Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiecarrousel

donderdag 14 maart 2024

19:30 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J.W.F. Graansma
Toelichting

De raadsleden stellen zelf de agenda van de informatiecarrousel samen, maar ook het college kan onderwerpen waarover men informatie wil geven op de agenda plaatsen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen vragen over zijn, worden wel geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In deze informatiecarrousel komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 21 maart aan de orde.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de informatiecarrousel staan. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

  00:00:23 - 00:00:42 - Stoel 13
  00:21:45 - 00:23:28 - Stoel 14
 2. 1

  Agendering informatiecarrousel
  Op verzoek van de CDA-, CU-, PVV- en PvdA/Groenlinks-fractie is dit onderwerp geagendeerd in verband met technische vragen.


  Over het raadsvoorstel
  Voor een perceel aan de Mellereed te Harkema is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een levensloopbestendige woning. Op grond van het geldend planologisch regiem kan de woning niet gebouwd worden en moet een uitgebreide omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan worden verleend. Hiervoor is een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig.
  Het college stelt de raad voor op 21 maart 2024 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (ontwerp-vvgb) af te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Mellereed 2A te Harkema en deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken indien blijkt dat er geen zienswijzen zijn ingediend tegen de ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit én er geen wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van deze ontwerpen en het ontwerpbouwplan.


  Behandeling informatiecarrousel 14 maart 2024
  Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de CDA-, CU-, PVV- en PvdA/GroenLinks-fractie in verband met technische vragen.


  Insprekers zijn:
  - mevrouw. S. Postma en mevrouw L. de Jong namens de omwonenden
  - de heer A. Kooistra (aanvrager) en mevrouw Krol-Postma (Bunder Advocaten)


  De heer Kappenburg (beleidsmedewerker beheer) beantwoordt de technische vragen, gedeeltelijk met behulp van een presentatie over de wegenlegger. Verder beantwoorden hij en mevrouw Wijmenga (beleidsmedewerker RO) meerdere verduidelijkende vragen van de raadsleden.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 21 maart 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  00:22:46 - 00:23:28 - Stoel 14
  00:23:28 - 00:24:02 - Stoel 8
  00:24:02 - 00:24:04 - Stoel 27
  00:24:04 - 00:24:06 - Stoel 8
  00:24:06 - 00:31:55 - Stoel 27
  00:31:55 - 00:32:56 - Stoel 14
  00:32:56 - 00:38:29 - Stoel 27
  00:38:29 - 00:39:19 - Stoel 14
  00:39:19 - 00:51:27 - Stoel 27
  00:51:27 - 00:52:11 - Stoel 14
  00:52:11 - 01:04:00 - Stoel 27
  01:04:00 - 01:04:15 - Stoel 14
  01:04:15 - 01:04:42 - Stoel 1
  01:04:42 - 01:04:53 - Stoel 27
  01:04:53 - 01:05:39 - Stoel 1
  01:05:39 - 01:06:12 - Stoel 27
  01:06:12 - 01:06:36 - Stoel 14
  01:06:36 - 01:06:37 - Stoel 27
  01:06:37 - 01:06:49 - Stoel 16
  01:06:49 - 01:06:50 - Stoel 27
  01:06:50 - 01:06:55 - Stoel 14
  01:06:55 - 01:06:59 - Stoel 27
  01:06:59 - 01:07:24 - Stoel 12
  01:07:24 - 01:08:09 - Stoel 27
  01:08:09 - 01:08:15 - Stoel 12
  01:08:15 - 01:08:17 - Stoel 27
  01:08:17 - 01:09:33 - Stoel 14
 3. 2

  Agendering informatiecarrousel
  Op verzoek van de PvdA/GroenLinks-fractie is dit onderwerp geagendeerd in verband met technische vragen.


  Over het raadsvoorstel
  In de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4:23) is geregeld dat subsidieverstrekking plaatsvindt op basis van een wettelijke grondslag. Om hieraan te voldoen is een gemeentelijke subsidieverordening een vereiste. De Algemene subsidieverordening (ASV) regelt vooral de te volgen procedures en de te hanteren (beslis)termijnen. De huidige ASV is in 2016 vastgesteld en moet vanwege ontwikkelingen in de regelgeving aangepast worden.
  Het college stelt de raad voor op 21 maart 2024 de Algemene subsidieverordening 2024 vast te stellen en de Algemene subsidieverordening 2016 in te trekken.


  Behandeling informatiecarrousel 14 maart 2024
  Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de PvdA/GroenLinks-fractie in verband met technische vragen.


  Mevrouw Smit (adviseur juridische zaken) beantwoordt de vragen van de raadsleden.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 21 maart 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  01:08:41 - 01:09:33 - Stoel 14
  01:09:33 - 01:11:29 - Stoel 27
  01:11:29 - 01:11:48 - Stoel 14
  01:11:48 - 01:11:50 - Stoel 27
  01:11:50 - 01:11:54 - Stoel 14
  01:11:54 - 01:15:57 - Stoel 27
  01:15:57 - 01:16:06 - Stoel 14
  01:16:06 - 01:16:41 - Stoel 8
  01:16:41 - 01:16:44 - Stoel 14
  01:16:44 - 01:17:27 - Stoel 15
  01:17:27 - 01:18:21 - Stoel 27
  01:18:21 - 01:18:29 - Stoel 14
  01:18:29 - 01:18:34 - Stoel 16
  01:18:34 - 01:18:42 - Stoel 14
  01:18:42 - 01:19:11 - Stoel 1
  01:19:11 - 01:20:44 - Stoel 14
 4. 3

  Agendering informatiecarrousel
  Op verzoek van de CU-, GBA- en CDA-fractie is dit onderwerp geagendeerd in verband met technische vragen.


  Over het raadsvoorstel
  Door middel van de Erfgoednota heeft de gemeente een kader voor het opstellen van nieuw erfgoedbeleid. De nota is een middel om het bewustzijn over het nut en behoud van erfgoed onder de mienskip te vergroten. Dit kan worden bereikt door het verhaal van Achtkarspelen en de dorpen te vertellen en het bestaande aangewezen erfgoed (gebouwd en landschappelijk) uit te lichten. De mienskip zal door deze erfgoednota een beter beeld krijgen van wat erfgoed precies inhoudt en het daardoor beter kunnen waarderen. Het is de bedoeling dat het proces van aanwijzen van gemeentelijke monumenten op vrijwillige basis plaatsvindt. Het is dus niet de bedoeling om een aanwijzing op te leggen aan onze inwoners. De nota wordt gezien als een middel om eigenaren van potentieel gemeentelijk erfgoed zoveel mogelijk te enthousiasmeren over het behoud van hun erfgoed. Middels de vastgestelde erfgoedverordening van besluitpunt 2 zal het mogelijk worden om panden aan te wijzen als gemeentelijk monument en staan in de verordening onder andere regels met betrekking tot de bescherming van aangewezen gemeentelijke monumenten.
  Het college stelt de raad voor op 21 maart 2024 de Erfgoednota en de Erfgoedverordening Achtkarspelen’ vast te stellen. Ook stelt het college de raad voor om het college de opdracht te geven om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de compensatie en/of subsidie voor de onderhoudskosten en als gevolg hiervan middelen beschikbaar te willen stellen met betrekking tot gemeentelijke monumenten.


  Behandeling informatiecarrousel 14 maart 2024
  ++
  ++

  Vervolg
  Dit onderwerp staat 21 maart 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  01:19:40 - 01:20:44 - Stoel 14
  01:20:44 - 01:27:17 - Stoel 27
  01:27:17 - 01:27:27 - Stoel 14
  01:27:27 - 01:27:41 - Stoel 22
  01:27:41 - 01:28:04 - Stoel 27
  01:28:04 - 01:28:25 - Stoel 22
  01:28:25 - 01:28:27 - Stoel 27
  01:28:27 - 01:28:34 - Stoel 14
  01:28:34 - 01:28:46 - Stoel 23
  01:28:46 - 01:29:16 - Stoel 27
  01:29:16 - 01:29:21 - Stoel 14
  01:29:21 - 01:29:25 - Stoel 9
  01:29:25 - 01:29:31 - Stoel 14
  01:29:31 - 01:30:24 - Stoel 2
  01:30:24 - 01:30:29 - Stoel 14
  01:30:29 - 01:30:30 - Stoel 27
  01:30:30 - 01:30:53 - Stoel 4
  01:30:53 - 01:30:54 - Stoel 27
  01:30:54 - 01:31:52 - Stoel 14
 5. 4

  Agendering informatiecarrousel
  Op verzoek van de CDA- en GBA-fractie is dit onderwerp geagendeerd, er is gevraagd om een presentatie en er zijn technische vragen ingediend.


  Over het raadsvoorstel
  Hûs en hiem is een Gemeenschappelijke Regeling (GR), een samenwerkingsverband van Friese gemeenten. De adviseurs van hûs en hiem geven op verzoek van gemeenten onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenbeleid.
  Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Deze wijziging is bedoeld om de democratische goedkeuring van gemeenschappelijke regelingen te versterken en om de rol van gemeenteraden bij het stellen van regels en het controleren van deze regelingen te versterken. Sommige delen van de wetswijziging zijn vanaf 1 juli 2022 meteen van kracht geworden, terwijl andere delen moeten worden opgenomen in een aanpassing van de GR hûs en hiem. De verplichte onderdelen die moeten worden opgenomen, kunnen vrij worden uitgewerkt in de regeling. Om deze wijzigingen voor te bereiden, hebben hûs en hiem overleg gehad met hun externe jurist.
  Het college stelt de raad voor op 21 maart 2024 een zienswijze in te dienen met betrekking tot een aantal artikelen aangaande uittreden, uittredingsplan, uittreedsom en wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem.


  Behandeling informatiecarrousel 14 maart 2024
  ++
  ++

  Vervolg
  Dit onderwerp staat 21 maart 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  01:31:16 - 01:31:52 - Stoel 14
  01:31:52 - 01:35:19 - Stoel 27
  01:35:19 - 01:36:06 - Stoel 1
  01:36:06 - 01:43:05 - Stoel 27
  01:43:05 - 01:43:07 - Stoel 14
  01:43:07 - 01:43:08 - Stoel 27
  01:43:08 - 01:43:37 - Stoel 1
  01:43:37 - 01:44:13 - Stoel 27
  01:44:13 - 01:44:15 - Stoel 3
  01:44:15 - 01:44:17 - Stoel 27
  01:44:17 - 01:45:54 - Stoel 3
  01:45:54 - 01:48:36 - Stoel 27
  01:48:36 - 01:49:15 - Stoel 14
  01:49:15 - 01:58:12 - Stoel 27
  01:58:12 - 01:59:45 - Stoel 14
 6. 5

  Agendering informatiecarrousel
  Op 23 januari 2024 is er een informerend raadsvoorstel geplaatst op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS), met de bijlage ‘Uitgangspunten begroting’. Op verzoek van het college is dit onderwerp geagendeerd voor de informatiecarrousel van 15 februari 2024, in verband met het geven van een presentatie. De agendacommissie is akkoord gegaan met dit verzoek. De informatiecarrousel van 15 februari is niet doorgegaan en daarom is het onderwerp doorgeschoven naar 14 maart.


  Over het onderwerp
  Voor het maken van een begroting is het belangrijk om uitspraken te doen over een aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten worden in dit voorstel genoemd. Het is de bedoeling om voor zowel de werkmaatschappij als voor de beide dragende organisaties (Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) zoveel mogelijk dezelfde uitgangspunten aan te houden.


  Behandeling informatiecarrousel 14 maart 2024
  Op 23 januari 2024 is er een informerend raadsvoorstel geplaatst op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS), met de bijlage ‘Uitgangspunten begroting’. Op verzoek van het college is dit onderwerp geagendeerd voor de informatiecarrousel, in verband met het geven van een presentatie.


  De heer Dost (senior financieel adviseur) geeft een presentatie en beantwoordt meerdere verduidelijkende vragen vanuit de raad.

  01:58:26 - 01:59:45 - Stoel 14
  01:59:45 - 02:00:25 - Stoel 27
  02:00:25 - 02:00:44 - Stoel 14
  02:00:44 - 02:01:56 - Stoel 27
  02:01:56 - 02:01:58 - Stoel 14
  02:01:58 - 02:02:14 - Stoel 12
  02:02:14 - 02:02:23 - Stoel 27
  02:02:23 - 02:02:47 - Stoel 12
  02:02:47 - 02:03:43 - Stoel 27
  02:03:43 - 02:04:42 - Stoel 2
  02:04:42 - 02:09:33 - Stoel 27
  02:09:33 - 02:10:42 - Stoel 14
 7. 6

  Agendering informatiecarrousel
  Jobinder heeft gevraagd om een presentatie te mogen geven over de resultaten van het tevredenheidsonderzoek 2023, over de toekomst van Jobinder (inclusief de aanbesteding van centrale en vervoer) en over de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling naar aanleiding van de nieuwe wet Gemeenschappelijke Regelingen. Op 25 januari heeft de agendacommissie ingestemd met dit verzoek.


  Over het onderwerp
  Jobinder verzorgt onder andere het Wmo- en leerlingenvervoer voor inwoners van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog.


  Behandeling informatiecarrousel 14 maart 2024


  Jobinder heeft gevraagd om een presentatie te mogen geven over de resultaten van het tevredenheidsonderzoek 2023, over de toekomst van Jobinder (inclusief de aanbesteding van centrale en vervoer) en over de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling naar aanleiding van de nieuwe wet Gemeenschappelijke Regelingen. Op 25 januari heeft de agendacommissie ingestemd met dit verzoek.


  De heer Maasbommel (coördinator Jobinder Mobiliteitsbureau) geeft de presentatie en beantwoordt meerdere verduidelijkende vragen vanuit de raad.


  De heer Maasbommel zegt toe de vragenlijst die gehanteerd wordt voor het tevredenheidsonderzoek aan de raad toe te sturen.

  Toezeggingen

  Titel
  Vragenlijst tevredenheidsonderzoek toevoegen
  02:10:14 - 02:10:42 - Stoel 14
  02:10:42 - 02:16:03 - Stoel 27
  02:16:03 - 02:16:07 - Stoel 27
  02:16:07 - 02:16:22 - Stoel 2
  02:16:22 - 02:17:21 - Stoel 27
  02:17:21 - 02:17:36 - Stoel 1
  02:17:36 - 02:19:04 - Stoel 27
  02:19:04 - 02:19:06 - Stoel 14
  02:19:06 - 02:19:07 - Stoel 27
  02:19:07 - 02:19:30 - Stoel 23
  02:19:30 - 02:23:32 - Stoel 27
  02:23:32 - 02:23:44 - Stoel 16
  02:23:44 - 02:23:45 - Stoel 14
  02:23:45 - 02:24:00 - Stoel 14
  02:24:00 - 02:24:01 - Stoel 27
  02:24:01 - 02:24:25 - Stoel 16
  02:24:25 - 02:24:31 - Stoel 27
  02:24:31 - 02:24:46 - Stoel 16
  02:24:46 - 02:25:07 - Stoel 27
  02:25:07 - 02:25:09 - Stoel 14
  02:25:09 - 02:25:28 - Stoel 2
  02:25:28 - 02:26:01 - Stoel 27
  02:26:01 - 02:26:37 - Stoel 2
  02:26:37 - 02:26:41 - Stoel 27
  02:26:41 - 02:26:45 - Stoel 14
  02:26:45 - 02:26:46 - Stoel 27
  02:26:46 - 02:27:12 - Stoel 11
  02:27:12 - 02:27:41 - Stoel 27
  02:27:41 - 02:27:43 - Stoel 14
  02:27:43 - 02:28:10 - Stoel 23
  02:28:10 - 02:28:44 - Stoel 27
  02:28:44 - 02:29:02 - Stoel 23
  02:29:02 - 02:29:03 - Stoel 27
  02:29:03 - 02:29:05 - Stoel 14
  02:29:05 - 02:29:06 - Stoel 27
  02:29:06 - 02:29:38 - Stoel 12
  02:29:38 - 02:29:55 - Stoel 27
  02:29:55 - 02:30:04 - Stoel 14
  02:30:04 - 02:31:00 - Stoel 27
  02:31:00 - 02:31:12 - Stoel 14
  02:31:12 - 02:31:13 - Stoel 2
  02:31:13 - 02:31:14 - Stoel 27
  02:31:14 - 02:32:47 - Stoel 2
  02:32:47 - 02:36:28 - Stoel 27
  02:36:28 - 02:36:30 - Stoel 14
  02:36:30 - 02:36:33 - Stoel 27
  02:36:33 - 02:36:51 - Stoel 23
  02:36:51 - 02:42:13 - Stoel 27
  02:42:13 - 02:42:27 - Stoel 14
  02:42:27 - 02:44:37 - Stoel 27
  02:44:37 - 02:44:39 - Stoel 14
  02:44:39 - 02:44:56 - Stoel 23
  02:44:56 - 02:45:02 - Stoel 27
  02:45:02 - 02:45:41 - Stoel 23
  02:45:41 - 02:47:32 - Stoel 27
  02:47:32 - 02:47:34 - Stoel 23
  02:47:34 - 02:49:43 - Stoel 27
  02:49:43 - 02:50:54 - Stoel 14
 8. 7

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de 'Overige stukken' op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Als er geen insprekers zijn, wordt dit onderwerp niet behandeld.


  Over het raadsvoorstel
  De eigenaren van het pand aan de Voorstraat 39 te Buitenpost hebben een verzoek bij de gemeenteraad ingediend om het bij het pand behorende openbare parkeerterrein te onttrekken aan de openbaarheid. Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad besloten om het college te volgen in het advies en het voorgenomen besluit tot afwijzing van het onttrekkingsverzoek conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ter inzage te leggen voor zienswijzen. Er zijn 4 zienswijzen binnengekomen waarop middels een zienswijzennotitie is gereageerd. Deze zienswijzen zijn betrokken bij de definitieve besluitvorming en vormen onderdeel van het definitieve besluit. De zienswijzen geven geen andere inzichten waardoor er geen redenen zijn het voorgenomen besluit inhoudelijk door de gemeenteraad aan te laten passen.
  Na een nieuwe volledige belangenafweging en het doorlopen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure stelt het college de raad voor op 21 maart 2024 definitief te besluiten tot afwijzing van het onttrekkingsverzoek.


  Behandeling informatiecarrousel 14 maart 2024
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld. 


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 21 maart 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 9. 8

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd door de raad, maar staat onder de 'Overige stukken' op de agenda, zodat inwoners erover kunnen inspreken. Als er geen insprekers zijn, wordt dit onderwerp niet behandeld.


  Over het raadsvoorstel
  Er is een verzoek ingediend voor de bouw van een loods aan de Molenweg 12 in Surhuisterveen. De loods zal worden gebruikt voor opslag en als praktijk voor kindercoaching. Omdat op de huidige woning op het perceel nog een woonbestemming rust, wordt de woning voorzien van een passende bedrijfsbestemming. Op het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend.
  Het college stelt de raad voor op 21 maart 2024 het bestemmingsplan ongewijzigd vaststellen.


  Behandeling informatiecarrousel 14 maart 2024
  Er hebben zich geen insprekers gemeld, dit onderwerp is niet behandeld.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat 21 maart 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 10. 9

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.58 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.