Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Begroting

donderdag 4 november 2021

19:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Daarin staan de activiteiten en plannen die de gemeente wil gaan ondernemen in een jaar en hoeveel geld dat mag gaan kosten (de uitgaven dus). Ook staat in de begroting hoe de gemeente haar inkomsten verkrijgt. Ieder jaar stelt de raad de begroting vast voor het daaropvolgende jaar.

Op 8 juli jl. heeft de raad via de kadernota (waarin de hoofdlijnen staan van de plannen en de kosten daarvan) aangegeven welke onderwerpen wel of niet moeten worden opgenomen in de begroting. De begroting maakt de uitgewerkte keuzes uit de kadernota concreet: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het?

De begroting bestaat uit negen programma’s, bijvoorbeeld Veiligheid, Economie en Onderwijs. Per programma worden de verwachte (nieuwe) ontwikkelingen vermeld. Ook worden de lasten en baten per programma weergegeven.

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 15 oktober 2021 hieronder te vinden en te raadplegen.

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, met uitzondering van het besluitvormende deel. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agendapunten

De lijst met toezeggingen wordt 1 dag voor de vergadering gepubliceerd.

In de raadsvergadering van 14 oktober jl. is dit onderwerp alleen meningvormend behandeld en is de besluitvorming op verzoek van mevr. Dotinga-van der Veen (FNP) doorgeschoven naar de raadsvergadering van 4 november 2021.

Over het voorstel
De raad wordt voorgesteld om de visie ‘Versterken sociale basis’ vast te stellen. De gemeente Achtkarspelen wil het voorliggende veld moderniseren en opnieuw vormgeven, dit is vastgesteld in het beleidskader sociaal domein in april 2019. Dit vraagt om een nieuwe visie op het voorliggend veld, oftewel de sociale basis. Afgelopen maanden is samen met inwoners en uitvoeringsorganisaties invulling gegeven aan de visie ‘Versterken sociale basis’. De visie beschrijft de bouwstenen, doelen en koers voor het versterken van de sociale basis:
• ONTMOETEN EN BETROKKENHEID: activiteiten die het gevoel van verbondenheid met de medemensen of de gemeenschap waartoe mensen behoren bevorderen;
• SAMENREDZAAMHEID: activiteiten die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen door elkaar te steunen en verantwoordelijkheid te nemen;
• ZELFREDZAAMHEID EN ONTPLOOIING: activiteiten die het vermogen om zelfstandig je leven te leiden, je te kunnen ontwikkelen en je problemen op te lossen, vergroten.

De raad ontvangt met dit voorstel de begroting 2022, inclusief het meerjarenperspectief voor de jaren 2023-2025.

In de eerste ronde is er de gelegenheid kort het woord te voeren over het financiële deel. Daarna volgt de behandeling per programma en het indienen van moties en amendementen.

Na de sluiting vindt nog een besloten deel plaats waarin de besluitenlijst van het besloten deel van de raadsvergadering van 16 september 2021 vastgesteld wordt.