Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiecarrousel

donderdag 5 oktober 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
T.I. Veenstra
Toelichting

De raadsleden stellen zelf de agenda van de informatiecarrousel samen, maar ook het college kan onderwerpen waarover men informatie wil geven op de agenda plaatsen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen vragen over zijn, worden wel geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In deze informatiecarrousel komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 12 oktober aan de orde.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de informatiecarrousel staan. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:00:00 - 00:00:22 - Stoel 14
  00:00:23 - 00:01:34 - Stoel 14
  00:01:34 - 00:07:24 - Stoel 27
 2. 1

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de FNP- en de GBA-fractie in verband met nadere vragen.


  Over het raadsvoorstel
  De energieprijzen zijn vorig jaar omhooggeschoten. Hoewel de prijzen de afgelopen maanden wat gelijk gebleven zijn, is het nog onzeker hoe dat in de toekomst wordt. Het is belangrijk om de vraag naar energie terug te dringen vanwege het klimaat maar ook om (verdere) energiearmoede te voorkomen. Het isoleren van woningen draagt hieraan bij. Naast het aanpassen van ons gedrag is het goed isoleren van woningen belangrijk om het energiegebruik terug te dringen. Om ervaring op te doen met het op grote schaal isoleren van woningen en het ondersteunen van de mensen daarbij, gaat de gemeente een pilot uitvoeren in de dorpen Drogeham en Kootstertille. Hiervoor moet een speciale (deel)subsidieverordening voor worden vastgesteld.
  Het college stelt de raad voor om deze verordening op 12 oktober 2023 vast te stellen.


  Behandeling informatiecarrousel 5 oktober 2023
  De heer Melessen (ontwikkelaar duurzaamheid) beantwoordt de vragen.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 12 oktober 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  00:01:40 - 00:07:24 - Stoel 27
  00:07:24 - 00:07:26 - Stoel 14
  00:07:26 - 00:07:26 - Stoel 27
  00:07:26 - 00:07:50 - Stoel 11
  00:07:50 - 00:08:53 - Stoel 27
  00:08:53 - 00:09:01 - Stoel 11
  00:09:01 - 00:09:24 - Stoel 27
  00:09:24 - 00:09:27 - Stoel 14
  00:09:27 - 00:09:28 - Stoel 27
  00:09:28 - 00:09:57 - Stoel 20
  00:09:57 - 00:11:33 - Stoel 27
  00:11:33 - 00:12:51 - Stoel 20
  00:12:51 - 00:12:53 - Stoel 27
  00:12:53 - 00:12:55 - Stoel 14
  00:12:55 - 00:13:44 - Stoel 7
  00:13:44 - 00:14:45 - Stoel 27
  00:14:45 - 00:14:47 - Stoel 14
  00:14:47 - 00:14:48 - Stoel 27
  00:14:48 - 00:15:22 - Stoel 7
  00:15:22 - 00:15:45 - Stoel 27
  00:15:45 - 00:15:46 - Stoel 14
  00:15:46 - 00:15:48 - Stoel 27
  00:15:48 - 00:16:28 - Stoel 22
  00:16:28 - 00:18:03 - Stoel 27
  00:18:03 - 00:18:29 - Stoel 22
  00:18:29 - 00:18:52 - Stoel 27
  00:18:52 - 00:18:56 - Stoel 14
  00:18:56 - 00:18:56 - Stoel 27
  00:18:56 - 00:19:27 - Stoel 11
  00:19:27 - 00:20:35 - Stoel 27
  00:20:35 - 00:20:45 - Stoel 14
  00:20:45 - 00:20:48 - Stoel 27
  00:20:51 - 00:21:08 - Stoel 14
 3. 2

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar omdat een inwoner heeft aangegeven in te willen spreken.


  Over het raadsvoorstel
  De eigenaren van het pand aan de Voorstraat 39 hebben een verzoek bij de gemeenteraad ingediend om het bij het pand behorende openbare parkeerterrein te onttrekken aan de openbaarheid. Op 24 november 2022 heeft dit onderwerp al op de agenda van de gemeenteraad gestaan. De raad heeft toen besloten om het gehele parkeerterrein openbaar toegankelijk te houden. Door dit besluit, en dus het handhaven van de bestaande situatie, is geen uniforme openbare voorbereidingsprocedure gestart. Omdat er sprake was van een afwijzing, was de juridische veronderstelling dat dit besluit niet ter inzage gelegd hoefde te worden voor belanghebbenden. Naar aanleiding van dit besluit zijn de eigenaren van Voorstraat 39 in beroep gegaan bij de provincie. Het beroep is ter advisering voorgelegd aan de Commissie voor Bezwaar- en beroepschriften en klachten van de Provincie Fryslân. Naar het oordeel van deze commissie had de uniforme openbare voorbereidingsprocedure wel doorlopen moeten worden De commissie wil hiermee belanghebbenden de kans geven om een zienswijze te geven, voor een betere belangenafweging voor de gemeenteraad.
  Het college stelt de raad voor op 12 oktober 2023 het onttrekkingsverzoek af te wijzen en dit besluit tot afwijzing van het onttrekkingsverzoek in ontwerp gedurende 6 weken ter inzage te leggen.


  Behandeling informatiecarrousel 5 oktober 2023
  De heer Bouwens heeft aangegeven vanavond niet te willen inspreken, maar bij de raadsvergadering van volgende week donderdag, 12 oktober. Het onderwerp wordt niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 12 oktober 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 4. 3

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar omdat een inwoner heeft aangegeven in te willen spreken.


  Over het raadsvoorstel
  De grote schansen, de damwanden rond het springwater en de beschoeiing om het zandbed van de fierljepaccommodatie van de Ljeppersklub Buitenpost op sportpark ‘De Swadde’ zijn aan renovatie toe.
  Het college stelt de raad op 12 oktober 2023 voor om hiervoor een bedrag van € 35.000 beschikbaar te stellen.


  Behandeling informatiecarrousel 5 oktober 2023
  De heer De Jong geeft een toelichting op het onderwerp en beantwoordt meerdere verduidelijkende vragen van de raadsleden.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 12 oktober 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  00:21:00 - 00:21:08 - Stoel 14
  00:21:12 - 00:21:26 - Stoel 14
  00:21:29 - 00:30:56 - Stoel 27
  00:30:56 - 00:31:24 - Stoel 6
  00:31:24 - 00:32:32 - Stoel 27
  00:32:32 - 00:32:39 - Stoel 14
  00:32:39 - 00:32:44 - Stoel 27
  00:32:44 - 00:33:04 - Stoel 4
  00:33:04 - 00:33:06 - Stoel 27
  00:33:06 - 00:33:23 - Stoel 4
  00:33:23 - 00:33:26 - Stoel 27
  00:33:26 - 00:33:31 - Stoel 4
  00:33:31 - 00:34:01 - Stoel 27
  00:34:01 - 00:34:03 - Stoel 14
  00:34:03 - 00:34:03 - Stoel 27
  00:34:03 - 00:34:28 - Stoel 2
  00:34:28 - 00:34:30 - Stoel 27
  00:34:30 - 00:34:31 - Stoel 14
  00:34:31 - 00:34:31 - Stoel 27
  00:34:31 - 00:35:03 - Stoel 15
  00:35:03 - 00:35:04 - Stoel 27
  00:35:04 - 00:35:18 - Stoel 15
  00:35:18 - 00:35:19 - Stoel 27
  00:35:19 - 00:35:27 - Stoel 1
  00:35:27 - 00:35:32 - Stoel 14
  00:35:32 - 00:35:32 - Stoel 27
  00:35:32 - 00:36:19 - Stoel 10
  00:36:19 - 00:36:34 - Stoel 27
  00:36:34 - 00:36:40 - Stoel 10
  00:36:40 - 00:36:41 - Stoel 27
  00:36:41 - 00:36:45 - Stoel 14
  00:36:45 - 00:36:45 - Stoel 27
  00:36:45 - 00:37:50 - Stoel 1
  00:37:50 - 00:37:51 - Stoel 14
  00:37:51 - 00:37:52 - Stoel 27
  00:37:52 - 00:38:26 - Stoel 22
  00:38:26 - 00:39:25 - Stoel 27
  00:39:25 - 00:39:40 - Stoel 22
  00:39:40 - 00:39:44 - Stoel 27
  00:39:44 - 00:40:00 - Stoel 14
  00:40:00 - 00:40:03 - Stoel 27
  00:40:05 - 00:40:22 - Stoel 14
 5. 4

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Als er geen insprekers zijn, wordt dit onderwerp niet behandeld.


  Over het raadsvoorstel
  Op 3 november 2022 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2023 vastgesteld. Gedurende het jaar zijn er gebeurtenissen die invloed hebben op de begroting. In dit raadsvoorstel neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, zodat de raad de begroting kan wijzigen.
  Het college stelt de raad voor op 12 oktober 2023 akkoord te gaan met het wijzigen van de begroting 2023.


  Behandeling informatiecarrousel 5 oktober 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 12 oktober 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 6. 5

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Als er geen insprekers zijn, wordt dit onderwerp niet behandeld.


  Over het raadsvoorstel
  In het Reglement van Orde (RvO) staan alle voorschriften voor het functioneren van de raad van de gemeente Achtkarspelen. Het presidium (de voorzitters van de raadsfracties) stelt de raad voor om op 12 oktober 2023 een aantal wijzigingen door te voeren.


  Behandeling informatiecarrousel 5 oktober 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 12 oktober 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 7. 6

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Als er geen insprekers zijn, wordt dit onderwerp niet behandeld.


  Over het raadsvoorstel
  Het Regionaal beleidsplan van de eenheid Noord-Nederland beschrijft de strategische ontwikkelthema’s voor de politie, haar gezag en haar partners voor de komende vier jaren. Het is een aanvulling op het lokale veiligheidsbeleid van gemeenten en het Openbaar Ministerie en de landelijke Veiligheidsagenda van de minister van Justitie en Veiligheid. Het is een plan met regionale thema’s die ons allen bezig houden, waaraan de politie wil werken en die in samenwerking moeten worden opgepakt.
  De burgemeester, als verantwoordelijke voor de veiligheid in de gemeente, stelt de raad voor op 12 oktober 2023 kennis te nemen van het concept Regionaal Beleidsplan en geen zienswijze in te dienen.


  Behandeling informatiecarrousel 5 oktober 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 12 oktober 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 8. 7

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Als er geen insprekers zijn, wordt dit onderwerp niet behandeld.


  Over het raadsvoorstel
  In de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel is RTV-NOF door het Commissariaat van de Media (CvdM) aangewezen als lokale omroep. Deze aanwijzing geldt voor vijf jaar en eindigt op 1 januari 2024. RTV NOF wil graag in aanmerking komen voor verlenging.
  Het college stelt de raad voor op 12 oktober 2023 het CvdM te adviseren de aanwijzing van RTV NOF als lokale omroep te verlengen voor een periode van vijf jaar.


  Behandeling informatiecarrousel 5 oktober 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 12 oktober 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 9. 8

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Als er geen insprekers zijn, wordt dit onderwerp niet behandeld.


  Over het raadsvoorstel
  Recreatieschap Marrekrite zorgt voor recreatieve voorzieningen op water en op land en onderhoudt deze. De Marrekrite is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Dit betekent dat de Marrekrite namens de deelnemers aan de GR (de provincie Fryslân en een groot aantal Friese gemeenten) een aantal taken uitvoert die de deelnemers anders apart van elkaar zouden doen.
  Op 15 december 2022 stond een voorstel op de agenda om de een aantal zaken in de samenwerking te veranderen. De raad heeft toen besloten geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de inhoud van de wijzigingen.
  Het college stelt de raad voor op 12 oktober 2023 toestemming te verlenen om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite vast te stellen.


  Behandeling informatiecarrousel 5 oktober 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 12 oktober 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 10. 9

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Als er geen insprekers zijn, wordt dit onderwerp niet behandeld.


  Over het raadsvoorstel
  Participatie gaat over meedoen in de samenleving via arbeid of dagbesteding, onderwijs, onderlinge hulp, vrijwilligerswerk, in verenigingen en sociale netwerken. Iedereen moet kunnen meedoen: jong of oud, man of vrouw, met beperking of zonder. In de Participatiewet staat dat de gemeente dat moet regelen in een zogenaamde verordening.
  Per 1 juli 2023 is de Participatiewet aangepast. Dit betekent dat de huidige Participatieverordening gemeente Achtkarspelen uit 2017 wordt vervangen door een nieuwe verordening met daarin de uitwerking van het ondersteuningsaanbod.
  Het college stelt de raad voor om op 12 oktober 2023 de nieuwe verordening vast te stellen en de oude (van 2017) in te trekken.


  Behandeling informatiecarrousel 5 oktober 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 12 oktober 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 11. 10

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de ‘overige stukken’ op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Als er geen insprekers zijn, wordt dit onderwerp niet behandeld.


  Over het raadsvoorstel
  De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de omgevingsdienst van Fryslân. De FUMO geeft advies, verstrekt vergunningen en houdt toezicht op het gebied van natuur- en milieuwet- en regelgeving. Dat doet de FUMO voor de bedrijven en inwoners van Fryslân, in opdracht van alle 18 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân; de deelnemers.
  Het Dagelijks bestuur van de FUMO heeft een begrotingswijziging 2024 opgesteld en aan de deelnemers gevraagd om voor 13 oktober 2023 een eventuele zienswijze kenbaar te maken.
  Het college stelt de raad op 12 oktober 2023 voor kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2024 van de FUMO, de aangepaste deelnemersbijdrage van € 659.530 te verwerken in de begroting 2024 en daarmee het negatieve verschil van € 179.388 ten laste van het exploitatieresultaat te brengen en een zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen volgens bijgevoegde brief.


  Behandeling informatiecarrousel 5 oktober 2023
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 12 oktober 2023 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 12. 11

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.10 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.