Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 16 september 2021

19:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Vanwege het coronavirus vindt de raadsvergadering plaats zonder publiek en pers. De vergadering is via de livestream te volgen.

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 27 augustus 2021 hieronder te vinden en te raadplegen.

Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een vragenhalfuur, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Het vragenhalfuur begint om 19.30 uur en de raadsvergadering aansluitend daarop.

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van het besluitvormende deel. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De voorzitter opent de vergadering om 19.33 uur en heet iedereen van harte welkom.

Mededelingen:
Wethouder Spoelstra: in 2018 heeft de raad besloten om geld vrij te maken voor het zwembad. Toen kregen we zwembandjes van mevrouw Zandbergen. Hij heeft toen de belofte gedaan om als het zwembad geopend is, de bandjes aan de raad terug te geven. Er heeft inmiddels een geslaagde opening plaatsgevonden van het zwembad en binnen een week na de opening zijn er al 140 nieuwe leszwemmers. Dhr. Spoelstra dankt de raad voor alle steun.

Afmeldingen:
De heren Buising (zelfst. raadslid), Hooghiemstra (CU) en Hoekstra (GBA) zijn afwezig. Dhr. Brinkman (FNP) komt wat later.

Toezeggingen:
De toezegging met het ID-nr. 18 (Informatiebijeenkomst veiligheid en criminaliteit) wordt afgevoerd van de lijst.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Door middel van het trekken van een nummer wordt aan de hand van de presentielijst besloten de volgende drie raadsleden aan te stellen als lid van de Commissie van de Geloofsbrieven en de stemcommissie ten behoeve van het tellen van de stemmen bij de agendapunten 5, 6 en 7:
dhr. J. Stellinga (wordt tevens aangewezen als voorzitter);
mevrouw M. Dotinga-van der Veen en
dhr. H.J. Graansma.

De voorzitter van de commissie, dhr. Stellinga, deelt namens de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven mee, dat uit de overlegde bescheiden geen feiten en/of omstandigheden naar voren zijn gekomen die een toelating en beëdiging van dhr. Speulman als lid van de gemeenteraad, in de weg staan.
Nadat de voorzitter de verklaring en belofte heeft voorgelezen, legt dhr. Speulman deze af in de Nederlandse taal: "Dat verklaar en beloof ik".

Resultaat stemming

Besluit

De heer H.K. (Hink) Speulman toe te laten als lid van de raad van de gemeente Achtkarspelen.

Nadat de voorzitter de verklaring en belofte heeft voorgelezen, legt dhr. Nicolai deze af in de Friese taal: "Dat ferklearje en ûnthjit ik".

Resultaat stemming

Besluit

Te benoemen tot steunfractielid: de heer T. Nicolai (PvdA).

Nadat de voorzitter de eed heeft voorgelezen, legt dhr. Andringa deze af in de Friese taal: "Sa wier helpe my God almachtich".

Resultaat stemming

Besluit

De heer G.J. Andringa met ingang van 1 oktober 2021 voor de duur van een jaar aan te wijzen als griffier van de gemeente Achtkarspelen. Bij goed functioneren volgt een vaste aanstelling.

Op 31 augustus 2021 is het riedsútstel Subsidieregeling versterken zelf- en samenredzaamheid ter informatie aan de gemeenteraad op de LIS geplaatst. Op verzoek van de PvdA-fractie is het riedsútstel met de bijbehorende bijlagen meningvormend geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 september 2021.

Moties

 • Dhr. Speulman (PvdA) dient de motie ‘Nieuw voorstel versterken zelf- en samenredzaamheid’ in. Wethouder Jonker ontraadt de motie.
 • Dhr. Brinkman (FNP) dient de motie ‘Oanpassing subsydzjeregeling oangeande festiging subsydzje-oanfrager’ in. Wethouder Jonker ontraadt de motie.

Besluit

Op verzoek van de CDA-fractie wordt dit onderwerp doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering en informatiecarrousel.

Mevr. Zandbergen-Beishuizen (CDA) verlaat de vergadering bij dit agendapunt.

Resultaat stemming

Besluit

De statutenwijziging van Stichting ROOBOL als voorgesteld goed te keuren.

Resultaat stemming

Besluit

De bestemmingsplannen ‘Fiifhuzen 1 te Harkema’ en ‘Reitsmastrjitte 35 en 37 te Harkema’ vrij te geven voor procedure.

Toezeggingen

Titel
Meerdere bestemmingsplannen in één raadsvoorstel

Resultaat stemming

Besluit

 1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (ontwerp-vvgb) af te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning van Loon-, Grondverzet- & Transportbedrijf Luimstra B.V. voor de uitbreiding van het bestaande gronddepot aan Koartwâld 12 en de uitbreiding van het opslagterrein aan Koartwâld 21 te Surhuizum. En daaraan de volgende voorschriften te verbinden en door Gedeputeerde Staten op te laten nemen in de afwijkingsvergunning:
 • Dat de landschappelijke inpassing van het gehele gronddepot wordt gerealiseerd én in stand gehouden overeenkomstig het landschappelijke inpassingsplan “Concept Landschappelijke inpassing uitbreiding Luimstra, versie februari 2021, aanpassing maart, status: definitief”, zoals dat op 3 mei 2021 als aanvulling door de aanvrager is ingediend;
 • Dat er nog een landschappelijk inpassingsplan moet worden aangeleverd voor de uitbreiding aan Koartwâld 21, dat voldoet aan de Visie ruimtelijke kwaliteit Buitengebied Achtkarspelen (vastgesteld 6 maart 2014) en dat dit deel uitmaakt van de door de provincie te verlenen omgevingsvergunning met afwijking;
 • Dat de ruimtelijke onderbouwing met bijlagen onderdeel uitmaakt van de omgevingsvergunning met afwijking.
 1. De onder 1. Bedoelde ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring aan te merken indien blijkt dat er geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning zijn ingediend.

Stemverklaringen:

 • Mevr. Dotinga: ik slút my oan by de wurden fan mefr. Zandbergen en dhr. Speulman en ik sil foar de moasje stimme.
 • Dhr. Vegelin: de yntsjinners jouwe sels ek al oan dat de moasje eigentlik lanlike dekking ha moat en ik sit hjir als GemeenteBelangen Achtkarspelen, dus ik bin tsjin dizze moasje.

Moties

Onderwerp
Motie vreemd aan de orde van de dag CU, GL - Bed Bad Brood in Fryslân

Stemverklaringen:

 • Dhr. Vegelin (GBA): As Gemeentebelangen Achtkarspelen, de lokale partij, fine wy noch hieltyd dat dit in oerstallige moasje is. Yn 2014/2015 is ús fanút De Haach oplein dat hjir in AZC opstart wurde moast, in jier letter is der in needopfang regele yn Stroobos, dêr't wy as GBA ek frijwilligerswurk dien ha. Wy fine dizze moasje puer oerstallich, omdat it fanút De Haach oplein wurdt, dus wy binne tsjin dizze moasje.
 • Dhr. Van Kammen (FNP): de moasje sa as dy der no leit, en fan alle kanten útklaaid is, hat foar ús totaal gjin ynhâld. Der sille yn ús partij miskien wer guon wêze dy't dêr oars oer prakkesearje, mar sjoen de earste reaksje fan de foarsitter op de moasje en no sjoen wat der fan de moasje oerbliuwt, jo sprekke it folste betrouwen út yn dit kolleezje, allinnich dat docht net bliken troch dizze moasje, dus ik sil tsjin stimme.
 • Dhr. Hoekstra (VVD): ik slút my folledich oan by de wurden fan dhr. Van Kammen.

Moties

Onderwerp
Opvang vluchtelingen

Adjunct griffier, mevrouw De Vries, is voor de laatste keer als waarnemend griffier aanwezig. Hij spreekt zijn waardering uit voor alles wat zij het afgelopen jaar heeft gedaan en dankt haar hier hartelijk voor.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.22 uur.

Na de sluiting vindt nog een besloten deel plaats.