Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

Agendacommissie

donderdag 23 november 2023

17:00 - 18:30
Locatie

Dobbe

Voorzitter
O.F. Brouwer
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Voorzitter Brouwer opent de vergadering. De raad gaat over zijn eigen ‘agenda’ en de agendacommissie heeft een belangrijke taak om te besluiten waarover de raad in 2024 wil gaan, hoe hij die onderwerpen wil bespreken en wat de raad van het college verwacht. De griffier heeft een notitie gemaakt met als doel om met elkaar de ‘agenda’ van de raad voor 2024 ‘op te stellen’.

 2. 2

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Er zijn geen mededelingen.

 4. 4

  De notitie van de griffier wordt paginawijs besproken.
  Disclaimer
  De agendacommissie besluit het college te vragen om voor 2024 concreet in beeld te brengen wat de consequenties van de ontvlechting zijn voor de ambities uit het bestuursprogramma, de plannen in de begroting en de planning van onderwerpen op de LTA. Actie: college/gemeentesecretaris


  Hink Speulman merkt op dat er prioriteiten gesteld moeten worden in verband met de capaciteit van de organisatie maar de raad moet haar controlerende rol wel uit kunnen voeren.  Evaluatie van beleid
  IJde van Kammen merkt op dat we als raad ook om een evaluatie kunnen vragen.  Midterm review
  Voor Jeffrey Graansma heeft dit geen meerwaarde omdat het om het coalitieakkoord gaat. De overige leden van de agendacommissie zien de meerwaarde wel. Gezien de belasting voor de ambtelijke organisatie heeft het op dit moment geen prioriteit.  Plan van aanpak**(met daarin de opzet voor het participatieplatform en het afwegingskader) inwonersparticipatie (n.a.v. RKC-onderzoek) (**Q4-2023)
  Het voorstel van de griffier is om de uitwerking van participatie in 2024 even ‘on hold’ te zetten omdat de capaciteit in de organisatie ontbreekt.
  De conclusie van de Raad van de Toekomst is dat we moeten experimenteren met nieuwe instrumenten van participatie. De voorbereiding voor een startnotitie ligt bij het college. De agendacommissie vindt in navolging van Graansma participatie te belangrijk om voorlopig in de ‘ijskast te zetten’
  Afspraak: de gemeentesecretaris en de griffier bekijken wat het opstellen van een startnotitie aan inspanning kost. Actie: gemeentesecretaris/griffier


  Evaluatie Friese Projectenmachine (FPM) (2024)
  Het advies om de evaluatie te agenderen voor mei 2024 is akkoord.
  Opmerking: Europapact zit eraan te komen.  Ontvlechting en opbouw nieuwe organisatie
  De beeldvormende raadsbijeenkomst wordt gehouden op 21 december 2023.
  De raadsbijeenkomst potloodschets wordt gehouden op 16 januari 2024. De Agendacommissie Zelfstandig Achtkarspelen kan donderdag 30 november 2023 een besluit nemen over de vraag of en hoe het college of de raad de Federatie van Dorpsbelangen en misschien ook andere inwoners bij het proces kan betrekken.  Financiële situatie 8K
  De toekomst ziet er niet rooskleurig uit. Het is belangrijk dat de raad nu al nadenkt over de consequenties die het heeft voor de begroting en de inwoners. De gemeente­secretaris licht toe dat dit onderwerp aan de orde komt bij de discussie over de opbouw.  Verslaglegging archief- en informatiebeheer Achtkarspelen 2020-2021 (23 november 2023)
  Verbeterplan voor 2ex uitgesteld door structurele capaciteitsproblemen. De wethouder is gevraagd de raad te informeren over mogelijke consequenties. Voor beide gemeenten geldt een aparte verplichting.  Evaluatie verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Achtkarspelen 2021 (2024) (Q2-2023)
  Jobinder neemt zelf geen initiatief voor een evaluatie. Achtkarspelen bespreekt dit met de andere gemeenten die gebruik maken van Jobinder.  Beleidskader sociaal domein
  De ontvlechting noodzaakt tot het herzien en opnieuw formuleren van diverse beleidskeuzes die voor 2025 klaar moeten zijn. De gemeentesecretaris doet navraag en kijkt naar de planning. Actie: college/gemeentesecretaris


  Evaluatiesubsidieregeling versterken sociale basis (Q4 2023)
  De wethouder heeft al een paar keer aangegeven dat hij beperkt is in de mogelijkheden.  Transitievisie warmte (opstellen wijkuitvoeringsprogramma’s)
  De raad heeft een kennisachterstand. De gemeentesecretaris regelt een informatiebijeenkomst in het tweede kwartaal 2024. Actie: college/gemeentesecretaris


  Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG) en stikstof
  Het presidium wil graag een themabijeenkomst in Q2 over dit onderwerp. Actie: college/gemeentesecretaris


  Instellen Adviescommissie omgevingskwaliteit (23 november 2023)
  De raad heeft de behoefte om hierover in discussie te gaan. Nieuw is dat er waarschijnlijk ook financiële consequenties zijn als de gemeente uittreedt. De gemeentesecretaris bespreekt dit punt met de wethouder. Actie: college/gemeentesecretaris  Het college wil het proces van woningbouw versnellen maar geeft aan dat de schaarse ambtelijke capaciteit vraagt om een heldere prioritering
  Dit moet prioriteit hebben.


  Actualisatie Nota Grondbeleid (Q4-2024)
  Er is behoefte aan een update over de mogelijkheden. De gemeentesecretaris regelt dit. Actie: college/gemeentesecretaris


  Tenslotte merkt Hink Speulman op dat, mochten we niet uitkomen met de begroting door te weinig geld vanuit Den Haag, het college dit inzichtelijk moet maken.

 5. 5

  De commissie is van mening dat het bespreken van de agenda van de raad op deze manier zeker een toegevoegde waarde heeft. De volgende bijeenkomst wordt gepland in mei 2024.

 6. 6

  Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

 7. 7

  De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders inbreng.