Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

donderdag 21 maart 2024

16:00 - 17:30
Locatie

Dobbe

Voorzitter
O.F. Brouwer
Toelichting

Het presidium van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Voorzitter is de burgemeester in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad.
Het presidium wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad.
De vergaderingen van het presidium zijn openbaar en ook de verslagen worden gepubliceerd. De agenda van het presidium bestaat uit een openbaar deel en een besloten deel.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.


  Thea Kuipers is verhinderd. Doethyna Vriesema vervangt haar.

 2. 2

  Het presidium stelt de agenda ongewijzigd vast.

 3. 3

  Doethyna Vriesema staat ten onrechte bij de aanwezigen en niet Rienk Terpstra maar Rienk Schootstra heeft een vraag over windmolens gesteld. Met deze aanpassingen stelt het presidium het verslag vast. De wijzigingen worden in het definitieve verslag verwerkt.

 4. 4

  De punten 3.a, 6, 7, 8, 9 en 10 zijn afgehandeld. De griffie voert deze punten af.


  @punt 12 (Plan van aanpak (met daarin de opzet voor het participatieplatform en het afwegingskader) inwonersparticipatie (n.a.v. RKC-onderzoek): na enige discussie besluit het presidium dat dit onderwerp voor de zomer meningvormend in de raad aan de orde komt. Dat is dan de input voor een startnotitie. Actie gemeentesecretaris/griffier


  NB. De wet versterking participatie op decentraal niveau is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. In het wetsvoorstel 36210 tot wijziging van de Gemeentewet staat zo te zien geen datum waarop gemeenten verplicht zijn een participatieverordening vast te stellen.

 5. 5

  Het presidium is content met de huidige werkwijze. Hij wordt dan ook niet gewijzigd.

 6. 6

  Het presidium gaat akkoord met een extra raadsvergadering op 11 april om 19.30 uur waarin Harjan Bruining benoemd wordt als wethouder.
  Voorzitter Brouwer licht verder toe dat gezien de staat van dienst binnen Achtkarspelen geen uitgebreide integriteitstoets gedaan hoeft te worden. De burgemeester en de gemeentesecretaris doen een check. Actie burgemeester/gemeentesecretaris

 7. 7

  - Sake van der Meer is verhinderd.
  - Thea Kuipers komt misschien later.
  - De bloemen gaan naar de brandweer Surhuisterveen. Zij hebben de provinciale wedstrijd voor paraatheid en alertheid gewonnen. De voorzitter merkt op dat de brandweer nog vrijwilligers zoekt.
  - Afscheid Sierd Vegelin: als eerste houdt de voorzitter een speech, vervolgens Dineke Terpstra als fractievoorzitter van het GBA en tot slot Sierd Vegelin zelf. Daarna is er gelegenheid om hem de hand te schudden. Het is nog niet bekend of er nog een afscheidsreceptie komt.
  - Punt 8 (Actualiseren algemene subsidieverordening): hamerstuk.
  - Punt 9 (Definitief besluit onttrekkingsverzoek parkeerterrein Voorstraat 39 Buitenpost): wethouder Van der Tuin is portefeuillehouder als vervanger van wethouder Vegelin. Hamerstuk.
  - Punt 10 (Erfgoednota en Erfgoedverordening Achtkarspelen): Jeffrey Graansma en Toos van der Vaart hebben een aantal vragen.
  - Punt 11 (Verklaring van geen bedenkingen Mellereed 2A Harkema): wethouder Van der Tuin is portefeuillehouder als vervanger van wethouder Vegelin. Jeffrey Graansma heeft een vraag. De omwonenden kunnen nog bezwaar maken en uiteindelijk naar de rechter gaan.
  - Punt 12 (Vaststellen bestemmingsplan ‘Surhuisterveen – Molenweg 12’): er zijn een paar bijdragen.

 8. 8

  Het presidium gaat akkoord met de conceptagenda voor 18 april.

 9. 10

  Er zijn geen ingekomen stukken.

 10. 11

  Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

 11. 12
  BESLOTEN DEEL
 12. 15

  De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng.