Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Hanteren nullijn bij gemeenschappelijke regelingen

ID
119
Agendapunt
Raadsvergadering 2020 (6.0.0. Programmabegroting 2021 - 2024, inclusief ombuigingsvoorstellen)
donderdag 12 november 16:00 tot 23:32
Programma
Programma 0 - Bestuur en ondersteuning
Onderwerp
Hanteren nullijn bij gemeenschappelijke regelingen
Portefeuillehouder
  • H. Bruining
Status
Aangenomen
Fractie(s)
  • CDA
  • ChristenUnie
  • FNP
  • GBA
  • PvdA
  • PVV
  • VVD
Raadsleden
  • dhr. G. Terpstra (CDA)
Toelichting
Roept het college op: Om in alle komende vergaderingen van alle gemeenschappelijk regelingen waar begrotingen en uitzettingen worden besproken er op aan te dringen dat de gemeente Achtkarspelen verwacht dat deze uitzettingen binnen de begroting moeten kunnen worden opgelost en dat onze gemeente verwacht dat de gemeenschappelijke regelingen de nullijn hanteren bij de komende begrotingen. Toelichting: • De gemeenschappelijke regelingen zijn regelingen met uitvoer op afstand en de raad moet dus van tevoren duidelijke kaders stellen aan het college om de uitvoerende taak te kunnen uitvoeren. • Jaarlijks draagt de gemeente meer dan € 10 miljoen bij aan diverse samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen (m.u.v. de GR 8KTD), zoals de Veiligheidsregio en de FUMO. • Keer op keer wordt de gemeente daarbij geconfronteerd met stijgende bijdragen, ook in tijden dat gemeenten het juist zwaar hebben. We zijn van mening dat wanneer onze gemeente door middel van diverse vergaande ombuigingen de broekriem moet aanhalen, dat dan de samenwerkingsverbanden niet kunnen achterblijven. • Wij willen als raad alleen uitzettingen accepteren waarvoor wij van het Rijk ook extra geld vanuit het gemeentefonds ontvangen.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan
Stand van zaken
170821: Heeft continu de aandacht, er zal z.s.m. in een memo aangegeven worden waarin aangegeven wat er uiteindelijk in alle AB's van de Gemeenschappelijke Regelingen is besloten. 160921: In alle GR’en is de uitspraak van de raad over het hanteren van de nullijn neergelegd. De secretaris komt hier, zodra het punt in alle GR’en aan de orde is geweest, op terug. Voorstel is dan ook om de motie nog niet af te voeren maar daar op te wachten. Het presidium gaat hiermee akkoord. 061021: Zie bijgevoegd riedsútstel met bijlagen. Het presidium wordt voorgesteld om de motie als afgedaan te beschouwen. 141021: Het presidium is op 14 oktober akkoord gegaan met het met het voorstel om de motie als afgedaan te beschouwen. 031121: Brief Reactieschap Marrekrite is toegevoegd.
Datum afdoening
14-10-2021
Bijlage(s)
Stemming
Stemmen
voor 100%
voor
CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GroenLinks-fractie (1), GBA-fractie (2), PvdA-fractie (2), VVD-fractie (1)