Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Ondersteuning zoektocht locatie begeleid wonen (aangenomen)

ID
140
Agendapunt
Raadsvergadering 2020 (15.b. Motie vreemd aan de orde van de dag CDA, CU, FNP en GBA inzake ondersteuning zoektocht locatie begeleid wonen)
donderdag 17 september 19:30 tot 22:51
Raadzaal
Programma
Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Onderwerp
Ondersteuning zoektocht locatie begeleid wonen (aangenomen)
Portefeuillehouder
  • L. van der Tuin-Kuipers
Status
Aangenomen
Fractie(s)
  • CDA
  • ChristenUnie
  • FNP
  • GBA
Raadsleden
  • mevr. A.G. Zandbergen-Beishuizen
Toelichting
Verzoekt het college: De organisatie die de ouders ondersteunt, te blijven ondersteunen bij het zoeken naar een geschikte locatie in Buitenpost en zich hierbij maximaal faciliterend en regisserend op te stellen zodat het ook voor de beoogde bewoners binnen afzienbare tijd goed wonen is in onze mooie gemeente. Toelichting: • Deze ouders zijn al jarenlang bezig om een woonvorm op te richten in Buitenpost voor het begeleid laten wonen van hun kinderen. • De afgelopen week werd duidelijk dat het volledig uitgewerkte plan (de tekeningen waren gemaakt; de borden hingen op het pand) om te komen tot woonvorm voor begeleid wonen op de oude Aldi-locatie is gestrand, omdat het pand voortijds aan een andere partij is verkocht. De gemeente heeft zich ingespannen om realisatie van het appartementencomplex op deze plaats mogelijk te maken. Naast dat deze verkoop voor het centrum van Buitenpost in allerlei opzichten ontzettend jammer is (het initiatief sloot aan bij de concept Centrumvisie van Buitenpost), is dit een grote teleurstelling voor de initiatiefnemers en de beoogde bewoners. • De initiatiefnemers zijn al meer dan 10 jaar bezig om voor hun opgroeiende kinderen een geschikte woonplek te realiseren, waarbij ze met begeleiding zelfstandig kunnen wonen. De tijd dringt want als er niet op korte termijn zicht komt op een woonplek dan zal het initiatief uit elkaar vallen en zal er elders, zeer vermoedelijke buiten onze gemeente, individueel gezocht moeten worden naar een woonplek.
Einddatum
Afgedaan
Niet afgedaan
Stand van zaken
Zie ook motie 375: Realisatie woonlocatie begeleid wonen voor jongvolwassenen 020721: Er is op 1 juli 2021 een memo over het proces geplaatst op de LIS (zie bijlage). 271021: In de raadsvergadering van 14 oktober 2021 is een nieuwe motie aangenomen over dit onderwerp: Realisatie woonlocatie begeleid wonen voor jongvolwassenen. In deze motie wordt het college verzocht om z.s.m. de locatie Voorstraat 63 in Buitenpost in samenwerking met 'de organisatie die de ouders ondersteunt' te ontwikkelen voor de realisatie van een woonlocatie 'begeleid wonen voor de doelgroep jongvolwassenen' met de intentie om de grond aan die organisatie aan te bieden voor een marktconforme prijs, overeenkomstig de uitgangspunten in de nota grondbeleid. Eind december 2021 is er contact geweest met Stichting Sprank: de voorgenomen planning is gedeeld. (Raadsmemo 20-12-21) Januari 2022: Start regulier 2-wekelijks overleg over de voortgang met Sprank en architect. - Opdracht tot uitvoeren grondtaxatie is versterkt. (Basis voor onderhandeling) -Voorbereiden ontwerp bestemmingsplan conform de planning van de raad in december 2021. Juli 2022: Terugkoppelmoment raad m.b.t. grondexploitatie en risico‘s. November 2022: Terugkoppelmoment raad m.b.t. voorontwerp bestemmingsplan. 140922: Met de stichting Sprank zijn we op dit moment in gesprek over de realisatie van een woonzorgcomplex op de locatie Voorstraat 63. De bestemmingsplanprocedure wordt voorbereid. 310123: Raad wordt op 16/2 geïnformeerd in bijeenkomst over bouwen en wonen. 030424: Op 14 maart 2024 is de raad mondeling geïnformeerd over de stand van zaken en op 3 april 2024 is deze informatie openbaar gedeeld door middel van een raadsbrief die op de LIS is geplaatst.
Datum afdoening
Bijlage(s)
Stemming
Stemmen
voor 100%
voor
CDA-fractie (6), CU-fractie (3), FNP-fractie (4), GroenLinks-fractie (1), PVV-fractie (1), GBA-fractie (2), PvdA-fractie (2), VVD-fractie (1)