Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiecarrousel

donderdag 13 april 2023

19:30 - 20:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
T.I. Veenstra
Toelichting

De raadsleden stellen zelf de agenda van de informatiecarrousel samen, maar ook het college kan onderwerpen waarover men informatie wil geven op de agenda plaatsen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen vragen over zijn, worden wel geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In deze informatiecarrousel komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 20 april aan de orde.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de informatiecarrousel staan. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:00:03 - 00:00:20 - Stoel 13
  00:29:16 - 00:29:27 - Stoel 12
  00:29:43 - 00:31:31 - Stoel 12
 2. 1

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is geagendeerd op initiatief van de FUMO. De FUMO heeft aangeboden een toelichting te geven op de ontwerpbegroting 2024 en het presidium heeft hier op 15 december 2022 mee ingestemd. De CU- en de CDA-fractie hebben vooraf vragen ingediend.


  Over het raadsvoorstel
  De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de omgevingsdienst van Fryslân. De FUMO geeft advies, verstrekt vergunningen en houdt toezicht op het gebied van natuur- en milieuwet- en regelgeving. Dat doet de FUMO voor de bedrijven en inwoners van Fryslân, in opdracht van alle 18 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân; de deelnemers.
  Het Dagelijks Bestuur van de FUMO heeft de ontwerpbegroting 2023 opgesteld en aan de deelnemers gevraagd om voor 13 mei 2022 een eventuele zienswijze (reactie) te geven. Het Algemeen Bestuur van de FUMO zal dan in juni 2022 de begroting 2023 vaststellen, rekening houdend met de zienswijzen van de deelnemers. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 en de begrotingswijziging 2023 en een zienswijze in te dienen.


  Behandeling informatiecarrousel 13 april 2023
  De heren P. Hofstra (directeur) en F. van der Lecq (financieel adviseur) geven een presentatie en beantwoorden de vragen die naar aanleiding van de presentatie gesteld worden.


  De heer Tax (teamleider Ontwikkeling & Advies Ruimte) beantwoordt de door CU en CDA ingediende vragen.


  Naar aanleiding van de opmerking van de heer Van der Wal zegt de heer Tax toe de reactienota op de ontwerpbegroting 2023 via de griffie aan de raadsleden toe te sturen. (red. deze nota wordt toegevoegd bij agendapunt 8 van de raadsvergadering van 20 april).


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 20 april 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  Toezeggingen

  Titel
  Toesturen Reactienota op zienswijzen op ontwerpbegroting 2023 FUMO
  00:30:52 - 00:31:31 - Stoel 12
  00:31:45 - 00:37:21 - Stoel 11
  00:37:21 - 00:37:25 - Stoel 12
  00:37:25 - 00:37:26 - Stoel 11
  00:37:26 - 00:38:07 - Stoel 25
  00:38:07 - 00:38:25 - Stoel 11
  00:38:25 - 00:40:25 - Stoel 25
  00:40:25 - 00:40:29 - Stoel 12
  00:40:29 - 00:40:42 - Stoel 25
  00:40:42 - 00:40:43 - Stoel 12
  00:40:43 - 00:40:45 - Stoel 11
  00:40:45 - 00:40:47 - Stoel 12
  00:40:47 - 00:41:27 - Stoel 26
  00:41:27 - 00:44:15 - Stoel 11
  00:44:15 - 00:44:19 - Stoel 12
  00:44:19 - 00:44:25 - Stoel 11
  00:44:25 - 00:44:58 - Stoel 26
  00:44:58 - 00:45:01 - Stoel 11
  00:45:01 - 00:45:02 - Stoel 26
  00:45:02 - 00:47:27 - Stoel 11
  00:47:27 - 00:47:31 - Stoel 26
  00:47:31 - 00:47:33 - Stoel 11
  00:47:33 - 00:51:30 - Stoel 25
  00:51:30 - 00:51:32 - Stoel 12
  00:51:32 - 00:52:02 - Stoel 26
  00:52:02 - 00:52:54 - Stoel 11
  00:52:54 - 00:52:57 - Stoel 11
  00:52:57 - 00:54:06 - Stoel 25
  00:54:06 - 00:54:28 - Stoel 11
  00:54:28 - 00:54:38 - Stoel 12
  00:54:38 - 00:56:51 - Stoel 11
  00:56:51 - 00:58:18 - Stoel 25
  00:58:18 - 00:58:32 - Stoel 11
  00:58:32 - 00:58:53 - Stoel 25
  00:58:53 - 01:01:04 - Stoel 11
  01:01:04 - 01:02:22 - Stoel 25
  01:02:22 - 01:03:01 - Stoel 11
  01:03:01 - 01:03:10 - Stoel 12
  01:03:10 - 01:03:13 - Stoel 11
  01:03:13 - 01:03:24 - Stoel 25
  01:03:24 - 01:03:42 - Stoel 11
  01:03:42 - 01:03:52 - Stoel 25
  01:03:52 - 01:03:54 - Stoel 11
  01:03:54 - 01:03:55 - Stoel 12
  01:03:55 - 01:03:59 - Stoel 11
  01:03:59 - 01:04:53 - Stoel 26
  01:04:53 - 01:05:18 - Stoel 11
  01:05:18 - 01:05:19 - Stoel 26
  01:05:19 - 01:05:22 - Stoel 11
  01:05:22 - 01:05:52 - Stoel 12
 3. 2

  Agendering informatiecarrousel
  Het informerende raadsvoorstel ‘Inzet drone bij toezicht en handhaving’ (nr. 23-20) is op 16 februari 2023 op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) geplaatst. Op verzoek van de CDA-fractie is dit onderwerp geagendeerd voor de informatiecarrousel van 13 april 2023 in verband met nadere vragen over het voorstel.


  Over het raadsvoorstel
  Het college heeft besloten drones in te zetten als toezichts- en handhavingsmiddel. Dit gaat vooral om de controles in het groendomein, dat wil zeggen controles van houtsingels, groenstroken en dergelijke in landelijke gebieden.


  Behandeling informatiecarrousel 13 april 2023
  Mevrouw Visser (juridisch beleidsmedewerker Toezicht Handhaving & Veiligheid) beantwoordt de vragen.

  01:05:37 - 01:05:52 - Stoel 12
  01:05:59 - 01:06:03 - Stoel 12
  01:06:05 - 01:08:58 - Stoel 11
  01:08:58 - 01:09:17 - Stoel 26
  01:09:17 - 01:09:32 - Stoel 11
  01:09:32 - 01:11:28 - Stoel 25
  01:11:28 - 01:11:33 - Stoel 11
  01:11:33 - 01:11:57 - Stoel 26
  01:11:57 - 01:11:59 - Stoel 11
  01:11:59 - 01:12:24 - Stoel 12
 4. 3

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  Op 3 november 2022 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2023 vastgesteld. Gedurende het jaar zijn er gebeurtenissen die invloed hebben op de begroting. In dit raadsvoorstel neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, zodat de raad de begroting kan wijzigen. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met het wijzigingen van de begroting 2023.


  Behandeling informatiecarrousel 13 april 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld. Het onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 20 april 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 5. 4

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  De Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) is door de gemeente Achtkarspelen opgericht als sociaal werkbedrijf voor de inwoners van de gemeente. Naast de groenverzorging door MOAi Grien zet de MOA activiteiten op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De MOA helpt mensen om zelf uit te vinden wat het beste bij hen past en welke toekomstmogelijkheden er voor hen zijn. Het bestuur van de MOA heeft de concept begrotingswijziging 2023 vastgesteld en legt deze nu ter goedkeuring aan de raad voor. Het college stelt de raad voor om de concept begrotingswijziging 2023 MOA goed te keuren.


  Behandeling informatiecarrousel 13 april 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld. Het onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 20 april 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 6. 5

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  Om in de toekomst de energielevering te kunnen garanderen én het netwerk krachtig genoeg te maken voor de teruglevering van stroom, vraagt Liander een omgevingsvergunning aan voor een nieuw regelstation aan de Lândyk bij Drogeham. Hiervoor moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Het college stelt de raad voor om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.


  Behandeling informatiecarrousel 13 april 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld. Het onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 20 april 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 7. 6

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  Er is een verzoek ontvangen voor het verplaatsen van de woning aan de Boskwei 8 te Drogeham naar het perceel zuidelijk gelegen van de Boskwei 2 te Drogeham. De initiatiefnemer wil graag het oude boerderijtje aan de Boskwei 8 slopen en wegbestemmen om daarmee de nieuwe woning ten zuiden van de Boskwei 2 mogelijk te maken. Het college stelt de raad voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Drogeham – Boskwei 8 en ten zuiden van Boskwei 2’ vrij te geven voor ter inzagelegging.


  Behandeling informatiecarrousel 13 april 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld. Het onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 20 april 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 8. 7

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  Voor het verbeteren van de ontsluiting van de parkeerplaats bij de Jumbo is gevraagd om een extra uitrit. Het gaat daarbij om het verbreden van een bestaande uitrit op de Groningerstraat. Gemotoriseerd verkeer kan dan ook gebruik maken van de uitrit. Wel is noodzakelijk om de woning op het perceel Groningerstraat 6 te slopen. Om dit alles mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan vast te stellen.


  Behandeling informatiecarrousel 13 april 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld. Het onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 20 april 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 9. 8

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  Jobinder verzorgt onder andere het Wmo- en leerlingenvervoer voor inwoners van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog.
  Op 16 maart 2023 heeft dhr. Maasbommel (coördinator Jobinder) in de informatiecarrousel een presentatie gegeven over het klanttevredenheidsonderzoek, Jobinder in het algemeen, het heden en de toekomst van Jobinder. Op verzoek van de FNP-fractie is het onderwerp meningvormend geagendeerd voor deze raadsvergadering. De FNP-fractie stelt de raad voor als raad en met de wethouder in gesprek te gaan over een aantal vragen (zie raadsvoorstel).


  Behandeling informatiecarrousel 13 april 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld. Het onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 20 april 2023 meningvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 10. 9

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.12 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

  01:12:16 - 01:12:24 - Stoel 12