Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Stop gaswinning in Achtkarspelen (en Tytsjerksteradiel), gewijzigd winningsplan Tytsjerk (Vermilion)

ID
334
Agendapunt
Raadsvergadering 2021 (19.a. Motie vreemd - VVD, FNP, PVV, CU, GBA, CDA, PvdA - Stop gaswinning in Achtkarspelen (en Tytsjerksteradiel), gewijzigd winningsplan Tytsjerk (Vermilion))
donderdag 22 april 16:00 tot 0:00
Programma
Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Onderwerp
Stop gaswinning in Achtkarspelen (en Tytsjerksteradiel), gewijzigd winningsplan Tytsjerk (Vermilion)
Portefeuillehouder
  • J. Spoelstra
Status
Aangenomen
Fractie(s)
  • CDA
  • ChristenUnie
  • FNP
  • GBA
  • PvdA
  • PVV
  • VVD
Raadsleden
  • dhr. F.J. Hoekstra
Toelichting
Overwegende dat: • De raad op 23 maart 2021 in kennis is gesteld van het gaswinningsplan Tietjerk; • Het college van mening is dat: - een verdere bodemdaling niet acceptabel is; - de risico’s op aardbevingen toenemen: onze inwoners en bedrijven hebben het recht op een veilige woon- en bedrijfsomgeving en mogen ook niet het gevoel krijgen dat dit in gevaar kan worden gebracht; - er mogelijk bodemvreemde hulpstoffen worden toegepast waardoor de bodem verontreinigd kan worden; - de winning van drinkwater niet in gevaar mag worden gebracht; - het proces van energietransitie niet gebaat is bij de toename van de winning van fossiele brandstoffen; - het gebied de lasten ondervindt en niet van de baten profiteert. • (Alle) leden van de gemeenteraad van Achtkarspelen hierover hun zorgen uitspreken en het college steunen in hun mening. Verzoekt en draag het college op: • Om dit standpunt kenbaar te maken aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat; • Om alles te doen wat maar mogelijk is (bestuurlijk en juridisch) om de uitbreiding van de gaswinning te voorkomen; • De raad en inwoners actief te informeren over ontwikkelingen in dit dossier en de stappen die het College daarbij neemt; • Op te trekken met onze partner Tytsjerksteradiel om een gezamenlijk geluid uit de Fryske Wâlden te laten horen en waar mogelijk kosten te besparen; • Bij de Rijksoverheid een maximale compensatie, onder verwijzing naar omgekeerde bewijslast, te bewerkstelligen, mocht gaswinning niet tegengehouden kunnen worden.
Einddatum
Afgedaan
Niet afgedaan
Stand van zaken
010921: De stappen die gezet zijn, zijn vermeld in de bijlage. Stand van zaken: De minister heeft alle adviezen binnen. Ook het Sodm (en dit is een novum) heeft mee gelet op de door de gemeenten en het Wetterskip aangevoerde argumenten een negatief advies afgegeven. Ook geeft het advies weinig ruimte voor bijstelling van het ingediende winningsplan. Sodm vindt dat niet alleen de gevolgen van het winningsplan in beeld moeten zijn maar dat ook (van tevoren) de vraag moet worden gesteld of deze gevolgen aanvaardbaar zijn, welke maatregelen kunnen worden getroffen om deze gevolgen te verminderen of te voorkomen en of dit (financieel) uitvoerbaar is. 131021: Geen nieuws te melden t.o.v. 010921.
Datum afdoening
Bijlage(s)
Stemming
Stemmen