Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiecarrousel

Informerende behandeling Kadernota

donderdag 4 juli 2024

20:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Toelichting

De raadsleden stellen zelf de agenda van de informatiecarrousel samen, maar ook het college kan onderwerpen waarover men informatie wil geven op de agenda plaatsen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen vragen over zijn, worden ook geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In deze informatiecarrousel komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 11 juli aan de orde.
Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de informatiecarrousel staan. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:00:53 - 00:03:02 - Stoel 12
 2. 1

  Over het raadsvoorstel
  Voordat de gemeente start met de werkzaamheden voor de financiële begroting van het komende jaar, wordt een Kadernota opgesteld. De kadernota wordt beschouwd als richtinggevend in de voorbereiding en opstelling van de programmabegroting 2025-2028. Zoals bekend heeft deze nota vanwege de ontvlechting een wat andere invulling gekregen dan voorgaande jaren en is deze beleidsarm ingestoken. In deze kadernota wordt een overzicht gegeven van de actuele situatie van de begroting en het meerjarig beeld. Dit meerjarig beeld is somber en vergt maatregelen. In deze kadernota worden deze beschreven en wordt er gevraagd om richting te geven.


  Behandeling informatiecarrousel 4 juli 2024
  Er zijn vooraf vragen ingediend door de fracties van CDA, CU, FNP en GBA. De heer Dost (senior financieel adviseur) is aanwezig om de vragen te beantwoorden.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 11 juli 2024 meningvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  00:02:11 - 00:03:02 - Stoel 12
  00:03:02 - 00:05:12 - Stoel 11
  00:05:12 - 00:05:15 - Stoel 12
  00:05:15 - 00:05:31 - Stoel 2
  00:05:31 - 00:06:06 - Stoel 11
  00:06:06 - 00:06:14 - Stoel 12
  00:06:14 - 00:06:42 - Stoel 11
  00:06:42 - 00:06:44 - Stoel 12
  00:06:44 - 00:06:45 - Stoel 11
  00:06:45 - 00:07:14 - Stoel 2
  00:07:14 - 00:08:30 - Stoel 11
  00:08:30 - 00:08:49 - Stoel 12
  00:08:49 - 00:09:34 - Stoel 3
  00:09:34 - 00:11:08 - Stoel 11
  00:11:08 - 00:11:11 - Stoel 12
  00:11:11 - 00:11:23 - Stoel 11
  00:11:23 - 00:11:25 - Stoel 12
  00:11:25 - 00:11:49 - Stoel 25
  00:11:49 - 00:11:51 - Stoel 11
  00:11:51 - 00:11:54 - Stoel 25
  00:11:54 - 00:12:13 - Stoel 11
  00:12:13 - 00:12:55 - Stoel 25
  00:12:55 - 00:12:59 - Stoel 11
  00:12:59 - 00:13:06 - Stoel 12
  00:13:06 - 00:13:07 - Stoel 8
  00:13:07 - 00:13:08 - Stoel 11
  00:13:08 - 00:14:12 - Stoel 8
  00:14:12 - 00:14:14 - Stoel 11
  00:14:14 - 00:14:42 - Stoel 8
  00:14:42 - 00:14:45 - Stoel 11
  00:14:45 - 00:14:48 - Stoel 12
  00:14:48 - 00:17:31 - Stoel 11
  00:17:31 - 00:17:35 - Stoel 12
  00:17:35 - 00:17:39 - Stoel 11
  00:17:39 - 00:17:59 - Stoel 12
  00:18:00 - 00:18:03 - Stoel 12
 3. 2

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad maar staat onder de 'overige stukken' op de agenda zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  De Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) van de gemeente Achtkarspelen geeft inzicht in de uitvoering van het grondbeleid. Het doel van de MPG is het verkrijgen van inzicht in de actuele financiële stand van zaken van de afzonderlijke grondexploitatiecomplexen en van de grondexploitatiecomplexen in totaliteit. Daarnaast worden de mogelijke aanwezige financiële risico’s binnen de afzonderlijke projecten in beeld gebracht.
  Het college stelt de raad voor op 11 juli 2024 de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2024 vast te stellen.


  Behandeling informatiecarrousel 4 juli 2024
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp wordt niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 11 juli 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 4. 3

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad maar staat onder de 'overige stukken' op de agenda zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële uitwerking daarvan. De jaarrekening van de gemeente Achtkarspelen sluit met een positief saldo van € 4.321.000. De jaarstukken zijn opgesteld volgens de regels die zijn gesteld in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). De accountant heeft de stukken gecontroleerd en voorzien van een verklaring van getrouwheid. Nieuw dit jaar is dat niet de accountant de rechtmatigheid controleert en hierover een verklaring afgeeft maar dat het college dat zelf doet. Deze rechtmatigheidsverklaring van het college maakt onderdeel uit van de jaarrekening en wordt als zodanig door de accountant gecontroleerd op getrouwheid. Dit betekent dat de accountant instemt met de inhoud van de rechtmatigheidsverklaring door het college. Deze verklaring geeft een getrouw beeld.
  Het college stelt de raad voor op 11 juli 2024:

  1. De jaarstukken 2023 vast te stellen.
  2. In te stemmen met de afgegeven rechtmatigheidsverklaring door het college.
  3. Kennis te nemen van de teruggang van het eigen vermogen met € 751.000.
  4. De vrijval van beschikking over reserves als gevolg van temporisering van initiatieven uit 2023 voor het restantbedrag van € 739.388 opnieuw beschikbaar te stellen voor de begroting 2024.
  5. Het rekeningresultaat van € 4.321.000 te storten in de Algemene reserve.

  Behandeling informatiecarrousel 4 juli 2024
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp wordt niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 11 juli 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 5. 4

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.48 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.