Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Twajierliks boarstûndersyk by froulju

ID
336
Agendapunt
Raadsvergadering 2021 (17.a. Moasje frjemd oan de oarder fan de dei - FNP, PvdA, PVV - Twajierliks boarstûndersyk by froulju)
donderdag 3 juni 19:30 tot 23:40
Raadzaal
Programma
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu
Onderwerp
Twajierliks boarstûndersyk by froulju
Portefeuillehouder
  • P.M. Jonker
Status
Aangenomen
Fractie(s)
  • FNP
  • PvdA
  • PVV
Raadsleden
  • mevr. M. Dotinga-van der Veen
Toelichting
Fersiket it kolleezje: • Foar 1 july 2021 der by de demisjonêr en takomstige steatssekretarissen op oan te trunen dat de tydlike maatregel om it boarstûndersyk ienris yn de trije jier plakfine te litten ynlutsen wurdt en dat der krekt alles oan dien wurde moat om de twajierrige termyn sa konsekwint mooglik ta te passen; • Tagelyk der op oan te stean om de leeftiidsgrins te ferleegjen fan 50 jier nei 35 jier; • Dizze moasje kenber te meitsjen oan de leden fan de Twadde Keamer. Taljochting: • Dizze maatregel liedt op koarte en langere termyn ta efterútgong fan dizze wichtige previntive foarsjenning en ta ekstra risiko’s; • Ungefear 1 miljoen froulju fan 50 jier ôf meitsje fan dizze foarsjenning gebrûk; • 1 op de 7 froulju yn Nederlân krijt boarstkanker; • It befolkingsûndersyk is bedoeld om boarstkanker sa betiid mooglik te ûntdekken sadat de kâns op in suksesfolle behanneling gâns tanimt.
Einddatum
16-9-2021
Afgedaan
Afgedaan
Stand van zaken
120721: op 30 juni zijn de brieven verstuurd, zie bijlage. De brieven zijn ook op de LIS geplaatst. 070921: in zijn brief van 2 september reageert staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS op de motie. Deze brief is op de LIS en bij de motie geplaatst. Voorstel aan het presidium om de motie als afgedaan te beschouwen. 160921: Het presidium is op 16 september akkoord gegaan met het met het voorstel om de motie als afgedaan te beschouwen.
Datum afdoening
30-6-2021
Bijlage(s)
Stemming
Stemmen