Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 14 oktober 2021

19:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 24 september 2021 hieronder te vinden en te raadplegen.


Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Het vragenhalfuur begint om 19.30 uur en de raadsvergadering aansluitend daarop.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van het besluitvormende deel. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Dhr. Van der Meer (FNP) stelt vragen over de brug in Kootstertille.
  Wethouder De Haan beantwoordt de vragen. Vanwege een technische storing is de livestream van het vragenhalfuur niet uitgezonden en de beantwoording van de vragen is daarom in een document als bijlage bij dit agendapunt gevoegd.

  00:00:03 - 00:00:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:00:24 - 00:02:27 - S.D. van der Meer
  00:02:27 - 00:02:43 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:02:43 - 00:04:12 - M. de Haan (wethouder)
  00:04:12 - 00:04:14 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:04:14 - 00:04:16 - M. de Haan (wethouder)
  00:04:16 - 00:04:25 - S.D. van der Meer
  00:04:25 - 00:04:27 - M. de Haan (wethouder)
  00:04:27 - 00:04:29 - S.D. van der Meer
  00:04:29 - 00:08:41 - M. de Haan (wethouder)
  00:08:41 - 00:08:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:08:46 - 00:08:50 - M. de Haan (wethouder)
  00:08:50 - 00:08:53 - S.D. van der Meer
  00:08:53 - 00:09:57 - M. de Haan (wethouder)
  00:09:57 - 00:10:23 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:10:23 - 00:10:34 - S.D. van der Meer
  00:10:34 - 00:10:42 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:10:42 - 00:10:54 - S.D. van der Meer
  00:10:54 - 00:11:01 - M. de Haan (wethouder)
  00:11:01 - 00:11:02 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:11:02 - 00:11:03 - M. de Haan (wethouder)
  00:11:03 - 00:11:05 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:11:05 - 00:12:52 - H. Bruining (wethouder)
  00:12:52 - 00:12:57 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:12:57 - 00:13:29 - J.J. Zwaagstra
  00:13:29 - 00:19:27 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:19:27 - 00:20:05 - J. Stellinga
  00:20:05 - 00:22:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
 2. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.48 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:21:36 - 00:22:37 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:22:37 - 00:23:13 - H.J. Graansma
 3. 2

  Afmeldingen:
  De heren Buising (zelfst. raadslid), Hooghiemstra (CU) en Hoekstra (VVD) zijn afwezig.


  Toezeggingen:
  De toezegging met het ID-nr. 15 (Memo met uitkomsten vergaderingen AB's Gemeenschappelijke Regelingen) wordt afgevoerd van de lijst.

  00:22:54 - 00:23:13 - H.J. Graansma
 4. 3

  Besluit

  • Agendapunt 6a (Evaluatie Jobinder) door te schuiven naar de raadsvergadering van 25 november 2021;
  • Bij agendapunt 10 (Visie 'Versterken sociale basis') de motie van de PvdA-fractie ‘Inwoners alsnog actief betrekken bij conceptvisie’ eerst te behandelen en in stemming te brengen, gevolgd door de verdere beraadslagingen over dit onderwerp;
  • De agenda verder ongewijzigd vast te stellen.
  00:22:57 - 00:23:13 - H.J. Graansma
 5. 4

  Besluit

  De besluitenlijst van de openbare vergadering van 16 september 2021 ongewijzigd vast te stellen.

  00:22:59 - 00:23:13 - H.J. Graansma
  00:23:13 - 00:23:30 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:23:30 - 00:23:44 - H.J. Graansma
  00:23:44 - 00:23:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:23:46 - 00:23:58 - H.J. Graansma
  00:23:58 - 00:24:19 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:24:19 - 00:24:36 - H.J. Graansma
  00:24:36 - 00:24:54 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:24:54 - 00:24:57 - H.J. Graansma
  00:24:57 - 00:25:06 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:25:06 - 00:25:47 - S.D. van der Meer
  00:25:47 - 00:25:59 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:25:59 - 00:26:00 - S.D. van der Meer
  00:26:00 - 00:26:12 - J. Spoelstra (wethouder)
  00:26:12 - 00:27:55 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:27:55 - 00:34:00 - S.D. van der Meer
  00:34:00 - 00:35:42 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  00:35:42 - 00:35:46 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:35:46 - 00:36:39 - J. Stellinga
  00:36:39 - 00:37:22 - A.G. Zandbergen-Beishuizen
  00:37:22 - 00:37:35 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:37:35 - 00:39:23 - S.D. van der Meer
 6. 5

  De raad bespreekt de eindrapportage evaluatie en bestuurlijke toekomstscenario's 8KTD meningvormend.

  00:38:30 - 00:39:23 - S.D. van der Meer
  00:39:23 - 00:39:24 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:39:24 - 00:40:11 - J. Stellinga
  00:40:11 - 00:40:21 - S.D. van der Meer
  00:40:21 - 00:40:29 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:40:29 - 00:42:33 - D. van Oosten
  00:42:33 - 00:42:36 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:42:36 - 00:42:37 - D. van Oosten
  00:42:37 - 00:43:07 - J. Stellinga
  00:43:07 - 00:43:09 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:43:09 - 00:43:21 - J. Stellinga
  00:43:21 - 00:43:25 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:43:25 - 00:43:45 - D. van Oosten
  00:43:45 - 00:44:03 - O.F. Brouwer (foarsitter)
  00:44:03 - 04:04:28 - S.W. Vegelin
 7. 6

  Moties
  In de vorige raadsvergadering zijn 2 moties ingediend:
  Motie PvdA - Nieuw voorstel versterken zelf- en samenredzaamheid. Wethouder Jonker heeft de motie ontraden.
  Moasje FNP - Oanpassing subsydzjeregeling oangeande festiging subsydzje-oanfrager. Wethouder Jonker heeft de motie ontraden.


  Stemverklaringen
  Er worden stemverklaringen afgegeven door dhr. Graansma (PVV) en dhr. Brinkman (FNP).

  Moties

  Onderwerp
  Nieuw voorstel versterken zelf- en samenredzaamheid
  Oanpassing subsydzjeregeling oangeande festiging subsydzje-oanfrager
  01:02:27 - 04:04:28 - S.W. Vegelin
 8. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), GBA-fractie (2)

  Besluit

  1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2021 zoals aangegeven in paragraaf 1.2. van de bijlage.
  2. Akkoord te gaan met het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.3. van de bijlage.
  3. Kennis te nemen van de overige ontwikkelingen zoals vermeld in paragraaf 1.4. van de bijlage.
  01:09:02 - 04:04:28 - S.W. Vegelin
 9. 8

  Motie
  Dhr. Speulman (PvdA) dient de motie 'Concreet voorstel verzelfstandiging De Kruidhof' in. Wethouder Bruining ontraadt de motie.


  Stemverklaringen
  Er zijn stemverklaringen afgegeven door mevr. Van der Vaart (CU), dhr. Speulman (PvdA) en dhr. Van Kammen (FNP).

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), GBA-fractie (2)
  tegen
  PVV-fractie (1)

  Besluit

  1. Te kiezen voor scenario 2: De Kruidhof is trekpleister in de gemeente Achtkarspelen en zorgt ervoor dat inwoners (weer) meedoen.
  2. Akkoord te gaan met de financiële en organisatorische consequenties genoemd bij het onderdeel Finânsjes.
  3. Akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingswijzing 2021, te weten de investering van € 130.000 voor een nieuwe kas met bijbehorende kapitaallast van € 3.900 ingaande 2022.

  Moties

  Onderwerp
  Concreet voorstel verzelfstandiging De Kruidhof
  01:09:48 - 04:04:28 - S.W. Vegelin
 10. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), GBA-fractie (2)

  Besluit

  1. De conceptjaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022 van de MOA goed te keuren en geen zienswijze in te dienen.
  2. Een besluit te nemen over het verzoek van het stichtingsbestuur van de MOA om € 126.645 van het totale positieve exploitatieresultaat 2020 van € 255.700 toe te voegen aan het werkkapitaal van de MOA.
  02:07:15 - 04:04:28 - S.W. Vegelin
 11. 10

  Motie
  Dhr. Speulman (PvdA) dient de motie ‘Inwoners alsnog actief betrekken bij conceptvisie’ in. Wethouder Jonker ontraadt de motie.


  Amendementen
  Mevr. Dotinga-van der Veen (FNP) dient de volgende amendementen in:

  • Amendemint FNP - Leefberheidsfûns Doarpsbelangen struktureel hanthavenje. Wethouder Jonker ontraadt het amendement.
  • Amendemint FNP - Konkrete doelen oan de fisy sosjale basis keppelje. Wethouder Jonker ontraadt het amendement.
  • Amendemint FNP - Fisy sosjale basis nei 2 jier evaluearje. Wethouder Jonker zou zich kunnen vinden in een tussenevaluatie in plaats van een volledige evaluatie na twee jaar.
  • Amendemint FNP - Strukturele maatwurk subsydzje foar it SKW foar sosjaal kulturele aktiviteiten. Wethouder Jonker ontraadt het amendement.

  Besluit

  Op verzoek van mevr. Dotinga-van der Veen (FNP) de besluitvorming door te schuiven naar de raadsvergadering van 4 november 2021.

  Moties

  Onderwerp
  Inwoners alsnog actief betrekken bij conceptvisie
  02:14:08 - 04:04:28 - S.W. Vegelin
 12. 11

  Amendement
  Dhr. Van Kammen (FNP) dient het amendement 'Gruttere oanbou lytsere wenningen bestimmingsplan Bûtengebied' in. Wethouder Spoelstra geeft aan dat het amendement juridisch uitvoerbaar is, maar laat het oordeel over aan de raad.

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (2), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), GBA-fractie (2)
  tegen
  FNP-fractie (4)

  Besluit

  1. In te stemmen met de gemeentelijke zienswijzennota en de wijzigingen ten opzichte van het (voor)ontwerp-bestemmingsplan, zoals die in het bijgaand raadsvoorstel en de toelichting bij het bestemmingsplan zijn genoemd.
  2. Het bestemmingsplan 'Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen', overeenkomstig het geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0059.PHBgbuitengebied-VG01 met regels, toelichting en bijlagen gewijzigd vast te stellen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken.

  Amendementen

  Titel
  Gruttere oanbou lytsere wenningen bestimmingsplan Bûtengebied
  03:12:26 - 04:04:28 - S.W. Vegelin
 13. 11.a

  Dhr. Van der Wal (CDA) dient de motie in. Wethouder Spoelstra kan zich vinden in de motie.

  Moties

  Onderwerp
  Realisatie woonlocatie begeleid wonen voor jongvolwassenen (aangenomen)
  03:52:13 - 04:04:28 - S.W. Vegelin
 14. 12

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur.

  04:04:16 - 04:04:28 - S.W. Vegelin