Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Anne Douwe Bouma

Anne Douwe Bouma
Politieke partij
FNP
Adres
Postbus 2
9285 ZV Buitenpost
Emailadres
ad.bouma@achtkarspelen.nl
Telefoonnummer
06 - 22 58 06 57
Facebook
https://www.facebook.com/annedouwe.bouma
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/anne-douwe-bouma/
Nevenfuncties
Eigener softwarebedriuw BoumaTech (beleanne) -- Teamleader Software Development 24/7 Kooi (beleanne)

Ik bin berne op 19 novimber 2000 yn 't sikehûs fan Grins en wenje yn Twizelerheide. Yn 't deistich libben bin ik teamleaider software ontwikkeling by in bedriuw yn Drachten en dêrneist ha ik in eigen bedriuw yn itselde wurk.


Ik wol my ynsette foar de minsken út Achtkarspelen en sjen litte dat polityk net fier fan dy ôf hoecht te stean, mar dat minsken lykas ik, in oar mei in soad dingen helpe kin. Ik fyn dat ús provinsje en gemeente goeie kânsen jaan moatte foar de mienskip. Dat betsjut plak om te wenjen, kânsen om te wurkjen en te groeien, goede foarsjennings en in noflik plak om te wêzen.


Sûnt ik jong wie haw ik faak tsjûge west fan gearkomsten en sjoen dat minsken mei-elkoar in soad berikke kinne, soks sprekt my tige oan. Dat wol ik binnen ús gemeente yn praktyk bringe. We ha de polityk nedich om saken foar it doarp foarelkoar te krijen. De FNP is in partij dy't goed nei de boargers harket en helpt dêr't dat kin. Dêr wol ik my fan herte foar ynsette want it is belangryk foar my dat ik minsken helpe kin.

Stemgedrag

11 Stemmen, 100% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag