Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiecarrousel

donderdag 16 februari 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
W. Poelman
Toelichting

De raadsleden stellen zelf de agenda van de informatiecarrousel samen, maar ook het college kan onderwerpen waarover men informatie wil geven op de agenda plaatsen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen vragen over zijn, worden wel geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In deze informatiecarrousel komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 23 februari aan de orde.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de informatiecarrousel staan. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

 2. 1

  Agendering informatiecarrousel
  De fracties van FNP, CDA en FVD hebben dit onderwerp geagendeerd. Naast de vragen, is er ook gevraagd om een verduidelijkende presentatie.


  Over het raadsvoorstel
  Toerisme en recreatie leveren een positieve bijdrage aan leefomgeving, lokale economie, werkgelegenheid, gezondheid en zelfontplooiing van inwoners. Ook levert het een positieve bijdrage aan het onderhoud van voorzieningen, natuur, cultuur en landschap. In het beleidsplan formuleert het college de volgende doelen: versterkte lokale economie, verbeterde leefbaarheid, vergrote natuurwaarde en een sterk toeristisch recreatief netwerk.
  Het college stelt de raad voor om het beleidsplan toerisme en recreatie ‘Achtkarspelen: priuw de Wâlden 2023-2030’ en het bijlagenrapport vast te stellen.


  Behandeling informatiecarrousel 16 februari 2023
  De heer Zeemans (beleidsambtenaar recreatie en toerisme) licht het onderwerp toe door middel van een PowerPointpresentatie en beantwoordt de vragen over dit onderwerp.
  Hierbij zegt hij toe schriftelijk terug te komen op de vraag van de heer Van Kammen (FNP) over het fietspad vanaf de Hege Bulten naar de Hamsterpein.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 23 februari 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  Toezeggingen

  Titel
  Schriftelijk terugkomen op vraag over fietspad vanaf Hege Bulten naar Hamsterpein
  00:01:58 - 00:03:27 - Stoel 14
  00:03:27 - 00:04:12 - Stoel 27
  00:04:12 - 00:04:12 - Stoel 14
  00:04:12 - 00:04:16 - Stoel 27
  00:04:16 - 00:04:53 - Stoel 14
  00:04:53 - 00:14:46 - Stoel 27
  00:14:46 - 00:15:18 - Stoel 14
  00:15:18 - 00:15:23 - Stoel 27
  00:15:23 - 00:15:41 - Stoel 18
  00:15:41 - 00:15:44 - Stoel 14
  00:15:44 - 00:15:45 - Stoel 18
  00:15:45 - 00:17:04 - Stoel 27
  00:17:04 - 00:17:11 - Stoel 14
  00:17:11 - 00:17:13 - Stoel 27
  00:17:13 - 00:17:43 - Stoel 16
  00:17:43 - 00:17:45 - Stoel 14
  00:17:45 - 00:19:07 - Stoel 16
  00:19:07 - 00:19:08 - Stoel 14
  00:19:08 - 00:20:16 - Stoel 16
  00:20:16 - 00:20:29 - Stoel 14
  00:20:29 - 00:20:30 - Stoel 25
  00:20:30 - 00:20:31 - Stoel 14
  00:20:31 - 00:21:02 - Stoel 23
  00:21:02 - 00:21:12 - Stoel 14
  00:21:12 - 00:21:16 - Stoel 23
  00:21:16 - 00:21:17 - Stoel 14
  00:21:17 - 00:21:17 - Stoel 27
  00:21:17 - 00:21:45 - Stoel 25
  00:21:45 - 00:21:57 - Stoel 14
  00:21:57 - 00:21:58 - Stoel 27
  00:21:58 - 00:22:50 - Stoel 3
  00:22:50 - 00:23:57 - Stoel 27
  00:23:57 - 00:23:59 - Stoel 14
  00:23:59 - 00:24:59 - Stoel 3
  00:24:59 - 00:25:15 - Stoel 27
  00:25:15 - 00:25:19 - Stoel 14
  00:25:19 - 00:25:20 - Stoel 27
  00:25:20 - 00:27:15 - Stoel 16
  00:27:15 - 00:27:18 - Stoel 14
  00:27:18 - 00:28:26 - Stoel 16
  00:28:26 - 00:28:27 - Stoel 14
  00:28:27 - 00:28:33 - Stoel 16
  00:28:33 - 00:28:54 - Stoel 27
  00:28:54 - 00:29:01 - Stoel 14
  00:29:01 - 00:29:44 - Stoel 18
  00:29:44 - 00:29:49 - Stoel 14
  00:29:49 - 00:30:06 - Stoel 18
  00:30:06 - 00:30:10 - Stoel 14
  00:30:10 - 00:30:15 - Stoel 27
  00:30:15 - 00:30:18 - Stoel 14
  00:30:18 - 00:30:26 - Stoel 18
  00:30:26 - 00:30:27 - Stoel 14
  00:30:27 - 00:30:28 - Stoel 18
  00:30:28 - 00:30:29 - Stoel 27
  00:30:29 - 00:30:35 - Stoel 14
  00:30:35 - 00:31:13 - Stoel 15
  00:31:13 - 00:31:44 - Stoel 27
  00:31:44 - 00:31:46 - Stoel 14
  00:31:46 - 00:33:03 - Stoel 15
  00:33:03 - 00:34:08 - Stoel 14
 3. 2

  Agendering informatiecarrousel
  Op 3 februari 2023 is de brief van het college over de afwikkeling van het project DorpsOntwikkelingsMaatschappij op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) geplaatst (stuknr. 23-13). De GBA-fractie heeft dit onderwerp geagendeerd in verband met nadere vragen.


  Over het raadsvoorstel
  In 2017 is door de provincie een subsidie verleend voor het project DorpsOntwikkelingsMaatschappij (DOM) 2.0 voor een periode van vier jaar. De subsidie is in 2021 afgerekend, maar de projecten die onder DOM 2.0 zijn opgestart, waren op die datum nog niet afgerond. Om die reden heeft de gemeente Noardeast-Fryslân, als penvoerder namens de ANNO-gemeenten, in november 2022 een verzoek bij de provincie ingediend om die resterende gelden voor de regio beschikbaar te houden. De provincie heeft dat verzoek afgewezen en het college geeft in de brief aan wat dat voor Achtkarspelen betekent.


  Behandeling informatiecarrousel 16 februari 2023
  De antwoorden worden niet in de informatiecarrousel gegeven, maar deze zijn bij dit agendapunt in de vergaderapp/op de website geplaatst. Het onderwerp wordt niet inhoudelijk behandeld.

 4. 3

  Agendering informatiecarrousel
  Er is mogelijkheid voor inspraak. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld bij dit onderwerp, dan wordt het niet behandeld. Het onderwerp komt dan alleen aan de orde in de raadsvergadering van 23 februari 2023.


  Over het raadsvoorstel
  De rekenkamercommissie is een (niet openbare) raadscommissie die op eigen initiatief of op verzoek van de gemeenteraad of inwoners onderzoek kan doen naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. In 2021/2022 heeft de commissie onderzoek gedaan naar de stand van zaken van en het beleid op inwonersinitiatieven in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en de uitkomsten van dat onderzoek staan nu op de agenda.
  De controlecommissie stelt de raad voor de aanbevelingen van de rekenkamercommissie aan de raad over te nemen en deze uit te (laten) voeren.


  Behandeling informatiecarrousel 16 februari 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, het onderwerp wordt niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 23 februari 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 5. 4

  Agendering informatiecarrousel
  Er is mogelijkheid voor inspraak. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld bij dit onderwerp, dan wordt het niet behandeld. Het onderwerp komt dan alleen aan de orde in de raadsvergadering van 23 februari 2023.


  Over het raadsvoorstel
  De decembercirculaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. In de decembercirculaire 2022 gemeentefonds is extra geld beschikbaar voor de uitvoering van taken van gemeentelijk beleid. Dit kan voor volgende taken worden gebruikt:

  1. Toegankelijkheid verkiezingen (stimulans voor het toegankelijk maken van de verkiezingen bijvoorbeeld voor mensen met een visuele of andere beperking)
  2. Energietoeslag
  3. Bijzondere bijstand (is een vergoeding voor extra kosten die niet betaald kunnen worden uit eigen inkomen voor de betaling van de energielasten)
  4. Breed offensief (een wetsontwerp om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen)
  5. Uitvoeringskosten bijzondere bijstand zelfstandigen (als gevolg van het stopzetten van de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige ondernemers) regeling )
  6. Jeugdzorg
  7. Compensatieregeling voogdij 18+

  Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met de voorstellen voor de verdeling van deze extra middelen (extra uitkering uit het gemeentefonds).


  Behandeling informatiecarrousel 16 februari 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, het onderwerp wordt niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 23 februari 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 6. 5

  Agendering informatiecarrousel
  Er is mogelijkheid voor inspraak. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld bij dit onderwerp, dan wordt het niet behandeld. Het onderwerp komt dan alleen aan de orde in de raadsvergadering van 23 februari 2023.


  Over het raadsvoorstel
  De eigenaren van het stuk grond aan de Oude Dijk 1a te Buitenpost hebben hier een schapenhouderij en schapenhandelsbedrijf. Ze willen hier graag een bedrijfswoning bij bouwen maar het perceel heeft geen bouwvlak. Een bouwvlak geeft aan waar binnen het bestemmingsplan gebouwd mag worden. Voor de bedrijfsactiviteiten en om een bedrijfswoning mogelijk te maken is het ontwerp bestemmingsplan opgesteld.
  Het college stelt de raad voor om de benodigde procedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor zienswijzen (reacties).


  Behandeling informatiecarrousel 16 februari 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, het onderwerp wordt niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 23 februari 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 7. 6

  Agendering informatiecarrousel
  Er is mogelijkheid voor inspraak. Wanneer zich geen insprekers hebben gemeld bij dit onderwerp, dan wordt het niet behandeld. Het onderwerp komt dan alleen aan de orde in de raadsvergadering van 23 februari 2023.


  Over het raadsvoorstel
  Noord-Nederland (inclusief Flevoland) heeft zich sterk gemaakt voor een snelletreinverbinding tussen het Noorden en de Randstad; de zogenaamde Lelylijn. De nieuwe treinverbinding verbindt Lelystad en de steden Groningen en Leeuwarden, waarmee de reistijd tussen de Randstad en Noordelijk Nederland verkort. Met de Lelylijn krijgen de noordelijke steden een betere positie in het Nationaal Stedelijk Netwerk, worden ze onderling beter met elkaar verbonden en ontstaan er meer kansen voor de sociaaleconomische ontwikkeling (brede welvaart) in Noord-Nederland. Gemeenten kunnen alvast nadenken en plannen maken voor eventuele komst van de Lelylijn. De regio Noordoost Fryslân is met Groningen en Leeuwarden verbonden door de bestaande spoorlijn via Buitenpost, De Westereen, Feanwâlden en Hurdegaryp. Het zuiden van de regio ligt dicht bij Drachten. Ook de gemeenten in de regio Noordoost Fryslân, die buiten de directe invloedsfeer van de Lelylijn liggen, kunnen inspelen op de komst van de Lelylijn en op die wijze een bijdrage leveren aan het Deltaplan.


  Behandeling informatiecarrousel 16 februari 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, het onderwerp wordt niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 23 februari 2023 meningvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 8. 7

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

  00:33:48 - 00:34:08 - Stoel 14