Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Realisatie woonlocatie begeleid wonen voor jongvolwassenen (aangenomen)

ID
375
Agendapunt
Raadsvergadering 2021 (11.a. Motie vreemd aan de orde van de dag CDA, CU, GBA, FNP - Realisatie woonlocatie begeleid wonen voor jongvolwassenen)
donderdag 14 oktober 19:30 tot 0:00
Raadzaal
Programma
Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Onderwerp
Realisatie woonlocatie begeleid wonen voor jongvolwassenen (aangenomen)
Portefeuillehouder
  • L. van der Tuin-Kuipers
Status
Aangenomen
Fractie(s)
  • CDA
  • ChristenUnie
  • FNP
  • GBA
Raadsleden
  • dhr. R. van der Wal
Toelichting
Verzoekt het college: dringend om zo spoedig mogelijk de locatie Voorstraat 63 in Buitenpost in samenwerking met ‘de organisatie die de ouders ondersteunt’ te ontwikkelen voor de realisatie van een woonlocatie ‘begeleid wonen voor de doelgroep jongvolwassenen’ met de intentie om de grond aan die organisatie aan te bieden voor een marktconforme prijs, overeenkomstig de uitgangspunten in de nota grondbeleid. De toelichting staat vermeld in de motie in de bijlage.
Einddatum
Afgedaan
Niet afgedaan
Stand van zaken
Zie ook motie 140: Ondersteuning zoektocht locatie begeleid wonen Eind december 2021 is er contact geweest met Stichting Sprank: de voorgenomen planning is gedeeld. (Raadsmemo 20-12-21) Januari 2022: Start regulier 2-wekelijks overleg over de voortgang met Sprank en architect. -opdracht tot uitvoeren grondtaxatie is versterkt. (Basis voor onderhandeling) -Voorbereiden ontwerp bestemmingsplan conform de planning van de raad in december 2021. Juli 2022: Terugkoppelmoment raad m.b.t. grondexploitatie en risico‘s. November 2022: Terugkoppelmoment raad m.b.t. voorontwerp bestemmingsplan. 140922: Met de stichting Sprank zijn we op dit moment in gesprek over de realisatie van een woonzorgcomplex op de locatie Voorstraat 63. De bestemmingsplanprocedure wordt voorbereid. 310123: Raad wordt op 16/2 geïnformeerd in bijeenkomst over bouwen en wonen. 170223: De bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Voorstel: motie als afgedaan beschouwen. 230223: Het presidium wil motie 375 (Realisatie woonlocatie begeleid wonen voor jongvolwassenen) nog niet als afgehandeld beschouwen omdat de woonlocatie nog niet gerealiseerd is. 030424: Op 14 maart 2024 is de raad mondeling geïnformeerd over de stand van zaken en op 3 april 2024 is deze informatie openbaar gedeeld door middel van een raadsbrief die op de LIS is geplaatst.
Datum afdoening
Bijlage(s)
Stemming
Stemmen
voor 100%
voor
CDA-fractie (6), CU-fractie (2), FNP-fractie (4), GroenLinks-fractie (1), PvdA-fractie (2), PVV-fractie (1), GBA-fractie (2)