsvergadering van april. Actie griffie

  Toezeggingen

  Titel
  Raad schriftelijk informeren over vergelijking klanttevredenheid met die van andere vervoerders
  Schriftelijke toelichting geven op aanbestedingsprocedure
  01:01:52 - 01:07:07 - Stoel 27
  01:07:07 - 01:07:33 - Stoel 22
  01:07:33 - 01:07:50 - Stoel 27
  01:07:50 - 01:08:04 - Stoel 22
  01:08:04 - 01:10:16 - Stoel 27
  01:10:16 - 01:10:58 - Stoel 23
  01:10:58 - 01:11:01 - Stoel 27
  01:11:01 - 01:11:05 - Stoel 23
  01:11:05 - 01:12:09 - Stoel 27
  01:12:09 - 01:12:36 - Stoel 3
  01:12:36 - 01:12:38 - Stoel 27
  01:12:38 - 01:12:58 - Stoel 3
  01:12:58 - 01:13:24 - Stoel 27
  01:13:24 - 01:15:15 - Stoel 23
  01:15:15 - 01:16:28 - Stoel 27
  01:16:28 - 01:16:40 - Stoel 11
  01:16:40 - 01:17:29 - Stoel 27
  01:17:29 - 01:17:41 - Stoel 16
  01:17:41 - 01:18:35 - Stoel 27
  01:18:35 - 01:18:45 - Stoel 16
  01:18:45 - 01:18:50 - Stoel 27
  01:18:50 - 01:20:37 - Stoel 3
  01:20:37 - 01:23:11 - Stoel 27
  01:23:11 - 01:23:31 - Stoel 17
  01:23:31 - 01:24:21 - Stoel 27
  01:24:21 - 01:24:31 - Stoel 17
  01:24:31 - 01:24:34 - Stoel 27
  01:24:34 - 01:24:35 - Stoel 17
  01:24:35 - 01:24:40 - Stoel 27
  01:24:40 - 01:24:44 - Stoel 17
  01:24:44 - 01:26:41 - Stoel 27
  01:26:41 - 01:27:00 - Stoel 22
  01:27:00 - 01:27:14 - Stoel 27
  01:27:14 - 01:27:30 - Stoel 22
  01:27:30 - 01:27:49 - Stoel 27
  01:27:49 - 01:27:58 - Stoel 22
  01:27:58 - 01:28:19 - Stoel 27
  01:28:19 - 01:28:46 - Stoel 3
  01:28:46 - 01:29:12 - Stoel 27
  01:29:12 - 01:29:42 - Stoel 3
  01:29:42 - 01:29:44 - Stoel 14
  01:29:44 - 01:29:44 - Stoel 14
  01:29:45 - 01:31:11 - Stoel 11
  01:31:15 - 01:31:21 - Stoel 27
  01:31:21 - 01:32:37 - Stoel 11
  01:32:37 - 01:33:29 - Stoel 27
  01:33:29 - 01:33:33 - Stoel 22
  01:33:33 - 01:35:19 - Stoel 27
  01:35:19 - 01:35:48 - Stoel 16
 5. 4

  Agendering informatiecarrousel
  Er is mogelijkheid voor inspraak. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld bij dit onderwerp, dan wordt het niet behandeld. Het onderwerp komt dan alleen aan de orde in de raadsvergadering van 23 maart 2023.


  Over het raadsvoorstel
  Publieksdiensten heeft als ambitie om nu en in de toekomst passende dienstverlening voor alle inwoners en ondernemers te leveren. Er ligt nu de uitgesproken wens voor om de kwaliteit van dienstverlening voor zowel gemeente Tytsjerksteradiel als Achtkarspelen te verbeteren/verhogen. Om passende dienstverlening te leveren is het noodzakelijk om goed op de behoefte van de inwoners te kunnen inspelen. Er is een nulmeting nodig om het huidige dienstverleningsniveau te bepalen, zodat van daaruit de dienstverlening verbeterd kan worden.
  Het college stelt de raad voor om op 23 maart te besluiten de 0-meting dienstverlening op te starten en het benodigde krediet beschikbaar te stellen.


  Behandeling informatiecarrousel 16 maart 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld. Het onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 23 maart 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  01:36:22 - 01:37:27 - Stoel 14
 6. 5

  Agendering informatiecarrousel
  Er is mogelijkheid voor inspraak. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld bij dit onderwerp, dan wordt het niet behandeld. Het onderwerp komt dan alleen aan de orde in de raadsvergadering van 23 maart 2023.


  Over het raadsvoorstel
  Voor Achtkarspelen is een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgesteld voor de planperiode 2023-2027. Hierin is nieuw beleid vastgelegd voor de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, regen- en grondwater. In het GRP zijn maatregelen en investeringen opgenomen voor vervanging van bestaande onderdelen van het rioleringssysteem. Ook richt het plan zich op het klimaatbestendiger maken van de dorpen. Op basis van alle kosten is berekend welke rioolheffing er nodig is in de komende jaren.
  Het college stelt de raad voor het Gemeentelijk Rioleringsplan op 23 maart vast te stellen voor de periode van 2023 tot en met 2027 en besluiten te nemen over de financiële consequenties.


  Behandeling informatiecarrousel 16 maart 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld. Het onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 23 maart 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  01:36:31 - 01:37:27 - Stoel 14
 7. 6

  Agendering informatiecarrousel
  Er is mogelijkheid voor inspraak. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld bij dit onderwerp, dan wordt het niet behandeld. Het onderwerp komt dan alleen aan de orde in de raadsvergadering van 23 maart 2023.


  Over het raadsvoorstel
  Inwoners die onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vallen, zijn in dienst van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân (GR SW Fryslân) en werken bij Caparis NV. De GR SW Fryslân heeft destijds een verordening cliëntenparticipatie vastgesteld. Deze verordening is vervallen en de raad moet een nieuwe verordening cliëntparticipatie Wet sociale werkvoorziening vaststellen.
  Het college stelt de raad voor de ‘Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Achtkarspelen 2023’ op 23 maart vast te stellen.


  Behandeling informatiecarrousel 16 maart 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld. Het onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 23 maart 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  01:35:31 - 01:35:48 - Stoel 16
  01:36:05 - 01:36:13 - Stoel 14
  01:36:16 - 01:36:19 - Stoel 14
  01:36:20 - 01:37:27 - Stoel 14
 8. 7

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.07 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

  01:37:20 - 01:37:27 - Stoel 14