Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatiecarrousel

donderdag 23 mei 2024

19:30 - 20:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
T.I. Veenstra
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 17 mei 2024 hieronder te vinden en te raadplegen.


De raadsleden stellen zelf de agenda van de informatiecarrousel samen, maar ook het college kan onderwerpen waarover men informatie wil geven op de agenda plaatsen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen vragen over zijn, worden wel geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In deze informatiecarrousel komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 30 mei aan de orde.


Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de informatiecarrousel staan. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  00:00:06 - 00:00:22 - Stoel 13
  00:20:21 - 00:21:52 - Stoel 13
 2. 1

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is geagendeerd door de CU-fractie in verband met technische vragen.


  Over het raadsvoorstel
  Veiligheidsregio Fryslân(VRF) is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren. Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2025, de jaarstukken 2023 gestuurd naar de Friese gemeenten. De gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen.
  Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van de VRF, wel een zienswijze in te dienen op de aanpassing van de bestemmingsreserve zoals verwoord in de jaarrekening 2023, in een reactie richting de VRF aan te geven dat de rechtmatigheidsverantwoording op de jaarstukken 2023 ontbreekt en de toename van de bijdrage aan de Veiligheidsregio voor de autonome ontwikkelingen mee te nemen in de begroting 2025 en ten laste te brengen van de post loon- en prijsontwikkeling.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat op 30 mei 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  00:21:37 - 00:21:52 - Stoel 13
  00:22:06 - 00:24:22 - Stoel 27
  00:24:22 - 00:25:05 - Stoel 22
  00:25:05 - 00:25:13 - Stoel 27
  00:25:13 - 00:25:31 - Stoel 22
  00:25:31 - 00:25:34 - Stoel 27
  00:25:34 - 00:26:20 - Stoel 22
  00:26:20 - 00:26:37 - Stoel 27
  00:26:37 - 00:26:59 - Stoel 13
  00:27:02 - 00:33:37 - Stoel 27
 3. 2

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van het college en op verzoek van de fracties van CU, FNP en PvdA/GroenLinks in verband met technische vragen. 


  Over het raadsvoorstel
  Een mobiliteitsplan is een verkeerskundig beleidsdocument waarin oplossingen voor verkeerskundige knelpunten en doelstellingen worden benoemd. Het huidige gemeentelijke beleid op het gebied van verkeer en vervoer (gemeentelijk verkeer- en vervoerplan) is niet meer actueel. Er is daarom het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat op 30 mei 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  00:27:41 - 00:33:37 - Stoel 27
  00:33:37 - 00:34:11 - Stoel 18
  00:34:11 - 00:34:49 - Stoel 27
  00:34:49 - 00:34:52 - Stoel 18
  00:34:52 - 00:34:55 - Stoel 27
  00:34:55 - 00:35:35 - Stoel 12
  00:35:35 - 00:36:12 - Stoel 27
  00:36:12 - 00:36:46 - Stoel 18
  00:36:46 - 00:38:38 - Stoel 27
  00:38:38 - 00:38:53 - Stoel 18
  00:38:53 - 00:39:51 - Stoel 27
  00:39:51 - 00:40:24 - Stoel 4
  00:40:24 - 00:40:46 - Stoel 27
  00:40:46 - 00:41:33 - Stoel 4
  00:41:33 - 00:45:07 - Stoel 27
  00:45:07 - 00:46:31 - Stoel 4
  00:46:31 - 00:46:34 - Stoel 27
  00:46:34 - 00:47:01 - Stoel 12
  00:47:01 - 00:47:41 - Stoel 27
  00:47:41 - 00:48:02 - Stoel 12
  00:48:02 - 00:50:13 - Stoel 27
  00:50:13 - 00:50:14 - Stoel 27
  00:50:14 - 00:50:50 - Stoel 18
  00:50:50 - 00:51:19 - Stoel 27
  00:51:19 - 00:51:44 - Stoel 20
  00:51:44 - 00:52:06 - Stoel 27
  00:52:06 - 00:53:24 - Stoel 20
  00:53:24 - 00:54:05 - Stoel 27
  00:54:05 - 00:55:15 - Stoel 6
  00:55:15 - 00:55:21 - Stoel 27
  00:55:21 - 00:55:36 - Stoel 6
  00:55:36 - 00:55:41 - Stoel 27
  00:55:41 - 00:56:01 - Stoel 12
  00:56:01 - 00:58:08 - Stoel 27
  00:58:08 - 00:58:24 - Stoel 4
  00:58:24 - 00:59:45 - Stoel 27
  00:59:45 - 00:59:59 - Stoel 18
  00:59:59 - 01:05:36 - Stoel 27
 4. 3

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de CDA-fractie in verband met technische vragen.


  Over het raadsvoorstel
  Op basis van het huidige buitensportaccommodatiebeleid is de gemeente verantwoordelijk voor de renovaties van de hoofvelden en de kunstgrasvelden van de voetbal- en korfbalverenigingen. Daarnaast is de gemeente, op basis van de beleidslijn ‘onderhoud tennisbanen’, verantwoordelijk voor de renovatiekosten van één baanblok (2 tennisbanen) per tennisaccommodatie.
  Het college stelt de raad voor krediet te verlenen voor:
  - Renovatiekosten hoofdveld v.v. Drogeham (€ 45.000)
  - Renovatiekosten kaatsveld Buitenpost Drogeham (€ 34.000)
  - Realisatie padelbanen Buitenpost (€ 134.000)
  - Vervanging lichtmasten trainingsveld Twijzelerheide Kootstertille (€28.000)
  - Vervangen armaturen lichtmasten trainingsveld Kootstertille (€15.000)


  Vervolg
  Dit onderwerp staat op 30 mei 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  01:01:29 - 01:05:36 - Stoel 27
  01:05:36 - 01:06:54 - Stoel 4
  01:06:54 - 01:07:03 - Stoel 27
  01:07:03 - 01:07:41 - Stoel 6
  01:07:41 - 01:07:51 - Stoel 27
  01:07:51 - 01:08:10 - Stoel 6
  01:08:10 - 01:08:29 - Stoel 27
  01:08:29 - 01:10:46 - Stoel 18
  01:10:46 - 01:13:13 - Stoel 27
  01:13:13 - 01:13:21 - Stoel 12
  01:13:21 - 01:15:01 - Stoel 27
  01:15:01 - 01:15:09 - Stoel 5
  01:15:09 - 01:16:14 - Stoel 27
  01:16:14 - 01:16:23 - Stoel 18
  01:16:23 - 01:17:05 - Stoel 27
 5. 4

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van dhr. Van Kammen van de FNP-fractie. Op 18 april 2024 heeft het presidium ingestemd met dit verzoek.


  Over het onderwerp
  In het coalitieakkoord 2022-2026 zijn er afspraken gemaakt om een op jeugd gerichte BOA aan te stellen. Deze BOA is zichtbaar aanwezig in het publieke domein en heeft verder als doel om contacten te leggen met de jeugd van Achtkarspelen. Daarnaast zal hij de samenwerking met de dorpencoördinator, jongerenwerkers, gebiedsteams en politie zoeken en betrokken worden bij de integrale aanpak van overlast.

  01:16:27 - 01:17:05 - Stoel 27
  01:17:05 - 01:17:12 - Stoel 18
  01:17:12 - 01:18:52 - Stoel 27
  01:18:52 - 01:19:01 - Stoel 18
  01:19:01 - 01:21:38 - Stoel 27
  01:21:38 - 01:23:03 - Stoel 12
  01:23:03 - 01:23:29 - Stoel 27
  01:23:29 - 01:23:44 - Stoel 12
  01:23:44 - 01:23:55 - Stoel 27
  01:23:55 - 01:24:22 - Stoel 6
  01:24:22 - 01:25:34 - Stoel 27
  01:25:34 - 01:25:40 - Stoel 6
  01:25:40 - 01:30:14 - Stoel 27
  01:30:14 - 01:30:50 - Stoel 18
  01:30:50 - 01:31:45 - Stoel 12
  01:31:45 - 01:32:04 - Stoel 27
  01:32:04 - 01:32:17 - Stoel 12
  01:32:17 - 01:43:17 - Stoel 27
 6. 5

  Agendering informatiecarrousel
  De fractie PvdA/GroenLinks wil graag kort geïnformeerd worden over de relevantie en eventuele consequenties van de door de werkgroep Juridisch Ontgassen onder de aandacht gebrachte problematiek.


  Over het onderwerp
  Op 16 april 2024 is een brief van de werkgroep ‘Jurisch Ontgassen’ geplaatst op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) voor de gemeenteraad onder nummer 24-83. Met de brief wijst de werkgroep Juridisch Ontgassen op de verantwoordelijkheid van de gemeentes van Nederland voor het aan de lucht ontgassen van binnenvaartschepen.

  01:32:47 - 01:43:17 - Stoel 27
 7. 6

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de FNP-fractie. De fractie vraagt om de situatie te verduidelijken door middel van een presentatie.


  Over het onderwerp
  Op 13 mei 2024 is een ingekomen brief van een inwoner van de gemeente over de verkeersveiligheid van het Kûkhernsterpaad op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) geplaatst. Deze brief (LIS-stuk 24-101) met bijbehorende foto’s is toegevoegd.

  01:37:49 - 01:43:17 - Stoel 27
  01:43:17 - 01:44:10 - Stoel 18
  01:44:10 - 01:44:23 - Stoel 27
  01:44:23 - 01:45:54 - Stoel 18
  01:45:54 - 01:46:12 - Stoel 27
  01:46:12 - 01:46:47 - Stoel 5
  01:46:47 - 01:47:24 - Stoel 27
 8. 7

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd voor de raad maar staat onder de 'overige stukken' op de agenda zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  In verband met het aftreden van wethouder S.W. Vegelin moet er een nieuwe vertegenwoordiger van de gemeente Achtkarspelen worden benoemd in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland.
  Het college stelt de raad voor op 30 mei 2024 wethouder J.E. Boerema te benoemen in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat op 30 mei 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

  01:47:16 - 01:47:24 - Stoel 27
 9. 8

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd voor de raad maar staat onder de 'overige stukken' op de agenda zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  Veiligheidsregio Fryslân (VRF) is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van alle Friese gemeenten, om taken op het gebied van de brandweerzorg en de publieke gezondheidszorg provinciaal uit te voeren. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moet ook de gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Fryslân worden aangepast.
  Het college vraagt de raad toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân te wijzigen volgens het wijzigingsbesluit.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat op 30 mei 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 10. 9

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd voor de raad maar staat onder de 'overige stukken' op de agenda zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  Het pand aan de Gedempte Vaart 80 in Surhuisterveen heeft een horecabestemming met de mogelijkheid tot bestemming wonen. Het gebouw is verbouwd tot woning en wordt hierdoor niet meer gebruikt voor horeca-activiteiten. Hiervoor is inmiddels een omgevingsvergunning verleend. Aan de zijde van de Havenstraat ligt een parkeerterrein dat vanwege de horecabestemming nodig was om te voldoen aan de parkeernorm. Door de eigenaar van het pand is het verzoek gedaan om van het parkeerterrein een tuin te maken en het daarom te onttrekken aan de openbaarheid. Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad besloten om het college te volgen in zijn advies om het voorgenomen besluit tot instemming met het onttrekkingsverzoek conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ter inzage te leggen voor zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ingediend waardoor wordt vastgehouden aan het ontwerpraadsbesluit van 14 december 2023. Vanuit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ligt nu het definitieve besluit voor.
  Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het onttrekkingsverzoek.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat op 30 mei 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 11. 10

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd voor de raad maar staat onder de 'overige stukken' op de agenda zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  De verordening Jeugdhulp van de gemeente Achtkarspelen dateert van 2019. Door de inkoop jeugd per 1 januari 2024, verandering in werkwijze en recente jurisprudentie is aanpassing noodzakelijk. Dit betekent dat de huidige verordening Jeugdhulp gemeente Achtkarspelen uit 2019 wordt vervangen door een nieuwe verordening waarbij wordt aangesloten bij de recente ontwikkelingen.
  Het college stelt de raad voor de verordening jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2024 vast te stellen en de verordening jeugdhulp gemeente Achtkarspelen 2019 in te trekken.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat op 30 mei 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 12. 11

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd voor de raad maar staat onder de 'overige stukken' op de agenda zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de omgevingsdienst van Fryslân. De FUMO geeft advies, verstrekt vergunningen en houdt toezicht op het gebied van natuur- en milieuwet- en regelgeving. Dat doet de FUMO voor de bedrijven en inwoners van Fryslân, in opdracht van alle 18 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Voor onze gemeente gaat het om de basistaken (wettelijk verplicht om dat gezamenlijk uit te voeren) en een beperkt aantal aanvullende (plus)taken. De Gemeenschappelijke regeling FUMO moet worden aangepast vanwege de wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling.
  Het college stelt de raad voor kennis te nemen van het Ontwerpbesluit gemeenschappelijke regeling FUMO 2024 en geen zienswijze in te dienen.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat op 30 mei 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 13. 12

  Agendering informatiecarrousel
  Dit onderwerp is niet geagendeerd voor de raad maar staat onder de 'overige stukken' op de agenda zodat inwoners erover kunnen inspreken.


  Over het raadsvoorstel
  Hûs en hiem is een Gemeenschappelijke Regeling (GR), een samenwerkingsverband van Friese gemeenten. De adviseurs van hûs en hiem geven op verzoek van gemeenten onafhankelijk en deskundig advies over ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumentenbeleid. De begroting 2025 van hûs en hiem is toegestuurd ter beoordeling door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het jaarverslag 2023 is ter kennisneming aangeboden. De raad kan over de begroting een zienswijze (reactie) indienen.
  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de begroting 2025 van hûs en hiem en geen zienswijze in te dienen en kennis te nemen van het jaarverslag 2023 van hûs en hiem.


  Vervolg
  Dit onderwerp staat op 30 mei 2024 meningvormend/besluitvormend op de agenda van de raadsvergadering.

 14. 13

  01:47:21 - 01:47:24 - Stoel 27
  01:47:24 - 01:47:27 - Stoel 13