Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Pilot ontschotting

ID
227
Agendapunt
Raadsvergadering 2019 (4.0.0. Kadernota 2020 - 2023)
donderdag 11 juli 14:00 tot 22:41
Raadzaal
Programma
Programma 6 - Sociaal domein
Onderwerp
Pilot ontschotting
Portefeuillehouder
  • P.M. Jonker
Status
Aangenomen
Fractie(s)
  • PvdA
Raadsleden
  • dhr. J. Stellinga
Toelichting
Overwegende dat: • Er op blz. 7 van de kadernota in tamelijk cryptische bewoordingen wordt gesproken over ontschotting van budgetten; • De reactie van het college op een vraag van het CDA hierover e.e.a. niet of nauwelijks helderder maakt; • Er desalniettemin van uitgegaan mag worden dat het juist de gefragmenteerde wijze van financieren en budgetteren is die de efficiency van organisatie en inkoop van de zorg frustreert. Roept het college op: Op z’n minst de volksvertegenwoordiging maar eventueel ook het maatschappelijk middenveld, de plaatselijk belangen en de zogeheten voorliggende voorzieningen te betrekken bij de gedachtenvorming hierover.
Einddatum
Afgedaan
Niet afgedaan
Stand van zaken
021019: motie wordt verwerkt in de begroting. 171019: tekst programmabegroting 2020: We werken aan een pilotproject ontschotting rond Heemstra State in het kader van ANNO Zorglandschap met de vier ANNO- gemeenten. De komende maanden staan in het teken van de analyse en ontwerpfase. Voor de analyse is data van belang over de zorg, die vanuit de Wmo en andere wetten, wordt gefinancierd. Hiervoor is een overeenkomst met Vektis aangegaan, waardoor de data vanuit de Wmo gekoppeld kunnen worden aan die van het zorgkantoor en zorgverzekeraar De Friesland. Een werkgroep datagericht werken start in september 2019. Na de analyse start de ontwerpfase samen met de betrokken die in deze motie genoemd worden. We verwachten in april 2020 van start te gaan met de pilot. Bij Heemstra State is het middenveld in het dorp zeer betrokken. 020920: Zoals benoemd gaat deze pilot tot verdere ont-schotting om een initiatief in de gemeente Tytsjerkstera-diel bij Heemstra State. Achtkarspelen heeft gepartici-peerd in de ontschotting van data via de Vektis zorgspie-gel, dit heeft een overstijgend regiobeeld opgeleverd van zorggebruik in de regio Noord-Oost Friesland. Deze cijfers worden 18 september gepresenteerd. Deze data zijn aanleiding tot verder gesprek met de zorgverzekeraar. De cijfers die uit de overeenkomst met Vektis zijn geko-men zijn bekend. Er is met de partijen een aanvraag ge-daan bij ZONMW dit voorjaar om zo dit project te kunnen financieren. Deze aanvraag is opgesteld met medewer-king van alle betrokken partijen. Door Corona heeft dit alles vertraging opgelopen en is pas vorige week, eind augustus bekend geworden dat de subsidie vanuit ZONMW niet is toegekend. Komende weken gaan de ge-sprekken met de betrokken partijen verder om te onder-zoeken hoe dit project, zonder gelden vanuit subsidie toch voortgang kan vinden. Alle partijen, ook het middenveld, zijn nog steeds goed aangehaakt. 131021: Portefeuillehouder zoekt afstemming met indiener over uitvoering van de motie.
Datum afdoening
Bijlage(s)
Stemming
Stemmen